Goudsche Courant, zondag 10 oktober 1886

Te Harlingen bfl de Heer Hoorn Leeuwarden Leiden Maastricht Meppel Middelburg Nijmegen Rotterdam Sneek Utrecht Zutphen Zwolle 1886 Zondag 10 October m 3454 Nederlandscbe LanibonwbaDk te vestigen te AMSTERDAM Maatschappelijk Kapitaal ZES MILLIOEN GULDEN verdeeld in Dertig Duizend Aandeelen ieder gi oot Twee Honderd Gulden waarvan voorloopig de EERSTE SERIE van VIJFTIEN DUIZEND AANDEELEN of DRIE MILLIOEN GULDEN wordt uitgegeven INSCHRIJVINGEN worden aangenomen van DINSDAG 12 OCTOBER tot en met DINSDAG 19 OCTOBER 1886 van amorgens tien tot middags vier uur GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken handelt in overeenstemming met baar verleden met de eischen eener verstandige politiek en met het j wezen van het evangelie Men heeft gezien wat de herhaalde concessies aan de katholieke partij gedaan hebben uitgericht Bome is er geen stap dichter door genaderd tot de antirevolutionairen maar de liberale party is er meer dan ooit door verbitterd tegen de clerioalen Het was eisch geweest eener verstandige politiek om met de betere elementen onder de liberalen zich te verslaan Wg hebben met hen veel meer aanraking dan met het onvcrzoenlgke en tronwelooze Kome De liberalen moeten krachtens hna beginsel vro of laat menige vrijheid ons verleenen welke Home altyd heeft vervloekt Bedrieg ik rog niet dan wordt hel hoe langer hoe meer mogelgk en noodzakelijk niet een nieuwe party te vormen maar een groep te verzamelen van mannen die zich niet laten binden door een program die het partij drijven moede zijn en daarom niet op een stel artikelen maar op elkanders karakter en goeden wil vertrouwen en die het vaderland willen dienen ook al kunnen zjj niet bereiken alUs wat tg wenschelijk achten Ik denk aan mannen die ons volk kennen en het te lief hebben om het te willen opofferen aan de belangen eener partij aan mannen die godsvruclil echte ongeveinsde vrcomheid onderscheiden van vrome woorie en die eerlyk aan Gods zegen alles gelegen achten Ik hoop aldns besluit de sehr jrer dat bet optreden der rvgf Utrechtsche heeren vele welmeonende Christenen in Nederland ui dragen tot zelfonderzoek Men moet niet langer meenen dat een iegeIgk diefden Heer Jezus Chratus belgdt als zijn Heiland zich moet aansluiten bij de tegenwoordige antirevolntionaire part j maaf wel moet ieder geloovig ChrioleB iraebUa het Aistwiwb en nationaal bewustzyn onder ons te verlevendigen en bet geloof os te maken van de verwikkelingen der politiek XESTAS WALLER DB LANGE DE MOBAAZ VAN RANZOW Co KNIPHORST Co Gebr KLEP Co S H VAK GRONINGEN DB KAT VAN WAGENINGEN VAN HEEL Co C E BOONZAJER Co Wed KNOX DORTLAND SCHEURLEER ZOONEN GEERT8EMA FBITH Co HOLL CREDIET DEPOSITOBANK Meks Se Ritbeua H H Oprichters Prospectussen en Inschrijvingsbiljetten verkrijgbaar zijn De Wonderen zijn nog niet van den hemel af WË WMMMtkWM In ons vorig nummer deelden wy de inlichtingen mede van den minister van Waterstaat op de bezwaren tegen bet lelegramtarief Daaromtrent zegt het BuieUblad het volgende De inlichtingen komen hierop neder het nienwï tarief is nog l er dan in de meeste andere landen de verhooging is voor de meeste telegrammen van weinig faeteekeois en de maatregel was noodig om hel tekort op den dienst eenigszins te verminderen Geen dezer gronden van verdediging gsat op Ëen vergelijking met andere landen in het algemeen levert een hoogst onvoldoenden maatstaf van beoordeeling Men moet gelyke grootheden vergelijken om tot een juiste verhouding te geraken Ën dan kan hel feil dat in groote landen met minder dichte bevolking en minder ontwikkelde handel en nijverheid een booger lelegramtarief bestaat dan thans in Nederland is ingevoerd geen gewicht in de schaal leggen Men vergelijke ons land met gelyksoortige als België en Zwitserland En wat blgkt dan uit de inlichtingen des Ministers zelf Dat voor telegrammen boven 10 woorden in die beide landen het tarief in Belglc zelfs aanmerkelijk lager is dan ten onzeat Voor 100 woorden betaalt iben in ZwiUerland ƒ 1 40 in BelgiS alechts ƒ 0 8S in Nederland vroeger I 15 thans 1 60 De bewering dat de verhooging slechts seer gering is moge waar zyn voor eeu kort telegram dat nu een paar centen meer kost zoodst voor wie slechts een enkele maal van de telegraaf gebruik j maakt de verhooging niet veel Ie beteekeuen heeft Maar zg is onhondbaar tiegenover hen die dag aan dag vele malen van hel verkeersmiddel zich moeten bedienen Voor een telegram van 5 woorden bedraagt de verhooging reeds S5 pCt bg 15 tot 20 woorden moge het wal dalen boven de 25 woorden stggt de percentage weder boven 25 pel en bedraagt bg 100 woorden al bijna 10 pet De onkosten van den handel en acheepraart worden zoodoende nog wel in deie tgden van schrale winsten ja vaak van verliezen aanzienlijk verhoogd En voor de dagbladen die genoodzaakt zgn zeer nitvoerige telegrammen zrch te laten seinen waar dus de uitgaven voor telegraphie een aanzienlijk deel van het budget uitmaken loopt de last in de duizenden guldens en is by zeer drukkend en onbillijk drukkend tevens De Minister beweert wel dat juist bevordering van groote telegrammen niet van een goede exploitatie der telegraaf kan verwacht warden omdat spoedige veriendin der aan Te Amsterdam bjj de Heeren Alkmaar Arnhem Assen Breda Deventer Dordrecht Goes Gorinchem Gouda Gravnhage Groningen Haarlem Alwaar de Circulaire van Firma T UITEHWIJK Boterhandel ZU TPHEN Bekroond London 1880 Amsterdam 1884 Prima fijne ROOM BOTER zeer geschikt voor winterprovisie kwaliteit gegarandeerd Kuiver Verzending in Vs of vaten van 20 K netto Vu 10 A van OS Az Mb TAILLEUIl NIEUWE WINTERSTOFFEf KLEIWEG E 73 Zeldzaam aanbod f380 PIAITIirO f380 Een Officier die onverwachts naar OostIndië vertrekken moet biedt zijne hg my zes maanden geleden gekochte PIANINO voor 650 gulden thans te koop aan voor 380 gulden Dezelve is eeue kolossale prachtige krnissnarige PIANINO met koperen stemblok geheel in gzeren Raam met kist ter verzendmg en nog bVj jaar garantie Te zien by 1 F KEISLAIR PianoFabrikant te Leiden Haarlemmerstraat 269 Nieuw ontvangen de 2 Cents SIGAAR Ulerk W lLLËiM 111 J van SO SBEER Gouda Prof Pergfrer d A lion H aar Extract Geheel eenig in z n samenstelling en afwekend van alle andere haarmiddelen zonder vet of olie Het hondt het hoofd rein maakt de haren krachtig en frisch en doet nieuwe haren ontkiemen zoodat men zich na een kort gebruik in een fraai hoofd met haar mag verheugen Prps per flacon met gebruiksaanwijzing 40 £ t Verkr gbaar in de onderstaande Pepóts Wed Bosman Cooda IWari N Sandeq Leidea A Prins Zetenhuiieo VT Li ttieliii Voorburg W d G Wilhelmus Woeril A Boi Berkel i 001 denboeken voor slechts Een Galden 2ao iets is noj nooit oorftekomen Op de laatste Fandten eiliuj kooht ik den geheelen voorraad ran het nitmuuleiid bewerkte Ttil ne s VlertallgWoordeuboek HoIIandsch Fransch DuitBCh EDgelsoh door Dr 4 A DEEN IK WOORDENBOEKEN in een fraai linnen baud met vergulde Stempels niet minder flau ruim 800 bladzijdOD compret guirukt In 2 kolommen ruiHi 150000 WOprden beiaitcnde Ik ben door een gelukkigen inkoop in staat Arte keurige en met zooveel lorg bewerkte Dictionnairea aan te bieden voor den spotprijs van slechts Een Gulden dat Is sltohts Vijf en twintig Oenten per Woordenboek Als men r agaal dal men voor een gewonen Dioilounair VOOr èen taal al 1 50 moet betalen Fransch Duitscb Engelsoh zijn nu eenmaal de Hoofdtalen der Wereld Talen moet ieder man van jaken kennen en voor hen die ze kennen of nog wat van zijn Sohool Taleii overgehouden heefl zijn zulke Woordenboeken vooral onmisbaar Fransoh Duitsoh Engelsch moet leder Aannemer Bankier Doctor Onderwijzer Expediteur Handelaar Ingenieur Logement en KofHehuishouder enz kennen Fransch Diütsch Engelsoh moet ieder Schouwburgbezoeker en ieder Couranllezer kennen met zoo o Woordenboek kau men alles en alles voort naslaan Fransch Duitscb Engelsch moeten onze jongens en meisjes letren eu boe el dp Openbare Scholen de I eerboeken verstrekken de Dictlnnuaires moeten zü koopen t Is dus een fortuintje zoo n laot Woordenboek in 4 Talen voor Een Gulden te kunnen bezittaji Wie dus een getrouwe gids in de s menleving verlangt wie een goed deugdelijk goed en oi pêr beat Vlertalig Woordenboek verlangt drale niet Een enkele Gulden oor een keurig net ingebonden Hollandsch FraUSCh Duitsch Engelsch Woordenboek is immers letteriyk niets aiieen het Inbinden en vergulden kost andera meer Bestel nas spoedig voordat de niet al te groute voorraad is uitgeput Naar buiten tegen toezending van Poslwlsael of blauwe Postzegels mei verhooging van 10 Cl voor bijdrage in de Irankeering ontvangt men deze prachtige Dictionnaire In 4 Talen goe l verpakt fr thuis b H G KOSTER C JzD Magazijn van goedkoope Boeken Leliegracht 26 Amsterdam tlV Op den Postwissel te zeilen nmor Viirtalig Woordenloek Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda en Y O FABER van dee WODDE V D WOLFF COURRECH ZOON Gebr GRATAMA LEIDSCHE BANK H F C Gïelings BERING VRIJTHOFF Co JAN BLOM J A TAS Co VAN ALPHEN Co R MEES ZOONEN TEN CATE FENNEMA ALMA DE ÜTRECHTSCHE BANKVEREBNIGING DB Bas Co L H DE BAS Co DOYER KALFF Binnen eenige dagen wachtende een Lading GEOVE RÏÏHE KACHELEOLElf waaruit wg d 55 cent per H L Mud contant zonder korting afleveren vrg aan huis bezorgd waarvoor de ondergeteekende zich beleefdeiyk aanbeveelt Legplaats HOUTMANSGRACBT D VAN STA VEL in de Vogelenzang Op den 15n OCTOBER a s zal door de GARNIZOBNS VOEDINGSCOMMISSIE te Gouda worden AANBESTEED de levering van AAHDAPPELEU voor het tydvak van 1 NOVEMBER 1836 tot 15 JUNI 1887 ten behoeve der troepen in Garnizoen te Gouda liir rnTii Bu blüedarmocde IIVIl u aalbleekzuchtgroote zwakte De voorwaarden liggen op het Bureau van den GarnizoensCommandant ter lezing in flessohen h f 1 80 en f 1 00 TAMARlNDE BONBOi S aanbevolen tegen verstopping en daarmede in verband slaande ongesteldheden DE TAMARINDE BONBONS van KRAEPELIEN HOLM lijn eeu zuiver plantaardig zachtwerkend spijiverteering en eelluat met storend Furgaticf in confituurform aangenaam frisch van smaak en zeker werkend lu dooseo van 90 en 50 CCntS ÜIGARETTEN tegen ASTHMA de infideminK van den rook dezer CiffitreUcD freeftden Igder nan Asthmft terstoDd TerlichtiDg Ia Etui van 80 en 50 CentS SALMIAK PASTILtES oplo aend en verzachtend middel bij HOOSt en Verkoudheid lu fleschjes i 20 cents KRAEPELIEN HOLM Jpothekert ie Zeist Depot Toftr Gouda by dea heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THIM BINNENLAND GOÜDA 9 October 1886 Meo scbrp aan de L Cl De toekomst liet zich donker aanzien eu dat haddea de zwalaven dit jaar meer dan ooit gedaan Op de eene plaats uva fü reeds ia het begin van Augustus vertrokken Op een andere plaats hadden z j zich niet eens den tgd gegund hnn jongen mede te voeren iels ougehoords ook zelfs van de haastigste zwalnwen In Frankrgk hadden tq drieentwintig dagen op de klok aO vroeger den aftocht aanvaard dan anders Ën eens op een dag waren eensklaps al de zwaluwen te Arnhem gemist Hieroit werd opgemaakt man en paard zonden genoemd kannen worden dat er een groote stoornis in den dampkring te wachten stond Eerlyk gezegd sloeg menigeen de angst om het hart b j het rernemen van zalk een Jobstgding maar de groote stoornis in den dampkring kwam niet Het weer van de laatste aoht dagen zou mlssokien voor de genoemde stoornis kunnen doorgaan want nooit eindigde September en begon October zdo zomersoh als dit jaar Het ia toch waarlyk een respectabel cgfer als de thermometer looals II Maandag o a nog 78 gr F op den middag teekent I In t kort de bew jten moeten nog geleverd worden dat de walnwen geen mooi weer hebben achlergelalen De landlieden denken er ten minste nog zeer gunstig over by bet groene weiland waar het vee oog overvloed van gras rindt en de warmoezien weleo haast geen raad met hnn nog altyd malsche luingroenteu QIng het on den boer maar voor den wind en verden de warmoeziers niet in de wielen gereden door rondventers dan reed bet karretje over een zandweg De redodle van de Maas e Seüeldeiode heeft aan Domein Nienwenkuis de vraag gedaan waarom hg bet aanzienigk vermogen dat hg onlangs door erfenis verkreeg niet volgens zyne leer ter beschikking stelde rsc de sooialislische maatschappij maar het integendeel op voorzichtige wqze had belegd In SieU voor allen antwoordt Domela Nienwenhnls met eena verwgting naar Lnkss XII vs 13 en 14 Ook aan Jetns werd verzocht door iemand dat hg aan diens broeder zeggen zon de erfenis met hem te deelen Jezus antwoordde Uensch wis heeft mg lol rechter of scheidsman over n aangesteld f De redactie van de Haat e Scheldehoi na is ook niet tot rechter of Mheidsman aangesteld zegt D N Hel antwoord is eer vernuftig gevonden maar het verschijnsel niet opgelost dat iemand die zoo Ijvert tegen kapitalisten zelf kapitalist meent te mogen zjjn merkt de Ami Ct op In de Stemmen voor waarheid en vrede bespreekt dr A W Bronsveld o a de positie der liberale en aoti revointionaire partgen Volgens hem ign de liberalen op den verkeerden weg Zy moeten het doctrinaire afleggen en de histarische paden weer gaan opzoeken De staatslieden moeten rekening gaan bonden met ons volk dst de meesten hunner niet kennen en dat q verbitteren en prikkelen door hnn maatregelen welke indruisen tegen den aard en den geest onzer natie De liberalen moeten in den Staat ieeren zien niet een afgetrokken begrip een iets dal moet zgn i dat men opbouwt op den grondslag van slaalsreehlerlgke Ibeoriéo Aan de eene zyde is de Staat een product en aan de andere zgde iels dat voortdnrend teorit Het leven zooals het zich ontwikkelt te leiden in een bedding waarin het veilig voort kan stroomen te voorkomen meer dan te straffen het historisch bewifstzgn recht levendig te houden elk orgaan van het lichaam dat de maatschappij heet op de van nature aangeweun plaats te bonden binnen zgn werkkring maar het d r te eeren en te achten den godsdienst te erkennen als den grondslag van alle ware ledelgkheid welke vrgheid en gezag gelyketgk eerbiedigt dat ia de taak eener Begeering dat de roeping van den Staat Men kan liberaal zgn en dat toestemmeji ja het ware liberalisme predikte niets dat hiermee str dt Overgaande tot de anti revolutionaire party wijst de schryver er op dat zy een radicale wijziging tal moeten brengen in haar gedragslijn eer zg I geboden berichten het doel ia en aanbieding van groote telegrammen dat doel in den weg slaat Maar de groote telegrammen leveren dan toch aan bet njk een aanzienlijke bate op en zgn voor het groote publiek dat er door middel van de pers nnl van heeft waarlgk niet gering te schallen De groote diensl dien de dagbladen door een zeer tuim gebruik te maken van de telegraaf aan hel olgemeen bewijzen wordt door den Minister blijkbaar ten eenemale miskend In plaats van door een billyke verlaging dit belang te bevorderen gelgk in Zweden het geval is en naar w j zeker meenen te weten ook in Engeland en Vrankrijk legt de Minister op de dagbladen een iwaren last die door slechts enkelen moet worden gedragen en daarom hoogst onbillijk is Eindelgk de tekorten op den dienst Er is zeker wal te zeggen voor de stelling dat de telegraafdienst zijn eigen kosten moet goed maken Maar zoolang de Staat twee zoo nauw verwante en vaak rereenigde bedrijven uitoefent als de exploitatie van pastergen eu telegraphie en hij op de eerste veel meer overhoudt dan by op de tweede l ijpast in 1885 rnim 2 millioen behoorde hg niet het verkeer te belemmeren door in stryd met de richting der laatste jaren de tarieven te verboo en Er ia echter meer De telegraphie moge rechtens geen monopolie zijn als de brieveupsaterij zy is feitelijk een Staatsmonopolie Ëischt de Staat dus vergoeding dan moet h j ook zoo zuinig mogelyk exploiteeren anders vraagt hy Ie veel van het pubUek meer dan de partioaliere exploitant vorderen zos Worden de Byks telegr fen wel zoo zainig mogelijk beheerd Er zijn in de laatste maanden heel wat bedenkingen daarover geopperd Bn dat die bedenkingen niet ongegrond zijn dat is ook af te leiden uit een vergelijking met Belgic en witserland volgens da ei n cgfers der Segeeriug België met grooler bevolking heeft in 1884 ongeveer even veel aan de exploitatie der telegraaf oitgeg ven als Nederland En Zwitserland zelfs ton minder dan w j By een ongeveer gelyke ontvangst hield Zwitserland dan ook l t ton over terwul wy ruim 6 ton tekort kwamen Toch tullen aann en onderbond in het Alpenland wel niet goedkooper zijn dan in hel vlakke Nederland s Minister s inlichtingen geven das krachtige wapenen aan de hand to bestrijding van zijn onverioedt genomen maatregel De Tweede Kamer zal de lichtsterkte zeker naar waarde eten te schatten en opkomen voor de belangen welke door den maatregel ernstig zgn gedeerd Een terugkeer tot het tarief dat fóór 7 Juli 1886 bestond is noodig En de billijkheid eisohl bovendien een regeling als in België waar boven 50 woorden slechts j cent per woord wordt berekend Den 9en September jl is te Noordwijk Binnen herdacht het vyf en twintigjarig bestaan van bel instiluutSohreuders Als feealgave b j die gelegenheid i thana verschenen eene door den directeur van het inslitaul dr O J Doty uit onderscheidene bronnen aamengeslelde geschiedenis dezer inrichting Beschouwd als opvolgster van de Latynso e school welke vroeger Ie Noordwljk Bianen gevestigd was mocht de school van wglen den heer O J Sohrenders ongetwijfeld aanspraak maken dat hare geBohiedeuis geschreven werd Weinig inrichtingen van voorbereidend ooderwys hebben zulk een eerbiedwaardig verleden Drie eeuwen geleden in of omstreeks 1586 werd de Ijttgnsofae school door Janus Donsa even befaamd als verdediger van Leiden als geleerde en als eerste onrator der hoogeschool op zijne heerlijkheid Noord w jk Binnen geslicht Het eerste hoofd dezer school schgnl Petrus Carpentier later rector van het Eraamiass sch gymnasium geweest Ie zgn Hem volgde eene reeks van leeraren en paedagogen op In 1726 hield de Latijnsche school zelve op te bestaan doch op deze naar het schgnt voor betonderwga bijzonder bevoorrechte plek leefde tij voort in de Fransje kostschool welke reeds sedert 1633 te Noorc qk Binnen bloeide en waar blykens eene advertentie in de Haarlemtche Cbiiraii van 19Febru ari 1688 onderwqs gegeven werd in ghet Lesen grondig Schryven Tekenen Bekeukonat en t Koopmans of Italiaensche Boeckbouden nae de kortste en Koopmane gebrgyckelyke maniere nevens een oontioaeele onderwysinge en oefening in de Franse tael Aan het hoofd deser lohool itond