Goudsche Courant, zondag 3 oktober 1886

Vrije Vee en Paardenmarkt 1886 Woensdag 6 October N 3453 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Qouda maken bekend dat aldaar op Donderdag den 28 Octokr aanstaande zal plaats hebben eene VRIJE VEE en PAARDENMARKT Staang fild zal NIET worden g evorderd Gouda den 28 September 1886 Burgemeester en Wetlwuders voorn Van bergen IJZENDOORN De Secretaris BROUWER Lange Groenendaal 1 14 H de VLETTER i 1 14 IN Garen Band Saijetten en Hode Artikelen Bericht de ONTVANGST van de nieuwe WOLLEN BREIGARENS gebreide KOUSEN in alle grootten standhoudende kleuren en voordeelige prezen Eene rolme sorteering Wollen Goederen Mode Artlkclen enz Groote Opruiming van af UAAIVDAG 4L OCTOBER en de overige dagen der week bijWESTHAVEN B 200 PEPERSTRAAT K 7 en 8 Volledig IMessen iHa aziJn J ïï C HUIUCK F Hz HOOGSTRAAT 122 123 O Zakscharen Nagelsoharen Kleermakerscharen Naaisterscbaren Knoopgatenscharen Borstel makerscharen Behangerschareu Eapperscharen Borduurscharen Effectenscharen Papierscharen Nageltangen Kurkentrekkers Verder alles wat tot het messenrak behoort Al deze soorten worden op proef verkocht Bgmaken en repareeren zoo spoedig mogeliik Hakmessen Tafelmessen Dessertmesseu Traochirmessen Beschnitmeasen Slageramesien O eo Ö 3 S Ca3 a Stopmessen Plamuarmessen Tempelmessen Schildershakmessen Snoeimessen Occuleermessen Snoeischaren Snyboonenmessen Broodmessen Rookvleeschmessen Koolmessen Blikbussenmeaaen Likdoornmessen EomkommerschaTen Rookvleeschscbaven Scheermessen op proef van af ƒ 1 tot f 3 50 Chambaulschaafjes Sigarenmakers mesjes Schoeomakersmessen a2 m VT TAILLES voor DAMES van 3 ff Schenk Zoon Attentie Wk Toordeelig STAAF BAND en PLAATUZEB wil koopen ver voege zich bg J J VEBDRIES op de Raam te Gouda EDICIiXALE COGiNAC Alleen geheel zaivere onverÖ valschte van Druiven gedistil leerde COGNAC kan heilzaam zyn voor medicinale doeleinden g het voordeeligst te bekomen bg V J F HERMAN Zoon S Syst JEAGER Normaal HEMDEN Normaal NACHTHEMDEN Normaal BROEKEN Normaal SOKKEN Wollen TRICOT per EI Deze artikelen zyu gefabriceerd van znivere ongeverfde WOL Geen onüeliikkige JAGERS meer Met het wonderviftier passende op elk geweer is het onmogelgk het wild niet te raken Wordt overal franco verzonden tegen inzending van l SO francs postwissel of postzegels aan BERTHIER 175 Boulevard Voltaire PARUS Nieuw ontvangen de 2 CentsSIGAAB Merk WILLEM III J van Süi SBËEK Gouda In LOSSING een LADING puike GROVE Ruhr Haard en Kachelkolen tot concurreerende prgzen aan het Magazjjn BLEEKERSSINGEL R No 183 Jf KRUISHEER KLEIWEG E No 4 Snelpersdruk van A BRINKMAN te Qouda Voor de Herstemming op DINSDAG 5 OCTOBER 94 uur blgft de Kiesvereeniging cGïMEBSTBBBLAKQ aanbevelen den Heer Dr H ZJsseldeSc iepper die bg eerste stemming reeds 261 stemmen op zich vereenigde Het Bestuur G J STEENS ZIJNEN Voorz E W G KONING W LOTSIJ H W F BONTE Seer De Notaris De RIDDER te Bodegraven zal op DINSDAG 12 OCTOBER 1886 a voorm elf nur in het Hotel van Haaftsn aldaar in het openbaar VERKOOPEN de Eonwmanswoning EBEN HAÉ8ER liggende a d Straatweg even buiten het dorp Bodegraven met 16 Beet 08 Aren 49 Cent best Wel en Hooi land laatst in gebruik bg A BARTELS Ingebruiktreding bg de betaling der koopaom In ichtingen verstrekt voorn Notaris Opentare Verkooping te GOUDA op DINSDAG 5 OCTOBER 1886 des morgens ten 9 uren aan het Lokaal wgk K No 255 aan de Peperstraat te Gouda van een goed onderbonden waarbg eene groote party S lO A 15 E 2ïT Daags te voren op de gewone nreu te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris Q G FORTÜIJN DROOGLEBVER te Gouda AAI BESTEDII IG van LE7ENSUIDSELEN EN2 ten dienste van het Militair Hoapitaal te Gouda Op VRIJDAG den 15 OCTOBER 1886 de middaga ten 12 ure zal op het bureau van den Administrateur van gemelde inrigting in bet openbaar worden AANBESTEED De levering van het benoodigde Vleesch Witbrood Kruideniersvaren Boter Aardappelen en Steenkolen ten behoeve van de dienst van bovengenoemd Hospitaal De voorwaarden der aanbesteding liggen ter lezing op gezegd bureau van s morgena 10 tot a middags 4 nur alwaar tevens de gewenachte inlichtingen verkregen kunnen worden De Officier van Gezondheid der 1 klasse I e Chef der inrigting A VAN MENS Katoen Tricot Ondergoed voor Mannen Vroawea en Kinderen SCH El K Zoon W SCHALEKAMPJr HAVEN 17 Heeft heden avond voorhanden APPELBOLLEN R00MH0REN8 Div G£BAK rES Sancijsenbroodjes GARNALEN Pasteiljes Terstoad TE HTJüE een PAKHUIS ter grootte vfft ongeveer 200 Meters in drieën verdeeld achter en aan elkaar met Zolders daarboven geheel ingericht tot Kaaspakhuis ook geschikt voor elk doel van berging de Zolders tot berging van Graan Bloem enz met daar naast gelegen gemeenschappelgke gang ter breedte van één Meter 30 duim gelegen aan de groote vaart en Spoor Te bevragen bü A JASPERS Kattenaingel naast de Blauwe Haan te Gouda BINNENLAND GOUDA 6 Oolobet 1886 By de bedeo gebonden hentemming voor een Lidvan den Oemeenteraad erden aitgebracht 683 stemmen Naar men meldt tal de beer L C Van Boojjen opzichter tvreede klaue der foriifioatie irerlcen vroeger all zoodanig te Hertogenboioh en aedert kort tydelgk te Oonda geveatlgd thani met begin November voor goed naar Utrecht worden overgeplaatat In de correctioneele tereohtiitting van het Uaagsohe Gerechtshof stond Zaterdag als appellant terecht de koopman W D Ie Waddingsveen die door de Eolterdsmsehe rechtbank was veroordeeld tot ƒ 16 boete omdat h in eene herberg aan den snrveilleerenden gemeeuteveldivachter beleedigende woorden had toegevoegd De bekl ontkende de beleedigende voorden te hebben gesproken en ga verdediger mr D S van Emden twijfelde aan de waarheid van het relaas en de getnigents van den veldwachter te meer omdat in eersten aanleg door drie getuigen was verklaard dat ly die mede in de herberg geweest waren de woorden niet hadden gehoord Pleiter geloofde dat in dete vrijspraak moest volgen en zag met vertronwen sHofs uitspraak te gemoet De adv gen mr Bgleveld geloofde dat er geen grond beatond om aan Ie nemeu dat door den beambte in stryd mei de waarheid waa gerelateerd of det diens verklaringen door getuigen i décharge waren ontzenuwd Uy requireerde mitsdien de Ikvettiging van het vonnis Het Hof zal aansl Zaterdag uitspraak doen De nieuwe openbare school te Moeroapelle werd gisteren feesteiyV iugewyd De school is keurig afgewerkt en een sieraad voor de gemeente Toezegging van beroep naar Zevenhuizen is gegeven aan Ds J H Gunning te Bennebroek De Rechtbank deed gisteren uitspraak in de zaak van den heer O Vlug predikant te Leiderdorp beklaagd van hel beletten eener godsdienstoefening aldaar By het vonnis wordt overwogen dat wel gebleken is dat de godsdienstoefening te Leiderdorp is verhinderd door wsuordetqkheden van vele personen onder welke de bekl zich bevond doch uit de verklaringen der getoigeu niet is bewezen dal bekl de menigte lot die wanordeUjkheden beeft aangespoord of daartoe medegewerkt Dt Vlug werd mitsdien op grond dat bet bewgs van zyn sohuld niet geleverd is vrygesproken Ongeveer zes weken geleden bemerkte de stoffenverver Zierfuii in de Lange Niezel te Amsterdam dat hg bestolen was Eene dienstbode die men daarvan verdacht hield werd hierop weggezonden Dezer dagen ontving de man een ongcteekendeu brief waarin men hem berichtte dat luj nu uit wraak bestelen was en bg onderzoek bleek dat hem al het geld ontnomen was wat in het kabinet zat In eene gesloten kast op de slaapkamer lagen ƒ 300 an geld en bankpapier naar men meende veilig bewaard hiervan was niets meer over Hoe de diefstal geschied is ligt in het duister Heeft men aan de achterzyde van het huis door eene belendende gang weten binnen te komen dau moet een vrg booge muur overgeklommen ign en door de voordeur te gaan zonder dal men gezien werd was zoo goed als onmogelgk Verjoheidene personen worden verdacht Het is voor het plotseling arm geworden huisgezin te hopen dat indien de dief gevat wordt men nog geld by hem vindt Tot herstel van de gebreken der wet van 22 April 1865 Slbl no 32 regelende het recht van Vereeniging en Vergadering heeft de Regeering een wgzigiDgfsen aanvullingswet ingediend De openbare vergaderingen Tn de open lucht ign zooder vergunning verboden onverschillig of zg itiekken tot gemeenachappelgke beraadslaging geIgk de wet van 1865 voorsokfeef an wel of daarin door één enkel Ipersoon vodrdrachlen worden gehouden Ook is de bepaling thans uitgestrekt tol hel honden van optochten De vergunning kan ook voorwaardelgk warden verleend heiig ten aanzien van de plaats of den tgd of den te volgen weg hetzg ten opzichte van b v laet optochten mede te Toeren vlaggen schilden of enlblemata enz welker gebruik daarbg alzoo tal kanoen verboden worden Vergunningen en weigeringea er van worden voortaan scbriftelgk gegeven Een nieuwe alinea geeft den Minister van Binnenlandsche Zaken de macht om als bnitengewoné omstandigheden zulks in het belang der openbare orde eiachen openbare vergaderingen en optochten in de open Inohl hetzg voorwaardelgk hetzg onvoorwaardelijk gedurende koogstens 3 maanden welke termgn desnoods kan worden verlengd te verbieden hetzg plaalselgk provinciaal of algemeen De door dien Minister gestelde voorwaarden moeten telkens bg het verleenen van vergunning aan belanghebbenden worden bekend gemaakt ten einde de inachtneming daarvan beter te waarborgen Bovendien is bekendmaking in de Staalscauraol van zulk een Igdelgk hetzg voorwaardelgk hetzg oovoorwsardelgk verbod voorgeschreven Aan de Tweede Kamer der Staten Generaal is het navolgende adres gericht Geeft met verschuldigden eerbied Ie kennen het hoofdbestuur van den Antidienstvervangingbond dat bel by de Kamer eerbiedig maar zeer ernstig er op aandringt om d afschaffing van de plaaUvervanging in d nieuwe Grondwet zelve op te nemen Het ia eene gebiedende noodiakeiykheid om ook bg ons bet goede beginsel aan te nemen van ieder die door bet lot bestemd wordt lot den krggsdienst den dienst in persoon te doen waarnemen en niet door plaatsvervanging dal beginsel maakt de kracht uit van hel Duilsche krggswezen dal beginsel zal ook bg ons gezegende vruchten dragen hel leger nanwer verbinden met het overige deel der natie en bet geheele volk doeii winnen aan krggsgeest en aau vaderlandsliefde Onze overoude gehechtheid aan het Oranjehuis en aan het behoud van ons onafhankelgk volksbestaan moeten stenn vinden ia kracht van geest en lichaam in gehardheid en bedrevenheid in wapeooefeningeo in gewoonten van orde en tucht die men bg vloot en leger leert de vereenigtug van dat alles is noodig om met zelfvertrouwen in dagen van nood en gevaar orde en vrgheid in ons dierbaar Vaderland te handhaven en ons te verdedigen legen vreemd geweld Dal alles is reeds dikwgl wgd en breed uiteengezet i hel is geheel ounoodig dit nogmaals te doen hel komt hier niet aan op bel weten maar op het willen men zondigt niet uit onkunde maar uit onwil Die geest van üauwhetd en van traagheid die te vaak de tchaduwzgde is ran ons volkskarakter doel zich ook hier gelden en weerhoudt van de afschaffing der plaatsvervanging De Grondwet zal daarover niets bepalen zegt men dan bUjft aan den gewonen steigever die afschaffing overgelaten Dat is niet hetz lfde als de gewone wetgever niet gebonden is door een voorschrift van de Grond ei staat het te vreezen dat er bg eene nieuwe militiewet niets te richt komt van de afschaffing der plaatsvervanging bg ons krggswezen wie het tegendeel beweert is geheel vreemd aan den geest van oua volk alleen in dagen van onrust en nood kan het soms krachtig optreden voor de algemeeue zaak is het gevaar verwyderd dan slaapt het in Naar onze overtuiging rust daarom op regeering en volksverlegenwoordiging de plicht ura lu de nieuwe Grondwet een gebiedend voorschrift op te nemen over de afschaffing der plaai vervanging Eene Grondwet moet toch ook tot doel hebben i een volk krachtiger te maken en te veredelen Eeeds te lang is die plicht verzuimd aan wel sprekende woorden hebbeu wg geen behoefte meer wet aan daden Het Toorloopig bestuur van de Vereeniging Ier bevordering van de Nederlandsche visscherg heeft in zgne vergadering van 27 September jl de stalnlen dier Vereeniging ontworpen waaraan o a het volgende is ontleend Haar zetel is gevestigd te Amsterdam Zy stelt zich ten doel bevordering van de vifsdhery belangen io deo meest ailgebreiden tin Zg tracht dit doel te bereiken door a het onderzoeken en bet verdedigen van de belangen van reeders eigenaars van visschersvaartoigen viisohers vischhandelaar verkoopers van visch enallen die bg de visscherg direct of indirect betrokken zyn b het zorgen dat hare klachten en belangen bg het wetgevend lichaam en elder behooriyk ter kennis worden gebracht en voorgestaan c hel voorstaan van verlaging der tarieven enkosten van vervoer van visch van spoedige expeditievan verlaging van rechten zoomede van de afschaffing van beschermende rechten en van alles wat de nalunrlgke ontwikkeling van den vischhandel belemmert d bel aandringen op het maken van verbeteringen der voor vischschepen bestemde ligplaatsen enhavens e het tegengaan van kwade praktyken van entegen de sub a genoemde personen ƒ hel werkzaam zgn in het belang van venekeringen het slichten van ondersleuningsfondsen voor vissohergpersoneel h hel houden van vergaderingen en zoo noodig van roordraehten en tentoonstellingen en i het aanwenden van alle andere middelen die haar ten dienste slaan Hel vereenigingsjaar loopt van 1 Januari lot 31 December De Vereeniging wordt gevestigd voor den tyd van 25 jaren ingaande met den dag waarop de koninkIgke goedkeuring op deze statuten zal zyn verkregen Het voorloopig bestuur is aldus samengesteld T A O de Ridder voorzitter H Tnyp E Congn Jzn H G Goossens H IJzermans 1 W V van Harwegen den Breems J L C Pompe van Meerdervoort D P H Aberson en E G Corn deGroot v E secretaris De Nederlandsche historieschryver Bor schetst ons met onnavolgbare naïveteit de type van een dames dokter uil het jaar 1598 Men kan die lezen in hel 31e boek der Nederlandsche geschiedenis Prinses Emilia eene dochter van Willem den Zwgger en Anna van Saksen had deo leefigd van acht en twintig jaren bereikt zonder ooit een huwelgksaanzoek te hebben ontvangen lerwgl vijf barer zusters waarvan drie jonger waren dau zg haar lo het huwelgkabootje waren voorgegaan Daar kwam een Portugeesche prins aan het hof van haren broeder Prins Maurits die liefde voor haar opvatte Uit alles biykt dat beiden in een paar maanden tgds om de juiste woorden te gebruiken sraoorIgk op elkander verliefd waren Noch de raadgevingen barer vrienden noch de stellig uitgedrukte weigering van Jlanrits noch het verschil in godsdienst noch de tegenstand der Staten niets was 19 siaat Emilia tol nadenken en overleg te brengen De jongelieden kwamen overeen dat niets dan een geheim huwelgk hen kon helpen en zij voltrokken dit ook lerwgl Maurils in het leger was Onmiddelgk na de inzegening zond Emilia een brief aan de Staten om hen van het gebeurde te onderricbteu Het eerste wat de Hoogmogende Heeren hierop deden was de gelieven te scheiden en zoo streng van elkaar gescheiden te houden dat het jonge vrouwtje reeds binnen drie dagen na haar huweIgk in hoogst bedenkelgken toestand verkeerde De jonge eohtüenoot verzocht verlof ora al ware het maar een half mirlje naar haar te mogen gaan bot werd hem geweigerd De arme prinses kermde