Goudsche Courant, zondag 26 september 1886

nrat filUlcD in de provinciën Het kapitaal ad 6 millioen wenscht men in aandeden van f 200 nit te geven om een leer mime dtelneminit gemakkelgk te maken Het doel ii door getdelyke hulp de opbrengat tan den landbouw te vermeerderen en de uitgaven te verminderen De 42 oprichlefra koien de Jieereu Bauduin te aGravenhage Bnltman te Haarlemmerhieer en Prins te Haarlem om de zaak in uitvoering te brengen De werkkring der Bank sal bestaan in a Het geten van vootsohotlen of openen tan cr dieten onder lakeljjkcn of persoonlyken waarborg h Het opnemen van gelden a deposito met of onder vergoeding van rente c Het bevorderen in de provinoiëu van de oprichting of het geldelijk steunen van maatschappijen naamloozc vennootschappen coöperatieve vercenigingen locaal of buurtipoorwegeo trams of andere plattelands communicatiemiddelen krcdie t of verbrniksvereenigingen eni welk tich ten doelstellen de landbouw belangen in het bijtonder tebevorderen d Uet in consignatie pnt angen en verkoopen vaa laudbonw producien met of zonder voorschotten Het verschaffen van werkgelden aan solide landbouwondernemingen onder behoorlijken waarborg en 100 noodig tegeu consignatie van t produol e Het aanknopen van landbouwwerktjiigen meststoffen zaaizaden enz voor rekening eu teu behoeve van solide personen of vereenigingen tenplattelande f Allo bank en geldoperaliën in den ruimaten in die kunnen strekken ter betordering van denlandbouw in Nederland en tot vermeerdering vanhet daarvoor besehikbaar kapitaal g Tijdelijke belegging ook op andere oliede wijze der eventueel beschikbare fondsen De directie wordt gevoerd door eeh president die wordt directeur der Handelsafdejling Hel Landbouwcomité benoemd uit elke prpvinoie een commissaris die te zamen drie leden eener oommiasie van toezicht benoemen waarin voor de eerste maal de heeren Bultman en mr D Jo epbus Jitta optreden In de Warmoesstraat te Haarlem is een nieuw gebouw gesticht dat een sieraad van diei straat mag worden genoemd Het werd gebouwd tóor rekening van het hofje tan Catbarina Jause Amen genaamd in den Groenen tuin en dient tot nieuwe verblijfplaats voor de oudjes die thans nog het oude hofje in de Lange Veerstraat bewonen Het hoofdgebouw heeft een hoogte van 14 M ter breedte van 21 M en diepte tan S j M en bevat bebalte kamers voor bestuurdereo 6 woningen voor oude vrouwen terwijl achter bet hoofdgebouw nog 8 dergelyke woningen worden aangatroffen met rondgaande veranda De voorgevel is in oud Hollaudschen stijl opgelréklien Het is gebouwd door den aannemer C P W Dcasing te Gouda onder toezicht van den architect C H Robbers Ie Haarlem Staten Generaal Tweede Kambb Zitting van Donderdag 23 September De Minister vau Financien beeft in deze ziiling de Staatabegrooting voor 1887 aangeboden met een rede die in hoofdzaak het volgende bethl Staatsbegrooling 1887 Het tekort op den gewonen dienst van 1884 bedraagt ƒ 4 108 975 63 de gewone outvaiigslen en uitgaten over 1886 geten een voordeelig versctid tan ƒ 3 038 115 74 die van 1886 ƒ 1 346 246 Ue j Voor 1887 worden de uitgaven geraamd op ƒ 183 429 270 45 of ƒ 886 621 52 meer dan de voor 1886 bereids toegestane credieten Als uitgaven toor den algemeenen dienit verkrijgt men voor 1886 f 116 686 513 93 toor 1887 H5 748 490 46 j en dua voor 1887 per saldo mééri dan voor 1886 ƒ 57 976 62 De gewone middflen van 1887 bèloopeuj ƒ 116 07 7226 00 en het nadeelig terEobil tiissoben lie zoogenaamde gewone onttangslen en uitgtften ƒ 666 266 46 hetwelk wordt opgewogen door een bisparing tan ongeveer hetzelfde bedrag op de gewone uitgaven wegens rente der kapitalen ingeséb eten op hel Grootboek der Nationale Schuld tot tërzekering tan de inwisseling vau muntbiljetten en tot dekking waarvan nieuwe middelen van ontvangst naar s MinJ meening niet behoeven aangewezen te wqrden Het blijkt dat nader zal moeten voorzien worden in de tekorten oter de jaren 1884 ten bedrage van ƒ 1 304 727 78 1835 geraamd op 6 610 665 92 7 619 723 93 17 132 046 45 totaal ƒ 32 667 163 10 waartegenover nog beschikbaar is het saldo der geld leening 1884 ten bedrage van ƒ 6 6 19 07 1 26 blijifl een totaal tekort tan plusminus ƒ 25 943 092 0 tot dekking waartan de uoodige gelden naar hit zich laat aanzien zullen moeien getonden worde door geldleening Deze zal echter in 1887 n niet noodig zijn maar tijdelijke veriterklog vnjn s lands kas door uitgifte van vlottende schuld zal in den loop van dat jaar hoogst waarschijnlijk niet aitbljjven Het vooruitzicht op zoodanige leening zegt jle Minister behoeft iotusschen onder de gegeven omstandigheden althans in de naaste toekomst wel stof tot aanhoudeude zorg maar niet tot bezorgdheid op te leveren mits slechts de tegenwoordige vrij bevredigende toestand tan s lands Snaucien bewaard blijve Dat hiervoor uitzicht bestaai mug i op redelgke gronden verwacht worden Ten slotte heeft de Minister gemeend voor toekomstige besparingen op niet meer dan 600 000 te mogen rekenen daar de kans bestaat dat de raming der totale middelen nog eenigszins zal tegenvallen De Minister vraagt mitsdien machtiging om in afwachting van hetgeen later nopens de definitieve dekking van het tekort over bet dienaijaar 1887 zal beslist worden tot voorloopige bestrijding der uitgaven over den dienst van dit jaar te doen vlottende schuld te mogen uitgeven tot een bedrag vau hoogstens 17 millioen gulden Het wetsontwerp tot wgziging der wet tot regeling en beperking der uiloefening tan hel recht tan vereeniging en ergadeiing moet naar Het Vaderland verneemt alleen eeuige wijziging brengen in de bepalingen betreffende het recht van vergadering Daarbij wordt o a bepaald wat de wel verstaat onder openbare Vergadering en wordt aan de regeering de bevoegdheid gegeten optochten op den publieken weg en openbare tergaderlngen in de open lucht gpdurende bepaalden t jd te verbieden Aan de Tweede Kamer der Slalen Generaal is een adres gericht door den heer H L V E Salomon oud offioicr der grenadiers eertol ontslagen commandant der strafgevangenis voor jeugdige mannelijke veroordeelden te De Kruisherg naby Deuliohem waarin adressant verzoekt dat er eene enqucte worde ingesteld naar den toestand van De Kruitberg eu dat bij door eene benoeming lot eene niet minder gewichtige belrekking dan die aan De Kruiiierg in zijn richt worde hersteld Het Begeerings antwoord omtrent de algemeeoe beschouwingen oter de grondwets herzieniug is ter cbenen De Regeering vereenigt zich geheel met de meening an die leden welke zonder zich de bezwaren der grondwetsherzieuiBg te ontieiuzen de hoop niet aten varen dat taderlandslielde ten slotte welmeeInende mannen van verschillende zienswijze zou nopen om in het belang van het geheete volk de handen lineen Ie slaan Het is thans nadat eenige blykbare gebreken der IGrondwet onder de algemeene aandacht zijn gejbraoht en billijke verwachtingen zijn opgewekt inderdaad onmogelp het werk der herziening in den steek te laten De stelling tan enkele leden dat door middel tan pelaslinghertormiiig met name door invoering eener inkomstenbelasting ook onder de tegenwoordige Grondwet het kiesrecht zou worden verbeterd is niet met zekerheid te bewgzen Daardoor zouden zeker een aantal nieuwe kiezers kunnen worden voortgebrachl maar allfen op voorwaarde dat ook de kleine inkomens wierden getroffen Is d t echter de bedoeling ton de meeste voorstanders dezer belastiniiP Men kan moeilijk in ernst volbouden dat de bloote kons om langs dezen omweg tot een uitbreiding der kiesbetoegdheid te komen een voldoende reden zou zijn om bet aangevangen werk der grood welsberziening te staken Deze herziening behoeft evenmin Ie leiden tot een nieuwe belasting als baar te verbinderen men kan onder dit opzicht olleen tan de Grondwet eischen dat zij scheiding make lussuben bet regelen vau de hoofdsom en ryksopoenlen der direcle belaaiingen en de toel enaiug of ontneming van bet kiesrecht aan een aantal ingezetenen Tot beden zgn die twee zaken grocdwetlelijk onafscheidelijk tan elkander eu in te groote male aan elkander gebonden De Regeering acht het wentchelyk dat oter elk wetsontwerp tot het in overweging nemen van veranderingen in de Grondwet na de beraadslaging zooveel mogelgk eindstemming plaats bebbe ten ware die eindstemming moest wordm uitgesteld wegens onmiddellijken samenhang met een bepaling in een ander wetsontwerp De Regeering vindt noch in hetgeen sedert April 11 op staatkundig terrein is voorgetallen noch in het onderhatige toorloopig verslag aanleiding om thans een voorstel tot verandering van art 194 der Grondwet in te dienen Haar overtuiging is ten aanzien tan dit gewichtige onderwerp niet teranderd Buitcniandsch Overzicht De verhouding tusschen Rusland en Bulgarije wordt steeds meer gespannen Te Pelersbnrg is men zeer ontevreden oter de houding tan bet regentschap dat zijn onafhankelgkheid legenoter den Russischen consul bigft handhaven Men beweert zelfs dat generaal Kaulbara die dezer dagen te Sofia wordt terwacbt een duidelijk omsohreten ultimatum moet indienen Wanneer de Bulgaarsche regeering dit tan de band wgsi of ontwijkend beantwoordt dreigt Rusland met bet afbreken der diplomatieke betrekkingen Het militaire oproer te Madrid heeft geen ero tige gevolgen gehad De verstrooide muiters warden in de omstreken der hopfdstad ijverig vervolgd en in hechtenis genomen terwijl tevens te Saragossa Valladolid Leota Valencia en Barcelona een aantal republikeiosohe raddraaiers zijn gevat Noob te Madrid noch in de provinciën ia overigens de orde gestoord De koningin regentes is reeds te Madrid aangekomen en met groote geestdrift ontvangen Terstond na haar aankomst werd een ministerraad belegd Het toorloopig onderzoek heeft reeds eeuige belangrijke bijzonderheden aan het licht gebracht Zoo o a heeft men bewjjzen gevonden dat het oproer eerst den 22sten September had moeten uitbreken doch door een vergissing van het regiment Qatellano te troeg uitbarstte De buitengewone zitting van het Engelache Parlement wordt heden gesloten Nu de begrootingen zijn afgehandeld eu Parnell a landwet is verworpen ontbreekt het zelfs den Ieren aan stof om de zitting langer te rekken Nu reeds wordt gemeld dat bet Parlement in het volgende jaar zoo spoedig mogelijk tot de gewone zitting zal worden opgeroepen De regeering zal dan in de eerste plaats wetten ter tafel brengen betreffende de spoorwegtarieven en de fabrieksmerken Na de verwerping der landwet zal Parnell volgens de Daily New weer een beroep doen op de Ieren in Amerika Hij zal nu hun bijzonderen steun inroepen ruoT de pachters die gedurende den winter van bun hoeven zullen worden ontzet opdat dezen den sirgd tegen de landeigenaars kui nea volboudeu In de Fransche begrootingsoommissie veneheen de Minister van Financiën Sadi Carnot om iuliohtingen te geten De minister merkte o a op dat de toestand dezelfde was gebleten als bij het uiteengaan der Kamers Opnieuw drong hij er bij de commissie op aan de eenheid der begrooting te herstellen door de buitengewone begrootjng af te schaffen en in het bijzonder de uilgaten toor de onder Frankrgks prolectoraat gestelde landen op de gewone begrooting te brengen Voor deze uilgaten waa een crediet van 100 millioen fr noodig en daartoe werd een gelgk bedrag van 3 pCis er eiscbt De conversie der zesjarige obligatiën ftld 78 millioen fr moeten opbrengen Botendien A de Minisier er op gerekend van Juli af de opbrenfit der door hem voorgestelde belasting op de geestrijke dranken op 76 millioen a jaars geraamd te kunnen gebruiken Op die wijze zou volgens tjjn ontwerp vau 16 Maart hel evenwicht der begrAoting beraleld z jn Sedert waren er nog aanvallingscredieten en verminderde opbrengsten lot een bedrag tan 46 millioen bijgekomen de onttangslen bedroegen thans 2967 milloeo de uitgaven re4dt 3192 millioen fr Ten slotte trad de Minisleriin breedvoerige bijzonderheden waaruit bleek dat het tekort over 1836 definitief 74 millioen fr zon Mdragen Na het vertrek tan den Minicter besldat de commissie de beraadslaging oter de verhaa ada alcoholbelasting en de voorstellen tot intoeringeeitei inkomstenbelasting Ie verdagen Op een traag betreffende deze laatste belasting had de Minister teantooord dat hij haar niet voorstelde en voor let volgende jaar niet uitvoerbaar achtte De Deensohe Rgksdag is den 4n October wUt bijeengeroepen Men beweert dat de leiders der oppositie in tegenstelling met de tactiek tan den beer Berg het ministerie nu een schikking zullen voorstellen De oppositie zal dan de begroeiing goedkeuren mits de uitgaven voor de vers erking tan Kopenhagen en de gendarmerie worden geschrapt want hiertegen bigten de liberalen zieh verzetten Kantongerecht te Goada Terechtzitting tan Woensdag 21 Saptember 1881 Kantonrechter Mr J H tan MIEROF Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W 0 A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD A Wegens openbare dronkenschap te Gouda Tennis Nicolaas Beebeen 40 jaar verwer te Gpndp tot 4 booten tan 3 gulden of 12 dagen Petrus Jansen 61 jaar koopman te Gouda lot boelen tan 3 gulden of 6 dagen Jan de Biuin 62 jaar gepensioneerd Indisch m litair tot boeten van 1 gulden of 4 dagen Paulus Johannes Boom 49 jaar sigarenmaker e Gouda tot 2 boelen van 1 gulden of 4 dagen Arie Prinseuberg 44 jaar touwspinner te Gouda tot l gulden of 2 dagen Jacobus Jongeneel 36 jaar sjouwer te Gouda t t 1 gulden of 2 dagen i Cornells Vos 39 jaor sjouwer te Gouda tot l n gulden of 2 dagen Willem Boot 63 jaar pjpmaker te Gonda l t 1 gulden of 2 dagen Jacobus Limaoher 26 jaar stoker te Otaiti tot 1 gulden of 2 dagen Johannes Frederik Signer 64 jaar touwslager 1 Gonda tot l gulden of 2 dagen Cornelia Zeverboom 60 jaar sjouwer te Gouda tot I gulden of 2 dagen Petrus Giernaert 49 jaar koopman te Gonda tot 1 gulden of 2 dagen Abraham van Ulreoht 37 jaar ijonwer te Gonda tot 1 gulden of 2 dagen Johanna vau Bs hnisvrouw tan Bondrager 60 jaar te Rotterdam tot 1 gulden of 2 dagen Gerritje Roskam 30 jaar publieke vrouw te Gouda lot 1 gulden of 2 dagen Deze vrouw is daarenboven veroordeeld lot 2 boeten I tan l j gulden of 4 dagen wegens in twee weken niet verschijnen bg de visitstie van do publieke vrouwen tan Gonda in het Gasthuis Hendrik Kunst 30 jaar koopman te Gonda tot i galden of 1 dag Adrianns Grootendorst 61 jaar timmerman te Gouda tot gulden of l dag Tennis Grendel 68 jaar metselaar te Gonda lot gulden ot 1 dag Johannes Duhr 34 jaar smid te Gouda tot gulden of 1 dag Anionie Louwerier 69 jaar viescher te Gouda lot gulden of I dag Chrisiiaau Jacobus Nabbe 29 jaar hekelaar te Gouda lol gulden of 1 dag Uerardus Damen 17 jaar rondreizend sohareuslijper tot gulden of I dag Chrisliaan Damen 44 jaar rondreizend scharenslijper tot galden 1 dag Casper Johannes van der Spell 34 jaar gepensioI oeerd Indisch militair te Gouda tot galden of 1 dag Andriea Rietveld 52 jaar fruithandelaar te Gouda tot gulden of 1 dag Karel Johannes van der Meer 40 jnar schepen jager te Gouda tol gulden of 1 dag Pelrua Verhoef 24 jkar arbeider te Moordrecht tot Vi galden of l dog j Cornells Caisberg 53 jaar touwslager te Moordrecht tol 1 gulden of 2 dagen Oerrit Donker 22 ja r kojpman ie Siolwijk tot gulden of l dag B Ti Moordrecht Jan Koogje 34 jaar viescher te Slolwijk tot gulden of l dag Hendrik Kol 23 jaar arbeider te Hoorilrecht tot gulden of 1 dag C Te Nieuwerkerk a d IJssel Arie tan Vliet 60 jaar toawapinuer ie Nieawer kerk a d IJssel tot gulden of l dag Cent Valk 61 jaar arbeide te Nieuwerkerk n d IJucl tot gulden of l da D Te Zetenhuizen Jobanoes tan der Beek S3 jaar arbeider Ic Zevenzen tot 3 galden of 3 dagen Kleinhandel In Sterken Drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen logetolge art 6 der Wet van 28 Auguslus 1881 Slaafilad No 97 ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen van ile iiatolgrnde persoon een verzoekschrift waarby vergunning wurdi gevraagd om in de bjj haar naam termelde localiteilsterken drank In het klein te mogen verkoopen nia Naam tsd de Vcrxoekiter Aanjuiiling d r lucaliteit Petronellu Sara T baut Noai eiiwaler huistr tau C G Wulffraat O no 665 GOUDA den 28 Sepleraber 1886 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZEN DOORN De Secretaris BROUWER KEIMMSGE IIMG BURGEMEESTER en WETHOÜDEltó tan Gouda brengen Ier openbare keniiis dal ter toldoening aan an 69 der Wel vau deii 4 Juli ISS StaalMad No 37 afsohrlfien an de Procesten ierb ial betretfeiide de benoeming van een lid tan den Grmeenteraad bedoeld bij de artiltelen 62 en 67 dier Wei zijn aangeplakt aan dei ingang tan den Korten GroenenUaal alsmede dal gelgke afschriften op de Sioretarie der Gemeente zijn ncdergelegd alwaar daartau inzage kan worden genomen op iederen werkdag tan des morgens tien tot des namiddags ure GOUDA deu 22 Septeinber 1886 Burgemeester en Wethouders toornoemd VAN BERGEN IJZBNDOORN De Secretaris BROU WER Burgerlijke Stand GEBOREN 29 Sept Ets Maris Battiaaaljr ouders ü an dt n Bbrg en B Schipper Jacobus ondera A Wynhoff eu M Koretaar 84 Eliiabcth ondeti C Koolmeei eu C J Blok ttouvte ouders K Kemper eu G KBm wr OVKRLEUEN 28 Sept U V 0 MuUa rt 8 j 9 ra P tan Luijnen 63 j P C Ulles Sm 24 Dr I B de Pinlo 76 J 10 m ONDÜRTBODAÜ Ü4 3eptl A O Arkenbout tl Rotterdam S3 j en T Verbeeck 20 j N au Krimpen sa j eu M Uraat 30 j N Kriek 28 j en 8 R nn der Zwaluw 22 j ADVERTENTIËN B Vijf CD Iwintig Jarige EchlYereeniging VAN II WILLEM TAK EIJK H GEERTJE DBN ÜIJL Hanne dankbare Dochter S NELLIE Il Op den 7 October a a hopen onze geliefde Ondera A J O VERBEEK M DE HAAN hnnne 25 JABIGB ECHTVMBEENIGING te herdenken Hnn dankbare Kinderen en Behawdkiuderen Gouda 28 September 1886 2 Ondertrouwd NICOLAAS TAN KRIMPEN en MARIA BEAAT Gouda 24 September 1880 Qeboren JEAN JOSEPH PHILIPPE Zoon Tan JEANNE KOPPENOL DB Skutf SN R J KOPPENOL Üflr an Gez tt I L Willem I 10 Angnatas 1886 Dankbetuiging Do ondergeteekende betuigt zgn faartelgken dank aan den WelEdelen Heer M SPRÜIJT Toor de goede en liefderijke behandeling tgdens en na de bevalling zyner Ecbtgenoote N nu JONG De NOTARIS H O ROENEN DA AI standplaats hebbende te Gouda maakt bekend dat hy zgn KANTOOR gevestigd heeft op de Westhaven aldaar wijkB No 151 De Man des Geestes Proeve van Psychologische Schriflbeschouwing door Db J Th de VISSER Prijs 90 Cents VOORHANDEN by de Boekhandelarenj A KOK dl Comp Gouda Een Agent die in het l ezitia ran een aanzienlyke clientèle vraagt een Agentschap vooreen DoUede Raiaiaprima HollandscheKaas voor Hamburg Aanbiedingen worden onder letter V 5848 ingewacht aan het Advertentie Boreau van Hbinr EISLER te Hamburg In een Bargergezin bestaat gelegenheid tot Kost en Inwoning voor een paar nette Jongelui tegen billgké conditiën in den omtrek vau het Station Brieven franco onder No 1 84 aan het Bnrean dezer Courant Stremming Passage De Majoor Eerstaanwezend Ingenieur te Utrecht als daartoe gemachtigd door den Commissaris des Konings in de Provincie ZuidHolland brengt ter kennis van belanghebbenden dat tengevolge van het vernieuwen der Draaibrng in den hoogen Rijndijk nabfl de Wierickerechans de passage voor Rg en Voertuigen over die brug zal gestremd zgn van af den 27 September a s tot eu met den 16 October d a v De Majoor voornoemd Van PANTHALEON van ECK Utrecht 22 September 1886 liDÜiTSÖHEÖMT ZATERDAG 2 OCTOBER Eerste Voorstelling van het Abonnement voor Gouda TA HaüSER Pkatsen bespreken WOENSDAG voormiddag half elf voor Stalles Balcon Loge en Parket Half twaalf voor Parterre ü O BIJ Fine Champagne per flacon ƒ 2 Vieux per liter ƒ l SO per fl ƒ 1 50 rh Gewoon 1 50 1 25 rh SLOTEMARER Co Openljare Verkooping op DINSDAG 28 SEPTEMBER 1886 des voormiddaga ten 10 ure aan den Groeneweg te Gouda van den INVMNTABIS van het Huis van Bewabinq te Gouda bestaande in Eikenhouten KAST TAFELS STOELEN BLIKWERK KACHELS IJzeren KRIBBEN MATRASSEN STROOZAKKEN Wollen DEKENS Linnen en Katoenen LAKENS HANDDOEKEN enz Nadere inlichtingen geeft Deurwaarder B H VAN DE WERVE te Gouda mWONIlTG gezocht Een bejaard HEER zgne meeste bezigheden baiten s huis hebbende zoekt Inwoning met volle Bediening zonder leverantie of Diner Verlangd wordt een Zitkamer een Slaapkamer of Alcoof en een Schrgfkamer benevens eenige Bergruimte liefst begane grond Reflecteerenden adresseeren zich onder letter N aan het Bureau dezer Courant Ter OVERNAME gevraagd eene ZAAK met Verpnning welke een burger bestaan oplevert Liefst in Gouda Franco brieven inhoudende overnemingssom hunrprgs enz onder No 1385 aan het Bureau vau dit blad L P HOOGË iDI IK op de HOOGSTRAAT alhier VRAAGT een Kl IEGHT TE HUUR gevraagd te Gouda 3 Ongemeubeleerde KAM E ES of een net HUISJE of BOVENHUIS op goeden stand Brieven franco met opgaaf van huurprgs en localiteit onder Letters K K S aan het Algemeen Advertentie Bureau van NIJGH VAN DITMAR RoUerdam