Goudsche Courant, zondag 10 oktober 1886

J F HERMAN en Z001 Tiendewep vestigen m het bijzonder de aandacht zoolang de voorraad strekt DP EÜN HEEEIIJSEN MÜSOAATWIJN18B2 SBWiS a 1 75 per FLESCH Openbare VerUooping en te GOUDA ten overstaan van den Notaris G CFOETUUIIDEOOGLEEVEE op DINSDAG 19 OCTOBER 1886 des morgens te elf uren in het koffiehuis HAEMONiEa aan de Markt van Een goed onderhouden op aangenamen standgelegen Verkooping van AFBRAAK De Notaris H GROENENDAAL te Gouda is voornemens op DINSDAG 12 OCTOBER 1886 des morgens 10 uur bij het Koffiehuis De kap te Gouda in het openbaar te VERKOOPEN AFBRAAK bestaande in DEUREN BAMBN KOZIJNEN VLOER en ZOLDEBDEELEN PLANKEN BALKEN PALEN in verschillende afmetingen benevens eene partg BBANDHOÜT Voorts een geheel compleet Glazen BINNENPUI welke inmiddels uit de hand te koop is Alles liggende om en bij gemeld Koffiehuis en te zien da s vóór den Verkoop Nadere inlichtingen ten kantore noemden Notaris met een afzonderlgke BoTrexDL xroïi irLg ERF en groeten TUIN en gemeenschappelijken gang naar de straat staande en liggende aan de Gouwe te Gouda wgk C No 7 en 7 Het Huis geheel van Waterleiding en velerlei gemakken voorzien bevat beneden 2 flinke Kamers Keuken en Kelder en boven 3 Kamers ruime Keuken en Zolder Het Benedenhuit is te aanvaarden 1 November aanstaande en het Bovenhuis is verhuurd tot I Mei 1887 voor 210 per jaar Het perceel is te bezichtigen 3 werkdagen vóór den Verkoopdag van 11 tot 4 uren en op den Verkoopdag des morgens van 9 tot 11 uren En op DINSDAG 26 OCTOBER 1886 des morgens te 9 uren voor en in het bovenomschreven Huis van eenen netten waaronder gewerkt GOUD en ZILVER Daags te voren op de gewone oren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FOBTUIJN DR006LEEVER te Gouda van ge Voor 1 of 2 Heeren een Gemenbeleerde KAMEE te HUUH met of zonder Kost Adres onder No 1396 aan het Bureau dezer Courant LET WEL De ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het verrichten van LOOPENDE WERKZAAMHEDEN belovende een prompte en civiele bediening Adres Groeneweg Bierhuis de Oouevaae wgk L No 11 T VAN EIJK STEE ÏKOLEi In Lossing de lading Grove Rubr Kachelkolen waaruit wg tot 17V et per H L Mud kontant zonder korting afleveren vrg aan huis bezorgd mite bij 2 of meer Heet gelgk genomen JAN PRIVCE Q KantKwr Turfmarkt H 101 Gouda 9 Oct 1886 J WELTER Specialiteit in Corsetten Onderg oed Kousen de nieuwe winter voorraad ook in Openbare Verkoopingp te Gouda ten overstaan van den Notaris G CPOETÏÏIJNLROOGLEEVEE op VRIJDAG 29 OCTOBER 1886 des morgens te elf uren in het Koffiehuis cVredkbesti aan de Markt te Gouda van Vier HUIZEN en ERVEN aan de Karnemelksloot smalle zgde te Gouda wgk R No 363 364 365 en 366 Een HUIS en ERF aan den Tnrfsingel te Gouda wgk P No 126 Een HUIS en ERF aan het Verloren Kost te Gouda wjjk O No 506 Een HUIS en ERF in de Speldenmakerssteeg te Gouda wgk G No 58 En een HUIS en ERF in de Komijnateeg te Gouda wgk K No 40 Nadere inlichtingen geeft genoemde Notaris FORTUIJN DROOG LEB VER Steenkolen Depót Rhijnspoor HIBERNIA en SHAMROCK Dagelijks verkrijgbaar prima kwaliteit GROVE Kachelkolcn h 60 Cents per UL vrij BD huis content zouder korting Deze alom gunstig bekende STEENKOLEN worden dagelijks versch van de mjjnen ontvangen branden schoon weg en geven zeer weinig walm Bestelkantoren Kantoor Station Bhijnspo r E DE JONG Crabethstraat P W VAN EIJK Mr Schoenmaker LangeQrnenfSïi l r Uw EIJK Bïerhal Groeneweg M 4i9L Korte Tiendeweg Bestellingen per briefkaart worden promptufeevoerd S D BOON StatioDchef der Ned Qouda Oct 86 Rhjjnspoorweg Mg Tricol Tailles zeer zwaar van kwaliteit 3 00 en hoogfer SCHENK ZOON ia 1728 Klie Louo een r vgié wie a oudste loOD Ëliaa de bekende achrgfer van Holland rijkdom is geweeat Van Lutao ging de sohool over op Seignard en van deien op J de Vries na wiens dood in 1812 de ongunstige tijdsomstandigheden haar ie en jaren lang gesloten hielden In 1819 nadat inmiddela ook eeoe meisjes kostschool verreten waa vroeg en verkreeg Hendrik Captgn van het gcmeentebeitunr weder admissie tot het heropenen der school In 1822 werd hy opgevolgd door F J BuBokel onder wien de inrichting groote uitbreiding onderging en in het gebouw van het tegenwoordig inslitnnt gevealigd werd Later ging de sohool weder achteruit In 1840 werd e j telfs gesloten doch het volgende jaar met bystand van het gemeentebestuur en van den Heer Van Noordwqk heropend Ook nu wilde de inrichting niet tot bloei komen tot dat in 1S61 de graaf van Limbarg Stinini ambaohtsheer van Noordwgk en eigenaar van de instiluutsgebouwen in Olto Johannes Schreudera den man vond in staat om de aloude inrichting op hoogeren trap te brengen dan eg ooit te voren bereikt bad Oeien merkwaardigen man wiens gelgke in het onderwgsvak niet licht gevonden lal worden wordlin de historische aanteekeningen door dr Dosyvereameld naar verdienste hulde gebracht Zoonvan een kostsohoolhouder te Voorburg opgeleidonder bet oog van dr P de Baadt den stichtervan het beroemde Noortieg waa Sohreuders zelfvoor de taak van onderwgzer als geschapen Hemwas zegt tgn levensbesohrgver ouderwgeen geenelaak maar eene uitspanning Teleurgesteld inegnen weosoh om aan eene hoogeachool ecne klassieke opleiding deelachtig te worden voltooide Sohreuders lijne vorming door belangrgke reizen in Dultiohland Zwitserland Italië Engeland Egypte en Palestina gedurende drie jaren als gouverneur met aan zgne zorgen toererlrouwde jongelieden volbracht In 1861 werd Sohreuders hetmet graaf van Limburg Slirnm eens over het overnemen van het instituut dat voortaRU zgnen naamzon dragen en bg tal van gewezen leerlingen iiidankbare herinnering gehouden wordt Door bekwame medeleeraara gesteund en daor zijn huweIgk in het bezit gekomen eener gade die hem inzijne beroepalaak allcrgelukkigst ter zijde stond bleef Schreudera aan het hoofd van zijn inslilnultot 1883 toen hg de leiding aan den tegenwoordigen directeur dr Dozy overdroeg Zgn harttrok hg echter van de inrichting noch van hetODderwgs af en tot kort vódr zijn orerlijdeii bezocht hg tweemaal in de week het instituut Onverwacht sleepte den 22en Januari 1886 eene korteziekte hem op 68jarigen leeftgd ten grave DenISen September jl werd in tegenwoordigheid van een aantal zgner oud leerlingen en vroegere mede onderwijzers op het kerkhof te NoordwgkBinneneen gedenkteeken tot zijne oagedachlenis onthuld Kaar de eisohen van den tegenwoordigen tgdhervormd gaat het instiluut Schreuders thans metnieuwen moed de toekomst te gemoet Op dezenvoor het onderwgs klassiek geworden grond gevestigd moge de inrichting voor de vorming vanhet opkomend geslacht vrachten blijven dragen in overeenstemming met haar eeibiedwaardlg verleden en voor de toekomst van steeds toenemendewaarde Een der voornaamste geneesheeren van Brussel werd onlangs door een slimmen afzetter lijn bedrogen Ik ben telde deze doctor Z van de hoogesohool van Utrecht en ben nu op vacantiereis Men heeft mg onderweg bestolen en ik ben voor het oogenblik zonder geld Leen mij dus eenige goudstukken in afwachting dat mgn broer mg hel geld zendt waar ik om getelegrapheerd heb De professor kon natuurlijk uiet nalaten den confrater te hulp te komen en gaf hem de gevraagde som Daarna herhaalde deze hetzelfde spel bg een tweeden en bg een derden collega tot een hunner eindelijk lont rook en den oplichter deed aanhouden Uit het ingestelde onderzoek bleek dat de voorgewende geleerde niemand anders is dan zekere Christoffel Weiuderechl drukker van a Herlogenboaeh die reeds eene reeks veroordeelingen te zijnen laate heeft onder andere eene tot 6 jaar gevangenia van een krggsraad in Nederland 4 jaar op aloiting van een rechtbank te Dresden verder verooideelingen te s Graveuha e Zurich Weenen ent Voor de rechtbank beweerde hij niet Weiuderechl maar Van Benge te heeten en van Haarlem afkomstig te zgn Hij werd nu op zgn Belgisch veroordeeld tot 14 maanden gevangenisstraf en 104 fr botte BHiteoiaodsch Overzicht Nu de minister president De Freyolnet van zijn teia ia teinggekeerd en de opening der Kamer eerstdaags te verwachten is komt de vraag aan de orde wat er van de aangekondigde eenheid der repablikeinen tal komen Bij monde van den heer Steeg verklaarde de groote mlddeagroep der repuUikeineo zich bereid de regeering te steunen maar de radioaleD weigeren hun eisohen Ie laten raren De S uilique Franfaiu dringt er daarom op aan dat de heer De Freyolnet een beslissing neme Een ministerie Clemenceau is onmogelijk en aan Clemeuoeau s ministerschap zonder portefeuille dient een einde te worden gemaakt Derhalve zegl het orgaan der opportunisten heeft het ministerieDe Freycinet slechts te kiezen Het brenge de overeenkomst van Toulouse ten uitvoer en regeere met eer of het late gelijk Clemenceau wensoht dit verbond varen en verdwijne roemloos bg de eerste interpellatie de beste Weer wordt beweerd dat tasachen den Franschen minister van financiën en egna ambtgenooten verschil ia ontstaan over de iukomstenbelasling en wgziging der ambtenaars in het ministerie van financiën Op grond hiervan wordt de aftreding van den minister aangekondigd en de heer Bouvier reeds als ign opvolger genoemd De Fransche bladen hebben het druk over het voorstel van de begrootingsoommiseie om een inkomstenbelasting in te voeren tot dekking van het tekort De Minister van Financien wil niets daarvan weten en zal de commissie vragen zelf eeu ontwerp te maken met bereidverklaring om af te treden wanneer de Kamer t aanneemt Het plan der oommissie vindt weinig bgval De Temps zegt dal het de commissie alleen te doen geweest is om een manifestatie In het Journal des Débats betoogt de bekende staathuishoudkundige Paul Leroy Beaulleu het bidenkelgke eener inkomstenbelasting juist in een democratisohen Staat Op zich zelf echrgft hg in een middelmatig met belastingen bezwaard land en waar tot dusver de verschillende wijzen waarop hot vermogen zich naar buiten vertoont aan den fiscus onttrokken zijn geweest is een inkomstenbelasting zoo onredelijk niet Opdat tg echter het noodige opbrenge en tevens draagigk tij m ei er 6f wel een groote samenlrekking van krachten tgn in de hoogere en de middenstanden eooals in Engeland of een krachtig gevestigde centrale maclit en boven de partgen en verkietings vgandsobnppeii verheven bewind een ODiifhaukelyk waakzaam gezaghebbend bestuur een onder lucht staande gedweee de inmenging der overheid duldende bevolking zooala in Pruisen en de verschillende S aten van Duilachland Waar dl ze voorwaarden ontbreken wordt de inkomstenbelasting tegcigkerigd vexatoir en onvruchtbaar In een democratie vol beroering verdeeldheid en haal is de iukomstenbelasling de verfoiielijkalp welke men zich kan voorstellen In Amerika waar men haar Igdena den afsoheidingsoorlog invoerde is zg niet kunnen staande bigven tij was een der eerste welke na den vrede werden afgeschaft In Spanje zal liet verleenen van gratie aan de veroordeelde officieren vermoedelgk een volkomen minislerieele crisis ten gevolge hebben Evenwel blijft Sagasta minister president zoodat de liberalen aan bet bewind bigven Het blijkt nu dat de koningin haar wil tegen het besluit van den ministerraad heeft doorgezet Maandag jl besloot de raad het doodvonnis Ie doen voltrekken doch toen Sagasta dit der regentes mededeelde weigeide zg het bloed der veroordeelden uit naam des koniugs te vergieten Er volgde toen een tweede ministerraad die na twee uren beraadslaagd te hebben nog geen besluit had genomen De koningin zond toen generaal Blanco naar den raad en liet Sagasta welen dat de terechtstelling in geen geval zon geschieden wat de ministers ook mochten besluiten De ministerraad gaf daarop toe doch s avonds dienden Sagasta en zgne ambtgenooten hun ontslag in Kantongerecbt te Gonda Terechtziiting van Woensdag 6 October 1886 Kantonrechter i Mr J H van MIEBOP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Botterdara VEBOOBDEELD P V d K arbeider Ie Moordrecht lut 2 boeten van 3 gulden of 6 dagen wegens jagen zouder acte en zander vergunning op eens anders jachtveld onder Nieuwerkerk S A aibeider te Bleiswijk lot 2 boeten van 1 gulden of 2 elagen wegens vissphen met stekken zonder acte en zander vergunning in eens anders vischwater onder Bleiswijk P P arbeider te Beenwgk tot 2 boeten van 1 gulden of 2 dagen wegens viaschen met stekkenzonder acte en zonder vergunning in eens aodeisvischwater ouder Becuwgk D V L visaoher te Gouda tot 3 boeten van 2 gulden of 6 dagen wegens op 3 Igdslippen viaschen met schakels zouder vergunning in eens anders vischwater onder Gouda en beletten van den doortocht aan den visch door keernetten M E en H E arbeiders te Bolierdam ieder tot 1 gulden of 1 dag wegens visschen met peuren in eens anders vischwater onder Zevenhuizen zander vergunning A II visschcr te Qonderak tot 1 gulden of 1 dag wegens visschen met stekken zonder vergunning in eens anders vischwater onder Gonderak C H visscher te Slolwgk tot 1 gulden of 1 dag wegens visschen met schakels zonder vergunning in eens anders visohwater onder Gouderak H V d H visscher te Stolwgk tot 1 gulden of 1 dag wegens visschen met schakelt zonder vergunning in eens anders vischwater onder Gonderak S J visscher te Beenwgk tot gulden of 1 dag wegens visachen met dobbert zonder vergunning in eens anders vischwater onder Beenwgk BurKorlijke Stand GEBOREN Oct Dirk oaders A Baeiri en 1 Sprolk leabeirg 7 Johanna Maria ondert J Dongelmani en O van der Wolf VI jUem oodera k vta Vliet en C Nobil OVERLEDEN I 8 Oct W Weidemt 19 d J P Seholten 4 j ONDERTROUWD 8 Oct A Zorg 48 j fn G K MeDgeriuk 51 j S Sandert 84 j en J nn Vliet 80 j C fin der Fngn 30 j en K nn der Willik te Boikeicn il j GEHUWD 8 Oct N vin Krimpen en U Brast Moordrecht GEBOREN e Maartje oudera M Slavenburgen M Ille t OVERLEDEN R Fgn 4 d t Via 3 j GEHUWD O van der Beijdea en O van Sprang Oouderak GEBOREN Jan ondera J Oeislenm en D de cng Aar e oodera J Viiaer en M Krnit Cornelia Jillia ondera O J nn der Graaf en L Speksngder Grietje ondeta O de Graat en A van der Qntt Jin ondera D Hoogendoorn en A van Dam Cbriatiaan Wtltem ooden J Kok en M Rdempoi Haner OVERLEDEN C K Kok 4 d J C de Bruin H m Stolwijk GEBOREN Harrifiie oodera M Zwaan n W Boom OVEBLEDEN H Thielen 81 j ONDERTROUWD J Schrier en M van der Vliat H Oudcnea en J N Verkaik Reeuw k OVERLEDEN J Kerabergen 12 j Haastrecht GEBOREN klaia ondera H Graveland en A Uitenbogaard H BBAAT Jr en N DORREPAAL Koudekerk a d Rijn 7 Oct 1886 ADVERTENTIÊN Getroawd NICOLAAS TAN KRIMPEN en MARIA BBAAT die ook namena wederzgdüche familie hnn hartelylien dank betaigen voor de vele bewgzen van belangstelling by hnn Hawelyk ondervonden Oouda 8 Oct 1886 Den 8 October 11 overleed onze waarde Vader de Heer G VELDMAN Lid van den Gemeenteraad en Kerkvoogd der Herv Gem te Grijpakerk in den onderdom vaii 71 jaar M LEOPOLD VïLDMAH B LEOPOLD Volstrekt eenige kennisgeving De ondergeteekenden betuigen b deze hunnen hartelgken dank voor de vele blgken van belangstelling zoowel van hier als van elders ondervonden bfl gelegenheid hunner 60 JARIGB ECHTVEREENIGING W VAN DEB BEN J VAS DEB BEN Wageningen 9 Oct 1886 Vbbve De Familie van K LU LIVE betnigt bg dezen haar hartelgti en dank voor de vele blgken van belangstelling ondervonden bg gelegenheid van hun hniselgk Feest op den 26 SEPTEMBER jl Breda den 8 October 1886 De Heer en Mejuffrouw STlKKEBWoLFP betuigen ook namens wederzgdsche Familie hunnen dank voor de blgken van belangstelling bg hnn Huwelgk ondervonden De ondergeteekende betuigt zgnen dank voor de vele bewgzen van belangstelling dezer dagen ondervonden Dg SCHEPPER Voor de vele en trefiénde bewijzen van deelneming in het voor ons zoo smartelgk verlies en voor de groote belangstelling in het herstel van onzen oudsten Zoon betuigen wg onzen hartelgken dank H VAN WIJNGAARDEN M S VAN WIJNGAARDEN PirijK MILITIE MAATSCHAPPIJ Goedgekeurd bg Koninkl Besluit van 4 October 1881 De DIRECTEUR van bovengenoemde Maatschappg bericht belanghebbenden dat de Heer J W C van der WE HF te Gouda van af heden ophondt genoemde Maatschappg te vertegenwoordigen terwgl men zich voor deelneming tot het stellen van Plaatsvervangers en Nommerverwisselaars vervoege voor Gouda en omstreken bg den Heer P L mmm Korte Tieodeweg 8 i Gonda De Directeur J J HERENS Den Haag Sept 86 A van OS Az Md TAILLEUR MEÜWE WIMERSTOFFË KLEIWEG E 73 OGNAC FINE CHAMPAGNE per flacon ƒ 2 VIEUX COGNAC per L 1 80 per Fl 1 50 COGNAC per Liter 1 50 per Flesch 1 25 bU Slotemaker en Co TE KOOP gevraagd een HALFSLETBNCANAPÈ Adres franco brieven onder No 1393 aan het Bnreiw dezer CoutttnV STEEHEOLEN In losging eene Lading prima grove Ruhr KACIUXKOLE welke geleverd worden gedurende de Lossing vrg te huis tot S7 Jü cent per H L Mud contant zonder korting bg minstens 2 of meer HL te gelijk A LAMBERT voorheen BOONSTRA Turfsingel 80 Bestellingen worden aangenomen bg A VAN LEEST Boelekade B 81 F A STAM Lange Noodgodsteeg B 61 C VLAK Doelesteeg L 214 Wed MOLEVELD Genzestiaat L 40 A OVEBKAMP Keizerstraat K 205 Door sterfgeval TE KOOP AANGEBODEN een nieuwe üimAtliG met nette BOVMWONIl C Th van BUUHEIT Groote Draaisteeg 12 RoUerdam SPECIALITEIT VAN UmiU LEVERWORST heeft deze van i heden te Gouda verkrijgbaar gesteld alleap bg den Heer K HAZEJJROEK Lange Tiendew g 28 op goeden stand De PAABDEN BIJTUIGEN en TUIGEN zgn eveneens er onder begrepen Men adresseere zich aan Mej de Wed H KRAMEB Nienwsteeg te Oouda pioqiv uoTiospuBiaopiJN ou snp UI ai r RpniitaopoiJ auao jun js frS us laSjflJS S J8 BMJ9pU0 yiOH WAV Biljardjongen reeds in dienst geweest zgnde gevraagd in de Sociëteit cde Béunie Opklimmend loon tot ƒ 3 per week zich teadresseren aan den Kastelein i