Goudsche Courant, vrijdag 15 oktober 1886

1886 Zondag 17 October IV 3457 GOUDSCUE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken GEVRAAGD door een Jongmensch KOST en INWONING met vrge Kamer Brieven met prysopgaaf onder dè Letters Q Q aan den Boekh J W KNIPSCHEERJr Ihier ZIJ I d eenig leep kuld t lekerlMM üfanelnohl o l wcMUii tlaaUn urdrljfl é w l mdlg frltoh tint U voor ohijB roept F lirl e Ctrl aht g i m wordt Qoftlirl MtrTonjlr toeiloH j n Hoer Br goh jin TööTMniürwörM iBwaarMlMni VdrkrIJglur tllM MU M M LA GRAND en ï T KNaLMAN Gouda Gez VAN ABSHOVEN Schoonhoven GeneraalDepót voor Nederland en Koloniën E A STRüVE Westerdockstr 36 Amsterdam Fabrieken CABL Kopenluigen SESAM Steenkolen Magaiiijn RUHRORT in het Buurtje bfl de Turfsingel van JEBNST FELDMANN te Ruhrori Vertegenwoordiger eq gemachtigde A KJ PT2Jjr Crabethstraat In Joaaiwfir van DONDERDAG tot ZATERDAG aan de Vest over de Houtensteeg eene lading prima kwaliteit Hulir EIACHELKOLEir en expres aangevoerde SCHAALKCWLEIN waaruit gedurende de lossing voor de schop de Hectoliter KACHELKOLEN voor ƒ O 55 ende SCHAALKOLEN voqr 0 85 franco aanhuis worden bezorgd a contant Afgehaald 5 Cents minder Bestellingen worden aangenome n aan het Schip bfl G VAN DEN BERG Buurtje Magaznn bö J SCHOUTEN Melkverkooper hoek Havenyf en Veerstal en bö A KAPTWN Crabethstraat 261 Bg bestelliugen per briefkaart van minstens 5 Hectoliters wprden de kosten der briefkatirt gerestitueerd Gouda U October 1886 Een alleenwünende Man te £ ri7c r u vraagt j Nieuw ofttvangen de2Centa8IOAAB een KIND van bet mannelgk geslacht tasschen de 8 en 13 jaar tot opyoeding en gebeele verzorging ouderloos of iets dergelgks znllen hi de Voorkenr genieten Brieren franco letter H Postkantoor te Hihenum Merk WILLEM III J van SONSBEEK Gouda STEEMROLEI In Lossing de lading Grove Ruhr Kachelkolen waaruit wy tot S7V et per H L Mud kontant zonder korting afleveren vrg aan hui bezorgd mits bg 2 of meer Heet gelyk genomen JAN PRIi CE Ci Kantoor Turfmarkt H 101 Gouda 9 Oct 1886 A van OS Az M TAILLEUR NIEUWE VVINTERSTDFFEN KLEIWEG E 73 Een in al deel d Klei indasfrie als draaien bakken verglaz enz bekw Man wordt teg boog sal eene vaste betrekking aangeb als Werkbaas a e Fabr te Ameterd boetseerder gen de voork Getnigschr of copie daarv en juiste familieomscbr v intez onder No 1398 Bnreao dezer Courant De heer Charles Toulet BILJARD FABRIKAAT verwittigt zgne HoUandscbe clientèle dat heer Désiré P MONORMIJ meer met de vertegenwoordiging va de niet zün huis belast is De bestellingen inzenden GROENMABKT 37 te Sage of RUE DB LAEKEN 140 te Brussel lv £ O ID B S Ontvangen de NIEUWSTE MODELLEN van Éames enEünderlioedeii voor het aanstaande Saisoen K KROMHOUT voorheen Mej S A van DETH Kleiweg E 65 boven den Heer J D van VREÜMINGEN te Gouda Gezondheids Zeep baioUermd en vernlea wj U IwW p tl bli voorid rinJgtlr llii STEEUKOLEN In lossing eene Lading prima grove ftubr KACHËLKOLEN welke geleverd worden gedurende de Lossing vrjj te huis tot W cent per H L Mud contant aonder korting hg minstens 2 of meer g L te gelgk A LAMBERT Eenige Fabriek van het echte voorhaen BOONSTRA Turfsingel 80 stellingen worden aangenomen b A VAN IsEEST Boelekade R 81 P A STAM Lan e Noodgodsteeg B 61 C VLAK Doelesteeg L 214 Wed MOLEVELD Geuzestraat L 40 A OVERKAMP Keizerstraat K 205 PÜWE BESSENWIJN bil Slolemalier di Co Abshaubbins of Anti Ruinalisc he Watten oed gebruikt heeft erkent derzelver onmis aarheid in dit land van vocht en koiide tegen alle Rhumatische aandoeningen of zoogenaamde gevatte koude door de leden Sedert 25 jaar algemeen gebruikt en verkrijgbaar k 30 ets per pakje bg T A e van Deth C B Verheul Oudewnier ej de Wed Bosman Oooda W ¥ J den Uijl Sehoonli A Prins 2 venhuiïen M J Goudkade Bnkoop O Hoogendijk Cappelle S d Kraata Bleiswqk A Boi Berkel J rar Dorp Zoeterfneer A Kaolinjr Alphen J B E G SobUttman Bodcgraten K Ooaterling Haastrecht Wrd O Wilhelmus Wouden SriUen en Pince iiez op voorschrift van HH Oogartsen prachtige TOONEELen VERREKIJKERS Optische en Chirurgicale INSTRUMENTEN Caoutchouc en Gutta Percha Artikelen ook verkrygbaar GUTTA PERCHA BOORDEN MANCHETTEN PLASTRONS volgens fabriekspr zen S H POLAK Geauthoriseert Opticien Korte Groenendaal Gouda Openlsare Verkooping te GOUDA op MAANDAG den 18 OCTOBER 1886 s voormiddag Elf ure in bet Koffijhnis cdi Harmonie aan de Markt aldaar van 1 Een dubbel WOONHUIS wijk R Nos 97 en 98 met daarbij behoorend SP OELHUIS UITSCHIETKAMER DOÖRHA ALKAMER MACHINEKAMER voorts STOOMMACHINE van vier paardekracht en STOOMKETEL WASCHHUIS met Berg en Slaapplaats ERVE en GROND benenevens al de vaste en losse GEREEDSCHAPPEN die bij bestemming be booren tot de KLEEDERBLEEKEBIJ welke daarin sinds jaren en nog met succes wordt uitgeoefend Een en Wnder gelegen binnen Gouda aan de Boelekade bij het kadaster bekend in Sectie A Nos 2749 en 2750 tezamen groot 6 Aren 17 Centiaren en te aanvaarden den 15 Januarfl 1887 2 Een WOONHUIS en verdere OeUmmerten ERVE en GROND daarachter aan het Jaagpad Ie Gouda wgk Q No 25 strekkende van het Jaagpad tot aan den Heer W HOOGENDIJK Wz kadastraal Sectie A No 3021 HUIS SCHUUR eh TUIN groot 5 Aren 3 Een fFOOJVflTIS in de Vogelenzang te Gouda wgk M No 89 kadastraal Sectie C No 1855 groot 13 Centiaren 4 Een perceel TUIN of BOVWOBOND aan de Boómgaardstraat te Gouda groot 11 Aren 10 Centiaren belend ten Noorlen de Ned Rgnspoorwegmaatschappfl en ten Zuiden den Heer oe GIDTS kadastraal Sectie A No 2717 5 Een kapitaal modern ingerigi HEBBEN HUIS met TUIN daarachter wflk Q No 228 aan de Crabethstraat te Gouda kadastraal Sectie A No 1975 groot 1 Are 95 Centiaren Het pand is voorzien van Gaz en Waterleiding benevens velerlei gemakken en bevat in het Souterrain eene ruime Kamer met Vestibule Keuken en Kelder voorts op de BelEtage twee mitne Kamers en Suite benevens twee Z vertrekken daarboven mede vier Kamers van dezelfde afmetingen en eenen spatieusen Zolder met Meidenkamertje en Bergplaate Het H nis is alsnog in huur bjj den Heer HAENTJEN8 DEKKER tot 1 Mei 1887 Een perceel lUINQBOND gelegen ida naast het vorige perceel kadastraal 6 te Gouda Sectie A No 2016f groot 1 Are 75 Centiaren Breeder bg Biljetten en informatien te bekomen ten kantore van Notaris M O N T IJ Nte Gouda In LOSSING een LADING PUIKE GROVE Ruhr Kachelkolen waaniit geleverd wordt tot 57 et per B L contaJi rry aan buis m P KRIJGSMAN Bestellingen wordra ingewacht aan het Kantoor en Pakhnis BOGEN 117 en bfl P KRIJGSMAN Crabethstraat 242a en F V4K GENT Gouwe C 16a Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gonda y In dén laateten tfld worden hier te lande Opnieuw stemmen vernomen die aandringen op wederinvoering eener octrooiwet Zelfs is er een vereeniging van voorstanders der octrooien opgericht mat het doel om in die richting te werken op de publieke opinie en de landsregeering Het komt oas daarom niet ongepast voor enkele der voornaamste argumenten der voor nders aan een kort omlerzoek te onderwerpen Een der hoofdgronden waarom men in het algemeen belang octrooien verlangd is dat de uitvinding van nieuwe zaken door den staat behoort te worden aangemoedigd en dat dit het best kan geschieden door aan den uitviader het ttttelnitend recht te verleenen gedurende een eker aantal jaren van zjjue vinding gebruik te maken Men kan al dadelgk de vraag stellen of inderdaad de ondervinding heeft geleerd dat deze prikkel van 8taatewege noodig is Inden regel yn uitvindingen het gevolg van een toevallige ontdekking ot van onbaatznóhtigen arbeid op wetenschappelgk gebied en ter eere van den menschelgken geest kan gezegd worden dat de groote meerderheid der belangrijke uitvindingen niet het gevolg zgn geweest van zucht naar gewin Door de geschiedenis der ontdekkingen en uitvindingen voorgelicht kan men gerust die aanmoediging van staatewege achterwege lat n uitvindingen zgn er gedaan en zullen er gedaan worden zoolang bet menschelp vernuft behagen schent in het onderzoeken der iiatiuir en haar geneimen en in het oplossen van moeialyke vraagstukken die het daarbg op zgn weg ontmoet Een andere vraag is echter of niet de billgkheid medebrengt d at aai den eersten vinder van een nieuw denkbeeld eenig voorrecht worde verleend dat hem de rechtvaardige vruchten van zijn arbeid verzekert Indien dit zonder nadeel voor de maatechappg kon geschieden zou er zeker veel voor te zeggen zgn Dit toch is de groote vraag De staat maakt wetten in het algemeen belangen niet ten bate van enkele personen Zgn nu in een octrooiwet de belangen van de maatschappg en van den uitvinder met elkander te verzoenen Tot dus ver gelooven wy niet dat dit ergens is gelakt i et is een feit dat eeii octrooi de nyverheid aan banden legt en den vryen arbeid belemmert Het belang der maatschappy brengt mede dat een Hieuw denkbeeld zoo spoedig mogelyk kome onder bereik van ieder burger zoodat het gemeen goed worde elk ton voordeel strekke en opnieuw aanleiding geve tot grooter vooruitgang Indien nu een denkbeeld geheim is of in de handen van enkelen die het exploiteeren blgfthet zoolang een dood kapitoa en houdt de ontwikkeling tegen van het vak waartoe het behoort en allerlei aanverwante industriën die er misschien haar voordeet mede zonden doen Daarenboven missen octrooiwetten gewoonlijk haar doel omdat de belooning die zg toekennen zelden komt in handen van den uitvinder zelven In den regel is de exploitatie van eene uitvinding een feak die kapitaal vereischt en zelden is de uitvinder kapitalist Wat gebeurt dan De een of ander koopt voor geringen prgs de uitvinding verschaft zich octrooi en de zaak wordt zoodoende eene financieele onderneming die meestal groote winsten verschaft Mn de geldschieters maar niet aan den uitvinder Ue maatschappy Igdt dan ongetwijfeld nadeel te bate van enkele bevoorrechte kapitalisten Daarbg kan nog gevoegd worden de onbillykbeid tegenpver versohillende uitvinders van gelgke of gelijksoortige verbeteringen Niet zelden toch gebeurt het dat versohillende personen hetzelfde denkbeeld krggen toch wordt door een octrooiwet slechts degene beschermd die zich het eerst aanmeldt De andere zien uch dan juist door de wet die hen bescher men moest jaren lang van hunne rechten verstoken Het is zelfs wel voorgekomen dat iemand die toevallig chter eens anders uitvinding gekomen was zich haastte octrooi te vragen zoodat de eigenlgke hthebbende achter het net vischte Hoe mepr men over do zaak nadenkt hoe meer moeilgkheden men in de practijk ontmoet om niet de belangen van de maatschappij op te offeren ten behoeve van een problematiek voojrdeel der eerste vinders van een nieuw denkbeeld Ja maar zeggen de voorstanders de bescherming die wy voor de uitvinders vragen ia niet een gunst die den staat hun verleenen kan maar een hun toekomend recht De uitvinder is dgenaar van zgn denkbeeld en de staat behoort op te treden als beschermer van dezen intellectueelen eigendom die eens anders denkbeeld toepast zonder zyn toestemming begaat eenvoudig diefstal Hier begeven zjj zich op een glib rig terrein Eigendomsrecht op denkbeelden is in de practgkmoeielgk te handhaven Wie speurt den ontwikkelingsgang van een nieuw id ila van zyn eerste ontstaan tot op bet oogenblik dat het levensvatbaar en goed ontwikkeld uit het menschelyk brein te voorBchyn treedt Passen wy niet op elk uur van den dag denkbeelden van anderen toe Onze geheele beschaving berust op den voorraad van denkbeelden door onze voorgangers bijeengebracht en verwerkt De eigendom op stofièlgke voorwerpen kon zeker geëerbiedigd worden en de handhaving van elkd recht in dit opzicht is de plicht van eiken welgeordenden staat Maar op onstoffelijk gebied is de staat machteloos zoodat het raadzaam schgnt niet fff den uatuurlgken loop der dingen inbreuk te maken Op allerlei gebied wordt een denkbeeld zoodra bet ontdemd is gemeen goed en op dat der industrie zou men trachten het genot ervan te beperken tot zooveel personen als de uitvinder daarmede zou willen begunstigen De voorstanders der octrooien gevoelen zelf dat zg een onmogelyken eisch stellen en vragen dus alleen bescherming voor een bepaald aantal jaren meestal 14 jaar Doch laarmede erkennen zg dat het abstracte recht op uiteiuitende beschikking over een nieuw denkbeeld niet te verdedigen is ware dit het geval dan hjyft na een zeker tydsverloop hun recht nog even onaadtastbaar als in den beginne Veelal wjjst men gelgk onlangs de heer A Huet deed als woordvoerder der bovengenoemde vereeniging op het kopierecht van boeken Het auteursrecht wordt d n op gelgke Ign gesteld met het octrooi en ook dat is voor bepaalden tyd geldig Doch hiertegen kan worden aangevoerd dat het kopierecht niet belet dat ieder zgn voordeel doet met de nieuwe denkbeelden die in een boek vervat zyn Z zgn alleen in dien bepaalden vorm en die bijzondere litterarische inkleeding het eigendom van den sc irgver Daarenboven wordt niemand door het auteursrecht benadeeld Geen twee schrgvers kunnen ooit geiyktgdig hetzelfde boek maken ook al behandelen bei e hetzelfde onderwerp terwyl twee indostrieeleu zeer goed juiste dezelfde uitvinding kunnen doen waarvan de een begunstigd wordt met octrooi en de ander niet Het octrooi belet fsitelgk aan ieder die in de eerste 14 jaar dezelfde uitvinding doet als eene waarvoor octrooi verleend is daarvan zelf de vruchten te kken of dit aan anderen te vergunnen Naar onze meeuing is het natuurlgk recht van den uitvinder dat hg zyn geheim voor zich houdt of ver ipreidt toepast of niet toepast aan anderen verkoopt of zelf exploiteert al naar hem goeddunkt zonder dat de staat zich daarmede inlaat Zoodia men verdergaat benadeelt men het publiek belang of vervalt in èen zee van moeielgkheden en ongerymdheden Vooreerst zullen de voorstanders zich echter door deze en dergelgke overwegingen niet laten overtifigen Het is een moeilijk onderwerp waarover veel te zeggen valt hetgeen wg te berde brachten str t meer om de aandacht onzer lezers op dit punt te vestigen dan omdat wg ons bevoegd achten tot een slissend oerdeel In ons land heeft de wetgever reeds het nuttelooze eener octrooiwet ingezien doch ook in landen waar nog octrooien brevetten of patenten verleend worden heerscht groot verschil van meening In Engeland Frankrijk en Amerika klaagt men over groote misbmiken die bg het verleenen plaate grypen over bet E üteeren van onbeduidende uitvindingen de rking van de vrgheid van beweging op strieel gebied over talrgke processen en zoo al meer in Dnitschlaud verklaarden zich bg de invoering van de rijks octrooiwet van 1877 vele staathuishondkundigen van naam en de meerderheid der kamers van koophandel en fabrieken voor de opheffing der octrooien omdat men afdoende bescherming der nitvinders voor onnitvoerbaar hield tonder benadeeling van den voornitgang der industrie en zondei onrechtvaardigheid tegenover andere indnstrieelen In die landen is echter tot ns ver de wet gehandhaafd by ons te lande is het zeer twgfelachtig of het thans zal gelukken de reeds veroordeelde wet een nieuw leven te geven BINNENLAND GOUDA 16 October l 8 VEEGAtJEEING van dmQEMEEXTBKAAD Dinsdag den 19 October 1886 des namiddags ten 1 ure Aaa da orde De begroolingen van bet Burgerlijk Armbaatasr de beide Oastbuisen het Wees en jJDIemoCseniershuis en het Israëlitisch Armbestnur dienst 1887 Het adres van C Farrer om eenige tegemoetkoming als pachter van bet ophalen der vailnis ent De benoeming van eene Onderw jterea aan de Se Bnrgeisobool voor meisjes Mej S F M Saalbaoh alhier deed met gunstig gerolg het examen L O De Bisschop van Haarlem heeft benoemd tot Kapelaan der paroohie v n O L V Hemelvaart alhier den heer P L Desaens Het Gnrechtshof te s Hage veroordeelde Donderdag B S ter ifke van diefstal van bossen rotting van een vaartuig te Gonda tot 6 maandan gevangenisstraf voor Jiet Gerechtshof te s Gravenfaage atondeu Donderdag terecht de boerenknechten A G eu J B uit Berg Ambaoht die lich te feran twoorden hadden wegens het vernielen van een draaibrng en drie raste bruggen liggende over den Vliet loopeode langs den openbaren weg den Beoedenweg genaamd onder Berg Ambaoht De oubeioldigde rülcsveldvaohter die naar aanleiding van een door ingeietenen van genoemde gemeente ingediende klaoht in den laten avond fan 4 April jl lioh op snrreillanoe bevond ten einde tot de ontdekking te komen van de personen die ioh aan beschadiging van eigendommen schuldig maakten en toen de vernieliDg der bruggen waarnam maakte daarfao proces verbaal op tengevolge waarfan de genoemde jongelieden voor den reshter werden gedagvaard Hg verklaarde thans dat de besch eerst met hun beiden een draaibrng en daarna in gezelschap van meerdere personen een van de vaste bruggen hadden beaobadigd maar hg kon na niet zeggen dat ig aan de vernieling ook van de twee andere bruggen hadden meegedaan Niettegenstaande die getuigenis van den veMwacbter onikeifden de besoh lich aan de hun ten laste gelegde Ternieling te hebben sohnldig gemaakt Adv gen mr Bijlereld geloofde echter dat jiet bewijs voor hun sohuld aanwnig was en requireerde schuldigverklaring aan het geheel of gedeeltelgk vernielen van bruggen wetende dat die aan anderen toebehoorden en hun veroordeellig ieder tot 4 maanden gevangenisstraf De verdediger mr Masel oordeeldis de feiten niet bewezen daar de getuigenverklaringen t i gehse op lioh self stonden en oonoladeerda tot Trijspraak