Goudsche Courant, zondag 3 oktober 1886

Volledig Ncsseo MasazUn J H C HUIirCK F H2 HOOOSTBAAX 122 123 De geannonceerde VERKOOPING te Stoimji f op 8 OCT 1886 gaat NIET door als zgnde de perceelen vast goed onderling uit de hand verkocht Mr I MOLENAAR Waddinxveen 28 Sept 1886 Notarit Openljare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 4 OCTOBER 1886 des morgens te Elf nren in het KoÉBehuis eHABMONit aan de Markt ten overstaan van den Notaris G CFORTIJIJIIDROO LEEVEE van N 1 Een aangenaam gelegen goed onderbonden dubbel i ERF fraaien TUIN en SCHUUR aan den Fluweelen Singel te Gouda wök R No 582 groot 3 Aren 28 Centiaren Het Huis van vele gemakken voorzien bevat beneden 3 Voorkamers Tuinkamer met warande en Keuken en boven eene Kamer en een flinke Zolder met beschoten kap N 2 Een gemakkelgk ingericht goed onderbonden van Waterleiding en velerlei gemak voorzien T77 0 03sm uris ERF fraaien TUIN en SCHUUR aan de Turfmarkt te Gouda Wyk H no 66 groot 1 Are 96 Centiaren Het Huis bevat beneden Voorkamer met suite Keuken Kelder en Binnenplaats en raaie Tuinkamer en boven 3 Kamers Zolder en Meidenkamer N 3 Een ruim gebouwd en ERF ingericht tot SPEKSLAGERIJ aan de Keizerstraat te Gouda Wjjk K No 188 groot 1 Are 33 Centiaren En N 4 Een niet lang geleden gebouwd op gunstigen stand gelegen W1 KELHU1S en ERF aan den Tnrfsingel dicht bg de Wachterstraat te Gouda Wijk P No 158 De perceelen zgn allen den 1 November a s te aanvaarden en te zien No 1 3 en 4 drif en No 2 acht werkdagen vóór den dag der Veiling des morgens van 10 tot des namiddags 4 uren en bovendien op den dag der Veiling des morgens van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER voornoemd en wat perceel No 2 betreft ook Notaris H GROENENDAAL te Gouda Heden verschenen No 1 van de 25e JAARGANG prijs pe Kwartaal f 1 37 te bekomen bfl A BB11 KMAI Lange Tiendeweg Zoolang de voorraad strekt HEEREN en DAMES GLACÉ HANDSGHOEIK è 90 CEST A VAN OS Az Kleiweg E 73a Zakscharen Nagelscharen Kleermakerscharen Naaisterscharen Knoopgatenscharen Borstelmakerscharen Behangerscharen Kapperscharen Borduurscharen Effectenscharen Papierscharen Nageltangen Kurken trekkers Verder alles wat tot het messenvak behoort Al deze soorten worden op proef verkocht B maken en repareeren zoo spoedig mogelgk Scheermeaaen op proef van af ƒ 1 tot 3 50 Hakmessen Tafelmessen Dessertmessen Tranchirmessen Beschuitmessen Slagersmeseen Steekmessen O Stopmessen Plamuurmessen Tempelmessen Sohildershakmessen s Snoeimessen Occuleermessen Snoeischaren Cd Snij boonenmessen Broodmessen Rookvleesohmessen ces as Koolmessen Blikbussenmessen Likdoornmessen Komkommerschaven Rookvleeschschaven Chambaulschaafjes g Sigarenmakers mesjes r Schoen makersmessen X DP F P T T F NAAIMACHINES BEHTHIEft zijn de beste voor huiselijk gebruik Kleermakers Naaisters enz Zich direct te adreMecren lot Henry Ch BBHTHIKB U IlfJENIEl Il CONSTaUCTEUE 175 Bonlevtrd Voltaire 175 PARUS De Wonderen zijn oog niet van den hemel af 4 Woordenboeken voor sleebts Eén Gulden Zoo iets 18 DOg Dooit roorgekomen Op de laatste FondseuteiUnfi kocht ik deu gebeeien voorrand van het Ditmuuteud bewerkte Thleme s Vicrtallg Woordenboek Hollandscb Fransch Ouitscb Engelsoh door Dr A A DBKNIK 4 WOORDENBOEKEN in een fraai linnen band met vergulde Stempels met minder dan ruira 800 bladzjjd n eumprea g drukt lil 2 kolommen rumi 150000 woorden betalteude Ik beu door een gelukkigen inkuop UI staat deze keurige en met zooveel Eorg bewerkte DiciionnaireB aau te bieden voor den spotprijs van slechts Een Qulden dal is slechts Vijf ea twintig Centen per Woordenboek Als men i agaai dat men vuor een gewonen Diciiuunair VOOr èen taal al ƒ 1 50 muet betalen Pranscb Duitsch Engelsch zijn nu eenmaal de Hoofdtalen der Wereld Talen moet ieder toan vau zaken kennen en voor ben die ze keuuen of nog wat vaji zyu School Xalfii overgehouden heeft zijn zulke Woordenboeken vooral onmisbaar Pranscü DuitsoU Engelsch moet ieder Aannemer Bankier Doctor Onderwijzer Expediteur Handelaar Ingenieur Logement en Koffiehuishouder enz kennen Franscb Duitscii Engelscb moei leder Schouwburgbezoeker en leder Gourautlezer kennen met zoo u Woordenboek kan meu alles en alles voort DBslaan Pransch Duitsch Engelsch moeten onze jongens en meisjes leeren en hoewel de Openbare Scholen de Leerboeken verstrekken de Dictionuaires moeten zg kuopen t Is dus ren fortuintje zoo n exsct Woordenboek in 4 Talen vear Een Gulden te kunnen bezitten Wie dus een getrouwe gids in de s menleving verlangt wie een goed deugdelgk goed en opperbest Viertaüg Woordenboek verlangt drale niet Een enkele Gulden voor een keurig net ingebondeu HollandSOh FranSCh Duitsch Engelsch Woordenboek is immers letterlijk niets alleen het inbinden en vergulden kost anders meer Bestel dus spoedig voordat de niet al te gror te voorraad is uitgeput Naar buiten tegen toezending vau Postwissel of blauwe Postzegels met verhooging van 10 Cis voor bijdrage in de trankeering ontvangt men deze prachtige Dictiounaire in 4 Talen goed verpski fr thuis by H G KOSTEH CJzD Magazijn van goedkoope Boeken Leliegracht 26 Amsterdam t tT Op den Postwissel te zeilen mor Viertalig Woordenhotk Koorts Tlieriiiometers geverifieerd met certificaat BREÜKBANDEN volgens opgave van HH Doctoren BRILLEN en PINCENEZ op voorschrift van HH Oogartsen INSTRUMENTEN INJBCTEÜRS voor onderhuidsche inspuitingen diverse Donches met glazen en gegalvaniseerde reservoirs verder Gutta Percha en Optische Artikelen by S H POLAK Qeauthoriseert Opticien Korte Groen endaal Gouda Wordt TER OVERNAME aangeboden een slechts drie maanden gebruikte Carl oii ziatroii Kacliel ter verwarming van winkel ot spreekkamer wordende zonder schoorsteen gestookt Teziea of te bevragen Oosthaven 51 Stoomwascliiiiricliting Bekwame FIJJfSTBIJKSTEBS eea nette VOUWSTEB en dito WASCHVBO UW kunnen direct voor vast aan een Stoomwaschinrichting tegen hoog loon geplaatst worden Aanbiedingen met franco brieven onder letten K P IJ aan het Algemeen Advertentiebureau van NIJGH van DITMAR Rotterdam VOLLENHOVEN S Extra STOUT BA88 en Co Extra STOUT PALE ALE DMT2IQER MEE bjl Slotemaker en Co Ope iT are Verkooping te GOUDA op DINSDAG 5 OCTOBER 1886 des morgens ten 9 uren aan het Lokaal wgk K No 255 aan de Peperstraat te Gouda van een goed onderhouden Daags te voren op de gewone nren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda ESAM Gezondheids Zeep heei6 wc eid verspreid wordt Iw inesr sla ÓÜU Qenees jnriohtinHBn sr rutllt SH Bist voorllBfde door de Dames gefaezigd Door autoriteiten onder üeneeiheeres sn BoheliLMndlgen wordt Fsl nVen Gans eotiie io is m als ds zaohttte zuiverste sa meest weldadig werkende adioal Tollelt sa Uladerzeeii aanbevolen Ill Is et zeliersls wHdel tsgen vlaHien bloedvinnen iboI en gfaauw vel alaooli do r weer m wind aangedane nuld roodo handen on amian aas Voor namaas wordt BewaarsoSawd Verkrijgbaar alleaa soht bl M Li GRAND en T T KNaLMAN Gouda Gez VAN ABSHOVEN Sciwonhoven GeneraalDepót voor Nederland en Koloniën E A STRüVE Westerdockstr 86 Amsterdam Fabrieken CABL Kopenliagen Ëenige Fabriek van het echte SESAM Snelpersdmk van A BRINKMAN te Gouda 1886 ZoDdag 3 October o 3451 GOUDSCHËTOURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken tusschen hem en den heer Kampo niet moeilgk Door opleiding en werkkring kan de heer De Schepper veeleer geschikt geacht worden om ons m den raad met eere te vertegenwoordigen dan de candidaat der tegenpartij Wie dns het vvare belang der gemeente wil behartigen en zgne belangen wenscht toe te vertrouwen aan een kundig humaan en onafhankelijk man hij vuile zgn stembiljet in met den candidaat der Kiesvereeniging Gemeentebelang Dr H IJssel de Schepper antwoordelijkheid en hel zou onzin zijn Ie verlangen dat hg tegenover den werkelgken sohrgver die geheel en al vrgwillig zich opgaf hg was niet eens bg ons bekend zon volhouden de sohrgver te zijn Dan zon het er inderdaad veel van hebben alaof D N legen eiken prijs martelaar wilde worden Dus door bel optreden van den schrijver is D N bevrijd van zgne verantwoordelgkheid Nog eens had hij er af willen zgn niets was gemak kelgker geweest Alle andere gevolgtrekkingen omtrent het zoeken van een martelaarschap of van een te zwaar zijn van de marteUarskroon zgn gezoebl Wij zgn geen boekenhelden of romanfiguren Wij zoeken geen martelaarschap maar wij deinzen niet lerog voor de gevolgei onzer daden De Haagsche correspondent der ZutpktHKie Crt vestigt er de aandacht op dat de Tweede Kamer zich binuenkort ook met de socialisten zal hebben te bemoeien In de Troonrede toch ia een socialistenwet aangekondigd Wei wordt dal woord niet genoemd maar alleen gesproken van een wijziging der wet op bet recht van vereeniging en vergadering doch het is een publiek geheim dat de Begeering het recht van vergadering wil inkorten ten einde met meer kracht tegen de aocialiaten te kannen optreden Dat men zich bier op een zeer gevaarlijk terrein bevindt is z i bqiiten Iwgfel De Begeering moet al zeer afdoende kunnen bewijzen dal zg met de bestaande wet tegenover oproerige levenmakers de orde niet kan handhaven zal zij te Nederlaudsche volksvertegenwoordiging bewegen om uit vrees voor de socialisten het recht van vergaderen waarop men altgd hoogen prgs heeft gesteld Ie beperken Voorts geeft genoemde correspondent zijn wantrouwen te kennen in minister Heemkerk s plan om met spoed de Grondwetsherziening in behandeling te brengen De Minister beeft ia tune Kemorie V8D Beantwoording gezegd dat men oog eenigen tijd op zgn voorsteilen betreffende hel kiearechl zal moeten wachten I Hoe veel weken of maanden onder dat enige tgd begrepen zgn wordt er niet bggezegd maar het is nog slechts weinige dagen geleden dat de Minister van Gedeputeerde Stalen der verschillende provinciën nog allerlei opgaven en staten betreffende dit onderwerp heefi aangevraagd en het zal zeker niet tegenvallen als voor 16 October alle opgaven aan het Deparlemeut zg n ingekomen De Tweede Kamer zal dns vry wat geduld moeten oefenen Wanneer van eenig misdrijf verdachte peraonen naar Engeland voortvluchtig waren en de reohterlgke ambtenaren wisten dat dan moealen zg zich om de aanhonding en uitlevering door de Britaohe polilieoverheden gedaan te krijgen wenden tot de departementen van Justitie en Bnttenlaadsehe zaken alhier Dit gaf nog al eens vertraging waardoor personen die anders zeker gevat zouden zgn gelegenheid badden te ontsnappen De Minister van Justitie heeft nu een circulaire aan de heeren Procu reursGeneraal bg de Gerechlsfaoven gezonden waarin hü mededeelt dat de tusscheokomst van de Departementen van Justitie en Buitenlandsche zaken voortaan vermeden kan worden daar de Brilsche poliliemagiatraat genoegen zal nemen met de tnssohenkomst enkel van het Nederl gezantschap te Londen Onze gezant te Londen wordt doorloopeud gemaohligd om de telegraphisohe aanvragen aftomstig van daartoe bevoegde rechterlgke autoriteiten hier te lande om aanhouding te beschouwen als rechtslreeks van de Begeering afkomstig In de diergaarde te Parijs is steeds eene diohie menigte getuige van het voeden der dieren 7joo ook onlangs toen zekere Symon Fyooher specialiteit in het zakkenrollen er sijn handwerk uitoefende Fyncher behoort tot de klassieke schooi hg voert zijn operaties steeds alleen uit en zonder zieh van geweld te bedienen Hij is onberispelgk gekleed en houdt de rechterhand sleeda in den zak van zijn overjas Deus heeft echter geen bodem in de voering ia eene sCbenr en de hand die men goed et wel in s mans eigen zak vermoedt houdt dikwerf in een andermans zak inspectie Fynober bevindt zich nu in hechtenis Hjj werd op beelerdaad betrapt terwijl hg bezig was zgn welgekoten slachtoffer een boerin die voor het hok van den leeuw stond de portemounaie te ont fulselen Men bracht manheer Fynober naar het polilieburean waar nog twee portemonnaiea twee BE HEBSTEMmC BINNENLAND GOUDA 2 October IS86 Het resullaat van het onderzoek van het water uil de Waterleiding alhier gedurende de maand September ia als volgt r Hoofcelheid Permanzanas Kalicos in Milligrammen 6 September 6 2 13 3 5 27 4 Allea per 1000 Cub Centimetar De heer J Frinco alhier heeft dete eek met goed gevolg iqn literariioh mathematisch examen afgelegd Op de Ie rye najaars veemarkl op Vrqdag 1 Oct te Berg ambaoht geboadeo besteedde men voor vette koeien 1 0 vaarlfoeieo ƒ ÏV lot ƒ 160 kalveren 30 lot ƒ 60 In het afgeloopen kwartaal zyn te Zereohniien opgemaakt 6 protscsaen verbaal wegens openbare dronkeoioliap waarvan 3 tegen vreemdelingen Prof Ondemaas deelt in het U D mede dat aan de sterrewacht te Utrecht bet bericht ia ontvangen van de ontdekking eener komeel hebbende hel licht erner iter van dezelfde grootte door des heer Finlay aan de sterrewaohl der Kaapstad Deu 26steo SepUmber te 9 a U m 7 midd tgd Kaapstad Blond zg op 256 30 28 reohte klimmiog en 116 i 6 Noordpoolafsland terwgl de beweging zoodanig is dat beide deze grootheden toenemen en wel de R K dagelgks 35 en de Noordpoolafstand 4 Door bare zuidelgke plaatsing aan dA hemel is de komeet hier moeielgk of in bet geheel niet te zien en daar de Noordpoolafstand dagelgks toeneemt zal voorloopig althans de mogelijkheid haar waar te nemen van dag tot dag minder worden Nadat dezer dagen de directeur der Baak van leening Ie Breda plotieling overleden was liepen er spoedig gernchten dat de zaken aldaar niel in het reine waren Thans is het een feit dat de gemeente voor een tekort slaat van 47 000 wgl uit het ingestelde onderzoek is gebleken dal aanwezig moest zgn een waarde van 72 000 en slechts een waarde van ƒ 25 900 aanwezig is Dit treurige feit schqnt grooleodeels op rekening gesteld te moeten worden van de gebrekkige admi nistratie Het bigkt thans dal de Gemeenteraad nimmer van den juisten stand van zaken op de hoogte is gebraoht Rnht voor Alle deelt opdat men eene juiste voorstelling krgge van het inoidenl in het proces Domela Mieuweohuis bet volgende mede O N gaf zich op als sohrgver omdat in on land geen verantwoordelgk redacteur volgens de wet wordt aangenomen en dns als hg zioh niet had opgegeven de drukker vervolgd zou zgn Den drukker te laten vervolgen die niets te zeggen heeft over het al of niet opnemen van stokken dat achtte hg verkeerd En dus er bleef niets anders over dan te zeggen dal hg de sohrgver was Had hif er af willen zgn niets lou hem gemakkelijker zgn geweest daar tal van peraonen zioh vrgwillig aanboden om het autenrachap over te nemen maar D N sloeg dit af omdat bg redacteur was en das slaan wilde voor den inbond van het blad Te elfder ure treedt de werkelgke ohrgver op en verklaart zich bereid de gevolgen Ie dragen Van dit oogenblik is dus D N ontlast van zgne ver Wö vestigen de aandacht der kiezers voor den gemeenteraad op de herstemming diea s Dinsdag zal gehonden worden De door ons aanbevolen candidaat de heer IJssel de Schepper verkreeg een zeer aanzienlijk getal stemmen doch juist een tweetal te weinig om de volstrekte meerderheid te behalen Dit is jammer daar een tweede stemming moeite en kosten veroorzaakt die hadden vermeden kunnen worden als al onze geestverwanten zich een gang naar de stembns getroost badden Doch als gewoonlgk waren er die zich van het slagen van den heer De Schepper zoo overtuigd hielden dat zg hnn tasschenkomst onnoodig vonden anderen en dit is erger hebben de aardigheid gehad te stemmen op den eersten doch ter elfder ure verworpen candidaat der katholieken weder anderen schonken hon stem aan den heer Van Veen die niet candidaat was gesteld Aan de wegbigvers van onze richting zeggen wg wees nooit gerost op den uitslag eener stemming want ge weet vooruit niets van den loop eener verkiezing waarop allerlei omstandigheden van invlo kunnen zgn Doet eenvoudig nw burgerplicht dan zgt ge verantwoord als soms de stembns U een onaangename verrassing bezorgt Bg deze verkiezing was de toeleg der katholieken blgkbaar ons bg de eerste stemming te overrompelen s Daags te voren was onder convert aan hnn geestverwanten en bondgenooten een biljet bezorgd waarin de candidatuur des heeren Kampo werd bekendgemaakt en tevens mei aandrang we verzocht niet op de herstemming te w hten maar als één man op te komen 0g die wgze alléén zoo luidde het fznlien wg kans van slagen hebban Indien dns van onze zgde over het algemeen slecht gestemd was dan ware de heer Kamp reeds hg eerste stemming verkozen geweest Gelukkig was de sympathie voor onzen candidaat groot genoeg om deze berekening te doen falen Laat het gebeurde echter eene waarschuwing zgn dat gerustheid op den uitslag nooit een motief mag wezen om met te stemmen Aan de kiezers van de tweede categorie die het grappig vonden eenige stemmen meer te bezorgen aan den heer Faas Allart geven wg in bedenking of het ernstig kiezers werk wd de geschikte gelegenheid 18 om hnn speelschheid bot te vieren Zg zonden zeker de eersten zgn die het betreurden indien dientengevolge een geacht candidaat niet verkozen werd Diegenen die op een ander bnrcer hunner richting stommen dan op den gestelden candidaat doen steeds onverstandig daar zg vooruit weten dat zg hnn stem wegwerpen Bg ons kiesstelsel is voorafgaand beraad en éénheid van handeling bg elke richting een noodzak lgk vereischte Ter wille van het beginsel behoort men ten slotte over de personeele qnaestie heen te stappen Daarenboven gold het hier een man die vroeger pertinent heeft verklaard niet in aanmerking te willen komen zoolang hü in zaken is Wg ook achten den heer Van Veen een geschikt raadslid nn indien te eeniger tgd zgne candidatnur gesteld werd zouden wg met renoegen tot zgne verkiezing medewerken Joch thans wist elk die op den heer Van Veen stemde dat hg monnikenwerk deed en wellicht schade kon berokkenen aan zgne pa rtg Intn schen ia nog niets verloren Bg getrouwe opkomst onzer geestverwanten honden wg de verkiezing van dep heer De Schepper voor verzekerd Doch belangstelling is bepaald noodig want men kan er zeker van zgn dat de beide andere partgen hun uitorste best zullen doen Geen onzer verzuime dus a s Dinsdag zgn biljet ten stadhuize te brengen van een enkele stem hangt soms de uitslag af Aanbeveling van onzen candidaat achten wg na hetgeen wü vroeger oyer hem schreven niet noodig Voor elk onpartgdige is de keuze