Goudsche Courant, vrijdag 8 oktober 1886

1886 VrUdag 8 October N 3453 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De nitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Sted geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 ADVERTENTlfiN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen 6R00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Borendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maand s verschgnt Afzonderljke Nommers VIJP CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot éto nnr des namiddags van den dag der uitgave BINNENLAND GOUDA 7 October IS88 De altslag der heratemmiag oor een Lid tan den Gemeenteraad op Dinsdag 6 October 1886 is aldus Uitgebracht 683 Stemmen Van onwaarde 3 Geldig 680 Slemmtn Hiervan rerliregen de Heeren Dr H IJssel de Schepper 387 t en J S Kampo 293 at Zoodat gekoMu is de Heer Sr H IJssel de Schepper Reedt gitteren f er bulletin Mend gemaakt aan de abonné binnen de etad De beer dr H Ussel de Schepper heeft de benoeming tol lid fan den Baad aangenomen In bet hier geresligde Departement 8n de Maatschappij tot Nut van t Algemeen ïijn de LeesTergaderiugen in het jaar 1886 87 geregeld als rolgt Dinsdag 26 October de heer tf J Mannen ran Zaandam 23 November ojio Gruai ran sGra renhage 21 December Prof Mr B H Pekelharing ran Delft 11 Januari C OoUling Fitmit ran Haarlem f 8 Februari A S Kok ran Breda Hierbij rail op te mericen dat de lezing ran 31 December behalre roor de leden ook voor ieder ander toegankelijk tal zyn legen een entree ran iO cenlB Met bet oog op den hoogst bekwamen spreker die dan optreedt en rooral in aanmerking genomen de belangrijke onderwerpen die hg steeds bebandeli en die uitermate geschikt moeten geacht worden roor eene rolksroordracbt rerdient dete maatregel allesziai toejuiching Wij meenen roorts belanghebbenden geen ondienst te doen door de aandacht te restigen op art 33 ran het hniehoudelgk reglement zooals dit ii gewgtigd in de rergadering ran het Departement gehouden 28 Januari 1886 en wel meer speciaal op de nieutce bepalingen in dal artikel sub 3 en 6 rermeld rolgena welke behalre officieren ook cndertcijgers en onderw zereaen bg het lager onderwga ngls geen hoofden ran scholen tegen betaling ran ƒ 2 B0 per jaar loefjang tot deze vergaderingen hebben erenzoo jongelieden can hun IS s tot hun 20 jaar aau wie doorbel bestuur legen betaling ran ƒ 1 per jaar een op naam gestelde kaart is afgegeven Bedoelde toegangskaarteo kunnen worden aangerrasgd hg den secretaris van het Departement den leer L A Keeper Oostharen B 79 De heer dr C H Van Rlign nieuw benoemd hoogleeraar bij de faculteit der godgeleerdheid aan de RgkslTnirersiteit te Groningen denkt die betrekking te aanvaarden met hel houilen eeuer rede in het groote auditorium ran het Academiegebouw op Dinsdag den 19 dezer des nam te 2 uur By de rerkiezing te Sneek gehouden roor een M ran de Tweede Kamer werden uitgebracht 3652 ttemmen ran onwaarde 2S volstrekte meerderheid 1814 De beer Mr ran Diggelen kreeg 1712 stemmen de heer Brantaen ran de Zgpe 1584 stemmen toodal tuBBchen hen hersteoming moet plaata hebben De heer Dr Vitas Brninsma kreeg 305 stemmen Tot machinist hoofd der ambachten aan de kweekschool roor machinirten te Anstlerdsm is benoemd de heer H Cos n In de zitting der Botlerdamache Arr Beehtbank van Dinsdag werden reroordeeld E H r G ond 51 koopman te Rotterdam beki ran mishandeling te Qoida gepleegd toi 2 dagen gerangeniastraf en fl SQ boete K J r d M ond 40 j aeheepsjager te Gouda bekl ran mishandeling tot 2 dagen gev en 0 50 boete Verrolgena standen terecht M H r L ond 17 jaar sigarenmaker te Gonda beki van op 8 Augustas C v d Berg met een mes in den rug en aan het hoofd verwond te hebben Eiach 42 dageu geraniieniastraf en 1 boete N B r P ond 40 jaar toediende te s Hage beklaagd ran diefstal ran rersohilleade roorwerpen ten nadeele ran eeo logementhonder e Gouda Eisch 2 maanden gerangeniastraf Uitspraak orer 8 dagen Te Moordrecht ia eene Afdceling ran den Ned Protestanten Bond opgericht waarvan het getal leden reeds 74 bedraagt Deze Afdeeling omvat de ge meenten Moordrecht Qonderak en Nieuwerkerk a d IJsel In eene II Maandag gebonden voltallige vergadering is een Bestuur verkozen dat uit de navolgende personen bestaat I A F van der Meer van Kuffeler Pred Voorzitter K Berman Hoofd der school te Gouderak Secretarie L Exalto Hoofdopzichter van den Zuidplaspolder Penningmeester A Ch Snel Burgemeester van Moordrecht en M Bron Burgemeester van Gnuderak Men meldt ons dal de buitenwgken van Boskoop eiodelgk zullen worden voortien van lantarens die in een lang gekende behoefte zullen voorzien In rereenigiog met Alfen is te Boskoop een Velocipèdeclub opgericht onder den naam RgolandBche Velocipède club De Baad der gemeente Zevenhuizen heeft de Begrooling voor hel jaar 1387 in ontvang en uitgaafvaslgeateld op ƒ 16109 10 Voor koslen van onderwga is geraamd ƒ 5544 en voor Armwezen ƒ 3370 De bouwman H v Z te Zevenhuizen is Dinsdag terwgl hg een dgk opwilde rg den tengevolge der duisternis met tgn rgiuig omgeslagen eu heef daarbg het linkerbeen gebroken Zgne bg hem zittende zusier kwam mei den schrik rrg De Officieren Schietrereeuiging der Rotterdamsche Schutterg hield Zondag den jaarigkschen schieiwedslrgd welke zeer geanimeerd ras en waarroor een aantal fraafe prgten beschikbaar waren gesteld Onder dete ivas een prgs aaraan een eigenaardige bgtonderheid was verbonden Het was de zoogenaamde brooden kaasbeker die op de rolgende wgze aan zgn naam kwam Toen ten rorigen jare de schntterij ander de wapens werd geroepen en het 3e bataljon in den Docle opgesteld werd roorzagen de kapiteins eu de officieren van dat bataljon het voor hun eigen rekening van brood kaas bier en sigaren Later werden de officieren verzacht de gemaakte onkosten op te geven opdat die door de gemeente zouden kunnen worden vergoed Hieraan werd voldaan doch werd de terugbetaling verlraagd door een geschil dat tnsscheu den kolonel en de gemelde officieren ontstond over het bedrag der uitgaren Ten slotte rolgde toch de betaling en de officieren wien het eerder om het recht ran t spel dan om bet geld te doen was kochten roor het bedrag den beker en bepaalden dat die prijs zou worden uitgeieikt aan hem die bij den jaarlijkschen wedstrgd 43 punten schoot De gemaakte kosten bedroegen namelijk 43 Op het deksel van den beker is in zilver aangebracht een brood een kaas een vat bier eeo glas en een algarenkistje terwgl eeo aan den beker mei zilveren kettingen bevestigd kokertje eene oorkonde bevatte waarin men de verklaring van deze zonderlinge attributen kon vinden zooals wg boren mededeelden Deze beker is behaald door den 1 Luitenant C W Hoogendgk Staten Generaal Tweede Kakee Zitting ran Woensdag 6 October Het omwerp tot wijziging van de Middeleuwet orer 1885 en 1886 is aangenomen Op de interpellatie ran den heer Schepel orer herhaalde spoorwegongelukken te Sauweri antwoordde de Minister ran Waterstaat dat de ongerallen moeten toegeschreren worden niet aan onvoldoend personeel maar aan he Ie rrocg rerleggen ran den wissel Proeren zgn genomen en zullen eerstdaags worden toegepast om te voorkomen dat de wissel verlegd worde roordat de rorige trein het hoofdspoor geheel heeft bereikt De heer Schepel hield rol dat het personeel te gering was De Minister beloofde nader onderzoek Dinsdag half twee verschillende kleinere onderwerpen Volgens een bg de joslitio te Maastricht ontvangen bericht is het verdwenen minderjarige meisje Anna Gertrude Allié of reeds aau haar moeder te Esschen in Duitschland woonachtig teruggeven of reeds op reis naar deze Maandagavond werd te Amsterdam eene eerste vergadering gehouden ter voorbereiding van de tentoonstelling van voedingsmiddelen die in het volgend jaar te Amsterdam gebonden zal worden Uit de meiledeelingen ran den voorziiter der hoofdcommissie bigkt dal de kostelooze beschikking door het gemeentebestuur is toegezegd van een terrein achter bet Rg ksmuseam begrensd door den tuin van het museum de Boeren weieriog en de grachten in het terrein gegraven groot bgna 6 HA De begrooting ran uitgaven is ƒ 197000 waartegen een ontvangst van nagenoeg hetzelfde bedrag overslaat Voor een vfonds perdu waaruit indien de plannen onverhoopt mochten worden opgegeven de voorloopig reeds gemaakte kosten zullen worden gedekt is ƒ SOOO toegezegd verder zal men trachten eeo waarborgfonds bijeeO te brengen waaruit eventueel verlieten kunnen worden gedekt 4g m