Goudsche Courant, woensdag 29 september 1886

leersteUiDgen hel geheele ohriittndoni Terwerpen Maar de grdlotale eu bette hulde die aan DeOroot kan bevreten worden tal deie ego dat de Tolgeude getlaohteu die naar lyn standbeeld zullen opzien door hunne hoogaohlinK aor kennii en wetentohap door hunnen eerbied foor opreohten godsdienst en vroomheid des harten door bunnen afkeer van staatkundige en kerkeiyke twisten die den band der Tolkseenheid Tersoheuren het toonen dat de groote Behecaar voor z n land en volk niet te vergeefs heeft geleefd Na het uitspreken der feestrede werd het standbeeld Tan ign omhulsel ontdaan en vertoonde het zioh in al zgn schoonheid aan het oog van de taltqke menigte die ongeduldig het oogeublik der onthulling verbeidde Vervolgens werd door 800 kinderen leerlingen van openbare en b zoudere scholen een feeslcaotaie aangeheven onder leiding van den oomponist VV F G Kicolaï Zeer lief en eenvoudig werd deze cantate door dit kinderkoor voor cdragen en zeer zeker verdienen de onderwijzers die zich met de instudeeling belastten een woord van lof i e heer mr E J J B Cremer voorzitter van de Hoofdcommissie droeg vervolgens het monument aan het Delftsche gemeentebestuur over met de vol gende woorden Edel Achtbare U H Burgemeester en Wethouders Op my rust thans nog de hoogstvereerende taak het voor Grotins opgericht standbeeld namens zijne vereerders aan U over te dragen Ik volbreng die taak met een gemengd gevoel van van vreugde en smart Toen ik drie taren geleden U in gindsch grootsch kerkgebouw op den 300 jarigen geboortedag van den grooten Delvenaar toesprak werd de Prins onze Eere Voorzitter door de droevige herinneringen aan die geheiligde plek verbonden tot ons diep leedwezen verhinderd de plechtigheid bij te wonen Maar wg allen hoopten en vertrouwden dat de oniholing van dit beeld onder zijne hooge bescherming zou geschieden dat zy door de tegenwoordigheid van den telg van het huis OranjeNassau eene bijzondere beteekenis en wijding zon ontvangen Eu nauwelyke een jaar later brachten wij hem den laalsten stamhouder vun Ons Vorstenhuis daar bij z joe lieve dooden ter ruste Maar als wij met een gevoel van weemoed en smart terugdenken aan den slag toen aan ons vaderland toegebracht op een dag als liezen mopen wg ons daardoor niet laten beheerschen moeten wij ons daaraan ontrukken Dankbaarheid alleen behoort ons hart te vervullen Dankbaarheid jegens den grooten man die op elk gebied van zedelijke en verstandelijke ontwikkeling een voorganger een leidsman der menschheid was den man die het recht gegrondvest heeft op de menschelijke natuur Danübaarheid ook daarvoor dat het ons gegeven is eeu te laug verwaarloovden plicht te vervullen een plicht waarop reeds voor eeuwen door Vondel eu De Witt werd geweztn Dankbaar ben ik ook gestemd jegens U E A H en jegens den gemeenteraad en de burgers van Delft want zonder U aller grootmoedige mildheid waren onze pogingen wellioht nog niet geslaagd Og wist evenals wg dat de roem van Grotius om te blijveD voortleven geen openbaar huldeblgk behoefde dat zijn naam onvergaukelgker is dan het metaal waaruit dit beeld is gegoten Maar even als wij waart gij overtuigd dat het plicht is van den nazaat zgue groots afgestorvenen te eeren en dat die opeulgke vereering ook het verre nageslacht moet opwekken hun voorbeeld zij het ook van verre te volgen Ën daarom draag ik met een dankbaar hart dit standbeeld aan U over en vertrouw het toe aan Uwe hoede Mogen bg het aanschouwen van dit beeld de slotwoorden van den feestdiohler aan onze kinderen eu nakomelingen bewaarheid worden t Wekt in t halt an griji en jeugd Trouw aan recht en burgerdeugd Door den heer Burgemeester werd het standbeeld daarop namens Delft aanvaard Ook hg bracht in warme bewoordingen zijne hnide aan de nagedachtenit van De Groot en verklaarde de zorg voor het monument op zich Ie nemen ten einde den nazaten te toonen op hoe hooge prijs de oude Prinseustad dit stoffelgk huldebewgs stelde Vervolgens werd door het geaoht Hoofd der Gemeente eigenhandig een prachtige krans op het voetstuk van het standbeeld gelegd waarbij ook namens het Ixidaoh studentencorps een krans van levende bloemen werd gevoegd Nog werd door den Burgemeester namens Delft een woord van dank gebracht aan den voorzitter en da leden van het hoofd oomité en aan de plaatselgke oomités voor het geschenk hetgeen door hem namens de Gemeente was aanvaard Nt afloop der plechtigheid had op het stadhuis de teekening van de oorkonde plaats door het hoofdcomité eo het Dagelgksoh Bestuur der Gemeente Delft Met een muziekuitvoering op de Markt en een maaligd ten Raadhuize werd bet feest besloten Nevens zoo oodersobeideue landbouwmachines die ten onzent vasten voet verkregen hebbeu mist men eene machine om hooi te dragen Is het noodzakelgk om met de niaohine te maaien even noodzakelijk is het zeker om het gemaaide gras droog te kunnen binnenhalen Immers de verliezen waaraan de landbouw bg nat weder tgdeus den hooioogst blootstaat kunnen millioenen bedragen want hoe dikwgls wordt niet vermeld dat het gemaaide gras door den regen zoo uitgelaagd wordt dat het hooi zgn voedingskracbt verliest en niet dan met tegenzin door het vee gegeten wordt terwijl het meestal Bchimmeliz dus sohadelgk en niet zelden door broeiing de oorzaak van brand wordt Een werktuig om de hooi droging ie bevorderen is nog noodiger dan zaai maai en dorschmachines dewijl men om te zaaien een gesuhikten dag kan afwachten en om te maaien een paar man meer in t werk kan stellen t tij bij mooi weer of bij nat weer en men om te dorsohen zgue overdekte schuren bezit Maar hooi moet alles van de zon hebben Een eerste proef geschiedde in 1879 in Engeland Op een landgoed van den hertog van Manchester is gedurende den hooioogst van dien oatteu zomer tot het hooi maken een werktuig gebezigd waarin het gras door middel van kunstmatige warmte in weinige uren werd gedroogd waarbij kleur en reuk niets te weuscheu overlieten Het hooi was droog toet en zonder eenig teeken van verhitting of verbroeüng Dit werktuig uitgevonden door W A Gibbs in Shingfon E sex bestaat uit twee deelen lite een toestel op wielen waarop eene beweegbare kast van blik waarin het Ie drogen gras langzaam voortgeschovec wordt blootgesteld san eeu stroom verhitte lucht terwgl het door draaiende vorken opgenomen en gekeerd wordt 2de eeu ander toestel op wielen bestaande nit een vuurhaard met ventilator lot levering van de verhitte lucht door een locomobile in beweging gebracht De toestel droogt het gras dat er doorgeschoven wordl zoo spoedig als twee man het kunnen iuwerpeu wieo het gras met vier wagens wordt loegevoerd Fer uur droogt men aldus hel gras van 1 acre of 40Vj aren Eene grasopbrengtt van 22 acres of 9 HA weiland werd allgd in Engeland in T s tgds gedroogd Eene opbrengst van 46 HA 117 acres waarin het gras in 1880 zeer dun stond werd in 3 weken t dl gedroogd terwgl het 14 dagen daarvan aanhoudend regende De heer Fuller eige naar van uitgestrekte gronden is van meening dat het machinale drogen baast goedkooper is dan het gewone werk In die streek Carsham kost hel gewone hooidrogen ƒ 16 lot 20 per HA terwgl deze machinale droging 18 a ƒ 14 per HA bedroeg De heer F is van oordeel dal als de machine goedkooper vervaardigd wordt thans kost zg 3600 waaraan niet te twijfelen valt zg van groot practisch nut voor den landbouw zijn zal Bovendien zgu de kosten een punt van ondergeschikt belang want het voorname voordeel bestaat in de onafbankelgkheid van bet weder De aanschaffing van het werktuig is wel is waar alleen reutegevend voor groote landeigenaren maar dit geldt ook voor de stoomdortchmaohines en aloomploegen De kleine landbouwers kunnen het voordeel evenzeer genieten wanneer zij zich zulk een werktuig voor gezamenlijke kosten aansohaffen of zich met een machinefabrikant verstaan Jmerilcaoiuei t Is nu een dertig of vgf en dertig jaar geleden dat iemand van Amsterdam naar lowa vertrokken naar Nederland schreef om hem een dienstbode over te zenden daar ideu in lowa vrouwelgke hulp voor t huishouden haast niet te krggen was Asn hel verzoek werd voldaan dooh eer het dienstmeisje de reis van NewYork naar lowa geheel had afgelegd dat was toen eenige weken was zij reeds ten huwelgk gevraagd Later kwam zg als vrouw van een welgeslelden boer hem bij wien zg zou gaan dienen bezoeken Dergelijke dingen komen daar ginds nog voor Te Waggon Wheel nu een opkomende mijnwerkersstad en aan een spoorweglijn gelegen maar zonder vrouwen stierf niet lang geleden een jonkman tot wiens begrafenis twee zusters die er vrg knap nittagen uit het Oosten der Unie overkwamen Toen zg na de treurige plechtigheid weder wilden vertrekken meldde zich eeu talrijk afgezantschap met den burgemeester aan bet hoofd bg hen aan eo noodigde uit elk een man te kiezen De burgemeester zelf verklaarde in de eerste plaats naar de hand van een harer te dingen Toen het tweetal ondanks deze eer wilde vertrekken werden zij eenifie dagen achtereen lelterlgk belegerd tol zg eindelijk zioh lieten verbidden en elk een man uitkozen waarbg de I reeds eenigazins bedaagde burgemeester echter nitt in aanmerking kwam De meisjes zonden hun moeder bericht Deze kwam terstond over en verklaardetot zoo onbetamelijke huwelijken zdó kort na deudood van haar zoon hare toestemming niet Iekunnen geven De teleurgestelde bruidegoms belegden nu een openbare samenkomst en de zelfverloochenende burgemeester kwam er op een gelukkigen inval Hg begaf zich tot de moeder en vroeg haar ten huwelgk met het gevolg dat nu drie paren Ie gelijk konden worden ingezegend In hel verslag uitgebracht door de jury van den door het Ned Handelsmnseum en hier uitgeschreven wedstrijd voor verwarmings en verlichlingsloesiellen leest men over de onderscheiden inzendingen het volgende Gelgk de kunst ons schoonheidsgevoel bevredigt de nijverheid onze behoeften de kunstnijverheid haar naam duidt het reeds aan behoort beiden te voldoen en eerst dan kan zij bloeien wanneer zg niet als een artikel van weelde wordt aangemerkt maar een zaak van behoefte is voor ieder In dat bewustzgn acbteu de oudergeleekenden zich verplicht er onbewimpeld voor uit te komen dat naar hun meening het meerendeel der inzenders die behoefte blijkbaar nog niet kent althans niet levendig gevoelt Wal van haarden kachels lampen kronen enz te zien wordt gegeven getuigt in het algemeen niet van een ernstig streven naar veredeling van den vorm of zijn onderdeelen Dat is dubbel te betreuren omdat de deugdelgkheid van het werk daarentegen in de meeste gevallen onzen ouden goeden naam handhaaft De prgzen zgn daarbg zeer matig in veel ge vallen naar het oordeel der ongeteekeuden zelfs te laag gesteld Zij hebbeu echter vrede bij de uitdrukkelijke verklaring der inzenders dat zg bereid zijn gedurende een jaar nabestellingen voor gelgken prgt uit te voeren Hel indertgd geopperde denkbeeld om dit jaar hulde te brengen aan Willem Benkels den uitvinder of verbeteraar van het haringkaken heeft waarschgnigk onder de ernstige tijdsomstandigheden tot geen auderen uitslag geleid dan vermoedelgk een stil gedenken aan den eenvoudigen Biervlieter die vgf eeuwen geleden op een zulk een kostelgken inval gekomen is Anders evenwel heeft het bericht nair builen gewerkt daar kon men niets anders denken of zulk een berinneringsfeest moest tol stand gekomen zgn Volgens eeo der buitealaudsche f Indépendance Luxemtourgeoue zgu we dan ook sedert den ISeo dezer druk aan bel feestvieren Hel blad noemt de aanleiding tol het vreugdebetooo en phanlaseert verder alt volgt Hel geheele land neemt er aan deel Het minste gehuchtje viert het haringfeest Van het eene einde der Nederlanden lot het ander ziel men enkel kermissen feestmalen slempergen optochten zegewagens bals concerten vermakeigkheden van allerlei aard tooneelen stof opleverende voor honderd schilderijen in den trakit van Teniert en Ottade Het deftige stemmige Holland eert aldus de nagedachtenis van eeu eenvoudigen armen man die een lichtstraal htd van praktisch genie Het is dankbaar jegens een zgner weldoeners en toont hem zulks eenstemmig tien dagen lang ia de nederige viiicher Beukelseen held des volks Men moet er niet om lachen Alles welbeaohouwd is het verstandiger van de Holiaodeit de weldaad van Beukelz te vieren dan dat andere volken jaardagen herdenken die niets tanbevelenswaardigs in herinnering brengen Het volgende wordt Ier algemeene waarschuwing medegedeeld aan de Nijm Cl eu het is sedert gebleken dat hel geval niet opzichzelf stond Door F J Abram Co Londen 117 Drummond St Euiton werd aan eene kassiersfirma te dezer slede geschreven dat bg haar zon worden beschikt over een bedrag van ƒ 63 Tot dekking en crediineering was daarbij gevoegd eeu wiitel van ƒ 20 1 op een Amsterdamsoh huis betaalbaar 5 October a s Ook werden in dezen brief enkele firma s te Rotterdam eu Amsterdam genoemd als referenten Weinige oogenblikken na ontvangst van dezen brief werd onze kassiertfirma de geadviseerde wissel van ƒ 53 ter betaling aangeboden Deze het voorzichtig achtende eerst omtrent remittenten inlichtingen te nemen stelde de betaling een paar dagen uit en haastte zich inmiddels omtrent F J Abram Co informaticn in te winnen eu den wissel van ƒ 200 ter acceptatie op Ie zenden Bij de opgegeven referenten zoowel Ie Rotterdam als te Amsterdam bleek dat Abram k Co hun onbekend waren terwgl de wissel van ƒ 200 ongeaccepteerd terugkwam zoodat bleek dat de kattiersfirma met eeo oplichter te doen had Thans zijn de Amerikaansche bladen hier te lande aangekomen die gewag maken ran de ram pen welke de jongste aiidbeTingeD in Noord Amerika hebben veroorzaakt Volledig zgn de beschrgvingen nog niet want bet zal nog eenigen tyd vorderen alvorens bet onderzoek over de geheele uitgestrektheid au hel tooneel der verwoesting zal zgn afgeloopen Toch staat men reeds nu versteld over den duur van t natuurverschgnsel Op 27 Aug jl werden de eerste sohokkan van aardbeving waargenomen en zg duurden tot S September dag aan dag voort in den avond van 31 Aug waren de schuddingen t hevigst terwgl vooral de omtrek van Charleston Zuid Csrolina en meer in t bijzonder de stad Summerville daarbg hel meest werden geteisterd daar lag hel centrum van het natuurverschgnsel dat zioh echter van Mobile tot Toronto Canada van den Atlantischeu Oceaan tot Ornatra openbaarde dat is oier een oppervlakte 6 a 8 maal grooter dan het grondgebied van Frankrgk Te New York werden de schokken ook gevoeld maar nog langdurige noch hevige alleen tnsschen 9 30 en lU uur in den avond van 31 Aug Zg veroorzaakten daar ook geeuerlei schade Daarentegen waren ze Ie Washington reeds veel sterker een schok zelfs hield maar 4 s minuut aan Dit zegt echter niets bg hetgeen in Zuid Ootterslaten is ondervonden Atlanta en Savannah Georgia Richmond Virginië Raleigh Noord en ZuidCarolina hebben vreeselgk te lijden gehad en jnist in die streken bleek de bevolking er van nature ook t meest door te warden ontsteld onbescfarijfIgk was de uitwerking van de aardbeving op de ktearUngen Te Charleston Savannah Atlanta enz wierpen zij zioh in de straten op de knieën in vurige gebeden vast geloovende dat het einde der wereld daar wat Zij deden boete voor hun tonden en bereidden zich voor om voor t Heeren aangelicht te veraohgneu Te Raleigh trok juist een troep jongelui die op de jacht was geweest de stad door op het oogeublik dat de aardbeving l hevigst wat de jongelui begonnen toen uit al hun macht op de hoorns te blazen en de kleurlingen riepen elkander toe nDat is hel laatste oordeel I Hoort het trompetgeschal van Gabriel I Maar helaas elders zgn de feileu van veel treuriger aard Charleston een der schoonste steden van t Zuiden de prachtigste haven van Amerika aan deu Aiiantischen Oceaan is als t ware geheel iu puin gelegd Twaalf schokken van aardbeving hebben er van 31 Aug t avoodt tot 1 Sept s namiddags de grootste verwoesting aangericht Da meest outzelteode schok kwam den 31n Aug te 9 53 uur s avonds voor alle klokken der stad bleven loeu siilttaan Huiveringwekkend wat de uitwerking lan dien schok hel scheen gedurende een minuut achtereen alsof alle gebouwen met geweld werden omvergehaald de beweging ging vau een dof gedruisoh vergezeld dil gerommel werd hoe langer hoe sterker totdat de buizen zel s de hechtsie gebouwen het een na het andere instortte duizenden mannen vrouwen en kinderen onder hun puiu bedelvende Charleston tnsschen de rivieren da Ashley en de Cooper gelegen die bg hel samenloopen de haven vormen is in twee deelen gesplitst waarvan het eene gedeelte de handelswgk is het andere meer nilsinitaod de woningen bevat Vooral in de handelswgk nu waar de groottobe Amerikoantcbe etablissementen waren gevestigd uit reusachtige steenmassa s opgetrokken heeft het ontzettend natuurverschgnsel onnoemelgke schade aaogeriohi tooh hebben de op zichzelf slaande woningen en villa s met tuinen in het Suda gedeelte den schok evenmin weerstaan Alles is vernield Na 31 Aug leefde de geheele bevolking van Charleston op straat gedurende de eerste 4 of 5 dagen Ver over de 50 lyken waren na 3 dagen reeds uit t pain opgedolven de ziekenhuizen waren te klein om de in de eerste 4 dagen tot ruim 200 gestegen zwaar Terminkten op te nemen Onder de slaohtoifers tyn de klenriingen hrt talrijkst i men sohat hun aantal op 2 3 van t totaal En wat nu de materiëele schade betreft deie is niet met juistheid te schatten maar werd globaal op 6 millioen begroot Nog erger dan Ie Charleston was de toestand van Summerville op ongeveer 20 kilometer van daar gelegen Daar toheurde de grond op vertcheidene plaatten van een en uit de gapcsde tpleten steeg lot 20 en 30 voet hoogte kokend water op een sscbgrauwv modder meevoerende en een onhondbaren zwavelsiank verspreidende t Waa daar alsof men een vulkanische uitbarsting beleefde Overal zgn comités gevormd om de slachtoffers vsn Charleston en Summerville te hulp te komen Maar de openbare liefdadigheid is beperkt omdat men vreest dat nieuwe rampeu zullen volgen en men dan zelf alles wat men bezit noodig zal hebben om er door te komen Intnssohen zgn deze door de mannen der wetenichap trouwens ook weerlegde angstige voorspellingen tot heden niet verweienlgkt en het ui das naar wij mogen hopeD vooreerst wel bg de treurige gebeurtenissen van 27 Aug lot 3 Sept blgven Omtrent het eindigen van Sncci s hongerkunr worden de volgende bgzonderheden gemeld Twee uren voor bet einde heeft het comité dat bem steeds controleerde eene groote vergadering gebonden de naburige zalen waren vol met bezoekers waaronder vele dames Ia bet bijzgn van eeu notaris werd het uitvoerig rapport der geneesheeren gelezen waarna een procaa verbaal werd opgemaakt eu onderteekend door al de ledea van het comité Hel publiek applaudisseerde met groote geestdrift Sncoi heeft verklaard dat hg zgn geheim alleen zou opheffen wanneer hg zgne rondreis had gemaakt door de groote wereldsteden Hg verzekerde tich volkomen wel te gevoelen is van plan in November naar Parijs Ie gaan om daar dertig dagen te vasten en gaat dan naar Amerika Des avonds van te voren dronk hij een liter bouillon en begon zijn ontbijt na deriig dagen met pastgijes soep en verschillende vleezen bij dronk daarbg koffie eu een iiescb champagne Over eenige dagen zal bg waarschgnigk naar het meer van CoiSb gaan om daar acht dagen te blgven De dokters trachten nog altgd te vergeefs zijo geheim te doorgronden Hg is 16 KG in gewicht verminderd maar dat beteekent niemendal zooals hij zegt want zijn gestel heeft onder de kuur volstrekt niet geleden Hij woog eerit 81 KG thant slechti 48 Uij beweert dat zgn geheim dienstig kan zgn aan de wetenschap bg de behandeling voor sommige ziekten hg gelooft ook dat het zeer nuttig kan zgn bg besmeitelyke ziekten Volgens Succi is het mogelgk het vasten nog langer dan dertig dagen vol te houden maar na dien tijd is hel noodzakelgk hel af te breken door melk of bouillon te drinken om de slijmvliezen weder lenig te maken waardoor zij weder geschikt warden om spgzen te verdragen SüCci is zeer tevreden dat hg de weddenschap gewonnen heeft vooral omdat bg daardoor zijne vgandeu heeft verslagen die hem voor gek hadilen verklaard eu hem het vorige jaar in een krankzionigengeiliohl hadden willen opsluiten Succi werd gedurende zgn vasten door omttreekt 1000 pertonen bezocht Hg ontving 6000 fr Nog wordt bericht dal men buiten Succi om bet geheim van het vastenmiddel gevonden en wel onder de omstreeks 1000 jaren oude recepten van den Arabischeu genaetbeer Aiioaune die als middel om langen tyd den honger te verdragen het innemen van violet of amandelolie met vet gemengd aanraadde Naar men verzekert moet Sncci s elixer geen ander zgn dan het door A ceuoe voorgeschreven mengsel Bulteoiaodsch Overzicbt Berichten van eenige beteekenis zijn er uit Bulgarije niet ontvangen Wel deelen sontmige Engelsche correspondenten een en ander mede over de hooge Russische eischeu die Kanlbars heeft meegebracht maar men heeft geen reden die berichten voor betrouwbaar te houden de Engelsche correspondenten verwarren dikwgls iu hun gver hun wenschen met feiten Tr Weenen on te Berlijn gelooft men dat d zending van Kaulbart zal slagen omdat hg een man is van veel tact en de moeielykheden waarmee het Bulgaariche Rcgeniichap heeft te kampen groot zyn Worden de Bulgaren overgehaald een anderen Vortt te kiezen dan ia voor Rusland een groot struikelblok weggeruimd en kan het de toekomst veiliger afwachten Tegen verwaohting is het Ëngelsohe Parlement niet tot het volgende jaar maar tol II November a s verdaagd Volgens mededeelingen uil Londen is deze verdaging slechts eeu fomaliteil Indien de loestand van Ierland of de verwikkelingen in het buitenland reden tot bezorgdheid geven zal de regeering zich aan den gestelden lermyn houden maar indien dit niet het geval is komt het Parlement niet voor Januari 1887 byeen Üit New York wordt de inhoud medegedeeld van een uitaw handelsverdrag tnsschen Groot Britannië en de Vereenigde Stalen Dit traclaal berust op het tractaat van 1864 dooh wgkt hoofdzakelijk in dit opzicht daarvan af dat toisohen Canada en de Vereenigde Staten een vr j verkeer word opengesteld wat betreft ruwe producten landbouwwerktuigen kleederen kunstvoorwerpen en boekan De Fransche Minislerrrad besloot de Kamers tegen 14 October bgeen Ie roepen Daar Freycinel op reis gaat naar het Zuiden werd de volgende Minitlerraad bepaald op 5 Oct Een nieuwe ambassadeur Ie Petersburg is nog altgd niet gevonden om een fatsoenlijke reden te bebben vtor het uitstel der benoeming heel het thans dst er gewacht wordt op de regeling der Bulgaariche quaestie In de Fransche begrootiogtcommitsie heeft de Pargsche afgevaardigde Yvea Guyot een uitvoerig rapport uitgebracht over de iukomslenbelatting In het eertte gedeelte bespreekt hy de verschillende voorstellen welke hierover reeds bij de Kamer zgn ingediend terwgl hel tweede gewyd is aan dergelijke belastingen gelyk ze iu andere landen bestaan Overeenkomelig zgue opdracht komt de rapporteur echter tot geen conclusie In Spanje worden nog altijd personen gearresteerd min of meer verdacht van betrokken é zgn in den mislukten opstand De conservatieve bladen prijzen t in de Regeering dat zij zoo streng optreedt de democraten en radicalen keureu die strengheid af en noemeo haar overdreven De vrouw en de dochter van den gevangen genomen generaal Villacampa wilden den Minister president Sagasta vragen om zijn voorsproak maar werden niet ontvangen De Liberal wordt gerechtelijk vervolgd en de leider van het blad is gearresteerd Burgerlijke Stand GEBOREN 24 Sept Trijnljt en Hnilierdiii oaders A A taa der Pool en A Lslxig Maria Wooterin ouders S EUhoDt en J do Quant 26 Theodoro ouder A Bont en W Nobel Johannes ooiera G J Grendel en A Loowerier Pieter Johaooes ouders C de Jong en K G Prenger Maria ouders P van der Surro en J P van Beede 26 Jacoba Johioaa Franeins ouders A 1 vin Maanen en J F van der Laan Jan ouders 0 Orereijuder en D A Aelbers Tieodorns ouders J an t Wout en 51 T J vau Leeuwen Neeltje ouders D san den Boach en M Rademaker 27 Hermina Antonia ouders L Kooij eu A Seip OVERLEDEN 24 Sept J Punstlman 8 j 25 E J van Vliet 4 j 27 A van Wijngaarden 6 j Moordrecht ONDERTROUWD G o der Heijden te Reenwiik 21 j en G ran Sprang 21 j Gouderak GEBOREN Margaretha Jobanna idera G de feuiip en W Fgn Meinije ondera B au Eijsiriik en M an der Giaaf Stolwük GEBOREN Fielertje klaiina oaders C Hoiaman en J K de Koek Hendrik ooders J Stoat eg M SliniterUnd OVE ILEDEN W Borger 3 w GEHUWD L Boer en C Ooms Haastrecht OVERLEDEN J C Stra er 2 j Vlist GEBOREN Wyntje onder A B Slingerland en M Wink Reeuwjjk GEBOREN Jan ouders W Kerslxrgen en H Burger OVERLEDEN P Polder aart 80 j P Rijnbeek 9 w Zevenhuizen GEBOREN Dirk Ane ouder A Blom en A Gijsenbergh Teania Johannes ouders C Gelderblora en J p Niereaiey r Gijsbertos Hermanua ouders P C de Boom en L Reijm OVERLEDEN D Sol 83 j ONDERTROUWD W Honlenbal en M Metselaar ADVERTENTIËN Bevallen va a een Zoon D A OVEREIJNDER Gouda 26 Sept 1886 Aelbers Heden overleed tot onze diepe droefheid onze lieve ADBIAAN in deu leeftgd van 6 jaar H VAN WIJNGAARDEN M S VAN WIJNGAARDEN Gouda 27 Sept 1886 Pdijk Na eene kortstondige ziekte overleed heden te Zalt Bommet zacht en kalm in den oaderdom van 76 jaar onze geliefde Vader en Behnwdvader de Heer B L van ES ond hoofdonderwgzer te Brielle L B VAK ES I J VAN ESGouda 26 September 1886 Hobbel AMTOJ WECK Horloger Markt Gouda Voorhanden Fgne KRISTAL BRILLEN en PINCENEZ TOüNEELKIJKERS Barometers Thennometers enz Reparatiën spoedig en solide Zoolang de voorraad strekt HEEREN en DAMlS GLAGMANDSCHOEIN d 90 CENT A VAN OS Az Kleiweg E 73a