Goudsche Courant, vrijdag 15 oktober 1886

VrUdag 15 Odober 1886 N 3456 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 0e inzending van advertentiën kan goscMeden tot één nur des namiddags van den dag der uitgave Militair Hospitaal te Gouda Den 15 OCTOBER 1886 des middags om 12 nor zal op het Barean van den AdminiBtratenr van gemelde inrichting in het openbaar worden AANBESTEED Het Wasschen der Linneb en Wollen Qoederen ten dienste van opgemeld Hospitaal De voorwaarden der aanbesteding liggen ter lezing op gezegd bureau van s morgens 10 tot s middags 4 uur alwaar tevens de ge wenschte inlichtingen verkregen kunnen worden De Officier van Gezondheid der h klasse Chef der inrichting A VA s MENS Niemo ontvangen de 2 Cents 8IOAAB Merk WILLEM 111 J van SüNSBËEK Gouda A van OS Az M TAILLEUR IXIEÜWE WINTERSTOFFEr KLEIWEG E 73 Tot WOENSDAG 2 f dezer ligt in LOSSmO aan de Boutmansgracht een lading PQike Grove Kachelkolen welke d 33 Ct per R L vrfl aan huis worden a eleverd D VAN STA VEL De nieuwe GelderscLe Winkel LANGE TIENDEWEG D No 28 Ondergeteekende heeft de eer te berichten dat by hem is te bekomen Bot r Kaas Leidsche Kaas Zwitsersche Kaas Metworst Boterhammeuworst Saucisse de Boulogne Tongenworst Parisser Boterhammenworst Knakworsües Servelaatworst gerookte Zult Rookvleesch Spek Ham Mosterd Eieren Sardines a L Huile Piccalilli Vleesch Extract en Haagsche Leverworst Tevens Hoofd Depót van de PLATTE FRIESCHE BESCHUIT K HAZEBROEK in de Peperstraat een zeer ruim WOONJffVIS en ERF geschikt tot Kuiperfl of andere zaken met daarin aanwezig zflnde rookkast Te bevragen bfl P G VAN VLIET ZEÜGESTRAAT G 41 Een fatsoenlek BURGERMEISJE de Fransche taal machtig zoKt eene betrekking als WINEEÉiOCHTEIl in eeue Garen en Band of Manufactunrwinkel hoog salaris is geen vereischte Adres franco brieven ouder No 1397 aan het Barean dezer Courant Geen grijs Eaar meer n r nieuwe LONDON is de beste van alle bestaandepar fumerien om hetgr ze baarbinneti enkele dagen te doen verdwgnen Maakt het haar glansrgk en zacht en verft niet Pr s 83 cent per flacon en l SO pe dubbele flacon Alleen verkrögbaar te Gouda bg J H C HUINCK Ï Hz 122 Hoogstraat 123 CAFÉ VEEDE BEST MARKT A 158 ZALEN beschikbaar met Biljart voor Vergaderingen enz Prima Consumptie Dageiyksch versch BEIJERSCH en BOCK ALE a 12 ets per Glas BEIJERSCH BIER a ƒ 0 18 per Flesch BOCK ALE a ƒ 0 22 F X HARDIJZER J C GöTTE WIJDSTRAAT A 41 GEËMAILLEERDE en GESLAGEN SAAEDEN EN EACHELS Kolen en Turfbakken Haardstellen en Standaards ZINKEN PLATEN Eene ruime sorteering Gekleurde CRISTAL KAAHSEIT die niet afloopen en zeer zuinig branden STEENKOLEN In Lossing de lading Grove Rubr Kacbelkolen waaruit wg tot Ti ct per H L Mud kontant zonder korting afleveren vry aan huis bezorgd mits bfl 2 of meer Heet gelgk genomen JAN PRI CE Ci Kantoor Turfmarkt H 101 Gouda 9 Oct 1886 Wl f Maakt na een kort gebruik BH blinkend witte tanrieu zonder ze te beschadigen K K Hof Tandarts Dr POPP s AROMATISCHE TA DZEEP De landen hetzij echte of kunsttanden worden hierdoor goti onderhouden en tandpijn verhinderd Per stuk 40 cent K K Hof Tandarts Dr POPP s Anatberin Mondwater geneest tandpijn ziekelijk tnndrieesch onderhoudt en reinigt dt tanden oorkotnt den onaaugeuamen reuk bevordert het tandenkrijgen by kleine kinderen dient als oorbehordmiddel legen diphteritit keelziekte en is ononibeerl k bij het gebruik van minerale waieren In tlejsohen van ƒ 1 76 f 1 20 en ƒ 0 60 Volgt men nauwkeurig de gebruikaaaninjzInE dan kan men verzekerd zijn van den guiistigsten nilsiag i Plantaardig Tandpoeder prq o 80 S Anatherin Tandpasta prij ƒ i 20 S Tandplombeersel pnj f i om zelf Pm I holle tanden te vullen i KrUidenzeep tegen huidziekte prij a 35 Het geëerde publiek wordt verzocht uiidrukicehjk K K Hoftandmcetter POPP s Geneesmiddel te verlangen en slechte als zoodanig aan te nemen welke van zyn fabrieksmerk tijn voorzien Verkrygbaar te Gouda by J H C Huiiiok winkelier op de Hoogstraat A 128 Ie Rotterdam by P E ai Santen Kolff te s Hage bij J L F Snabilié apoht e Delft by A J van By n te Schiedam by C Malta 6z te Leiden by E Noordyk te Amsterdam by P van Windheim Co en H H Ulo h 8c Co apotheek te Utrecht by G H N van Spanje idem Lobry Porton Droozisteu Snelpersdmk T n A BRINKMAN te Gouda 5 Opealare Verkooping te GOUDA op MAANDAG den 18 OCTOBER 1886 s voorqiiddagg Elf nre in het Koffijhnis di Haeijonie aan de Markt aldaar van 1 Een dubbel WOONHUIS wgk E Nos 97 en 98 met daarbij behoorend SPOELHüIS UITSCHIETKAMER DOORHAALKAMER MACHINEKAMER voorts STOOMMACHINE van vier paardekracht en STOOMKETEL WASCHHUIS met Berg en Slaapplaats ERVE en GROND benenevens al de vaste en losse GEREEDSCHAPPEN die bg bettemmiag behooren tot de KLMEDEBBLEEKEBIJ welke daarin sinds jaren en nog met succes wordt uitgeoefend Een en ander gelegen binnen Gouda aan de Boelekade bg het kadaster bekend in Sectie A Nos 2749 en 2750 tezamen groot 6 Aren 17 Centiaren en te aanvaarden den 15 Janaarö 1887 2 Een WOONHUIS en verdere Getlmmerten ERVE en GROND daarachter aan het Jaagpad ie Gouda wgk Q No 25 strekkende van het Jaagpad tot aad den Heer W HOOGENDIJK Wz kadastraal Sectie A No 3021 HUIS SCHUUR en TUIN groot 5 Aren 3 Een fFOOJVfftriS in de Vogelenzang te Gouda wgk M No 89 kadastraal Sectie C No 1855 groot 13 Centiaren 4 Een perceel XUIN of BOVW O BOND aan de Boomgaardstraat te Gouda groot 11 Aren 10 Centiaren belend ten Noorden de Ned Rgnspoorwegraaatschappg en tea Zuiden den Heer de GIDTS kadastraal Sectie A No 2717 5 Een kapitaal modern ingerigt HEEBEN HUIS met TUIN daarachter wgk Q No 228 aan de Crabethstraat te Gouda kadastraal Sectie A No 1975 groot 1 Are 95 Centiaren Het pand is voorzien van Gaz en Waterleiding benevens velerlei gemakken en bevat in het Souterrain eene ruime Kamer met Vestibule Keuken en Kelder voorts op de BelEtage twee ruime Kamers en Suite benevens twee Zgvertrekken daarboven mede vier Kamers van dezelfde afmetingen en eenen spatieusen Zolder met Meidenkamertje en Bergplaats Het Huis is alsnog m huur bg den Heer HAENTJENS DEKKER tot 1 Mei 1887 6 Een perceel lUINGBOND gelegen te Gouda naast het vorige perceel kadastraal Sectie A No 2016 groot 1 Are 75 Centiaren Breeder bg Biljetten en informatien te bekomen ten kantore van Notaris M O N T IJ N te Gïuda Verloofden en Jonggebuwden WUt gij een g ukkig Huwelijk hébben ZOO JA Leest dan het Boek van Dr Hudolpli Ternau bevattende Ontsluierde Geheimen uit de Liefde en den Echt Geneeskundige bemerkingen Doelmatige Wenken Voorspellingen en Ernstige Waarschuwingen Practische en nuttige Raadgevingen voor VerlooMen en Jpng gehuwden met betrekking tot de Lichamelgke en GeesteIgke eigenschappen als de grondslagen van een gelukkigen echt benevens een HnwelgksCatechismus eu een aanhangsel over het Geslachtsleven der Vrouw door Dr RUDOLPH TERNAU Prgs 75 cents Dit Werk wordt onder Envelop afgeleverd en ook goed verpakt naar buiten gezonden tegen toezending van Postwissel otgemakshalve blauwe PoeUegek met verhooging van 10 cents voor de frankeering bg H O KOSTER C Jzn Magaz n van Goedkocpe Boeken Leliegracht 26 Amsterdam De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG Inde Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA U October 1S86 Uej M C van der Kleyn alhier deed Dinsdag met gunstig gevolg hel examen voor de akte I o In de zitting der Boiterdamsche Arr Rechtbank van Dinsdagmorgen werden de volgende personen veroordeeld M H V L oud 17 jaar sigarenmaker te Oonda bekl van het verwonden van C van den Berg met een mes tot 16 dagen gevangenisstraf en 0 60 boete N B f P oud 40 jaar bediende te s Hage bekl van diefstallen te Oonda gepleegd tot 1 maand gevangenisstraf Vervolgens stond terecht J 8 sjonwer wanende t Ooada die op den 16en September jl de heining was oveigeklommen die lyn erf van dat van ign bourmac A T scheidt en toen uit diens woning 3 jassen en een vronwenmantcl had weggenomen Den mantel had bekl in tyn hais gebonden mur de jassen bad hy bij een bnnrvronw gebraoht met verzoek ze voor hem te rerkoopen wat ig echter niet gedaan heeft Het O M vermeende dat de reden die beklaagd had opgegeven nl armoede niet de eenige was die hem tot het plegen van dit feit had gebraoht bekl toch bad reeds meer vonnissen tot zyn last en maakte veel misbruik van sterken drank Het O M vorderde tgne veroordeeling tot twee maanden gevangeoiislraf Mr A O Prins Visser advocaat te Ooada ambtshalve toegevoegd Uetrenrde het dat hy bjj zyn eerste optreden voor een beklaagde zoo weinig in diens voordeel kon bybrengen H hoopte dat de rechtbank by het bepalen der straf de preventieve hechtenis lou in aanmerking nemen en beval tyn cliënt in de clementie der rechtbank aan Over 8 dagen uitspraak In een circulaire onderteekend door een SU lal ingezetenen lyn met bet oog op het toenemend aantal bedelaars alle inwoners van Bodegraven met nadmk uilgenoodigd om voortaan in geen geval anders dan op Woensdag giften aan bedelaars uit te reiken Door znlk een gereglementeerde liefdadigheid zal de pnblieke bedalary leker beperkt worden tot éen dag in de week Maar alt er dringende nood is op een anderen dan den overeengekomen vgeefdag sullen de weldadigen hnn hart toch niet onmeedoogend tol twygen brengen Dergelyke wering van bedelarij is gewoonlyk een wassen neus of een welkom exonnt voor ben die liefst niet geven Fat Bedankt voor het beroep naar Zevenbniten door D Onnning te Bennebroek Omtrent de gratie verlMod aan Mevrouw de weduwe Bnikley vernemen wij van geloofwaardige zijde eenige cnriense bizonderheden Het ontsKg van den verderen straflyd van Mevr Bnikley is geheel alleen van Z M en Koning nitgegaan Toen Z M onlangs op leer toevallige j te door iemand uit s Koningt onmiddelyke omgeving attent gemaakt werd op bet bekende stnk ia de Zntfenscbe courant waarin Mevr Bnlklry s trenrige toestand werd betohreven ontgloeide Z M in verontwaardiging over de oaknnde waarin Z M gelaten was Z U gevoelde diep medelyden met Mevrouw Balkley en wilde soolang bet in Zyoe macht stond haren dood voorkomen Onmiddellijk beval Z M om aan den Minister Van Justitie te telegrapbeeren dal Z M het oolslag van Mevronw Bnikley wilde teekenen Toen de Minister den advocaat van Mevrouw Bnikley bg zich ontbood moet Z E zijne mindere ingenomenheid met dit beslnit vau Z M den Koning zelfs op zeer dnidelijke wgie door zich min hensob en kictcb over Mevronw Balkley nil te laten hebben te kennen gegeven Alvorena Merroa Balkley echter nu de gevangenia te Bolterdam werd ontslagen werd haar een op zegel geschreven stak voorgelegd waarby zy de belofte aflegde nimmer weder t Apeldoorn te tallen komen Mevronw Balkley werd medegedeeld dat wilde ty hare vrijheid hernemen ty dete verklaring moest onderteekenen De onderteekening had plaats in tegenwoordigheid van enkde getuigen Aan dit Hak soheea 2 1 4 Minister vaaJas titie bizondere waarde te hechten Hg stelde er althans de nitfoering van Z M s aitdrukkelyk te kennen gegeven wil twee dagen om nil zoodal een tweede telegram namens Z M den Koning noodig was In hoeverre de Minisier die d verantwoordelykheid draaigl bevoegd is een diergeiyk sink te doen teekenen onder di omstandigheden laten wy in hel midden Vreemd echter komt hel ons voor dat het bekende request aan Z If den Koning door vele belangstellenden in het lot van Mevr Bnikley onderleekend niet onder de oogen van Z U gebracht schijnt te zijn BttttjKkt a Het volgende ia letleriyk geeopiëeerd nil een brief door den Voorzitter van bet anti revolationtir oomilé van een der groote plaalaen in hel hoofdkiesdittriot Sneek aan iemand die lioh aanbood Ie spreken in een vergadering door dat comité te beleggen rNa afspraak Hebben wjj aan onte derde oommisje lid E de voorloopige bepaalde taak te kennen gegeven en Hebbeu na zamen de gangen overdacht te Hebben Het teer raadzaam geacht Bg De Ze gelegen Heit Het aprekeo al Hier over Ie laten gaan allant op de naam van Bestonr van Nederland en orani wijetaan reeds gereed om onse candidoal in de Bus te brengen Frantse van der Zegt it niet de candidaat die van UE zou begeerd worden ent Uit dete caeografie bigkt niet alleen dat dete president van een verkietings Ksoraité den naam van ign oanüfdaat op geen stukken na kent maar tevens dat de heer Brantsen van de Zjjp niet too algemeen de gewilde candidaat was gelgk men l deed voorkomen De weduwe C Neven Ie Lekkerkerk mocht Zondag jl het voorrecht 4n aken den leeftijd van 100 jaren bereikt te hellen Van vele woningen wapperde haar ter y de vlag eenige buren boden haar ëen fraai crayanporiret aan waarop tg tiaande is afgebeeld In hst vorige najaar dorschte te nog mede hennep op den akker eo ook nu helpt tij haar toon nog by t plakken der boomeu Z j is sterk van geheugen tiet nog tamely k goed maar ia alleen wal doo ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels it 50 Centen iedere r el meer 10 Centen GROOTS LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afzoaderlflke Nonuners VIJF CENTEN Men leett in bet jongste nummer van De Seonomitl onder redactie van mr J L De Brnyn Kops Tengevolge van de in 1886 ingetreden verlaging van bel tarief der telegrammen in Engeland is het aantal berichten met 43 pCt vermeerderd Oednrende de les maanden geëindigd Maart jl dat het Sitpeii tarief in werking was steeg het aantal verzonden berichten tot 16788000 tegen 11316000 in hetzelfde tydperk van hel vorig dienstjaar Wel werd £ 40200 minder verdiend bg de vermeerderde verzending dan vroeger onder hel hoogere tarief doch in dit opzicht warden de nitkomsten in het nieuwe jaar steeds gunstiger Immers terwgl April met £ 11800 tegen April 1886 ten achter bleef waa die achteruitgang in Mei tot £ 4100 geslonken en toonde reeds Juni een vermeerdering aan van £ 2800 Bij het uiteengaan van het Parlement einde September deelde de fiegeering mede dat bet verlaagd tarief dank zy het steeds toenemend aantal telegrammen volgens den loop der opbrengsten eerlang een iate op den telegraafdienst slaat op Ie leveren Een goede wenk voor Nederland dat met zyn verhoogd tarief de let van bet staivert porto sobgnl vergeten te tgn De toenmalige vreea van sommige voor verlies door de schatkist is glansrijk besch imd Waarom tou hel met de telegrafie andera tgn dan met het brievenvervoer P Staten CeneraaL Tweide KAuza Ziitingeo van Dihlda 12 en Woenadag 13 October In de titling van Dinsdag werden door de Kamer o a di navolgende wetsontwerpen aangenomen lot invoering van bronzen pasmunt in de koloniën Suriname en Curasao tot wyziging der begrooting van hel Hoofdstuk Marine dienstjaar 1886 lot wytiging der begrooting van hel Domein fonds nadat de Minister van FinauoiSn verzekerd had dat ondanks de gerezen moeilijkheden by de verpachting der gronden onder Hooge Zwalawe alle bouwgronden verhaard waren Het adrea van eenige Limburgers omtrent het apoorlooa verdwgnen van een Prolestanisch meisje iu een klooster werd ternggezonden met venoejc om inlichtingen Ingevolge s Kpnings machtiging heeft de Minister van Kolonièa ter voldoening aan het laatste lid van de aitikelen 46 en 47 van hel Beglement op het beleid der regeering van Xederlandsch Inriiê aan de Tweede Kamer doen toekomen een afschrift van het besluit tan den Goaverneur geDeraal van Neder landschIndie van 21 Augustas II no 1 waarbij onder anderen in bel belang der openbare rust en orde bel verbigf in de afdeeling Buitentorg is onttegd aan Eduard Pieter Carl Sol geboren te Amsterdam en aan jbr Alphons Louis De Sturler gebaren te Tajoe afdeeling Joana residentie Japara beiden woonaobtig op bet landgoed Tjiomas in de afdeeling Buitentorg residentie Batavia In de tilting van gisteren wat aan de orde de behandeling van het voorstel van de heeren Borgesiat c s tol bel boaden van eene parlementaire enquête naar den overmatigen arbeid der kinderen en en toettaud van werkplaatsen en fabtieken en den ill vloed er van op de getondheid der werklieden De heeren Schaepman en De Savornin Lohman opperden bedenkingen omtrent den tgd voor de enquête beschikbaar en de krachten die de Commissie ten dienste staan De beer Farnoombe Sanders ofschoon mede in be