Goudsche Courant, zondag 26 september 1886

e Extract Maaglter In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op het NIEUW Woensdag 29 ISeptember m 3449 1886 GOl DSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken D nOO EITBOOM O CA ZL IVERK FKANSCHE WIJiNEN De bekende BORDEADX k f 27 per 48 Flesschen met accijns franco huis geheel Nederland ook per proemesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen jrerkrijgba Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Wellens Eoonekamp Elizter Depot der StoomTjierbouwerij de Posthoorn te Rotterdam I I I I I i i i I O I r O Eenig Depot Prof Jaeg er A irMBE8TEDI G VAK STEENROLEI J 3 ten dienste der gemeente Gouda op ZATERDAG den 2 OCTOBER 1886 des namiddags ten één ure De voorwaarden liggen ter lezing op de Secretarie TE KOOP of TE HUUR gevraagd een De Inzending van advertentien kan geschieden tot öéo uur des namiddags van den dag der uitgave W SclialekampJf Confieeur Cuisinier OOSTHAVEN 17 GOUDA g Heeft heden voorhanden S Aangesneden Amandeltaart 3 Koninginnebrood ï 0 Plumcoaks Tompouses 5 g Appelbollen g Roorahorena 1 2 en diverse kleine gebakjes 2 Dagelgks voorhanden Versche Gebakjes en ander klein Gebak iPjoqjl uoqoBpuBtMP N Jujsnp UI aqoSpu lJOpOM 3U30 4UT13 S CjS ua laSjfl S S J8 BMJ9pU0 mo3ji nOH VVAl TE KOOP ofTB HUUR tegea i IVEMBll aanstaande de Bleeherij BLTJENBUBG te Voorburg bestaande in een groot soiled Huis met Stalliiig BERGPLAATSEN en DROOGZOLDteRS en circa V Bunder TUIN en BOOMGAARD bijzonder geschikt om in te richten totStoomWasschery of Scheepstimmerwerf om reden de verbreeding van de doorvaart van Rotterdam naar Leiden Te bevragen bij LIGTBELM te Voorburg Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda waarin Slgterg of Sigarenzaak wordt uitgeoefend V Brieven franco met opgaaf van stand en pr s onder No 1386 aan het Barean van dit blad Y GEVRAAGD en UEID SUISIIOUDSTBE boven de 30 jaar P G Adres franco brieven onder No 1387 aan het Barean dezer Courant Lange Tiendeweg D 59 bericht de ontvangst van een fraaie partg HANGLAMPEN waaronder uitmunt de Crioote Lamp Sepulchre die in lichtsterkte alles overtreft wat tot nog toe op het gebied van Petrolenm verlichting is aitgevonden Een flinke WEBK TWEEDE MEID ook genegen als Meid alleen te dienen biedt zich tegen NÜVEMBEE aan door Steimle s Verhuurkantoor 18 riviervischinarkt Ilaag waar steeds flinke Dienstboden gpplaatst kunnen worden J PRI CE CK VRAGEN een Jongste Eodiende P Q Zoolang de voorraad strekt HEEREN eo DAMES liLAGÉ H NDSCIlOËlN è 90 CEST A VAN OS Az Kleiweg E 73a ONDERWUS in BOEKHOUDEN Handelsrekenen Wiskunde Nog enkele uren beschikbaar Westhaven B U6o F J BOES Leeraar M O Inlichtingen ook te bekomen bg de Boekhandelaren A KOK CoMP alhier Uitgevers van BOEK Italiaansch Boekhouden 2 druk Pffls 60 Cent hier uitsluitend verkrijgbaar bij J F HERMAl Zoon TIEN DE WEG Mr I iiiole vaab Notaris te Waddinmeen zal op VRIJDAG 8 OCTOBER 1886 s mo gens ten 11 ure bvj J ZÜIDEBVLIET U Stolwijk publiek verkoopen of kleine Bouwmanswoning benevens 5 uitmuntende ter grootte van 1 69 70 Heet gelegen op de Noordzgde van Beneden Kerk binnen Stolwijk In Zes perceelen combinatien en massa Breeder in verspreide billetten Nadere informatien geeft genoemde Notaris in flesschen f 1 80 en f 100 TANARl ÜEBONBONS aanbefoleii teijen verstopping en dnannede ii verband taande on8 eeteldhedeii DE TAMARINDE BONBONS n KHABPEUEN HOLM tgn een luiver plsutanrdig zachlwerk nil pgaverteeiiiig en cetlait niet storend Purgatief in confiiuurform niingeniiain friach van mank en lekcr werkend In dooKn van 90 en 50 CeUtS CIGARETTEN tegen ASTHMA de inademing nan den rook deier Ci rcttpn Reeft den lijder aan ASthma tereiomi verlichting In Eiui van 80 en 60 COntS SALMIAK PASTILLES oplosiend en verzachtend middel bij Hoest en Verkoudheid in Hiaoiijea è 30 cents ERAEPELIEN HOLM JpotAeieri te Zeitt Dep8l voor Gouda bij den heer A H TEEPK Apotheker voorheen C THIM De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den arond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pr s per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 60 m m t Met 1 OCTO nieuw Kwartaal van deGOUDSCHECOÜBAJVT zij die zich abonneeren ontvangen de verschijnende Nomniers tot dien datum GRATIS BINNENLAND GOUDA 28 September 1386 De Afdeeling Gouda van het N O G vergaderde Vrydag j l Na afdoening der huiahondelijke uken besprak de heer Willers de ichoolbibliotfaeek Yolgena spreker as dergeigke inriohlini noodig Dotiig Docb aaogenaam Hg verdedigde zyne uenair K door Ie w Ma op den inhoad der boekjes die veel te hoog is voor de leerlingen te veel vso vreemden oorsprong en te lang Niemand der aaniveiigen tras het roet den inleider eens Allen erkenden de behoefte aan eene bibliotheek ook al eiacbt de keun uit den grooten voorraad kinderboeken de uiterste zorg Dr heer B Leopold gaf daarna eene verhandeling ever Voiks etymologie ten beste Zaterdag 26 September j l had de vergadering plaats van de onderwyiera io hel Arrondiaaement Gouda De opkomst irae trer groot De heer Verboon sprak over het taalonderwys op de volkisohool en betooitde dat de uitkomsten niet beantwoorden aan de booge iraardeering die dit vak geniet Uit de diicoasie bleek dat de andere leden niet oo ongunstig over de resultalen dachten maar dat de goede handleidingen in den laataten tgd versoheneu het onderirgs in de goede riohtiug hadden gebracht De beer Kiewiet de Jonge besprak een middel dat gesohikt is bet leerplan tot erkelgkheid te maken Ten slotte wekle de heer Posthamas allen op om mede te werken tol het welslagen der verloting van kunstvoorwerpen ten behoeve van bet ondersteaningatonds Woensdag al treedt io Wiener M icluK Ktpdlt alhier op die bestaat uit 9 jonge meisjes en 2 beeren onder leiding van de kleine Luoie Raussober In verschillende plaatsen van ons land deden dete jengdiite artialen tiob hooren en niet londer snoces Voor bgionderheden lie men aohterataande advertentie Van het verlaagd tarief des Zondags van Oouda naar den Haag per Ned Hhgnspoorweg maakten Zondag il 198 personen gebruik Als eene bgionderheid kan vermeld orden dat een hond vau den beer J van Sonsbeek 16 tggerkleuiige jongen geworpen heeft De aohade door den brand aan het Sobeveningtche Badbnis toegebracht is door deskundigen van weerlijden bepaald op voor gebouwen ƒ 622 868 voor inventaris ƒ 202 400 dua Ie tarnen 728 263 Kaar bet Haagtehe Daghlai verneemt tou heden een begin gemaakt worden met de voorbereiding van den herbouw Het bericht over de gevonden mudekinatruroenten blijkt onjuist te zgn Bij de gisteren te Boskoop gehouden Kolfwedstryd waarbij de Ooodsobe Kolfclub was uitgenoodigd en waaraan door velen van genoemde club werd deelgenomen was de uitstag aldus Prgs de heer M Wiegend Brus te Boskoop met 106 p Ie premie de heer K Bosbergen te Boakoop met 105 p 2e premie de heer N J Schorel te Boskoop met 98 p Beeds voor eenigen igd werden in het stedelgk Ziekenhuis te a Hage proeven genomen met een nieuw syalecm tot hel deaiufecteeren van Igfkleederen ent van Igders aan beameltetgke tiekten Hei toestel dat daartoe gebeeigd wordt berust hoofdtakelgk op een verbeterde aaaweoding van natten en drogen stoom gabraoht tot zoodanigen warmtegraad dal de bacteriën totaal vernietigd worden en is uitgevonden door de Snti De Jong en Co maohinefabrikanten Ie Oudewater Zondag heeft de laatste proefneming in het tiekenhuis plaats gevonden Behalve de leden van het Dagelgkscb Bestnor de commissie van bgatand ia bet tiekenhuis en andere atedelgke autoriteiten woonde ook ZËxc de Minister van Blnuenlaodsche Zaken de Commiasaris dea Konings in de provincie Zaid Hotland eo de referendaris voor de afdeeling geneeskunde aan het Departement van Bianenlandscbe Zaken de proef bg en wel met oog op een eveotueele aanwending van het toestel door ket Rgk De firma werd vertegeowoordigd door haren agent den heer Vaillaot te Botterdam In de 69ste vergadering van de Duitsche natuurondertoekers en geneeskundigen die nu te Berign is gehouden sprak in de sectie van hygiene dr Plugge over het filtreeren van water Hij trachtte te betoogen dat naar de jongate grondige oodertoekingen en ervari ngen bewetea is dal kool en papierfilters in plaats van bet water tni veren bel integendeel slechter maken en de vermeerdering der bacteriën in de hand werken Zand klei asbest en gipafilters daaronder de filter van Ghamberland Pasteur tgn gedurende eenigen tyd wel in slaat water geheel tuiver te filtreeren maar oa eenigen tgd gebruikt te tgn weigeren eg verder den dienst en laten bacteriën door Het resultaat is dus er beslaat nog geen volkomen voldoend filtreertoestel bet vraagstuk is nog niet opgelost maar men betit toch eene cekere ondertoekiogsmethode om eiken toestel Ie beproeven op igne deugdelijkheid In de vergadering waren velen van oordeel dal met bet oog op de behoeAeo der massa van de bevolkingen de beste filter is eene goede waterleiding De veriending van wild uit bet noorden vau Orerjjsel neemt gaandeweg ie omvang toe eo wordt steeds uitgebreider loodat menigeen met dien handel een aardig somme e verdient Thans gelden heele haten 1 70 drielingen 1 2S halve haten 80 i 86 c tamme ganteu 2 50 a S wilde dito ƒ 1 40 a 1 60 jonge patrgteo ƒ 1 a 1 10 oude dito 66 a 60 c kooieenden 80 a 90 o geschoten wilde eenden poeltnippen en pgU staarten 60 è 65 c tamme emden en kippen 50 a 65 c slobben smeenten talingen watersnippen 40 è 45 0 wilde konijnen 35 a 40 c hanen 30 s 50 o kippen 50 a 75 c houtduiven bokjea i g ADVBBTBNTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen 6B00TE LETTEB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratit opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Alzoaderlgke Nonuners VIJF CENTEN watersnippen en kwartels 20 a 25 c alles per stak Korhoeoders 4 7 en fstaoteu ƒ 447 het paar Handel v ig vlug Hoe kennis macht en ook geld is leert weder bet voorbeeld van den heer Trapp bg Preutlau Daar werd vódr vele jaren onder eene teer dunne aardlaag eene stof in den grond gevonden die men voor kalk hield Men bauwde een kalkoren en toen die niet rendeerde steenbakkerg en Daar ook deze niets gaven gingen opvolgend drie eigenaars te gronde Onlangs on werd de heer Trapp bezitter van den grond Dete liet de stof onderzoeken Dete bleek te zgn een krgtdiepte en het krgt van uitstekende qualiteit Voor dezen berg heeft een vereeniging van kapitalisten reeds 1 millioen mark geboj en Het krgt wordt reeds gealempt en ter plaatse in den handel gebracht tegea 1 mark per centenaar Delft vierde Zaterdag feest Vroolijk wapperde de Kedetlaadtehe driekleur uit openbare en partjetiliere gebouwen De Marki vooral had een echt feestelijk aanzien daar dete juiat het punt uitmaakte waar oud en jong zich vereenigde ten einde de onthulling van bet standbeeld van Hugo De Groot bg te wonen Van alle kanten stroomden de burgera toowel stadgeneoten als vreemdelingen toe ten einde een plaatsje te bemachtigen nabg bet gereserveerde terrein waar het standbeeld onder een kleed van grijte en blanwe kleur de kleuren uit de kwartieren van het wapen van De Groot voor bet oog verborgen was Tgdens de ontvangst van verschillende autoriteiten ten Stadhuize namen reeds vele genoodigden een plaats in op bet feestterrein Te twee uren preciea traden de leden van het hoofdcomilé benerïna tal van autoriteiten en genoodigden het gereserveerd terrein binnen Tot de genoodigden voor d plechtigheid behoordeo de Ministers van binnenlandsohe en van buiteolandacbe taken eo van jualitie Voorts waa eeu breede schaar van autoriteiteo too uit als van buiten Delft tegenwoordig Weldra deed de militaire kapel van de Grenadiers en Jagers het Volkslied hooren hetgeen door allen met ontbloote hoofden werd aangehoord en gevolgd werd door een feeatroarach gecomponeerd door haren kapelmeester den heer J H Vollmar Daarna trad mr W H De Beaufort lid der 2e Kamer als spreker op In eene keurige feestrede aohetate de begaafde redenaar de groote verdieuBlen van den wereldberoeaden Hugo De Groot en eindigde met de woorden In Delft waar De Groot a wieg had geataan vond hg ook tgoe laatate rustplaats Het zal van du aan het voorrecht hebben ook tgn beeld te betitten Door groote opofferingen heeft de Delflacbe regeering getoond dit voorrecht op hoogen prga te aiellen en dete merkwaardige atad die voor het vaderlandslievend hart reeds zoovele dierbare berinneringen betit tal op dezen dag een aautrekkrlljkbeid rjjker warden die tonder twgfel tal van Nederlanders en vreemdelingen tot een eerst of een vernieuwd bezoek zal uitlokken Wie toch zal zicb niet aangetrokken voelen om door een bedevaart naar dit beeld hulde te komen bewgten aan den staatsman die recht en gerechtigheid heeft lief gehad den geleerde die den onmeielijken overvloed zgner kennis aan het heil der mensohkeid beeft besteed den christen evenzeer afkeerig van ben die in bet chrisiendom alleen de letrstellingeu tien als van ben die om die