Goudsche Courant, vrijdag 22 oktober 1886

raad reeds in deze een besluit genomen bad wilden volstrekt niet eeue poging wogen om hem op dat besluit te doen terugkomen maar meenden toch hunne zienswyze te moeten loeiichleu Beide heeren verduidelijkten derhalve hun gevoelen waarop de Voorzitter hel in de vorige vergadering genomen besluit nog korlelijk verdedigde Aan de orde was daarop Heil adres van C Furrer om eenige tegemoetkoming als pachter van het ophalen der vuilnis enz B en W stelden voor adressant kwytschelding te verleenen van de door hem verschuldigde pachtpenuingen eu hem bovendien eene toelage loelekeunen van 600 en hem medetedeelen dal indien de omslandigbejlen niet mochten veranderen de raad bereid zou zijn op verzoek van adressant te overwegen of hem ook over de jaren 1887 en 1888 gedurende welke hij volgens het thans vigeerende contract gehouden is voor hel ophalen der vuilnis en hel uitbaggeren der wateren zorg te dragen eenige tegemoetkoming tal kunnen worden verleend De heer Ondyk zegt ofschoon met de motieven van het voorstel van B en W wel kunnende medegaan toch bezwaar te hebben zyn slem aan dat voorstel Ie geven daar hy gelooft dal zulks een gevaarlijk praecedent zou vormen en laltr andere pachters of aannemers om dezelfde reden lot den raad zonden komen die dan bun verzoek moeilyk zou kunnen afwyzen als hij dit haii toegestaan Spr geeft ten slotte in overweging het schoonmaken der riolen ent en hel ophalen van de vuilnis niet meer als tot dusverre te vereenigeu maar elk afzonderlyk Ie verpachten Dan tal het werk veel beter gebeuren Vele uit de burgery zyn zeer ontevreden over de wyte waarop het ophalen der vuiluis plaats heeft vroeger geschiedde dat beter eu werd het gesplitst de burgery tou daarmede gebaat tyn De Voorzitter deelt de vrees van den vorigen spr uiet dat door aanncmiug van dit voorstel een gevaarHjk praecedent zou gevormd worden Ieder geval moet opzichzelf beoordeeld wordeu eu telkens moet dan nagegaan of er termen zyn het verzoek toe te staan Hier bestaan die termen Wal zal er gebeuren als het verzoek vau Furrer niet wordt loegeslaan Dan moet tol een nieuwe terpacbtiug worden overgegaau of de gemeeute moet het werk in eigen beheer doen verrichten dat nog meer kosten na zich zou sleepen Bovendien zouden de borgen moeten worden aangesprokeu eu he is de vraag of die goed znllen liju Sj r tiet len slotte niel in welk voordeel hel splitsen vaa het werk tou hebben dat de heer Ondyk wrnschelyk achtte De heer Prince vraagt of e by de verpachting van bet werk hier bedoeld meeriliite iuachryvera waren waarop de Voortitler autwaadt dai er als hy het zich wel herinnert slechts eek was De heer Prince betuigt zijn leedwezen orer den geoileu twyfel of de borgen wel goed zouden iqn Als de gemeente borgen aauneeint meent apr dat die Uil den aard der zaak goed moesten tyn Spr vindt het verschil nogal grool om iii plaats van geld te krygeu nog ƒ 500 toelegeven en acht het wenachelijk te doen onderzoeken of de bagger en vuilnis inderdaad too weinig waard ia als adreatani beweert De heer Hemsing wyst er op dat in andere gemeenten spr gelooft dal Waddiuxveea daaronder behoort het opluUai der vuilnis verpacht wordl doch dal dete later voor rekening der gemeente verkocht wordl De heer van der Garden beatrydl het voorstel van B en W Hy geefi er de voorkeur aan Furrer Ie onlslaau eu het werk of opnieuw te verpachten of in eigen beheer te ueroeu De Voortitler beantwoordt de verschillende sprekers eu tegt o a naar aanleiding vande opmerking van den heer Prince dal hy uiel zeker weet of de borgen wel goed zyn maar dat het hoogst moeilgk is by een verpachting waar slechts ééa inschrijver is al te hooge eischen te stellen aan de borgen De heer van Iterson vereeiiigt tich met het voorslel vaü B en W Het spyt hem alleen dat by klachten moest hoeren over de wyte waarop het vuil wordt opgehaald Want het is niet tooteer de vraag by een werk als dit hoeveel brengt het de gemeente op Dan wel wordl het werk goed gedaan De voorzitter zegt dat er wel eens over den pachter ordt geklaagd maar bg onderzoek bleken die klachten meettal ongegrond te tyn De heer vlin der Garden heeft hel eerst niet willen releveeren maar thans moet hy zeggen dat hem vele klachten daarover Ier oore kwamen die allcizins gegrond zyn Hy verklaart dal het ophalen van de vuilnis zeer slecht geschiedt De heer Siraver stelt voor ttUtn voor ket loopende Jaar adressant de pachlpenningen kwgt te schelden en 500 te geven doch voor hel vervolg niets Ie besluiten Dil was altoo een amendement op het voorslel van B en W Dil wordt door B en W overgenomen en daarop het al lus gewyzigde voorstel in stemming gebracht Dit wordt aa genomen mei 11 tegen 6 stemmen die der hh Ondyk Hoogenboom Post van der Burg van der Garden en Prince De raad benoemt daarop lol onderwgzeres aan de 2e Burgerschool voor meisjes mej A M L Bnyze onderwgzeres te Krimpen a d Lek met 11 stemmen nu tot den aanval orergegaan door bjj het gerechtshof Ie Namen een aauklach wegene latter tegen den goureruenr in Ie brengfl De Bulgaanche BegeeriugWeeft in een nota den erlegenwoordigert der mogendheden te So a medegedeeld dat zy de groote nationale vergadering tegen 27 Oct te Tirnora zal byeenrocpen Mondeling voegde de minitter van binnenlandsohe zaken Natchewitach er b j illt de vergadering zich vooreertt niet met de varkieiing tan eeu vorst tal inlaten maar zich na liet onderzoek der verkietingen met andere politieke qnaetties moet bezighoudea De vraag is nn of de oonsuli der mogendheden de opening der Sobrauje tullen by wonen Natuurlyk it van de tegenwoordigheid van den Rutsitohen consul geen sprake daar Rusland de Sobrauje niet als wettig erkent doch Engeland en Italié tgn bereid zich Ie laten vertegen woordigen wanneer de meerderheid der mogendheden hetzelfde doel Intussohen zet de Nordd Allgemeen Zeil haar anval op den prins van Battenberg voort Prins Bismaroks blad gaat nn zelfs zoo ver te beweren dat Alexander eigeulyk de schuld is van den toestand van onrust en onzekerheid waarin Europa du verkeert eu wel ten eerste door tgn vijandige houding jegens Rusland ten tweede door zyo deelneming aan de omwenteling Ie Pbilippopel en ten derde door zyne vrijwillige afdanking gOe zending van generaal Kaulbsrs de vrees voor een Russische bezetling en de gespannen verhouding lussohen Rusland en Ëugeland van dit alles zegt de Nordd AllgaH was niets gebeurd indien Alexander steeds volgens de verdragen hadde geregeerd en zich steeds zoo had gedragen jegens Rusland als bij het einde zyner regeeriug toen hy verklaarde dat bij de kroon aah Rusland bad te danken VER6APËR1NGVANDËKGËMËEKTERA D Dinsdag 19 October Voorzitter Mr A A van Bergei IJzcndoorii Tegenwoordig zyn 16 leden terwijl er céne vacature bestaat De ootuleu der vorige vergadering wqrden voorgelezen ei onveranderd goedgekeurd De Voqrzitler deelt mede dat Gedeputeerde Stalen hebben goedgekeurd het raadsbesluit van 17 September tot verhupr run gerioleerden grond aan administrateuren van het Christina Gysberts hofje Voorts dat de kas van den gemeente onlvauger 6 October jl is nagezieo eu dat de bueken in orde waren en et geld in kas aanwezig was Deze mededeel iugen worden aangenomen voor kennisgeving De Vooititter deelt mede dat het nieuwbenoemde raadslid Ilr H IJssel de Schepper de benoeming heeft aangenomen en zijn geloofsbrieven ingezonden Deze worden gesteld in handen eener Commissie bestaande ijit de hh Noothoven van Goor Fortuyu Droogleever en van Mierop Deze Opromissie onderzoekt daarop de geloofsbrieven eii verklaart dal deze door haar in orde yn bevonden zoodat zij tot toelating adviseert De raad handelt dienovereenkomstig en besluit tot toelating van den heer IJssel de Schepper Ingekomen zijn De Rekening van de balen en laMen vanhet Armbestuur van Siein over 1885 Ter visie Het Rapport der Raadscommissie belast methet voorloopig onderzoek der gemeentebegrootingdienst 1867 Daarin wordt o a het volgende opgemerkt De Commissie constateert allereerst tot haar genoegen dat de toestand der geldmiddelen bevredigend is Zij vraagt verder waarom de opbrengst van brug kaai haven kraan sluis dok boom en veergelden slechts op ƒ 66 600 is geraamd daar dete in het vorig jaar meer dan f 70 000 bedroeg Voorts zou de opbrengst van hel gabel voor het bevaren van de Gouwe in plaats van op 22 000 veilig op 24 000 gebracht kunnen worden daar de opbrengst der laatste vier jaren niet beneden dat bedrag was Een lid der Commissie auht het tvensohelyk het Iraotemeut van den gemeenlebouwmeester met het oog op zyne veelomvallende werktaamheden te ferhoogen en te brengen op ƒ 2500 Uoewel de andere leden der Commissie zich daarmede niet kunnen vereenigen zoo komt t hun toch billijk voor hem in zyne qnaliteit van opperbrandmeesler een jaarlyktche vaste bezoldiging toe te kennen Voorts kwamen de tractementen der commiezen op de gemeenle secrettrie één lid te laag voor Hy wil die voor elk met ƒ 100 verhoogen en altoo brengen op ƒ 1600 1200 800 ƒ 700 en ƒ 600 Een ander lid wil die verhooging op de helft brengen De Commissie had vervolgens gaarne een post uilgetrokken getien om de vertreklien waarin het politieburean is gevestigd opmeer doelmatige wijze in te richten tenzy men zon willen overgaan dat bureau naar elders Ie verplaatsen By den post Onderhoud van straten en pleinen vraagt zy of onder het bedrag van dezen post ook zyn begrepen de koelen voor het vervangen der open goten in de Korte Groeneudaal door aarden buizen en straatkolken waardoor aan reo laag gekoealerdeu wensoh zal worden voldaan Zij geeft iA overweging vooralsnog alleen tot vernieuwing Wn die straten over te gaan waarvan bet zeker is dat zy niet binnen korten tyd vdor de eventueel Ie leggen nieuwe gasbuizen behoeveu te worden opgebrokeu Do voorgenomen vernieuwing der Haasirechtsche brug acht de Commissie noadtakelijk doch wil daarmede wachten tot er zekerheid is verkregen aangaande den tram naar Schoonhoven De aan Ie brengen noodbrug wil zy ook voor rijtuigen ingericht tien Verder vraagt zij of de post voor het innen van schoolgeld niet voor verhooging vatbaar is daar sedert 1859 de schoolgelden meer dan verdubbeld zyn en dus de werkzaamheden voor de inning ook De bezoldiging der Agenten van Politie 3e klasse wil zy gedurende de wintermaanden verhoogen en brengen op 1 per nacht Voorts wil zij met hel oog op de in het vervolg te benoemen onderwyzers en onderwyzeressen de verordening regelende de jaarwedden van bet onderwijzend personeel wyzigeu Zy tou b V in overweging willen geven hel opklimmende tarief voor langdurigen dienst van onderwgzers en onderwyteressen die niet in het betit der hoofdacle zijn Ie doen vervallen De belangen van hel oiiderwys zullen daarmee gebaat worden daar het genoemde opklimmende tarief menigmaal den prikkel beneemt om de hoofdacle te halen Ten slotte hoopt de Commissie binnen bctrekkelyk korten tijil de toegezegde nieuwe regeling van den stadsgeneeskuudigcn dienst Ie zien ingediend Ter visie 3 Eeue missive van B en W bevallende rene memorie van anlwoord op genoemd Rapport Daarin wordt o a het volgende gezegd B en W hebben een minder guutlig denkbeeld omtrent den finaocieelen loestnud der gemeente dan de Commissie wel is die voor hel oogenblik bevredigend maar in de toekomst l iat dir zich niet zóó goed aanzien of een zeer voorzichtig finanlieel behier is een volstrekt vereischic Zij wyzen er op dat de opbrengst van brug sluis en veergelden en die van de gabel voor het bevaren van de rivier de Gouwe van lieverlede verminderen wat nog meer het geval zal zyn als de nieuwe Krulsche vaan voltooid zal zyn Met het oog op het wisselvallige van die posten in geval van een ktrengen winter achten ty hel dan ook niet raadzaam bedoelde posten Ie verlagen B en W kunnen zich niet vereeninen met het voorstel om de jaarwedde van den gemeente bouwmeester Ie verhoogen Gaarne brengen ly alle hulde aan zijn ijver en bekwaamheden maar de toestand der finantieu laat geene verhanging loe Evenmin vereenigeu zy zich met hel denkbeeld hem alt opperbrandmeesler een jaarwedde loe Ie kennen daar de raad zelf in 1883 een voorstel daartoe heeft afgewezen Met lof gewagen zy voorts van de pliohltbetrachling der ambtenaren Ier secretarie maar meenen thans geen verbooging van jaarwedde Ie kunnen ondersteunen De bezoldiging van de agenten van politie 3r klasse Ie verhoogen gedurende de wintermaanden vindt evenmin bij hen ondersleuning De verhouding tot de bezoldiging der overigen zou daardoor warden verbroken en men liep gevaar voor een voortdurende wisseling van personeel daar de beste ageuien zomers hun onltlsg zouden nemen Uitstel van de vernieuwing der Haasirechtsche brug achten B en W niet geweusohl en ook onnoodig daar z j zoo sterk zal worden gemaakt dat by eene eveulneele lol staudkoming van een Iramdieusi Gouda Schoonhoven eeu groole verandering noodig zal zijn Den post voor inning der schoolgelden Ie verhoogen keuren zy af daar dit een indirecte verhooging zou zyii van het traolement van den gemeente ontvanger en de raad in 1884 beeft geweigerd daartoe mede Ie werken Naar aanleiding van de voorgestelde wijziging der verordening regelende dcjoarwedden van hel onderwyzend personeel deelen B en W mede dat door hen eeu herziening dier verordening wordt overwogen die zij zich vleien dat èu in hel belang van het onderwys èn in dal van de gemeentekas zal zyn waartoe zy de noodige voorslellett later by den raad zullen indienen Wat betreft de opmerking der Commissie in zake de loegezegfje reorganisatie van den geneeskundigen dienst deze is niet te beschouwen als gericht aan het adres van B en W en derhalve lalen zij die onbeontwoord Ter visie 4 Een voorstel van B en W betreffende de overname der gasfabriek B en W zeggen daarin Jat zy bij raadsbesluit van 10 Augustus jl gemachtigd werden met het Bestuur der Maatschappy voor nieuwe geoctroyeerde gasbereidiug in onderhandeling Ie treden over de overneming der beslaande gasfabriek door de Oemeenie op den voet als in hel rapport der deskundigen was omschreven Bg dit rapport was de fabriek met toebehooren de buisisiding er onder begrepen gesohat op 39880 en werd de schadevergoeding door de gemeente te betalen voor de vervroegde overneming der fabriek berekend op ƒ 10500 In eeu besloten vergadering was den raad als resultaat der onderhandelingen medi gedeeld dat hel Bestuur der Jl tschappy met eerstgenoemde som genoegen nam dboh niet met genoemde schadeloosstelling daar de in het laatste jaar vermoedelijk te behalen winst belangryk greater tou zyn B en W erkenden de juistheid van die bewering en wilden die som verhoogen met ƒ 4100 en alzoo brengen op 14600 Het bestuur der Moalschappy keurde dat bedrag goed eu evenzoo de aandeelhoudeit in eene op 18 Ooiober gehouden vergadering B en W stelden nu den raad voorjien Ie machtigen eene overeenkomst aan Ie gaan in dien geest met genoemde Maalschappy De voorzitter stelt voor dit ter visie te leggen Op voorstel van den heer Prince wordt totdadelyke behandeling besloten en het voorstel tonder hoofdelyke stemming aangenomen 6 Een adres van Mej P Schouten venoekeade onlblag als ooderwyzeres aan de Ie burgerschool voor meisjes tegen 16 November Wordt eervol verleend 6 Een adres van den heer R T Oannegieler verzoekende ontslag als slads apotbeker legen I November wegens zyne benoeming te Arnhem Wordt eervol verleend doch eerst tegen 16 November of zooveel vroeger als in de vacature zal zyn voorzien 7 Adressen van de volgende personen rerzorkendc benoemd Ie worden lol ttadsapotheker E Hoekstra te Amsterdam H Moot Vim ie Vianen G K Timmer Ie Wageningeu K de Vries Ie Hoorn J S Waller te Rotterdam en Pb Wolterton te Rotterdam De Voorzitter slelt voor deze adressen Ier visie ik leggen en de benoeming aan de orde te slellea legen de volgende vergadering Aldus besloten De Voortijter stelt vervolgeni voor te bepalea dat zal worden beiioeihd tot stadsspoiheker een geexamineerde ouder de vigeerende wet De heer van Iterson zegt niet Ie weten of er ouder de voorgelezen sollioilanlen meerderen zyn greismineerd onder de nieuwe wet Het zon kunnen tya dat er slechts één onder was en dan zon de keus vry beperkt zyn De Voorzitter merkt op dal tr althans twee by zijn De heer Prince vraagt welke bezwaieii er bestaan legen dt benoeming van een geëxamineerde onder de oude wet waarop de Voortitter antwoordt dal de nieuwe wet zwaarder eiscbea tirlt zuodat de waarborgen grooter zyn van bekwstaiheid ofschoon spr gaarne erkent dat ook onder hea die geëxamineerd werden onder ds oude wri hoogsi bekwame mannen zyn Spr kent er ook bier in de tiad die in geen enkel opticbt onder doen voor hen die onder de nieuwe wet erdsu geëxamineerd De heer Fortnyn Droogleever geeft de vtrgaileriug in overweging B eo W te venoeken eene aanbeveling in te dienen B en W toch tfa hrl best in de gelegenheid infornatirs te urmen naar de bekwaamheid der sollicitanten De heer van Ilerson zegt er nalunrigk voor Ie zytt dat w j als sladtapotheker hier een pemoon krijgrn die goed zyn vak meesier is en een aitstekend examen deed Intussohen dat examen levert niet altgd de gewentehte waarborgen en apr acht het verkeerd verscheidene personen buiten tanmerking te laten alleen omdat ty onder de oude wsl examen deden Het bleek tpr dat onder de pertonen van de nieuwe wet vele voorkomen die hun neut ophalen voor de gewone receptuur en die tich liefst betighonden met cbemitobe ondertoekingen wijl zij het gewone werk te min voor lioh vinden Een apotheker die jaren lang b J het rak geweest is verdient daarom somt de voorkeur en tpr is dus niet voor het voerstel om aitslullrnd Ie kiezen een geëxamineerde onder de nieuwe wel De voorzitter tegt het volkomen eeni t zyu met den vorigen spr dal ook onder de oude wel teer bekwame apothekers gevormd werden die bovendien nog een rype ervaring tot hun beschikking hebbeu maur spr moet in herinnering brengen dat vroeger door den raad Insloten is op voorstel van 2 deskundigen waaronder het toenmalig raadslid dr Lnyteii een sladsapolheker te kiezen geèxamineenl onder de nieuwe wet Doch B en W willen na het gehoorde niet aandringen op de taak doch trekken hun voorstel in Aau de orde wat daarop het voortlcl van deu ieer Forlugn Droogleever om B en W te terzoekon een aanbeveling in te dienen De heer Hoef hamer acht het zeer moeiiyk informaties in te winnen omtrent bedoelde personen Het is niet mogelyk dal over hunne bekwaamheid door anderen billyk geoordeeld wordl Dat kan alleen bij die personen welke by een apotheker in betrekking zyn Zg kunnen een teslamoninm overleggen en hunne patroons kunnen verdere inliohlingen geven maar omtrent apothekers die gevealigd z n zyn geen informalien in te winnen De Voorzitter is dat niet met den heer Hoefhamer eens b v by geneeiheeren zyu teer goed informalien in te winnen naar heereu apothekers De beer Hoefhamer deelt dal gevaelen geenstios De doctors kunnen niet over de bekwaamheid der apothekers oordeelen Dat is builen alle quaestie De heer van Ilerson zegt gedacht te h ebben dat de heer Droogleever zyn voorstel zou intrekken nadat B en W het hunne ook badden ingetrokken Maar nu dat niet geschiedde moet spr er zich tegen verklaren Het ia voor de raadsleden volstrekt niet moeilijk meent spr omtrent de sollicilanteu informaties in te winnen Zeer goed kan men te welen komen hoe hun zaak bekend slaat hoe hun persoonlykheid is enz De heer Foringn Droogleever is van oordeel dat B en W beier dan de raadsleden kannen informeeren b V bij de besturen van de gemeenten waar de sollioilanlen wonen De heer Prince deelt het gevoelen van den vorigen spreker en is het niet eens met den heer Hoefhamer dat alleen naar die sollicitaolen die in betrekking tijn bij een apotheker kan geiuformeerd worden Men gaat dan Irauwens af op hun patroon en naar diens persooulykheid mocht dan wel eens eerst geiuformeerd worden De heer van Ilerson tegt niet veel Ie hechten aan de informalien van hel eene bestuur by hel andere Neem li v eens aan tegt tpr dat in eeue kleine gemeente een zaak gevestigd is dan spreekt het van trif dat hel bestuur die niet gaarne verliest en dat heeft invloed op de Ie geven informatien Het beslttur geeft dan wel geen oneerlyk advies dal in geencn deele maar een advies dal niet volstrekt onpartydig ia De raadsleden kunnen zelf Informalien inwinnen omtrent de persooulykheid der sollicitsnien boe de roep is over hiTn taak in de gemeente waar zij gevestigd zijn en ook tgn inlichtingen te krygeu by den inspecteur van het Geneeskundig Suatsloezicht hor een apotheker is aangeschreven of zyn apotheek netjes en sleeds in orde is of zy bedienden hebben die gediplomeerd zyn enz Dat alles wordt van jaar tot jaar opgefchreven tVordt eeu aanbeveling door B en W ingediend dan welen wy allen zeer goed zegt spr dat wy daar zeer ongaarne van afwijken eu als nu besloten wordl U en W uit te noodigen zulk eene aanbeveling Ie doen dan zyn wij als fatsoenlijke menselieu gebonden ons daaraan Ie houden Spr wrntèhl zulk een aanbeveling derhalve niet daar hy zelf wil iuformreren zelf een keuze doen en uiet gebonden zyu door de informatien van anderen Het voorslel van den beer Forlaijii Droogleever wordt in stemming gebracht waarby tich 8 voor en 8 tegen het voorstel verklaren zooda de stemmen staken Inlusscheu heerwhte er blykens niededeeling van den voorzitter onzekerheid by de vergadering omlreht den uilslag van de sirniming zooilal een nieuwe stemming plaals had Het voorstel wordt daarop aaafnomn met O legen 7 stemmen V hu VDorstcl ttemden de hh van Siraaten Siraver Ondyk Haagenboom Post Drost Prince Forluyu Droogleever Noothoven van Goor eu de Voorzitter Tégen stemden de hh van Hierop Hoefhamer lierating van Ilerson van der Garden Fost van der Burg en Jager 7 Een adres van C Meerkerk te Berkenwondeen 46 anderen allen boeren en bolerhandelaars uilde omstreken van Guuda ilie wckelyka hun boterhier komen markten verzoekende dat bet voorstelder raadsleden Ondijk Prince en Poet van der Burg om de bolermarkt Ie verplaatsen naar de vroegere Gaalbuiskerk op de Haven worde aangenomen daarhel tegenwoordige bolerhuis veel te bedom t is euop verschillende lyden veel te klein toodat er somsgeen plaats op de banken ia ofschoon men tochmnrklgeld moet belalen en men daarom tyn vlotenin de looppadeii moet zetten wal ook voor dekoopers verre van aangenaam ia In handan van B en W om bericht en raad 8 Een adres van A Verwey Ie Qouderak en 31 anderen allen landbouwers eu boterboeren oudersleunende hel voorstel om de bolermarkt te verpltalten naar hel voormalige Kerkgebouw op de Haven In handeu van B rn W om bericht en raad 9 Een adres van A Haverkamp verzoekende den raad hem werk brood en onderhoud te versohaffen Ter visie Aan de orde zyn daarop Ue begroolingcn van het Burgerlyk Armbestuur Ie beide Gatthuiten hel Wees en iSlemoeseniers wi hnit en het Israëlitisch Armbestuur dienst 1887 kl L e Vocrtiller deelt mede dat de verschillende be luren de begroeiingen die volgens het besluit in de vorige vergtderinit genomen waren teruggeionden met verzoek tot wytiging hadden gehandeld overeenkomstig den wenech van den raad De versehilloude begrooiingen werden daarop goedgekenrd doch niet dan nadat de hh Hemaing eu n der Garden daaromtrent iett in het midden hadden gebracht Geljjk men zich faerinneri had de meerderheid d w t twee leden der Commiaaie IC wier handen die begrootiugen waren gesteld ver chilleode wyiigingen voorgesteld waarmede 1 lid tioh niel kon vereenigen Toen nn die begrooiingen n de orde waren wat alleen laaltlgenoemd lid de heer Prince Ier vergadering tegenwoordig lerwyl de andere leden de hh Hemsing en van der Garden verhinderd waren die by Ie wonen De opmerkingen ia het rapport der Commissie gemaakt waren dus met verdedigd Genoemde heeren erkennende dal de l gen 5 stemmen op mej J W Snellen onderwijzeres Ie IJselmuiden Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering door den voorzitter gesloten i=osTEiR i j£iisr LIJST van brieven geadresseerd aan onbekenden door lusschenkomst van bet Postkantoor lernir te bekomen C L V d Donk Hozendaal Klaasje Hoogeboom GiMsendara Wouters Vos Woubrugge Wouters Woubrugge Adriana v d Schee Van hel Hulpkantoor REEUWIJK G J Saailink Borne j BRIEFKAARTEN R den Vries Amsterdam mej E J Forman Rotterdam BRIEVEN Verzonden geweest naar DUITSCHLAND Fraul Jeanne Kamsleeg Weimar Hermann Schellnorn r De Direcleur van het Postkantoor SIMONS I OLITZEJ GEVONDEN aan het bureau vau politie eedeponecrd Een wit Zakdoekje eeu Kiuderakje waarin een porlemonnaie met 30 ceals een Roozenkrans een Armband zynde 4 loeren bruine Uralen met gouden sluiting waarop 3 bruine steentjes KOEPORIKEiNTIlVG De BURGEMEESTER van Gouda Brengt Ier algemeene kennis dat aanstaanden ZONII AG den U October 1886 des middags len 12 uur op het Raadhuis niet alleen voor minvermogenden maar voor ieder die zich daartoe aanmeldt gelegenheid zal be u 5 w rechutreeka van bet kalf te doen inenten of herinenten GOUDA den 19 Oclober 1886 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN LTZENDOORN RECLAME 21 ProfoBoren aan üniverBiteiten en meerdtre honderden praotiaeerende geneesheereu hebben de Zwiisersche Pillen van de apotheker R Brandt fin de apotheken a 70 CenU de doos verkrijgbaar beproefd en getuigd dat zy een aangenaam leker werkend en onschadelijk geneesmiddel zyn Dil moest voor iedereen die nu nog twgfelde aan de dengd van dit uitstekende huis eu geneesmiddel voldocudcjiijn Men lette er echter sleedt op dal men echte preparaat verknjge dat de naamteekeniag van R Brandt draagt Echt te verkrygen by den heer G Hoefhamer apotheker te Gouda iHABKTBERICHTBM Oouda 21 October lgd6 De aanvoer was ODgeveei gelyk aau die van de vorige week Tarwe ieU hooger betaald in de paike jarige soorten Bruine boonen 0 50 hoogftr Maïs met genegen verkoopers Jarige Zeeuwsche Tarwe ƒ 8 a ƒ 8 60 Nieuwe Z euwsche Tarwe 7 50 a 8 Nieuwe Polder Tarwe ƒ 6 76 a 7 26 Afwykeiide Tarwe 6 50 i ƒ 7 Roode Tarwe ƒ 7 i 7 25 Zeeuwsche Rogge ƒ 6 76 a ƒ 6 voor de taai hooier Poldrrrogge ƒ 4 60 i ƒ 6 26 en Bnilenlandsche per 70 kilo ƒ 4 50 a ƒ 4 76 Wintergertt 4 a ƒ 4 50 Zomergerst 4 10 ü 4 60 en Chevaliergerst f 5 26 a ƒ 6 50 tflver per Heot ƒ 3 85 a ƒ 4 25 en per 100 kilo ƒ 7 a ƒ 7 60 M iis Amerikaaosche Mixed ƒ 6 90 a ƒ 6 25 Odessa ƒ 6 a ƒ 6 25 en Cinquantine tot ƒ 6 60 Alles per 100 kilo Hennepiaail Inlandtoh ƒ 6 10 a ƒ 6 60 en Builenlandseh i 6 60 Bruine boonen van 10 76 tot ƒ 11 75 en kookerwleu van ƒ 9 50 tot ƒ 10 60 Nieuwe duivenboonen ƒ 8 60 a ƒ 8 75 per 100 kilo De veemarkt met tamelijken aanvoer handel in alles iels vlugger vette varkens 19 ü 21 cl varkens voor Londen 18 a 19 et magere varkens en biggen vlug biggen 0 80 a 1 16 per week schapen en lammeren traag Aangevoerd 80 partyen Kaas Eerste qualiteit ƒ 24 a ƒ 26 Tweede qualileit ƒ 20 a ƒ 23 Zware tol ƒ 28 Nooidhollandsche ƒ 23 k f 28 Goeboter 1 40 ü ƒ 1 55 Weiboter ƒ 1 13 a ƒ 1 20 3 NOVEMBER a a KAASMARKT Borgerlijke Stand OBBOREN 17 Oct Geerlrud Bmnerenliiaa oaderi B vSD Ithüo ea M A Kopiiert 19 Pieter JoJuums onders D i de Rens en W üiois Jacob ouden P SUleoberg en P Sii OVapLKDEN 80 Oct 6 isn Looo baixr vso A Boer 33 j H Berritsen 18 w OERUWÜ 80 Oct A Zorg ea O K Meagcriak