Goudsche Courant, vrijdag 1 oktober 1886

Kamer het betlnit der oommittie niet bekrachtigen Het betluit werd met 9 legen 5 stemmen genomen en de minister verklaarde dat hij er in de Kamer tegen op zou komen Verder heeft de comUiissie de voornaamste grondslagen van de begrooting van den Minister van Financiën Sadi Carno nameiyk de conversie der scbstkistbiljctten en de afschaffing der buitengewone begrooting verworpen Het is de vraag op welke wijze uu het tekort gedekt zal worden Volgens berichten uit Bome is by het Vaticaan een kennisgeving ontvangen van de Frausche Begeering inhoudende dat zg met bel oog op het uilstel van de zending naar China met nauwgezetheid het Concordaat eerbiedigen zal en de begrooting van Eeredientt op de beslaande grondslagen zal handhaven De vrienden van generaal Villacampa doen bun best genade voor den leider der omwenteling te Madrid te verkrggen Tol dosver zgn echter deze pogingen vruchteloos gebleven Algemeen belt men in de hoofdstad tot zachtheid over gedachtig aan de ple generaals die deelnamen aan de pronunciamienlo s eu nu booge betrekkingen bekleeden De koninginregentes en de ministerraad willen het recht zgn loop laten De krygsraad die het vonnis moet uitspreken is benoemd en bestaat uil zeven generaals Castelar de leider der gematigde republikeinen protesteert in een der Madridscbe bladen ten sterkste tegen den aanslag en verklaart nogmaals dat hy alleen de republiek zal aannemen wanneer deze met wettige middelen is verkregen Op verschillende plaatsen in Italië hebben by gelegenheid van de feesten ter herinnering van hel binnenrnkken van de Italiaanaohe troepen in Bome anticlerioale manifestaties plaats gehad Te Napels kwam bel zelfs op straat lot vcchipariyen De correspondent van bet Journal des Debets geeft een verklaring van dit feit Het feest zegt by is ditmaal met veel algemeener en scherper anti clericale mauifetlatiën gepaard gegaan waaraan zelfs de Koning eenigermate heeft medegedaan door een telegram van gelnkwenscbing Ie eenden aan het gemeentebestuur van Bome In verscbeidene steden bebben de gematigden aan t feest deelgenomen ofschoon t uilging van de radicalen Een Bul van den Paus ten gunste van de Orde der Jezui ten wordt als de aanleiding tot deze anti clericale beweging genoemd Men moet aannemen zegt genoemde correspondent dat een zoo by nitnemendbeid bedachllaam man als Leo XIII zeer goed de beteekenis besefte van hetgeen hy deed en dat bet inderdaad zyn bedoeling geweest is Ie doen nitkomen dat by lu beginsel bel in Italië tot tund gekomene niet goedkeurde hoe gematigd van taal en in het gewone leven hy zyn moge De Begeering harerzyds is verplicht een vatlbertdener houding tegenover de Kerk aan te nemen wil zy niet verdacht worden van zich daarin te schikken EENMISOSVING De VOOaZITTEB van den BAAD der Gemeente Gouda Brengt ter tfenbare tennu d t aan de Kiezers in deze Gemeente zyn toegezonden de Oproepingsbrieven eu Stembiljetten tol het benoemen van 1 Lid van den Gemeenteraad en dat wanneer eeuig Kiezer zyn etemiriefje verloren heeft of er geen mocht hebben ontvangen hy zich tot beknming daarvan Ier Plaatulgke Secretarie vA kunnen vervoegen dat de inlevering der StcmbiieQes zal aanvangen op den 5n October aanstaande des morgens ten negen en eindigen des namiddags ten 4 ure dat bet Stembriefje êchri tetijk im etmld door den Kiezer m pertoon in de Stembus moet gettoken worden dat geen ander Stembriefje dan dat hetwelk van het zegel der Gemeente voortien it mag worden gebruikt da de in het BrieQe in te vallen pertoon duidelgk met naam en voomaia moet worden aangewezen dat het BrieQe niet onderteekend mag zgn eu geene andere britfjet omvatten of daaraan opzett lgk zyn Tatlgehecht Gouda den 29 September 1886 De Voorzitter voornoemd VAN BEBGEN IJZENDOOBN KENNISGEVING INEICHTINGEN WELKE OBVAAE SCHADE OP HINDER KUNNEN TEROOBZAKEN BUEGEMEESTEBen WETHOUDERS van Goud Gelet op art 6 en 7 der Wet van deo 2n Juni 1875 Staattilad no 96 Brengen ter tigemeece kennis dat op de Seoretarie Ier vitie lyn gelegd verzoeken met byiagen van lo J T Jaspers om vergunning tot het plaatsen van een sioomwerktuig in bet perceel gelegen aan den Winterdyk Wyk Q no 98 Kadaster Sectie A no 2906 Uit Berlijn werd deier dagen au de N B Ct gesehreven Volgens een by het depart ran baitenlandsche isken alhier ontfangeu beiioht fan het keiierlijk oonsulaatgeaeraal te Botterdam beeft de politie aldaar de toeiegging gedaan org te tullen dragen dat Duitsohe meiajes die Terblgf bomden in openbare slechtbefaamde huiuin en die den wenwh te kennen geven die te verlaten daartoe in de gelegenheid geeteld warden èn alsdan alles igede kunnen nemen wat sy hebben medegebracht Wegens schulden welke op hare rekening geschreven mochten lyn tnllen sy niet vervolgd kunnen worden Volgens door den consul ingewonnen inlichtingen wordt aan de Nederlandsoh Pruisohe grensen inzonderheid uit de Bijnprovinoie door verhuurkantoren en allerlei slecht befaamd vcfik op groote schaal een sohandelyken handel in Duitsche meiajfs gedreven De oogetukkigen die in de val geloopen sijn behoeven slechts de hulp der Nederlandsohe politie in te roepen welke haar terstond verleend zal worden Hierbij herinner ik dat het de Nederlaudsche regeering is geweest die voor eenige jaren langs diplomalieken weg beproefd beeft aan den handel in blanke slavinnen door internationale samenwerking den kop in te drukken maar dat haar mensohlieveud pogen toen afstuitte op Duitscblands onverschilligheid een gevolg waarsohijolijk van de toenmaals minder vriendschappelyke verhouding tusBoheu Duitsohland en Nederland Uit den Haag ia opnieuw een bedrag van 2500 mark ontvangen ter ondersteuning van de leden van het Philbarmonisch archest die door den brand te Sohereningen groote schade hebben geleden Deze weldadigheid uwer landgenooten wekt hier groote sympathie Hoewel door alle tijden bij het goede publiek de valsohe spelers met een oog van verachting werden aangezien sohijnt dit brandmerk toch niet krachtig genoeg geweest te zijn om overigens beroemde personen hiervan terug te honden De geschiedenis leert ons dan ook tal van grootheden kennen die als valsche spelers staan opgeteekend Kardinaal Mazarin die gedurende de regeering van Lodewijk XIII in Frankryk als eerste minister het staatschip bestuurde was een buitengewoon behendig valsoh speler Dit was geen geheim maar onder zijne vrienden aan het hof werd er zelfs met roem over gesproken Van hem is de gevleugelde uitdrukking afkomstig prendre see avanlages zijn voordeel doen welke als vergoelijking voor het valscfa spelen tot de vorige eeuw in de aanzienlyke kringen te Farys algemeen was Zij werd toen vervangen door eene andere phrase voor valsche spelers corriger la fortnne het geluk verbeteren Onder Lodewijk XIV bereikte het valsche spelen aan het hof een hoogen trap van bloei Ook verkregen hier door een toeval de valsche spelers deu naam van Grieken welke nog tot nu toe voor hen gebezigd werd De oorzaak hiervan was het volgende voorval Aan het bof bevond zich iemand van Orieksche afkomst Appolus gebeeten Door zijn gezelligtn omgang was hy de gunsteling en speelvriend des koniugs geworden Menig kaartje werd in het stille avonduur door zyne koninklijke hoogheid en den Griek gelegd eu zeer behendig wist de laatste den hartstocht des kooings te prikkelen doch tevens groote sommen iu zijne eigen beurs te doen vloeien Bij dit allea liet de gunsteling zich nog met allerlei eercbewqzen overladen Eindelijk werd het bedrog ontdekt en door een proces waarby by tot 20 jaren galeistraf en verbeurtverklaring van zyn vermogen veroordeeld werd kwamen zijne valsche handelingen aan het lioht De door bedrog verkregen schatten vloeiden weder in de kooinkigke kus waaruil ze afkoipsiig waren Sedert dien tijd bleef de naam Grieken voor de valsche spelers algemeen St Simon 167B 1755 noemt in Zyne Memoires de prinses d Harcourt eene algemeen bekende valsche speelster Hare behendigheid was onovertreffelijk Werd haar bedrog ontdekt dan verdedigde zij zich met schimpwoorden en bedroog verder De Qrammont een edelman van oud adellyk gaslaebl aan bet hof van Lodewyk XIV eu bevriend met Jtoob II van Engeland schrqft in de memoirn orer lyn eigen leven dat bq alt vtlsch speler nog tl met roem bekend stond Wtuneer hq verder over dien hirtslooht om hef geluk te corrigeeren spreekt verdedigt hy zyn bedrog op de vofgende wyze Het i tttqd myne overtuiging geweest dat bet niet tmadelijk maar gebruik maken van een goed reeht i wanneer nen de talenten welke de natuur o verleent op alle mogelyke wyzen tot lyu roordeel gebruikt evenalt overal in het leven der bekwame triomfeert Verder legt hy dat in zyn l d veel meer lieden dit handwerk beoefenden dan eenigezins vermoed werd Onder den ongelukkigen Koning Lodewyk XVI bereikte dit bedrog aan het Fransobe hof zyn toppunt De ellendige toestand des lands en des volks werd bij het hof onder den hartstocht van het spel geheel vergeten Bij die speelwoede vierde het valsche spel zyne grootste triomfen De hulpmiddelen en intriges werden teeds vermeerderd en verfijnd en een buitengewone rijkdom van familieschandalen stonden hiermede in verband Zelfs was de stof der chronique scandaleuse zoo overvloedig dat een eigen blad der valsche spelers Diogenes in Farys eene zinspeling op den naam Grieken voor de valsche spelen gedurende hel laatste jaar vóór de revolutie geregeld verscheen Niet alleen de speelschaodalen maar ook de hulpmiddelen enz werden hierin besproken Ook zelfs in onzen tijd brengen de dagbladen nog telkens berichten van hooggeplaatste valsche spelers die ontmaskerd warden Bovenal bet jaar 183S was hieraan rijk In Juni van l SB werd de Braziliaanscbe gezant in de aristocratische club della Caccia in Rome als valsch speler ontmaskerd In het begin van den herfst in genoemd jaar werd de Cercle de Bade aan welks hoofd konen tijd zelfs een Frins stond door de politie gesloten mede op grond van valsoh spelen Kdrten tijd daarna werden verschillende aanzienlijke personen te Leipzig Berlyu en Hamburg als valsche spelers aangewezen Algemeen pryst men het standbeeld van Hugo de Groot als een kunststuk dal den ontwerper den beeldhouwer F L Straoké Jzn te Haarlem alle eer aandoet Het bronzen beeld stelt De Groot voor in fiere staande houding de geplooide mantel hangt hem ongedwongen over de schouders in de eene hand houdt hij een geopend boek in de andere een ganzenveder Hel beeld is 3 B0 M hoog weegt circa 2300 kilogram en is in de fabriek der heeren Merkelbach Van Ëukhuizen en Co te Breda gegoten Het rust op een 4 50 M hoog voetstuk van circa 20 000 kilogram zwaarte uil Zweedsoh graniet gehouwen naar een teekeniug van den architect Garnier te Parijs en geleverd door de firma Kessel en Bont te Berlijn Als eenige inscriptie leest men op de voorzijde in galden letters Hui o Groliui De slaalsbegrootingstukken zyn in druk verschenen Wy stippen daaruit het volgende aan Er bestaat uilzichl op een gewenschten aSoop der onderhandelingen over de herziening van bet handelsverdrag met Japan Voor onderscheidene diplomatieke en ooiisniaire vertegenwoordigers wordt verhooging van bezoldiging of uitbreiding van werkkring voorgesteld Alle voor bet gevangenisbefaeer benoodigde uitgaven arbeid der gevangenen Ommerschans en Veenhuizen enz zijn thans op de begrooting vau justitie gebracht Een nieuw reoblsgebouw te Haarlem is geprojecteerd eu een rijkswerkinrichting te Hooru Voor de uitvoeringvan de schoolwet is ƒ 590 000 minder geraamd De uitkeeriiig der 30 pCt zal ƒ 300 000 kosten Op de ryksnormaallessen zal 26 000 kunnen worJen bezuinigd door inkrimping van bet getal der toelagen voor kweekellngen en opheffing van sommige der voorbereidende klassen eu die van de normaallessen te Helder Met ingenomenheid begroeten wy het voornemen der regeeriug om ryksaubsidiëu te verleeneu aan behoeftige plattelandsgemeenten voor genees en verloskundige hulp De artsen die zich daar als geneeskundigen beschikbaar stellen komen bg voorkeur in aanmerking als reserve officieren un gezondheid De begrooting van ii arine is ongeveer 180 000 hooger dan over het loopende jaar I I I I Op t ryks werf te Amsterdam zal worden aangevangen de bouw van een ramtorenschip een deel dijr stooinwerktuigeu es ketels van dat tohip zal by partienliereu warden vervaardigd en voorts zullen nog drie torpedoboolen groot model worden aangemaakt Ook hel aantal torpedo s zal worden uitgebreid Er zullen dan 20 booten klein negen van groot model en 84 torpedo s zyn De reorganisatie vtn de rykswerveu in mililiir en industrieel opzicht is begonnen of wordt voorbereid De kuttwtoht wordt uitgebreid De begrooting van oorlog is ruim 50 000 lager Voorgesteld wordt de opriobting van drie compagnieën artillerie roor de pantserforten die van een remonte depot die van een militaire sobool tot opleiding van officieren der infanterie by bet leger hier te lande en die van een inttrnotieoomptgnie te Schoonhoven Verbreeding van het buitenkanaal aan de voorzijde van het Noordzeekanaal is geprojecteerd 11 Een rykssubsidie wordt aangevraagd voor de verruiming en verbetering der haven van Philippine Het subsidie aan de kolonie Suriname ii ƒ 102 810 43 hooger dan voor het loopende jaar uitgetrokken Wie de verschillende beschouwingen over de millioenenrede in de bladen leest komt ook op dit punt tot de ooidekkiug dat er niets nieuws onder de zon is Jaren lang hebben oij by die slaalsstukkeu dezelfde opmeikingen gehoord als nu weer worden gemaakt o a er beerscht verwarring tusscben gewone en buitengewone uitgaven De Tijd wijst daarop nu ook en vindt aan die uitgaven niets buitengewoons dan dat zij buitengewoon hoog zijn Zelden heeft het blad volgen zijne verklaring een stuk gelezen waarin zooveel maars voorkomen als in de miliioenenrede van den heer Bloem I Heeft er iets van of afwisselend de beide bekende geneesheeren van Lafonlaine aan bet woord zijn van welke de een den patiënt voor byna gezond en de andere hem voor doodelijk ziek verklaart Wat men dan ook in deze rede meer dan in eenige vroegere mist het is iels wat zweemt naar een eigene vaste overtuiging Zoo bei bewys nog moest geleverd worden dat van dezen minister geen hervorming van ons financiewezen te waobtea is deze milioeuenrede zou daartoe voldoende zyn Geen bezorgdheid maar wel tot slof aanhoudend zorg ook die uitspraak is in gunstiger vorm meer geboord zy past echter omdat zij volstrekt niets beteekent geheel in deze rede van den minister Dat men van dezen minisier geen herziening onzer belastingen zelfs geene zwakke poging daartoe te wachten is werd eveneens van meer dan eene zyde opgemerkt en ook dat zyn wy in de laatste jaren van onze fiutnciën ministers gewoon al miskennen wy de pogingen van sommigen hunner niet die mei onwil van de Tweede Kamer hadden te stryden Toch gelooven g dat de minister Bloem in dezen de kroon spant waar hy den toestand bevredigend noemt vooral als men hoort boe by die meeoing commenleert Myne meeniug zegt hy steunt voornamelijk op eene vergelijking met hetgeen vroeger hier te lande en thans nog elders woidl waargenomen Gaarne erken ik dat andere opvattingen nopens hetgeen onder een gnnsiigen financieelen toestand te verstaan is mogelyk en te verdedigen zijn maar juist omdat dergelijke opvattingen alleen op subjectieve roeeningen kunnen berusten III komt de door mij gebruikte maatstaf van vergelijking tusscben hetgeen is en hetgeen was en hetgeen elders is voor eene onpartijdige beoordeeliog de beste voor Heeft men ooit zoo vraagt de Arnh Crt terecht zulke wonderlijke besobouwingen van een Nederlandschen minister van financiën geboord Het is niet te ontkennen dat wg mannen vtn allerlei slag aan de schatkist hebben gebad optimisten pessimisten zuinige gulle bekwame sukkelaehtige werkzame lijdelijke Maar we beriuDeren ons niet ooil door een minister van finanoién zulk eene zorgeloosheid te hebben booren belijden alt de heer Bloem met deze woorden doet Nu ja daar ligt eene begrooting met ruim 17 millloen deficit en van de laatste drie dienstjaren is nog 15 millloen ongedekt en maar 6Vi millloen uit de leening van 1884 voorhanden maar er zijn tijden geweest dal de toestand nog veel slechter was dus noem ik dien vrg bevredigend £ n let dan eens op hoe t er in andere landen uitziet dan it het in Nederltnd bevredigend genoeg We welen niet wtlkeo vroegeren toetttod in oot land de heer Bloem als pnut van vergelijking neemt Heeft bü daarvoor den tijd van de lierceering gekozen dan voosïeker geeft de conversie van 1886 een bewijs van een beteren ttaat van zaken Maar hetgeen elders it kan worden nagegaan en dao heeft hy alleen het recht den financieelen toestand van ont land vrg bevredigend te noemen wanneer hg ziok op lenden als Rutland Oottenrijk Hongarije Turkge Peru en nog ettelijke meer beroept Maar vergelijkt men om land niet met de heel en half iniolvente en naar het staattbankroet voorthollende itaten maar met de andere die voor een behoorlijk eveowiobt luttoben ontvangtlen en uitgaven zorg drogen met Italië Pruisen België Zwitserland Zweden dan moet men erkennen dal onze flnancieele toestand niet op grcnd vau subjectieve meeoingen maar na vergelykiug met landen waar bet geldelgk beheer met orde en soliditeit wordt gevoerd alles behalve bevredigend te achten is Men moet zijn moraliteit niet afmeten naar de zonde en gebreken van anderen maar naar het goede voorbeeld van hen die vroom en vroed trachten te leven Bg zulk eene opvatting behoeft het echter niet te verwonderen dat de heer Bloem zich zoo kalm bij de zaken neerlegt Bevredigend is noch onze financieele toestand noch ous belastingstelsel Maar zoolang onze ra nislers van financiën zich te vergeefs pijnigen om bü hnn ingediende begrooting iets nieuws te zeggen en louter zich toeleggen op de kunst om cijfers te groepeereii omdat ons stelsel van belasting alle afdoende hervorming en verbetering belet zullen wij ook hierover maar zwijgen tot na de grondwetsherziening Als die afgeloopen is kannen wü over dat pont nog nader spreken Het justitieel onderzoek naar de oorzaken van den brand van het Kurhaus wordt naar wy vernemen nog steeds voortgezet Daar de ramp 1 September is geschied zal art 168 van bet Sirafwetboek van toepassing zijn voor zooveel bewezen wordt dat de brand aan de schuld van een be paald persoon of personen is te wijten Ouder den Code Fënal was brandslichting door onvoorzichligheid slechts in enkele bepaald aangewezen gevallen strafbaar Bultcniaodscl Overzicbt De Nordi Allgem Zeil gaat voort met ttryd te roeren tegen de bladen welke zich als verdedigers van de zaak der Bulgaren en het huis Batten berg bebben opgeworpen Nn weer komt het officieuse blad terug op de afdanking van vorst Alexander Waarom toch vraagt de Nordd beeft de prins van Batlenberg eigenlijk zijn land verlaten juist op bet oogenblik dal men hem hel meeste noodig had en de bevolkiug met de meest mogelgke geestdrift verlangde dal hg zou blijven Ware hij van Lemberg niet naar Bulgarije teruggekeerd dit zoa zeer natuurlijk geweest zyn maar toen hij in zijn laud terugkeerde eo met groot gejubel door de Bulgaren werd ontvangen toen had men te oordeeleu naar de wijze waarop hg zich overal uitliet eenige meerdere volharding om op zijn post te blijven van den vorst mogen verwachten Niemand noopte hem Ie gaan De mogendheden oefenden geen invloed en zelfs Bnsiand deed niets om hem het verbiyf te Sofia onmogelijk te maken De eenige reden is Buslands vijandschap zeggen de vrienden van de prins maar de Nordd is hiermede niet tevreden Immers reeds gedurende zet jaren had Alexander met Kualandt loorn Ie kampen zonder dat dit de belangen van Bulgarije icbeen te benadeelen eo no te midden der belaigingen van gehechtheid zijner onderdanen maakt deze loorn het regecren hem in eent onmogelijk De Nordd kan dit niet gelooven eu daagt de verdedigers van den prins uil betz door middel der pers hetzy in bel Oostenrgksoh Hongatrsohe Parlement of in den Duitsehen Rg ksdag een afdoende verklaring te geven van deze vreemdsoortige handelwijze van hun beschermeling Intussoben is generaal Kaulbar de gemachtigde van den Czaar te Sofia aangekomen Door den Bussisohen cogsnl waren 23 rijtuigen gebaard waarin de aanbangert der Buatische partij l generaal eenige aren buiten de stad tegemoet reden eu hem feestelijk inhaalden By de ommoeting voerde o a eene Bassisohe dame die met een Bulgatrsehen ingenieur it getrouwd bet woord en verzekerde den generaal dat alle Bulgaren aan Botland gehecht waren behalve de ministers en regenten die zg met den naam landloopert betlempelde Kanlbart beantwoordde deze toatpraak en reed toen met zgn talrijk gevolg stadwaarts Aan verschillende ambtenaars deelde da generaal mede dal bg door deu Czaar wat gezonden om terstond deu ttaat van beleg te doen opheffen de verkiezingen uit te stellen totdat de harttochten bedaard tijn en onvoorwaardelijke invrijheidstelling te eisoben van alle gevangen genomen tamentweerdert Men verzekert eohier dat bet regenltohap in geen geval de beide laatste eisoben tal inwilligen Dat de toestand op Madagatoar voor ernttig gehouden wordt blijkt uit de polemiek in de Fransobe bladen Havu tpreekt bet bericht tegen vtn de Liberie dal de Begeering tiob in geval van een breuk met de Begeering der Horai lal bepalen tot eea blokkade van bet eiland eo geen expeditie naar het binnenland zal zenden er i zegt de offioieute Havu daarover nog geeu beiluit genomen De Lanterne vereekert dat de Fransobe Begeering maatregelen heeft genomen om desnoods terstond versterkingen naar Madagatoar te zenden de troepen hiervoor bestemd zouden reedt ungeveien lijn De begrootingeoommissie kan bet voltlrekt niet eens worden met da Begeering In weerwil vtn de oetirgdiug door den Minister Coblet heeft de Mmmissie niet alleen de potten voor de RoomiobKalbolieke godgeleerde faculteit maar ook die voor fl Protettanttobe getchrapt Wttnobijalgk zal de 2o C Schouten om vergunning tot het oprichten eener Kuiperg iu bet perceel gelegen aan de Peperstraat Wgk K no 264 Kadaster Sectie D no 637 Dat op Woensdag den 18 October 1886 des namiddags ten I ure op het Baadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dal gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de Ier zake ingekomen Schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 29 September 1886 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BEBGEN IJZENDOOBN De Secretaris BEOÜWER MA BKTB BRIGHTEN OOUda 30 September 1886 De aanvoeren waren ruim voldoende voor de vraag Prgzen eender Alleen beste Tarwe tot verhoogde prijzen gevraagd Mais iets slapper Nieuw hennepzaad met veel aanbod tot genoteerde prgzen Jarige Zeenwsche Tarwe ƒ 8 10 tot 8 40 Nieuwe Zeeuwsche Tarwe ƒ 7 30 tol 7 60 Nieuwe Polder Tarwe 6 80 lot ƒ 7 10 Afwgkende Tarwe ƒ 6 60 lot 6 75 Nieuwe Roode Tarwe lot ƒ 7 Zeeuwsche Bogge 5 60 tol ƒ 6 26 Polder Eogge ƒ 4 60 lot ƒ 5 20 Builenlandsohe Rogge per 70 kilo 4 50 4 76 Nieuwe Wintergerst ƒ 4 4 60 Dito Zomergersl ƒ 4 25 a ƒ 4 50 en Chevalier Gerst van 6 25 lot ƒ 6 25 naar kleur en gewicht Nieuwe Haver per Heet ƒ 3 a ƒ 4 en per 100 kilo van 7 tot ƒ 7 50 Maïs bonie Amerikaansche op levering ƒ 6 a 6 10 Odesso 6 10 i f 6 25 en Cinqnantine ƒ 6 50 tot ƒ 7 Alles per 100 kilo Hennepzaad Nieuw Inlandich 6 25 a ƒ 6 50 en Buitenlandsch ƒ 5 25 a 5 60 Bruine boonen van ƒ 10 tol ƒ 11 60 Pnike kookerwteu ƒ 9 a 9 75 De veemarkt met gewonen aanvoer de handel in alles traag vette varkens 19 a 22 ct varkens voor Londen 18Vs a 20 cl magere varkens en biggen traag biggen 0 76 a ƒ I IO per week schapen en lammeren traag verkocht Aangevoerd 77 partgen Kaas Eerste qoaliteit ƒ 23 a ƒ 26 Tweede qualileil ƒ 19 a ƒ 22 Noordbollandscbe ƒ 20 a 30 Goeboter 1 30 a ƒ 1 50 Weiboter f i k f I ÏO Burgerlijke Stand GEBOREN 28 Sept leonarilai Ane ooden F Vermefj eo J van deo Berg 29 Adriana Frcderika en Coraelis Michael ouders A van der Halat eo J A F BokatijQ OVERLEDEN 27 Sept S S Soffree Sm W de Groot 2 m 28 C Bnnemtijn S w M Zwaomborg hoiavr van i G de Beas 24 j GEHUWD 29 Sept J vaa der Kaa eo W tan der Neat A de Joag en A HogeDdoora J Balvert en A Bykel khaizeD APVERTENTIËN zoo spoedig mogelyk gerrangd voor LOOP en WINKELWEEK in het vak van Galanterien Adres onder No 1389 aan het Bnrean dezer Courant De meest bekende Natonrlijk Geneeskrachbge BRONWATEREN versche valling zgn steeds voorhanden bjj SLOTEMAREB Co BMSER PASTILLEN Staats controle ƒ 0 60 Nieuw ontvangen de 2 Cents SIOAAJB Merk WILLEfti III J van SOIVSBEER Gouda J BUEEBAAET Lz Confieeur PatUtier Benig Depot van de met Zilveren Medaille bekroonde umm mam uit de fabriek van J K SOMMER Dm Haag