Goudsche Courant, vrijdag 8 oktober 1886

Bekendmaking aan mgu geachte Begunstigers dat mgn Winkel wegens Feestdagen hl GESLOTEN ZIJN Donderdag en Vrijdag 14 en 15 October en Donderdag en Vrijdag 21 en 22 October Aanbevelend D LEEFSMA Markt A 156 AGE T gevraagd te Gouda Tegen een weekloon van 30 met uitzicht op verhooging Arbeid omstreeks 2 dagen per week Vereischten bekendheid met het publiek goed schrj yen en rekenen en knappen burgerstand Alleen zij die goede getuigschriften kunnen overleggen komen in aanmerking Brieven franco onder letters N B bfl de Boekhandelaars Gebr SCHBöDER Rokin 30 Amsterdafn STEENKOLEN Van af VKIJDAG in lossing eene jjading prima grove Ruhr RACHELKOLEN welke geleverd worden gedurende de Lossing vri te huis tot 1 cent per H L Mud contant zonder korting bg minstens 2 of meer HL té gelgk A LAMBERT voorheen BOONSTRA Turfsingel 80 Bestellingen worden aangenomen bg A VAM LEE8T Boelekade E 81 F A STAM Ijange Noodgodsteeg B 61 C VLAK Doelesteeg L 214 Wed MOLEVELD Genzestraat L 40 A OVERKAMP Keizerstraat K 205 met Stoomkracht worden met 1 NOVBR a s TE avUR GEV AAOU Aanbiedingen met juiste opgave der ruimte onder lett L H 336 aan RUDOLF MOSSE Berlin S W De tentooutelling ui wel niet bepaald internationaal tqn maar toob tallen ook voorwerpen uit het baitenland gaarne aangenomen worden Het doel der tenloonitctling i folgena art i fan het reglement befordering der keonii ran de ToedingaatofFen door de milde natnnr den mensch in het plantenen dierenryk aangeboden door onderlinge vergelijking te doen ttreren naar Terbetering zoo is Toortbrenging oullnnr ala bereiding dier ttoffeo n daarbij de roorooideelen welke nog dikwerf het gebruik Tan nuttige stoffen in den weg slaan op OTertuigende w jze te bestrijden Tersohillende oommiasiën werden door de rergadering benoemd om de hoofdoommissie in de oudersoheidene onderdeelén van het exploitatie b j te taan t w oommisaiën voor de financièn voor aanneming opatelling en aflevering der ingetonden voorwerpen voor de aamenatelling van deo catalogus tot voorbereiding van wedstrijden en onrsussen voor feestvieringen en voor de verloting De minister van Waterstaat heeft inlichtingen gegeven op drie adressen houdende beswaren tegen het tarief voor telegrammen ingebracht door uitgevers en hoofdredacteurs van dagbladen hier te ünde en anderen De verhooging van het tarief was volstrekt niet onverhoeds De maatregel strekte ter vermindering Tan het tekort op den dienst der Rgks telegraaf dat in 1885 tot niet minder dan bqna 600 000 geklommen was De stelling dat verlaging van het tarief voordeetig voor den dienst tou wesen weerlegt de minister met de ogfers die op de exploitatie der fiy stelegraaf betrekking hebbeo en waaruit bl jkt dat de vermeerdering der opbrengst geenszins steeds het gevolg is van tariefsverlaging daargelaten dat toeneming van hét gebruik meestal verhooging van administratiekosten uoodig maakt Met de cgfers uit de jaren der belangrijkste tariefsverlagingen voor oogen meent de minister zal wel geen Begeering het evenwicht tussohen ontvangsten en uitgaven trachten te herstellen door tariefsverlaging De vraag of de tariefsverhoogiog al dan uiet drukkend is beantwoord de minister ontkennend Eerstens in het beweren dat het tarief met de helft is verhoogd overdreven want de prijs is voor het meereudeel der telegrammen slechts met 10 pet verhoogd Alleen voor groote telegrammen kan de prijsverhooging tot byna 50 pCt st jgen doch desniettemin blijft het tarief nog la r dan elders met uitzondering alleen van België Luxemburg en Zwiiserland en voor de peratelegrammen van Frankryk De prgs van het telegram per woord is lager naarmate het grooter aantal woorden De minister geeft niet to dat zij die van de telegraaf een ruim gebruik maken aanspraak hebben op taiiefsverlaging en wel op grond dat jnist bevordering van groote telegrammen niet van een goede exploitatie der telegraaf kan verwacht worden want aanbieding van groote telegrammen staat spoedige verzending der aangeboden berichten in den weg Verder schrijft de minister dat het streven van de dagbladen om door beknoptheid op de tele grammaouitgaven te bezuinigen den telegraafdienst met minder ten goede zou komen dan het publiek De schatkist wordt door gemis dier lange berichten niet in haar inkomsten bedreigd Dat de tariefswijziging zoodanige vermindering van het telegraphisoh verkeer ten gevolge zal hebben dat de schatkist door deo maatregel niet gebaat lou worden kan de min met inzien De tariefsverhooging was daarvoor wegens haar weinige beteekenis van te weinig invloed op het telegraphiach verkeer Voor zooveel het biuuenlandsch verkeer betreft verwacht de minister een vooruitgang van gemiddeld 8 cent per telegram of ƒ 60 000 per jaar En wat betreft de beweerde vermeerdering van de finanoieele lasten roor den handel en de dagbladen berekent de minister dat het hooger bedrag voor den handel vermoedelijk lager zal zijn dan ƒ 30 000 s jaars een bedrag dat verdeeld over tal van personen en firmaas nergens zwaar zal drukken Tegenover dit nadeel wyst hg op de fioancieele Toordeelen aan het telegrapheereud publiek ten deel gevallen door de invoering van stads telegrammen de verlaging van het tarief voor dringende telegrammen de verlichting van den druk der seinkoiten door invoering van het nieawe internationale lelegramtarief Waar nergens de telegraafdienst zoo slechte financieels reanliaten oplevert ala hier te lande het tele gramtarief zóó laag is uitsluiting van winst op den voorgrond staat achtte de Begeeriog zich gerechtigd het tekort eeuigemtte ts verminderen zonder dat de lasten van het pabliek worden vertWÊMta Het iaarlljktch congres van de Sooiét Boyala de Médeoioe publique de Belgiqne dezer dagen te Brussel vergaderd beeft tich ten doel gesteld na te gaan op welke wijze de afvoer van vuil uit de steden t best te regelen is Daartoe waren aangewezen als rapporteurs dr Devaux geneeskundig inspecteur aan het ministerie van binnenlandsohe taken dr Futzeys hoogleeraar in de hygiëne te Luik en de heer Boyera stadsingenieur te Antwerpen Ofachoon erkennende dat de geldelgke zgde en de belangen van deo landbouw bg de keuze van een stelsel in het oog gehouden moeten warden heeft deze commissie zich toch hoofdzakelgk op een hygiënisch standpunt geplaatst en de verschillende stelsels allereerst van dat standpunt uit bfoordeeld Als eischen werden gesteld dat het stelsel moet waarborgen dal de Incht niet bedorven wordt dat de bodem zuiver blgft en dat het drinkwater uiet wordt beamet en dat gezorgd worde zoowel voor afvoer der faecaliéo als van het spoel en keukenwater en van bet afvalwater der fabrieken Zg nam levens aan dat zoodanig stelsel als het bes te moei beschouwd worden dat het snelste den afvoer van al het vuil verzekert De oommissie aobt bet stelsel veroordeeld van afvoer der faeoale stoffen door de straatriolen welke tevens voor afvoer van regenwater bestemd zgo gaat dan achtereenvolgens de voor en nadeelen na van de vaste pulten hel tonnenstelsel het poudrettestelsel het stelsel van ontsmetting en de stelsels van bgzonderen afvoer van Waring Liernnr Berlier en Shone Z j komt daarbg tot de volgende uitkomsten lo Het stelsel der zinkputten moet onder alle omstandigheden afgekeurd worden üo Het stelsel van verdeeling verdient geen vertrouwen 3o De stelsels van ontsmetting der faeoaliën zgn niet afdoende kostbaar en vernietigen vaak de voor den landbouw bruikbare bestanddeelen Ook deze moeten dua afgekeurd worden 4o De stelsels van stankverdrijving zgn op groote schaal niet toe passen Echter kannen tg op kleine schaal tomtgds nuttig zgn en met gevolg aangewend worden in kampen hospitalen kazernen en afgezonderd gelegen woningen Zg kannen echter in geen geval toegepast worden op het spoelwater Eo B j gebrek aan beter kunnen goed gemetselde putten en tonnen somtijds met goed gevolg worden aangewend mits met de uoodige vooriorgen b j het vervoer ot bg den bouw en de lediging der putten waaromtrent toezicht van gemeentewege of wel wat lediging der patten en vervoer betreft exploitatie van gemeentewege behoort plaats te hebben 6o De stelsels van afvoer door buizen welke door drgfkraoht of optuigiog werken zgn uit een hygiënisch oogpunt de beste stelsels 7o Het verkieselqkste is het stelsel dat afvoer geeft door goed gesloten waterdichte buizen en wel door opzuiging waarbij alle sloffen in een of meer centrale inrichtingen al naar gelang van haren aard worden afgevoerd Tot dezen idealen toestand naderen het meest de stelsels van Liernnr en Berlier De oommissie acht het niet twgfelaobtig of de wetenschap zal geleid door de ondervinding de moeilijkheden aan die stelsels thans nog verbondqn te boven komen eo eene prnctiscbe oplossing geven De eerste zes oouclasiën werden zonder belangrijken tegenstand met kleine wgzigingeu door het congres aangenomen Bg de 7de oonclusie echter ontspon zich een vrg uitvoerig debat over de voordeelen van de stelsels Liernnr Berlier en Waring Het stelsel Waring rond verdediging by den heer Kennis wegens de eenvoudigheid goedkoopheid en als geschikt zoowel voor afzonderlijke woningen als voor sterk bevolkte wijken Dr Laml inon van Luik nam het Liernnr stelsel in besoherming dat door den heer Defease werd afgekeurd als weinig voldoende in de steden waar hel toepassing vindt De commissie erkende dat elk stelsel naast zgne roordeeleu ook nadeelen heeft maar zg bleef er op wyzen dat alleen zoodanig stelsel voldoen kan dat volledigen regelmatigen en snellen afvoer van alle vuil verzekert Van dit standpunt uitgaande heeft de oommissie de rerschiliende stelsels in groepen verdeeld en aangetoond hoe de toepassing van die stelsels van verschillende omstandigheden afhankelijk is Zoo kan b v bet stelsel Waring by veel wateraanroer met goed gerolg aangewend worden maar niet in alle gerallen Boven het stelsel ran drgfkracht geeft zg aan dat ran opzulging de roorkear Op voorstel ran dr Semal werden ten slotte de woorden vCn door opzuiging ait de 7e Conclusie geschrapt eo ook deze conclusie aldus gewgzigd met meerderheid ran stemmen aangenomen fr De nGeneeaknndige Courant spreekt DUr aanleiding ran de roorstelliogen door deo heer Donsto in ons land gegeven en oog te geven een ernstig woord tot de onders die hel toelaten dat hun kinderen in dergelyke ziekelijke toestanden worden gebracht Qeen physioloog zegt bet blad kan dit een onrerschillige taak rinden Immers reeds thans is ons meegedeeld dat een jongmensch na aan het gevaarlijke spel medegewerkt te hebben den naobt daarop niet kon slapen en allerlei oornstige bewegingen maakte Ook te Amsterdam deden zich naar het Nieaws meedeelde b j een der bewerkten deie treurige doch zeer rerklaarbare rerschgoselen roor De Geneesk Ct brengt in herinnering dat te Milaan de voorstellingen van den heer Donato door de overheid op raad van de professoren en doktoren der geneekkunde zyn verboden In die plaais waren de gevolgen van dit gevaarlyk spel bijzonder noodlottig Verschillende sujetten werden ernstig ziek een hunner moest in een krankzinnigengesticht worden opgesloten Ook Weenen dat waarlyk niet van preuischheid kan worden verdacht weigerde gaatvrybeid aan den heer Donato Vi5dr eenige dagen stonden te Birmingham twee juweliers Spencer en Cramp terecht onder aanklacht van den diamantenkoopman Manrice Qrati diamanten ter waarde van meer dan £ 4000 ontvreemd te hebben Zooals nil de verklaring van laatstgenoemden bleek hadden de aangeklaagden lindt den 7n lull herhaaldelijk diamaateu van hem gekocht die z j steeds op hun eigen weegschaal ge wogen hadden Den 12u Aug kreeg Gratz argwaan dat het door de aangeklaajdeo opgegeven gewicht met bet zyne niet overeenstemde en toen h j nu den 6n Sept zyn voorraad diamanten liet wegen bleek het da hy diamanten lot een gewicht van 618 karaat miste niettegenstaande de aangeklaagden geen diamanten gekocht hadden Daar in twee andere gevallen de verzonden pakketten insgtlyk lichter terug waren gekomen werden de aangeklaagden nu öp rerzoek van Qratz voorloopig in hechtenis genomen en in hun bezit verscheiden valscbe gewichten gevonden Tegenover deze duidelgke eo overtnigeode bewgzen beleden de aangeklaagden die in de laatste maanden lol £ 8000 aan diamanten b j een Londensch juweliet verpand badden schold en vroegen vergunning de schade Ie mogen vergoeden Zg zgn echter verdacht van nog andere bedriegerijen naar de gezworenen verweten Buttenlandsch Overzicht De Bulgaarscbe Regeering beeft de door Kanlbars gewenschte duidelgke verklnriogen uiet verkiezen te geren eu deze beeft daarop b j voorbaat verklaard dat de verkiezingen voor de Sobranje door deu Czaar als nietig toudeu worden beschouwd daarna is Kanlbars op reis gegaan om elders den Russischen thermometer aan te leggen Of deze reis aan z jn verwachting zal beantwoorden moet de tgd leeren licht gaat hel hem echter beter dan te Sofia Men schrgfl uit die hoofstad dat juist het doordrijven van alle eischen door Kanlbars de Bulgaarscbe Eegeering lelfstandiger heeft gemaakt eu deta na beslaten is niet alleen de verkiezingen door te zetten maar ooli de Sobranie 24 dezer byeen Ie roepen Wat het einde er van zal zgn is moeielijk Ie zegjgeu Er wordt gezegd dat men te Petersburg lot inzicht begint te komen dat de zaken verkeerd e jn aangevat de reis van Kanlbars tou eigenlijk een rorm zyn hem uit Sofia te rerwgderen waar hg niet zoo terngkeeren De Fransche begroolinga commissie beeft een belangrijke bealissiog genomen Zg rerwierp zooals men zich herinnert het roorstel ran den Ministibr Ssdi Carnot tot dekking ran bet tekort en moeat nu een ander middel daartoe aanwgzen Met 12 tegen 15 stemmen werd orereenkomslig het roorstel ran Dreyfus in beginsel lot een inkomstenbelasting besloten en daarop met hetzelfde aantal stemmen het rolgende roorstel aangenomen De Regeering wordt uilgenoodigd om een wetsontwerp tot inroering eener inkomstenbelasting in te dienen en haar geheel of gedeeltelijk in 1887 toe te passen Verder werd met 14 tegen 4 stemmen een reeds rroeger genomen besluit bekrachtigd strekkende om het pririlege der brandewijnslokers ran eigen grond af Ie schaffen en daarop rerworpen het roorstel des Ministers om dien stokers rrydom ran belasting te rerleenen roor 25 liters brandewijn Dit laatste besluit werd genomen met 11 legen 5 stemmen Een en ander zou voor de schatkist een bate van 40 millioen frcs opleveren De door den Minister Voorgestelde afschaffing ran bet droit de rexercioe en het droit de détail roor de debitanten werd goedgekeurd eo op roorstel rsn den heer Wilson besloten het rergnnningsrecht te rerrierrondigen Dour deze en andere maatregelen zoti de rermindering en rermeerdering ran inkomsten tegen elkander gerekend eene verhooging van ontvangsten worden verkregen van 26 670 000 fr Voegt men daarby 15 millioen aan bftniniging op terscbilleude uitgaven eu 9 906 200 fr aan hoogere ramingen voor de graaurechten dan erkrygt men volgens de rekening der commissie 61 576 200 fr aan nieuwe inkomsten Daar het tekort wegens de handhaving der buitengewone begroeting en de verwerping der belattingrerhooging op het gedistilleerd 104 316 000 fr bedraagt tal uit de voorgestelde inkomsten belastiog nog De minister ran fiuanciën Sadi Carnet weigert rolgens den wensch der begrootingscommissie een ontwerp roor een inkomstenbelasting uit te wïrken De minister laat dit aap de commissie zelre orer Mocht de Kamer het ontwerp goedkeuren dan treedt Carnot zeker af De heer Gladstone heeft te Uawarden eenige lersche liepnlaties onirangeo en wel de afgeraardigden der gemeenteraden ran Cork Limerick Walerd en Clonmel die hem het eereburgerscbap hunner steden kwamen aanbieden benereus een deputatie uit Dablio met den lord mayor aan het hoofd die hem een adres der lersche dames aanbood Dit adies waarin op invoeriug ran Homé rule wordt aangedrongen lelt 500 000 hacdteekeningen en ia gesohreren op een reusaobtige rol papier welke r jf centenaars weegt Gladstone ootriog de deputaties omgeren door de leden ran zyn gezin De echigenoot van den lord mayor van Dublin las hel adres voor en de burgemeesters van Limerick eo Cork hielden redevoeringen welke uitvoerig door Gladstone werden beantwoord De grand old man sprak meer dan een uur over de lersche staatkunde waarbg hy tgoe bekende plannen ten opzichte van Ierland ontwikkelde en de Ieren tol volharding aanspoorde Ta Madrid worden nog steeds pogingen aangewend to bet verkrijgen ran genade roor generaal Villacampa Ten huize ran Pi y Margall hielden de leiders der republikeinsche groepen een byeenkomsten raardigden Salmeron met eenige andere leden der party Baar den minister president Sagasla af Daar rerklaarde Salmeron dal de gebenrienissen rau 19 Sept hen op pynlyke wijze hadden rerrast doch dat nu rerder bloedrergielen moest voorkomen worden Sagasla antwoordde dat de ngeering de beslissing van den krggsraad niet mocht vernietigen Hel gerechtshof roor leger en riool zal beden in hoogste ressort het ronnis onderioeken en een oordeel nitspreken De Deensobe Rgksdag is weer geopend Zoowel in hel Londitking als in hel FoUetking zgn de vooriitlers herkozen De regeering zal terstond de begrooiing by het Folkething indienen Volgens latere berichten heeft de Spaanscbe regeeriug tegen verwachting den veroordeelden aanIsggers van hel jongste prominciamiento genade geschonken Men meende dat de minister Sagasla standvastig zou blyven daar het leger in Spanje een zoo gfoole macht uildrukkelyk de ten uitvoerlegging Van het doodvonnis eisohte De aanneming van het roorstel der konidgin heeft daarom het ontslag ran den minister ran oorlog ten gerolge gehad terwyl rermoedelyk öek de minister ran marine zal aftreden Overigens heeft de tussohenkomst der koningin te Madrid een goeden indruk gemaakt Afloop van Openbare Veriioopingen van Onroerende aoederen VEILING 4 OCTOBER Huis Erf en Tuin Turfmarkt H 66 4260 kf i fan Kiimpen Schuttersraad te Gouda In de liitinu B October ign reroordeeld P i i in een boete van 1 G F B W N i h 6 A A B H S N B D v H M O d B en P C V in een boete ran 60 J L en J V N S in een boete van 0 25 o allen m de koelen wegena zich niet tijdig voor M Scbntlerij te hebben laten inschrgven GEVONDEN en aan het bureau ran politie gedeponeeird Een rerlakt kinderscboentje een armband ran bruine kralen een fanlaisie armbandje eu een zilreren ooibelleije met steen KEIMXISGEI IXG BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran Gonda brengen ter openbare kennis dat ter roldoeoing aan art 69 der Wel rao den 4 Juli 1850 StaatMad No 37 afschriften ran de Processen verbaal betreffende de benoeming vao een lid van den Gemeeiileraail bedoeld by de artikelen 52 en 67 dier Wet zyn aangeplakt aan den iogaog vao den Korten Oroenendaal alsmede dat gelijke afschrifien op de Secretarie der Gemeente zijn nedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op lederen werkdag van des morgens tien toudet namiddags een ure GOUDA den 7 October 1888 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN UZENDOORN De Secretaris BROUWER MABKTBEBICHTBM Qouda 7 October 1886 Tengevolge hel praobtige weder waardoor de landbouwers druk aan den veldarbeid zyn waren de aanvoeren zeer klein en de pryten voor alle artikelen inzonderheid voor Tarwe hooger Jarige Zeenwsohe Tarwe 8 20 i 8 50 Nieuwe Zeeuwsohe Tarwe 7 50 a 8 Nieuwe Polder Tarwe 6 90 è 7 26 Afwijkende Tarwe ƒ 6 75 è 6 90 Nieuwe roode Tarwe ƒ 7 a ƒ 7 25 Zeeowwibe Rogge 5 60 tot ƒ 6 25 Polder Rogge 4 80 lot 5 25 eo BaitenUadscbe Rogge per 70 Kilo ƒ 4 60 i 4 76 Nieuwe Wintergersi 4 10 i 4 60 Nieuwe Zomergerst 4 25 a 4 60 en Cheraliergerst 5 26 a ƒ 8 26 Haver per Heet van 3 i f 4 26 en per 100 Kilo vao ƒ 7 tol 7 50 Mais Amerikaansche Mixed spoedig verwacht 8 a 6 10 Odessa ƒ 6 10 a ƒ 6 26 en Cinqoantine ƒ 6 50 lot 7 Alles per 100 Kilo Hennepzaad Nieuw Inlanduh ƒ 6 26 a 6 50 en Builenlaodtoh 5 25 i ƒ Oo Bruineboenen van 10 tol 11 50 en Kookerwten van 9 25 tot ƒ 10 60 De veemarkt met goeden aanroer handel traag retto varkens 20 i 23 ct varkens voor Londen 18Vt 19 i 01 magere varkens en biggen traag biggen ƒ 0 85 i f 1 20 per week aohapea en lammeren traag Aangevoerd 72 partyen Kaaa WASOI MDHTIEEN Door eene Familie wordt Prijs Opgaaf gevraagd voor de WASCH per Abonnement èii als droog toegeslagen èn als gemangeld Brieven franco met informatiën onder lett E aan het Ned Advertentiebureau Rokin 2 Amtterdam Eerste qualiteil ƒ 24 i f 26 Tweede qBalileit ƒ 20 a 23 Noordhollandsche 20 a 25 handel vlug Gofboter 1 35 è 1 40 Welbeter 1 10 ü ƒ 1 30 3 NOVEMBER a s KAASMARKT B u r g e r 1 ij k o Stand GEBOREN 4 Oct Hendrik ooaer Ve nVl eton H A Zwaanereld 6 Neeltje gaden a Slrunk in i sa deo Berg OVhKLJtDEN Oei M Vengl 1 4 m E C A Pronk 2 m J N Vsrhoef 2 j 6 m 6 L J N Houdgk 9 m Steenkolen Depót Rhijnspoor HIBERNIA en SHAMROCK GliHUWD e Oct A G Arkenboot en T ïerbeeck Zevenhuizen GEBOREN Jillu onder C fcindhovM en H Eodhoua Wolf oadtri H S fferi en A Poluni Geriit ouden i Aoneo eo C Muilwijk OVERLEDEN i C UmmiDi j S Bos 2 i QH de Boom 2 d = J li Dagelgks verkrggbaarprima kwaliteit GROVE ADVERTENTIËN KachelkolcD 4 60 Cents per HL Voor de vele bewgzen van belangstelling bg den dood van onze eenigste lieveling ondervonden betuigen wg onzen hartelgken dank A W VAN BERKEL A M H VAN BEBKELGouda 6 October 1886 Klavïrwhdek vrg aan huis contant zonder korting Deze alom gunstig bekende STEENKOLEN worden dagelgks versch van de mgnen ontvangen branden schoon weg en geven zeer weinig walm Bestelkautoren Kantoor Station Rhgnspoor E DE JONG Crabethstraat P W v N EIJK Mr Schoenmaker Lange Groenendaal T VAN EIJK Bierhal Groeneweg M MOL Korte Tiendeweg Bestellingen per briefkaart worden prompt uitgevoerd S D BOOJV Stationchef der Ned Gouda Oct 86 Rhgnspoorweg MO i asOB iim nmm