Goudsche Courant, vrijdag 1 oktober 1886

Vrijdag t October 1886 N 3450 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Sociëteit ONS GENOEGEN Zaal € KüNSTMIN Woensdag 29 September 1886 slechts eene enkele Voorstelling van de wereldberoemde WIEIR MaDCHEN KAPELLE RAISSCHER bestaande uit d Dames ran 12 tot 15 jaren en 2 Heeren onder leiding van de kleine LVCIE RAU88CHEB Specialiteit 1 Bang Directeur A P KLOK den Haag Aanvang 7 uren Entree HH Leden 50 cents Niet Leden 75 cents Plaatsen zgn te bespreken op den dag der nïtToering van 3 tot 5 uren a 10 cents extra per plaats CAFE VEEDE BEST MARKT A 158 ZALEN beschikbaar met Biljart voor Vergaderingen enz Prima Consumptie Dagelpsch versch BEIJERSCH en BOCK ALE a 12 eta per Glas BEIJERSCH BIER a ƒ 0 18 per Flesch BOCK ALE a ƒ 0 22 F X HARDIJZEa Er biedt zich aan een BEKWAAM SOHOMAEEHSENECHT tegen genot van kost inwoning en eenig loon Brieven onder No 8358 aan den Boekhandelaar LAURENS VAN HOLST te Kampen Mr I llOLEl AA Notaris te Waddinxveen op MAANDAG 25 OCTOBER 1886 des morgens ten 11 ure in het nieuwe Verkooplokaal van het Koffiehuis HET Schaakbord op den Kleiweg te Gouda in het openbaar Veilen en Verkoopen in perceelen en gecombineerd Een HEEREN HUIS geteekend Q 257 met TUIN gelegen aan de oostzyde van de Crabethstraat binnen Gouda Verhuurd aan den Heer ADELS tot 1 Aug 1887 a ƒ 300 per jaar Een HEERE SIHUIS geteekend Q 259 met TUIN gelegen naast het voorgaande Verhuurd tot 1 November 1886 aan Mejnfvr BOGAERDT a ƒ 325 per jaar Een HEERENHUIS geteekend Q 261 met TUIN gelegen naast het voorgaande Verhuurd tot 1 Januari 1887 aan den Heer KAPIEIN a ƒ 300 per jaar Grondlasten van S86 ƒ 0 33 genietende de perceelen vrijdom van grondlasten wegens gebouwd Eigendom Aanvaarding b de betaling der kooppenningen op den 30 DECEMBER 1886 Te bezichtigen op Donderdag Vrydag en Zaterdag 21 22 23 October 1886 van 12 3 uur des namiddags mits vooraf bg de bewoners belet vragende Nadere informatien geeft de Notaris MOLE NAAR genoemd HOOSBUITSOHE OFEEi Inteekenaren welke hunne Coupons nog nietontvangen hebben kunnen die WOENSDAG by de Loting in ontvangst nemeu Bovenzaal Habmonie Markt Openbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 4 OCTOBER 1886 des morgens te Eli nren in het Koffiehuis Harmonie aan de Markt ten overstaan van den Notaris G CFOETÏÏIJITDEOOGLEEVEE van N 1 Een aangenaam gelegen goed onderhouden dubbel ERF fraaien TUIN en SCHUUR aan den Flnweelen Singel te Gouda wyk R No 582 groot 3 Aren 28 Centiaren Het Huis van vele gemakken voorzien bevat beneden 3 Voorkamers Tuinkamer met warande eu Keuken en boven eene Kamer eu een flinke Zolder met beschoten kap N 2 Een gemakkelyk ingericht goed onderhouden van Waterleiding en velerlei gemak voorzien T OOn TSITJIS ERF fraaien TUIN en SCHUUR aan de Turfmarkt te Gouda Wyk H no 66 groot 1 re 96 Centiaren Het Huis bevat beneden Voorkamer met suite Keuken Kelder en Binnenplaats en fraaie Tuinkamer en boven 3 Kamers Zolder en Meidenkamer N 3 Een ruim gebouwd en ERF ingericht tot SPEKSLAGERIJ oan de Keizerstraat te Gouda Wyk K No 188 groot 1 Are 33 Centiaren En N i Een niet lang geleden gebouwd op gunstigen stand gelegen Vi I KELflUI8 en ERF aan den Turfsingel dicht by de Wachterstraat te Gouda Wgk P No 158 De perceelen zyn allen den 1 November a s te aanvaarden en te zien No 1 3 en 4 drie en No 2 acht werkdagen vóór den dag der Veiling des morgens van 10 tot des namiddags 4 uren en bovendien op den dag der Veiling des morgen van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geelt Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER voornoemd en wat perceel No 2 betreft ook Notaris H GROBNENDAAL te Gouda met of zonder Meubelen Een bejaard alleen levend Wed zoekt in Gouda INWONING met volle bediening doch zonder leverantie of diner of Woning met bediening van geburen Gevraagd Woonkamer met Alcoof of met aparte Slaapkamer en een Schrflfvertrek met muurkasten liefst beneden en by voorkeur met achteruit van tuintje of bleek Opgave van prys enz in te zenden onder No 1388 Bureau dezer Courant Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda Ontvangen Nieuwe Wollen KOÏÏSEIT BEEITEIT in diver bij erse Ébotten en kleuren VAM DETH T JSk ONTVANGEN eerste kwaliteit fijne Blauwe Kasdruiven in mandjes van 5 pond ƒ 2 Per pond 42 et ONTVANGEN Nieuwe Boskoopsche Bruine BOONEN J Gerretsen Verloofden en Jonggehuwden Wilt gij een gelukkig Huwelijk hébben ZOO JA Leest dan het Boek van Dr Huddph Ternau bevattende Ontsluierde Geheimen uit de Liefde en den Echt Geneeskundige bemerkingen Doelmatige Wenken Voorspellingen en Ernstige Waarschuwingen Practische en nuttige Raadgevingen voor Verloofden en Jonggehuwden met betrekking tot de Lichameiyke en Geestelyke eigenschappen als de grondslagen van een gelukkigen echt benevens een HuwelyksCatecbismus en een aanhangsel over het Geslachtsleven der Vrouw door Dr RUDOLPH Ternau Prys 75 cents Dit Werk wordt onder Envelop afgeleverd en ook goed verpakt naar buiten gezonden tegen toezending van Postwissel of gemakthalve blauwe Po UegeU met verbooging van 10 cents voor de frankeering bg H O K08TEB C Jttn Magazyn van Goedkoope Boeken Leliegracht 26 Amsterdam Green grijs Haar meer v De nieuwe LONDON i awk beste van alle bestaande parJQ t fumerien om het gryze haar binnen ra ak enkele dagen te doen verdwynen l g W Maakt bet haar glansryk en zacht CWmm en verft niet Prgs 85ce i per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrygbaar te Gouda by J H C HUINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 OPRUIMING van de voorhandene nmiKSfOKUi UITGAVE KOKSMA tegen ve l minderen prijs bij A BRII KMAN Lange Tiendeweg te Gouda Enctra goedkoop is het middel om voor altoos van de gevreesde Rbumatiek verlost te worden DeABSHALBBli Sof Anti Rhumatische Watten zyn slechts 30 ets per pakje A BREETVELT Az te Delft Door my verkrygbaar gesteld by T A G van Deth He de Wed Bosioan Gouda W F J den Ug Schoonh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boilioop O Hodgendijk Cappelle S V d Kraats Bleiswyk B Verheul Oudewater Bot Berkel ïar Dorp Zoctermeer Kauling Alphen B £ C Schlattmau BodegraVeu Oosterling Haastrecht d G Wilhelmus Woerden BINNENLAND GOUDA 30 September 1S86 Bg kon besluit ia C A Zelvelder Ie Woerden met ingang an 6 October 1886 benoemd tot schooloptieuer ia het arrondissement Woerden De heer R T Cannegieter stads apoiheker alhier heeft als toodanig zgn ontslag gevraagd vegens eene benoeming tot stads apotheker te Arnhem De heer W Slijboom stationschef bij den Nederl Bhijnspoorireg te Bodegrave is als eoodanig oiergeplaatst naar Woerden De heer de Wever adtistent te Woerden is benoemd tot stationschef te Bodegrave Deter dagen werd uit Oonda aan de Tweede Kamer verionden een door meer dan 400 schippers of eigenaars van stoom en teilschepeu onderteekend adrea om instemming te betnigen met hei verzoekschriftder Kamer van koophandel te Kmterdam fan 1 April waarbg met het oog op de aanstaande behandeling van de verlenging der concessie san de Ned Bgnspoorwegmaatschappg eriocht wordt om maatregelen te nemen djc een einde maken aan den voor de scheepvaart onhoudbaren toestand der bruggen in den Bgnspoorweg orer de floowe bg Goudaen Gouwsluis Deter dagen is lerscheuen het Verslag fan het verhandelde in de 7 jaarl alg vergadering van de Veremiging van gepeniioitHterde onderofficieren en minderen mh het Nederlandtche leger bevattende tevens het jaarverslag en de ilekeuing en Verantwoording over 1885 86 Daaruit bigkt dat de toestand der vereenigini bevredigend Is Het uotol cormpondent chappen neemt toe en verscheidene oodobbeliinnige bewgzen van belangstelling mocht tg ontvangen Het doel der vereeniging verdient dan ook alle aanbeveling Onder de ingekomen briefen op de vergadering was er een fan den Eere voortitler der afd Gouda den heer R P M van Alderwerelt van Rosenbnig levens Beschermer der vereenigingj die kennis gaf dat in het a st najaar te Gouda wederom een voorstelling tal worden gegeven ten bate der kas van de vereeniging Genoemde heer maakte tioh ook nog bgtonder verdienstelgk jegens de vereenigingtioor mede te werken tot opriohliug san eene Afiieeling Rotterdam Vele pogingen waren daartoe reeds in het werk gssteld die echter allen mislukten toen bg een onderhoud tan den Algemeenen vooriilter met den heer van Alderwerell laatstgenoemde op tich nam den oudkapitein van het Nederlaudsche leger C L H von Pnjiag van Oierstraten te Rotterdam te bewegen onder tgn foortilteriohap een afdeeling opterichten Dete nam die taak op tioh en dat wel op eene wgte die de schoonste toekomst voor de jeugdigp afdeeling belooft Al dadelgk kwam het aan het Bestuur voor dat Z W EG is de rechte man op de rechte plaats In het verslag wordt met waardcering herdacht de too uitmuntend geslaagde uitfoering te Gouda van de vereeniging Thalia De Afdeeling Gouda telt 35 donateurs en 3 donatrioes benefens 4 beschermers Het bestuur bestaat uit de hh A de Jong voortiiter P Hoogenboom secretaris j i F Megers Penningmeester Onder beschuldiging van optetlelgke mishandeling stond Dinsdag te Rotterdam terecht K J v d M sohepeojager wonende te Gonda Bekl en nog eenige andere tchepenjagers hadden aangenomen een schip te brengen naar Leiden Toen nu op den 26n Juli jl dit schip door de sleepboot Haarlemmermeer no 9 aan boord waarvan tekere G v d W was zoon van den commissaris vau den sleepdienst erd gesleept en op rie Kromme Gouwe onder Gouda as wierp bekl optettelgk met steeneu naar W waarvan er een hem in den rug trof Het 0 M requireerde veroordeeling tot 8 dagen gevangenisstraf en ƒ 1 boete subs een dag hechtenis Naar aanleiding van vroeger plaats gehad heb bende moeilgkheden bracht N den U arbeider wonende te Benschop op den 28en Juli jl op den Kleiweg tijnde een openbare weg in de gemeente Benschop zekeren T J met een stuk hout moedwillig eenen slag tegen het lichaam toe Wegens het minder ernstige der mishandeling eischte het O M 3 dagen gevangenisstraf en ƒ 1 boete snbs een dag hechtenis Xog eischte het 0 If tes weken gevangenisstraf tegen J M Mheepmaker wonende te Waddingaveen welke penoon op den 26en Jali jl den veldwachter F v d Glas die van wege tgnen fader geroepen wu om bekl lot bedaren te brengen en hem dan ook aanmaande rustig te zgn moedwillig met eenen knierbeitel eenen stoot tegen het lichaam toebraehi en tich ferfolgens ook door te schoppen tegen tgiie arrestatie verzette Ofer 8 dagen in dete taken uitspraak De heer J C Kroon btrgemeester der gemeente Stolwgk rierde Maandag ign 25 jarig jubilé alssecretarispenningmeester vio den polder Stolwgk De zeer vele béwijteu van sympathie onder welkeook stoffelijke die hg ontving hebben hem zekerde overiuigiug geschonken dat hij ook in deze betrekking zeer gewaardeerd wordt en dat bet velerwensoh is dat het hem gegeven moge zijn nog velejaren met dezelfde bekwaamheid en gver werkiaamIe tgn Men tchrgft uit Berkeatande Is het van onds zoo geliefkoosde kaatupel in vele plaatsen fan ons land in onbreik geraakt hier wordt het nog in eere gehouden Menig liefhebber ziet men op zonof feestdagen in de kaatnbaan en zoowel jongelingen als meer bejaarden nenen deel aan dit spel Het is wel de moeite waard zoo n kaatapartg te f olgen Wat men het meest mort bewonderen de kracht ec behendigheid waarmede de bal wordt op of ternggeslageo of de juistheid eu f logheid waarmede anderen hem keereo is moeilijk te zeggen Zeker zou menig freemdeling ferbaasd staan als bg zag hoe juist sommigen zoo u bal weten te raken en met welk eene kracht hij wordt roortgeslagen Vooral is dit het geval als kaatsers uit nabnrige plaatsen elkander uitdagen tot een wedstrijd Dan komen de beste krachten in het sirgdperk Meestal wordt er dan alleen gekaatst om de eer der overwinning Zulks geschiedde ook j I Zoudag Uit het naburige Stolwgk zouden 6 geoefende spelers hunne krachten meten met een gelgk getal uit de Achterbroek eene buurtschap behoorende tot dete gemeente Flink werd door beide partijen gestreden en met de grootste inspanning tol de avond viel de sirgd foorigezet Veertien partgen werden er gespeeld en daarvan hadden de kaatsers nil de Aohterbroek er 11 gewonnen toodat tg zegevierend uit den strgd te voorschijn traden en met eere hunnen naam van oede kaatsers handhaafden De beslissing fan den Synodus Contracta in zake het kerkelgk conflict te Amsterdam is heden ter kennis gebracht van de geschorste Kerkeraadaleden aldaar De Synode bekrachtigde het vonnis van het Prov Kerkbestuur waarbg de beklaagdtn werden afgezet Het vonnia der Synode berutt op nog meer gronden dan de beslissing van het Frov Kerkbestoar van NoordHolland De veroordeelde kerkeraadtleden Vannen nu nog revisie fan dit vonnis bij den Syuodns Plena vragen Maandag stond voor de Arr Beohtbaok te s Grafenhage terecht ds G Vlug van Leiderdorp beklaagd van op Zondag den 26n Juli II de godsdienstorfening der Nederl Herv gem aldaar te hebben belet De feiten tgn onzen lezers bekend Het getnigenverhoor strekte om in het licht te stellen of de handelingen van ds Vlug al dan niet de oorzaak zaakwaren geweest dat de godsdienstoefening op den genoemden Zondag niet kon doorgaan De subst off van justitie achtte dit bewezen en eischte de veroordeeling van den bekl tot eene gevangenisstraf van 45 dagen en 8 boete De bekl werd verdedigd door mr C A Vaillant die tot de conclusie kwam dat op 25 Juli Ie Leiderdorp geen wet tig predikant op den kansel stond de bescherming der overheid onwettig was en de toelating van ds Wildeboer evenzeer dat door die reeks van onwettige handelingen de wanorde werd verwekt allhans niet door den bekl In ieder geval meende pi dat zijn client in het geheel uiel kon gestraft worden omdat in het nieuwe Strafwetboek geene siraf bedreigd wordt tegen wrhindering eener godsdienstoefening door wanorde Na re en dupliek werd de uitspraak bepaald over 8 dagen De Willem Barends is volgens de N R Ct foor een Engelsohe reederg aangekocht Het schip blgft poolvaarder echter niet ter wille der wetenschap maar vpor dén pelterg handel en de walvischvangst De meeste afdeelingen der Tweede Kamer hebben het ondertoek der Indische begrooting reeds ten einde gebracht Tot rapporteurs tgn benoemd de heeren Verniers van der Loeff Vsn Gennep Rooséboom Schaepman en VV Van Dedem De volgende week tal met het ondertoek der Staatsbegrooting worden aangevangen Ingekomen is een wetsontwerp tot vrrtekering der uitvoering van werken betreffende den Waterstaat benefens de wetsontwerpen tot bekrachtiging fan prov belastingen In Zeeland en in Groningen tullen minder opcenten op grondbelasting en pereoneel worden geheven dan foor 1886 De Zmolieie Cl deelt thans mede dat bet meisje dat te Baarn tes rozen geplukt beeft uit een andermans tuin niet naar een Rijks optnedmgsgesticht zal gestuurd worden Het 0 M bg de üirechtsohe rechtbank had dit wel gecisoht doch de reohtbank is goedertieren geweest en heeft het kind ontslagen fan alle rechtsfcrrolgiog zonder de opzeoding te gelasten Het Sttattilad bevat in No 164 een koninklijk besluit van 15 dezer houdende nadere regeling der voorwaarden waarop met medewerking der gemeenten Rijkstelegraafkantoren en Rgkstelephaonkantaren in kleinere pliatsen kunnen worden opgericht en in stand gehouden Uit Zevenbergen schrijft men De vraag hoe men het goedkoopst ja zelfs kosteloos een reisje naar Parqs kan maken is theoretisch reeds lang geleden opgelost men moet tich door een dollen hond Istenbgteu en op kosten van het rgk stelt men tich dan onder behandeling van prof Pasteir te Parijs Iemanduit dete gemeente heeft dit werkelijk in toepassing gebracht Na gebeten te tgn door een vermoedelgkaan dolheid Igdenden houd reisde hg op s rgks kosten naar Parijs Daar aangekomen weigerde hij echter tich onder behandeling van Pasteur te stellen het pleitierreisje was gemaakt men ton hem wel weerfoor niets naar Holland brengen H61 Terwgl in Engeland het wetsontwerp dat def ferkoop fan margarineboter moest regelen in bet Lagerhuis tot nader orde is uitgesteld treedt de Amerikaausohe wet in werking De regeering heeft een aantal bepalingen gemaakt betreffende de fabrioage van oleo magarine in eene wet welke den len October in werking treedt Zg heett daarbij bepaald hoeveel belasting fan de fabrikanten moet worden gehefen en den maatstaf volgens welke de opbrengst der fabrieken moet worden berekend Men geeft hun fcrder tot in de kleinste bijzonderheden een aanwgzing hoe ieden f erpakking volgens dé wet moet worden gestempeld gemerkt en genummerd Er is een bgzondere vergunning voor noodig om blik bg de verpakking te mogen gebruiken De houten of papieren verpakking van lederen kleinhandelaar moet den naam en het adres au den grossier dragen die er in gebrand of op gedrukt is de letters moeten minstens Vs inch = g centimeter 4 inch = 10 cent in het vierkant zgn Vervolgens moet het woord Oleomargarina en de hoefeelheid die het pak bevat er op geschreven of gedrukt stato