Goudsche Courant, vrijdag 15 oktober 1886

3be 1 giiuel Toontander der enfoéle wensehte een andere umentteltiag en andere beroegdheden der Commiaaie boiteu de eDonêtewet om De heer Willink iraarsohairde tegeu aitbreiding der Staatsbemoaüng De Minister Tan Binnenl Zaken constateerde dat de tergadering ran gene kundige inspecteurs betig il den intloed fan fabrieken op de getondheid der werklieden te andertoeken Na Terdediging der enquête door den heer Borgeaius is het roorstel aangenomen met 68 tegen 3 stemmen Keuohenius Sanders en Van Fallandt De enquête moet i66f 1 Juli 1887 ly afgeloopen De commissie is ssamgesteld uit de volgende 9 leden Tan der Loeff Buys r Beerenbroek Van Alphen Borgesius Heldt Van der Slryden Bahlmann Beelaerli en Smit Deter dagen deelden wij mede dat Oostecryk een soort an briefkaart bad iugeroerd welker inhoud door een seer eeuToudige sluiting aan het oog an onbevoegden onttrokken wordt Zoo het veel betwaren na tich sleepen om ook hier te lande dergelgke briefkaarten in te voeren f Niet zelden tooh gebeurt het dat korte mededeelingen en hiervoor tjja te immers bestemd hoewel niet het minste geheim bevattende door oniugewgden verkeerd worden uitgelegd en aanleiding geven tot praatjes waarvan meu Ie vergeefs de bron toekt Ook worden deze kaarten maar al te vaak misbruikt tot het scbrgven van hatelijkheden in den hoop dat dete behalve door den geadresseerde ook door zyn omgeving worden gelezeu Het aanbrengen nu van een sluiting ton al dete bezwaren opheffen en aan de correspondentie per gewonen brief wel geen afbreuk doen omdat de ruimte te beperkt is Ami a Een bloedige en zonderlinge rooversgesohiedenis wordt uit bhina bericht Te Uu Chang in de provincieKiang Si kwamen i morgens vroeg in een der voornaamste banken van leening vqf mannen oogensohynlgk ontslagen soldaten Zij wilden hunne uniformen beleenen maar de beambte weigerde die aan te nemen omdat zij staatseigendom waren Terwyl zy daarover aan het spreken waren kwamen er oog vyf anderen en vervolgens tevenen twintig Zg sloten de deuren versperden die baalden hunne wapenen te voorschijn en dreigden al de beambten te dooden als tij hun eenigen weerstand durfden bieden Daarop banden tg de bedienden aan handen en voeten en begonnen het huis te plunderen Verscheidene voorbggangers die in het huis een groot rumoer hoorden maakten alarm en eenr paar oompaguieén soldaten werden naat de bank van leeniug getonden De aanvoerder der troepen die niet wist hoeveel roovers er waren wilde niet terstond het huis aanvallen maar omsingtelde het alleen Toen de hoofdman der roovers dit zag liet hg al de bedienden en andere bnisgenooten 47 in getal door fijne mannen onthalzen en de hoofden een voor een uit de vensters gooien onder de saamgeschoolde menigte Eerst toen besloot de aanvoe der der soldatentot aanval op bet huis en uu werden de roovers zonder eenigen tegenstand te bieden gevangen genomen De kerkeraad der Walsche gemeente te Delft stelt zich voor op Woensdag den 27eu a s door een herioneringsdieost in zijn kerkgebouw des morgens te lO a ure ïyn SOO jarig bestaan te dier stede te gedenken Het was toch in de maand September 1686 dat de Walsche uitgewekenen te Drlfl dieleeds sedert een jaar hunne godsdienstoefeningenin de ITransohe taal hielden van de synode teLeiden verkregen dal de leeraar Pierre Moreauofficieel werd aangesteld Van dat tgdstip af dagteekent de Walsche kerk te Delft De kerkeraad aitdrukkiug weosohende te geven aan hel gevoel vandankbaarheid dat heiA bezielt jegens de stedelijkemagistraten en de predikanten van de proteslautscbe kerken in Nederland voor de weldaden vroeger ontvangen en ter erkenning van de goede verslandhonding heden ten dage beslaande vermeent nietbeter te kunnen handelen dan hun uit te noodigeukanne afgevaardigden by dien dienst tegenwoordigte doen lyn Voorts ign daartoe genoodigd de kerkeraden van de overige Walsche gemeenten c e Walsche commissie en de commissie voor de geschiedenis der Walsche kerken Na afloop van den dienstlal e een collation op de Builen societeit Seineveld plaats h bben waartoe de afgev ardigden mede geioodigd fijn O O Het getal negen Het getal 9 heeft in de wereld adert een lange reeks vau eeuwen en bg velerlei volkeren een belangrijke rol gespeeld al ia het jiiet kct eenige faïilige getal Bij de Orieken werd het in hooge eere gehouden Het komt bg ben voor in verband met dniieiiderlei gewichtige gebeurtenissen eu de Miooslegende is er vol van Zoo heeft bij om slecbta een enkel voorbeeld daarvan aan Ie halen gedurende 9 maanden lang te vergeefs gepoogd om het hof te maken aan een bekoorlgke jongedochter des lauds later leeft hy 9 maanden in de onderwereld op bevel van Zeus Wie herinnert tich niet de 9 schoone dochters van dieotelfdeu oppersten Olympbewoner de 9 zanggodinnen By de Bomeinen speelde het getal 9 iuigelgks een teer belaugrgke rol want het kwam bg alle dingen te pas omdat de tijd er naar ingedeeld werd want elke week had 9 dagen Deze zelfde indeeling treft men aan bij de Grieken by welk roemrijk volk de meest bekende volksfeesten 9 dagen duurden De oude Germanen onze vermaarde voorvaderen hielden het getal 9 mede in grooie eer en hel stond in het nauwste verband met hunne hoogste goden Zoo hadden zy tot verblyf 9 hemelen die de dwerg Alwin zooals het aloude Noorsche lied op slelligen toon verzekert alle had bezocht Votgens een wyd verspreide legende waren er oorspronkelijk tien hemelen maar sedert bet oproerig gedrag dal den ondergang van den kwaadaardigen Lucifer tol zyn straf ten gevolge had is er een afgeschaft Onder de eerste christenen was een legende van vader op zoon overgebracht waarin melding wordt gemaakt van 9 koren van engelen sedert Lucifer en zijn aanhangers uit de rijen der bemelingen waren verjaagd In hoevele oude Duitsohe legenden leest men niet dat de bliksem doudersleeneu 9 vademen diep in den aardbodem sloeg I Naar de verzekering van een voormalige tooverheks aan wie de oude Duitsche volksverhalen een uttbuodigen lot toezwaaien bestonden er indertyd 9 afstammelingen uil even tootele huwelyken van den Booze met 9 van de afzichtelijkste heksen die bet menschdom eeuwen lang hebben geplaagd Ër zgn 9 zusters zeggen de bijgeloovige Bussen w4er eeuig levensdoel is de brave zielen te kwellen hun allerlei bezoekingen en onheilen op het lyf jagen Het getal der valkytieu of strijdgodinneu de meest bezongen vrouwen b j de Noordsche diobters is 9 En naar een aloud volksverhaal dat over gansch Europa was verbreid telde de grootmoeder van den Boote 9 eeuwen en volgens de verzekering van sommige wicbelaars bleef zg tot haar straf in t leven zonder ooit een dag ouder te worden In menig oud Duitseh volkssprookje wordt melding gemaakt van vossen el 9 staarten t geen zooveel beteekent als de hoogite graad van list en sluwheid EK De pelroleumbandel EEn Amerikaan die zyn fortuin had gemaakt in den pretroleumhandel was ahyd geërgerd als men dien handel een industrie van den nienweren tgd Doemde Hij beweerde altyd dat de petroleum ontginning too oud was als de Bgbel en dat het onmetelyk vermogen vahs Job afkomstig was uit de bronnen die eeu overvloedige hoeveelheid olie leverden eu dal die bronnen op zekeren dag vuur vattende al tyn behuizingen en zyd vee vernielden en zgn herders en zgn zoons deden omkomen zoodat hij zoo arm werd als Job Ja de Amerikaan voegde er bij dat Job s zweren ongetwgfeld te wijten waren aan de petroleum uitwasemingen evenals thans nog menschen die te Pittsburg of elders in de bronnen werkzaam tijn aan dezelfde kwaal lyden Wat hiervan waar moge zijn zeker is hel dat petroleum eeuwen vóór Job a t jd bekend was en dat de Doode zee het Asphalt meer van de ouden gevormd is door een enorme uitbarsting van petrolenm die voorgestuwd door de een uitweg zoekende gassen de aardkorst deden scheuren en de vruchtbare vallei van Siddim bedekten de vijf steden in die vlakte verdelgende De Jordaan die uitmondde in den Arabischen golf veranderde haar loop en besproeide voorlaan het tafelland van Kanaan Sinds die tijden heeft een dikke mist over de stille en klare watereu van de Doode zee g baiigen en de petroleum stijgende naar de oppervlakte vormt dichte massa s die nog vóór zg den invloed van de zonnestralen kunnen ondergaan stollen tot het bitumen van Judea ook i el genaamd mummiesbalsem daar de Egyplenaren het gebruikten om er hun dooden mede te balsemen Ook mpet het cemeu voor de muren van Nineveh en Babyion gebruikt een mengsel ign geweest met petroleum als hoofdingrediënt De slof werd ook gevonden aan de bronnen van dafis een kleine rivier in de Euphraal i hoopendK ongeveer 110 mglen van Babylon Herodotus Japreekt van de minerale olie van Zante in de Ionische zee en Flularchns besohrgft een zee van vuur brandende in de buurt van Ecbatana Plinius en Dloderns maken gewag v in de bronnen van Agrigentum waaruit olie kwam die gebraad werd in lampen en die by de Bomeinen bekend was als Siciliaansohi olie De petroleum te Ormiano in Italië ontgonnen werd voor verlichliug gebruikt en in Perzië werden sinds onheugelijke tyden de tempels by voorkeur gebouwd dicht bg oliebronnen Vóór meer dan 2000 jaar gingen de ditcipelen van Zoroaster op naar Baku dat het Mekka van de Perzen en de stapelplaats van den tegen wuordigen enorraen Ruasischen petiolearahsndel is om er in heiligen eerbied neer te knielen voor de vlammen die het gebergte van Aspheroa kroonden Kortom van petroleum werd van de overoudste tgden de geheels wereld door onder verschillende namen gebruik gemaakt In onzen tgd zgn petroleumbronnen werkzaam in Burmah op de kusten der Caapisohe Zee in China in Japan op Pormosa en in Puojaub Canada de Ver Staten West Indië Z Amerika en voor zoo ver Europa betreft in Kuilend Hongarge Oosleurgk Duitscbland Hannover Portugal Spanje en Italië In de Ver Staten ia de ontginning van petroleum in onzen tijd op groote schaal begonnen omstreeks het jaar 1868 en ofschoon in vele andere Stalen petroleum ontgonnen wordt ontwikkelde zich weldra in den staat Fenusylvanië bet groote petroleumbassin van de Unie Dit bassin is 144 mijlen lang en afwisselend van 1 tot 20 m breed zich uitstrekkende van de N W helling der Alleghany bergen lot den Staat N York De oppervlakte is heuvelachtig eu bedekt met dichte bosscben terwgl de bodem gedeeltelijk bestaat uit pareuzen zandsteen en grof zand Tot 1858 behielp men zich met geraffineerde petrolenm die De Cy staat door 10 mylen telegraafnet ia verbinding met de verschillende reaervuirs en oentra van ontginning en zy kan 32000 vaten daags vervosten De raffinaderijen van Pittsburg Clevelaud en Buffalo zijn door buizen verbonden met al de olievelden van Pennsylvanië terwyl groote reservoirs langs den spoortrein in slaat stellen om de olie 300 mijlen van de bronnen naar de reede van NewYork af te voeren Terwyl dete Cy by na al de in Pennsylraoië opgepompte ruwe petroleum vervoert wordt bet meerendeel gekocht gezuiverd en weer verkocht door de Standard Oil Cy Daar zij in overleg met elkaar handelen hebben deze beide moalscbappyen zoo goed als het monopolie van do petroleumraarkt De Standard Oil Cy werkende met een kapitaal van 700Q000 pd st koopt dagelgks vso 30000 tot 40000 vaten en sluit cnniracten met de spoorwegmaatscbappyen voor de verzending van 13 a 14 milloen vaten gezuiverde olie in t jaar De Ver Staten voeren jaailyks ongeveer 30 milli eB vaten petroleum uil waarvan de grootste hoeveelheill reeds gezuiverd is Er tgo eohlsr op verschillende plaatsen in Frankrijk en Spanje raffinaderyen waarheen ruwe petroleum wordt gezonden De gebeele jaarlijksche productie der Ver Slotenwordt geraamd op 40 millioen vaten De overigelanden die ontzaglyke hoeveelheden prodnoeeren zijn de Kankasus en Baku 16676000 vaten Qallicië 5000000 v Burmah 1080000 Canada 900000 j Peru 300000 Dnitsohlaud Hannover 800000 i Bumenië 126000 de Transoaspiscbe streek 116240 Australië 80000 en Japan 84000 v Busland met zijn productie van over de 16 millioenvaten dreigt een gevaarlijke mededinger voor deVer Stalen Ie worden en de stad Baku ontwikkeltzich tot de welvarendste stad in dat deel van Afië De oude Perzische siad met haar wilte buizen met platte daken haar koepels en minnfets nauwe straten eu aarden muren zal weldra verdwenen tijn en plaats hebben gemaakt voor een moderne stad met breede straten en aspbnltpjaveisel Sedert 1870 is de bevolking reeds van 12000 tot 60000 lielen toegenomen en de exploitatie van den Transoancasisohen spoorweg die de Zwarte en de Caspiscbe teeën verbindt belooft aah Baku als het centrum van den Bussischen petroleumhandel nog veel gr o e teekenis te zullen geven Ukgilad Buitenlandseli Overzlebt Nu de reis van generaal Kaulbars in Bulgarge algemeen als volkomen mislukt wordt beschouwd komt overal de vraag tUin de orde of de Czaar zyn wil in Bulgarije door eeo militaire bezetting zal doordryven Sommigen beantwoorden deze vraag bevestigend op grond dat de zending van generaal Kaulbars tegen den raad van den minister Von Giers en uitsluitend op bevel des Ctaars geschiedde zoadat de Czaar nu ook verder zul gj a En daarby verneemt het Journal da Débatt uHBerlyn dal een dergelijke bezetting de overeeqAmming lusschen de drie keizers niet behoeft te vstoren mils de Bussen zich slechts veriw n weer heen te gaan wanneer de orde is he dkl Wat echter voegt hel blad er by 8n dergelijke belofte waard is blykt uit het voorbeeld door Engeland in Egypte gegeven Geheel in stryd hiermede verneemt de Ttmpt van een zeer bevoegd hooggeplaatst diplomaat dat prins Bismarck na meer dan voorheen gekant is tegen een bezetliog van Bulgarije door Busland Nu in Oostenrijk Uangarge Buslands optreden zoo ongunstig wordt beoordeeld verwacht Bismarck in dit geval van Oostenrgk zoo al geen oorlogsverklaring dan lach een aaA allende demousiratie iu Servië Dan zou ook Engeland er bgkomen en bierdoor wordt weer de InsscheDkomst onvermgdelijk van alle mogendheden welke belaag hebben by de Middellaudsche Zee K ortom volgens dezen diplomaat Verwacht de Duitsche rykskanselier van eeu militaire bezetting van Bulgarge allerlei ongeweusohte verwikkelingen en daarom is het zyn streven een dergelyke tussenkomit vau Rusland te verhoeden Naar aanleiding van de mededeelingen der Daily Neut volgens welke het conservatieve Ministerie een soort van Home rule wet met vier provinciale lersohe Boden tot grondslag zou indienen aan welke Hartington en Chamberlain reeds hun goedkeuring zooden hebben gegeven zegt de Timet in navolging der conservatieve bladen dat er geen grond ia voor dit bericht Harlingtou heeft de bladen gemachtigd het bericht legen te spreken dat hy zyn medewerking had beloofd tot hel tot stand brengen van een wet waarby Ierland vier Nationale Batlen van plaatselijk bestuur zon verkrggen De Daily Newt neemt evenwel van die tegenspraak weinig notitie en geeft alleen eenige opmerkingen over de vraag of de Begeering aan de bedoelde Home rule wet in de volgende zitting de eerste plaats bg de behandeling zal jteveo dan wel of zy de tKrziening van het reglement vau orde zal laten voorgaan Hi romtrent is naar de Daily Newt meent te weten nog geen overeenstemming tusscheu de leiders der Begeeriug ea de unionistische liberalen verkregen De lersche leden zullen zegt het blad alles doen wat in hun vermogen is om de Begeering Ie dwingen aan de lersohe quaestie boven alle andere den voorrang te geven Gelgk men weel ia de Spaansche president miniMer Ssgasta er vry spoedig in geslaagd een nieuw Kabinet samen te Hellen Van de vorige ministers zijn die van justitie builenlandsohe zaken en financiën gebleven terwgl de bestuurders der overige departementen door anderen zgn vervangen Het conservatieve element is nu iets sterker vertegenwoordiitd daar Sagasta de minder geavanceerde liberalen die de goedertierenheid jegens de muiters afkeurden wil verzoenen Daarbg telt bet Kabinet behalve de ministers Morel en Puigoerver ook een derde lid der gematigde democratische partg in den persoon van den minister van koloniën Balaguer een bekend dichter uil Catalonië die iu de Cortez Havanna vertegenwoordigt Op deze wgze hoopt Sagasta zgne staatkunde te kunnen voortzetten en de eenheid lusschen de censervatief liberalen en de democraten Ie handhaven Het miaisterw heeft den eed reeds afgelegd en tal zgn werk beginnen met de opheffing na den staat van beleir Daarna zal gelgk men verzekert ook ernstigaao de hervormingvan het legér worden gedacht Naar mate het tgdstip der opening van de Fransohe Kamers nadert begint ook grooter drukte en levnidigheid in hel politieke kamp aan reohteren linkertgde te heerschen Gaarne zou men willen weten wat bel voornemen der vertegenwoordigere i of de opportunisten dan wel de radioalen of mitscbien beide fracties op haar beurt onmiddellgk den aanval op bet ministerie zullen wagen Volgens de jongste geruchttfn openbaart zich onder de bszoekers der couloirs van de kkmer een vredelievende steipming jegens het kabinet noch de gematigde republikeinen noch Clemenceiu vrienden toudea vooralsnog booze plannen van omverwerping koesteren maar de regeering nog stilletjes aan het erk Willen latëo Van tegenovergesteld gevoelen is de rechterzijde fg zal dadelyk opheldering vragen van een voorval tn bet Augustyner nonnenklooster te Auxerre waaruit P jong meisje met geweld door haar vader is bevrgd Of echter de conservatieven by deze interpellatie met hun beschermelingea de monniken en nonnen die uit hebtucbt jonge menschen aan hun ouders onttrekken groote eer zullen behalen zal niemand gelooven Dergelgke voorvallen hebben alleen ten gevolge dat de tegeostauders der geestelijkheid toenemen en het leger der voorstanders voor scheiding vau kerk en slaat in de republiek versterkt wordi Omtrent het besluit der budget commissie om de regeering te verzoeken een voorstel tot het heffen eener inkomsten belasting in te dienen is nog geen beslissing in den ministerraad gevallen Zooals wij reeds mededeelden verzet de minister van financiën zich met kracht tegen een wijziging van zgn budget maar zouden de overige leden van het kabinet niet ongeneigd zgn het oor te leenen aan de wenscben van de begrootings oommissie Beeds de mogelgkheid dat De Frcyeinet zou trachten door wederzydsche concessies aan bet verlangen der commissie te gemoet te komen eu zoodoende een inkomstenbelasting binnen korten lyd voor te bereiden waarmede hg alleen een der bepalingen van het republikeinscbe programma van 1870 hielp ten uitvoer brengen doet opnieuw de opportunistenach en wee roepen over den invloed der radicalen Zg tien in De Freycioet iets meer dan den gemachtigde van Clemenceau Voor de republikeinscbe party zelf echter ware eeo nieuwe ministerieele crisis een betreurenswaardige ramp zy zou enkel de teunitvoerleggiug van democratische hervormingen Éieuwe hinderpalen in den weg leggen B E C L A M E zy kunnen niet alle kwalen genezen en dat wordt ook niet beweerd maar als men ze op verstandige wgze aanwendt helpen tg steeds Duisburg Ik ben werkelijk in bet bezit gekomen der mg door V toegezonden Zwitsersche Pillen van den apotheker B Brandt en meld U dat ik er zeer over voldaan ben Want ik leed aan vreeaelijke hoofdpgoeo maar nadat ik geregeld eenigen tijd de Zwitsersche Pillen gebruikt bad 3 daags toen verdwenen de hoofdpgnen Daarvoor zeg ik Uhartelgk en innig dank Met alle achting Clara Langer Meu letle by den aankoop in de apotheken op bet witte kruis in bet roode veld en de handteekeniug van B Braadt EolU te verkrggen bg den heer H G Hoefhamer apotheker te Couda RWTÜIQ SCHOaW BUEGEMBESTEB en WETHOUDERS der gemeente Gouda Gezien Art 63 der Verordening van Politie voor die Gemeente vastgesteld den 80 December 1881 en afgekondigd den 24 Januari daaraanvolgende Brengen ter kennis der Voerlieden en Huurkoetsiers dat op Zaterdag den 28 October J886 des morgens ten 10 ure op hel plein achter hel Waaggebouw zal worden overgegaan tot de algemeene keuring hunner Rijtuigen zullende de nakeuring der op dat lijdslip verhuurde of in gebruik zynde By tuigen plaats hebben op Zaterdag den 30n Ooi daaraanvolgende Ier zelfde ure en plaatse Gouda don 13 October 1886 Burgemeester eu Wethouders voornoemd TAN BEB6EN IJZENDOOBN De Stcretaris BBOüWBB EËNNISaEVINQ INBICHTINGEN WELKE GEVAAE SCHADE OF HINDER KUNNEN TEBOOEZAKEN BÜfirfEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op art 6 en 7 der Wet van den 2n Juni 1876 ttaattblad uo 96 Brengen ter algemeene kennis dal op de Secretarie Ier visie is gelegd een vertoek met bylagen van Leon N van Praag om vergunning lot het oprichten eener Sigarenfabriek in het perceel gelegen in de J orte Noodgodsteeg ryk B no 169 Kadaster Sectie D No 1868 Dal op Woensdag den 27 n October 1886 d snamiddagst ten 1 Ure op bet Raadhuis gelegenheidis om betwaren tegen de gevraagde vergunniug inte brengen en dal gedurende drie dagen vóór dien dag op de Seorelarie der Gemeente vau de Ier take ingekomen Schrifturen kan worden kennis genomen GOUDA den 13 October 1886 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BEPUWEB MABETBEKICHTEN Qoada U OctoberV 1886 Door de aanhoudende droogte blgven de aan voereu nog steeds klein en de prgzen vast Jarige Zeeuwsche Tarwe ƒ 8 k ƒ 8 60 Niéuwe Zeeuw sche Tarwe 7 26 i f 8 Nieu Polder rZ 8 76 è ƒ 7 26 Afwgkende Tarwe ƒ 6 40 a ƒ 7 Nieuwe roode Tarwe ƒ 7 a 7 26 Zeeuwsche Eogge ƒ 6 60 a f 6 16 Polderrogge ƒ 4 60 a ƒ 5 25 en Builenlandsohe Eogge ƒ 4 35 i 4 76 per 70 kilo Nieuwe wintergerst 4 a 4 50 Nieuwe zomergerst 4 10 a 4 60 Chevahergerst 6 lB ƒ 6 26 Haver per Heet ƒ 8 16 a ƒ 4 26 en per 100 kilo ƒ 7 a ƒ 7 60 Mais Amerikaanscbe Mixed ƒ 6 i ƒ 626 Odessa ƒ 6 10 If 6 25 per 100 kilo Inlandsch Hennepzaad ƒ 6 10 a ƒ 6 56 en Buitenlandsehc 6 25 a 5 60 Bruine boonen van 10 5 tot 11 60 en kook rwlen van ƒ 9 60 tot 10 60 De veemarkt met goeden aanvoer de handel iels vlugger vette varkens 19 4 22 et varkens voor Londen 181 j igy tuim en biggen vlug biggen ƒ 0 85 a 1 25 per week schapen en lammeren traag Aangevoerd 72 partijen Kias Eerste qaaliteil ƒ 24 ƒ 26 Tweede qualiteit ƒ 20 a ƒ 23 Noordhollandeche ƒ 24 a ƒ 32 Goebcler ƒ 1 40 a ƒ 1 66 Weiboter ƒ 1 16 a ƒ 1 30 3 yOVEMBER a s KAASMARKT Burgen Ij ke Stand GEBOREN 12 Oct Hendrik tens oaders M T n Msaren en L den Riet Johanna Catharina ondera Dr J S G Glenna en A Zubli 13 Joiephina Maria Johanna onder J Furrer en C M an den Bowh 14 Uk o dera Hoofieiidoorn en H Hoogendoom OVERLEDÜN 1 Oct A E van der Kint 17 j K Hoogendoorn 7 m U N van den Boech 17 d GEHUWD 13 Oct 1 ü Kriek en S S van der Zwalnw Bij volmacht L A Molijn en H C G A Braijnis Oouderak GEBOBBN Anna ouders J W Egkenaar en F V r OVERLEDEN A de Kwaadsteuiet 6 m H Versnel 68 j Stolwük OVERDEDEN A van Dam 62 j O W BRTROÜWD A Blonk en F Jongebrenr GEHUWD J van Dam met M van Dam Reeuwijk GEBOREN Cornelia onders C van der Wolf en M Oostram Adriaan ondera T Hoogendiik en B Xantein OVERLEDEN A Boe e 43 j A Krnijt 871 B Hofland 79 j j j ADVERTENTIËN Getrouwd bg volmacht L A MOLIJN en H Ch G A BBÜIJNIS die ook namens wederzgdsche Familie hunnen dank betuigen voor de belangsteUing bg de voltrekking van hun Huwelijk ondervonden Totari Ja a 3 Voor de bewijzen van deelneming ondervonden bij het overlgden van onzen Broeder en Behnwdbroeder den WelEdGeetr Heer I J KONING betuigen wg onzen dank H W G KONING J M KÜNING Salomon Hbijgeks LET WEL De onderg eteekende beveelt ich beleefd aan voor het verrichten van LOOPENDE WERKZAAMHEDEN belovende een prompte en civiele bediening Adres Groeneweg Bierhuis de Oohevaar wgk L No Il T van EIJK Oude harde Burgferturf uit de SLITIPWIJKSCHE VEENDERIJ d ƒ 4 per dMixend vrij aan huis P aoOFTMA r Jz KLEIWEG E 100