Goudsche Courant, vrijdag 22 oktober 1886

ADVERTENTIËN Zuivere BORDEAUX WIJNEN bij SLOTEMAKER € o i 3460 Zondag 24 October 1886 ♦ Ondertrouwd W SCHALEKAMP Jr EN M P JORDAAN Gouda GOUDSCHE COURANT IXieuim en Advertenheblad voor Gouda en Omstreken Den Haag deze Courant behoort een BU oeKsel Politieke vooruitzicliten Het is tegenwoordig zeer stil in de binnenlandscbe politiek Niet alleen nn de Kamer j in afwachting van de begrootingsdebatten voor 1 Indië en Nederland op reces gescheiden is maar ook vóór dien tyd gedurende de eerste zittingsperiode Noodzakelyke dingen zyn afgedaan maar bet voorname werk de grondwetsherziening schijnt een tjjdperk van stilstand te zgn ingetreden Men wacht bljjkbaar op de voorstellen der regeering omtrent de kiesbevotigdheid doch het geduld der volksvertegenwoordiging wy durven niet z gen der natie want deze 18 geduldig genoeg wurdtopeen harde proef gesteld Zooals onze lezers zich herinneren heelt de minister Heemskerk aan den aandrang der linkerzijde toegegeven en nieuwe voorstellen omtrent het kiesrecht toegezegd welke znllen moeten voldoen aan den eisch van het oogenblik namelgk eene zoo ruim mogelyke mtbreiding van het kiezerspersoneel gepaard aan onmiddellyke invoering bj additioneele artikelen of overgangsbepalingen Op die voorwaarde beeft de liberale meerderheid genoegen genomen met het aanblijven van het ministerie daar elke andere handelwyze uitloopen zou op aaozieulyk tijdverlies Doch bet begint thans tgd te worden dat de regeering eenig licht onisteke omtrent den infaoad barer voorsteilen Zy schynt gernimen tgd noodig te hebben om eeu vraagstuk te bestndeereo dat r edi luig van alle zgden bekeken is mena aze B dat eene keus tusschen de verschillende stelsels niet zoo byzonder moeilijk is en de gebeele zaak neerkomt op eene beslissing waar de grens moet getrokken worden Intasscben schgutde regaering meer licht van de provinciale bestaren gevraagd te hebben en is zy nogaltgdaan bet overwegen De billykheid eischt dat men daartoe een behoorlijken tjjd late doch ook de lankmoedigheid der Kamer behoort een grens te hebben Men begint bet ministerie reeds te verdenken van de zucht om door het rekken van dit onderzoek zyn staatkundig leven te verlengen Ken onzer weekbladen beeldde onlangs den heer Heemskerk af als een jager die het wild dat by onder schot beeft met voordacht nog wat laat loopen om bet jachtvermaak langer te doen duren Mocht de minister inderdaad op deze gemoedelyke wyze aan t jagen zyn dan wordt bet tyd dat er op afdoende wyze een eind aan gemaakt wordt Aan behandeling der grondwetsherziening kan nu niet gedacht worden daar de begrootingen op afdoening wachten maar onverantwuordeIgk zou het zgn indien men kalm bleef afwachten met welke voorstellen de heer Heemskerk tegen Februari zal aankomen Indien deze dan mochten blykeu geheel onvoldoende te zyn dan zou een ministerieele crisis de zitting weder komen afbreken als men juist den tgd had om met ernst aan het werk te gaan Het aanblijven van dit ministerie ware in dat geval grooter tgdverlies dan eene crisis geweest zou zi u onmiddellyk by het bgeenkomen der nieuwe Kamer Daarvoor moet gewaakt worden Moeten d liberalen de regeeriogstaak aanvaarden hoe eJr het dan geschiede hoe bbter De beste gelegenheid om dat tot klaarheid te brengen is de behandeling der staatsbegrooting Dan kan de algemeene politiek ter sprake gebracht worden en van het politiek doorzicht der linkerzijde mag verwacht worden dat men den heer Heemskerk u pied du mur zal zetten Volledig licht moet er opgaan over de plannen der re OPWEKKEND VERSTERKEND KOORTSMnBUMNO üaar de zaak van den Heer J LANS Stroohoeden Fabriekant aan zijn Nicht Anna van der Vos is OVERGEGAAN zoo beveelt zij zicf beleefdelgk aan tot de levering van alles wat tot het vak behoort belovende een nette en civiele bediening A V D vos Ook aan hetzelfde adres een KAMER of BOVENHUIS te Huur Ondergeteekende heeft de eer zijn geëerde stadgenooten te berichten dat zyu Zoon JS J M KAS EL na een langdurigen leertgd buiten deze gemeente by de voornaamste Cuisiniers zich nu alfaier beeft gevestigd als Kok en Pasteibakker Hopende dat zyn genoemde Zoon ook met het vertrouwen vereerd mag worden hetwelk ondergeteekende reeds zooveel jaren geniet heeft by de eer te zyn Uw Dw Dienaar H J KABEL Banketbakker Oosthaven B 3G Onder referte aan bovenstaande advertentie heb ik de eer mij beleefd in de gunst van hét geacht publiek aan te bevelen voor het leveren van Déjeunerst Diners Soupers Pastei gebak en al wat verder tot het vak behoort met bylevering yao compleet servies zoowei binnen als buiten deze gemeente Hopende my het vertrouwen van het geëerd publiek door soliditeit en accuratesse waardig te maken heb ik de eer te zyn Uw Dw Dienaar H J M KABEL Cuisinier Patissier Oosthaven B 30 Oproeping De bekende en onbekende Schuldeischers van wijlen JANNETJE la RIVIÈRE Weduwe van DIRK db WILDE overleden te Moordrecht den 16 Maart 1886 in leven drijvende een Metselaarsaffaire worden bij deze opgeroepen om op WOENSDAG den 3 NOVEMBER 1886 des morgens ten 11 uur te Moordrecht in het Logement het Postiicis bewoond door de Wed C den BRABER te verschynen om aan te hooren de rekening en verantwoording van de benificaire erfgenamen van genoemde erflaatster welke rekening gedurende 8 dagen van te voren ten kantore van mij Notaris ter inzage is nMiergelegd en hunne vorderingen te ontvangen voor zooverre de baten des boedels toereikend zyn Namens de Erfgenamen A KLUIT Hz Notaris de nieuwste Modellen Dames en Einderlioeden M L KINT VAN Dam WESTHAVEN B 186 Eene sinds mim 40 jaren bestaande fabriek van UNNEN Sjen alle andere witte MANCJFACTOREN pbgt DAMES welke tegen flinke provisi op Monster by particulieren nenschen te verkoopen Alleen Dames uit den netten stand komen in aanmerking Adres onder No 1399 aan het bureau dezer Courant Gez RIJKEN berichten de ontvangst der liWi iilll alsmede alle Nouveautés voor het aanstaande saisoen Gouda Turfmarkt H 248 Eene nette DienstlDode van goede getuigen voorzien zag zich gaarne tegen 1 NOVEMBER geplaatst Brieven onder No 1406 aan het Bureau dezer Courant WOLLEN JACHTVKSTE A van OS Az Kleiweg E 73 Brillen en Pince nez op voorschrift van HH Oogartsen prachtige TOONEELen VERREKIJKERS Optische en Chirurgioale INSTRUMENTEN Caoutchouc en Gutta Perchn Artikelen ook verkrygbaar OUTTA PERCHA BOORDEN MANCHETTEN PLASTRONS volgens fabriekspryzen 8 H POLAK Geauthoriseert Opticien Korte Groenendaal Gouda Terstond wordt voor enkele dagen gevraagd een fatsoenlijke WERKSTER P G Adres franco brieven onder No 1405 aan het Bureau dezer Courant Nieuw ontvangen de3 Cents SIG A AU Merk WILLEM III J van SO SBERK Gouda M LA GRAND en T T KNaLMAN Gouda Gez VAN ABSHOVEN Sf ioon io aM GeneraalDepöt voor Nederland en Kolomen E A STRüVE Westerdockstr 36 Aiheterdam Fabrieken CARL Kovenlmgen Eenige Fabriek van het echte SESAM Oude harde Burg erturf uit de SLUIPWIJK8CHE VEENDERIJ h f 4 per duimend vrij aan huis P HOOFTMAN Jz KLEIWEG E 100 De GARNIZ0EN8 V0EDINGSC0MM1SSIE te Gouda zal op den 3en NOVEMBER a s eene HERBESTEDING houden voor de levering van AARDAPPELEN over het tydvak van 15 NOVEMBER 1886 tot 15 JUNI 1887 ten behoeve der troepen in garnizoen te Gouda De voorwaarden liggen op hel Bureau van den GarnizoensCommandant ter lezing Hiermede berichten wy ÜEd de ontvangst der nieuwste Parijzer Modellen VAN DAMES en KINDERHOEDER Ons steeds aanbevelende voor het maken van COSTUMES en MANTELS UMê Dw Dn A en B van HAASBERGEN voorheen A 0LIFIËB8 Gouda Hoogstraat A 119 TE KOOP gevraagd 100 Liters Zoetemelk per dag voor een vol jaar te LEVEREN in Gouda Adres franco brieven onder No 1401 aan het Bureau dezer Courant STEENKOLEN Binnen eenige dagen weder wachtende eene LADING Grove Ruhr Kacbelkolen waaruit wg tot 6TU et per H L Mud kontant zonder korting afleveren vry aanhnii bezorgd mits bjj 2 of meer Heet gelyk genomen JAIV PRINCE CK BU BLOEDARMOEDE BLEEKZUCHT GROOTE ZWAKrt Kantoor Turfmarkt H 101 Gouda 21 Oct 1886 in flesaohen f 1 90 en f 1 00 TAMARIMDE BOIMDOMS aanberalcn tecen vorstopping en Inarmcde i verbond blaando ODi eatelülieden DE TAMARINDE BONBONS KRAEl ELIEN 8c HOLM lijii ceii luirer plaiitiiardig znchtiverlund ipgsferleering en eeiluat ni t gtorciid Furgatief in couHtuurrorm aangenaam frisoh van smiialc en zeker erlcend In dooseri van 90 en 50 CentS CKiAKEïTEN tegen ASTHMA de inademinit ran den rook lezer GiKareltrn fieell den Igder aan Asthma terstond rerliobtiog Ia Rlui v an 80 en 50 CentS SALMIAK PASTILLES oplosaend en renaohtend tniddrl bjj HOOSt en verkoudbeid lo fletohjea i 20 cents ERAEPELIEN HOLM Apotheker te Zeiit OepSt Toor Gouda bq den heer A H TEËPK Vpotheker roorbeen O THIM Sociëteit Ons Genoegen 1 Abonnements Voorttelting DONDERDAG 28 OCTOBER 1886 Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten Directie LE GRAS en HASPELS MARTELARES Drama in 5 bedr vanD ENNBttïenTAaBÉ Aanvang 7 uur üMT Gewone bepalingen en prgzen Suelpersdruk van A BRINKMAN te Qoado i geering zoo niet door tgdige indiening der beloofde ontwerpen dan toch door duidelyke en I volledige mededeeling van de hoofdbeginselen I waarop zg znllen berusten Op die wjjze kan t de liberale partjj beoordeelen of de regeering I eop moedige schrede vooruit doet en ofzg met I vertrouwen aan den heer Heemskerk de leiding der grondwetsherziening kan overlaten die I overigens by hem in goede handen is Valt deze kennismakiag met de plannen der regeering gunstig uit dan ligt bet voor de hand dat I de begrootingsdiscussila goed zullen vlotten want men zal geen moeilijkheden in den weg leggen aan een kabinet waarvan men de beste verwachtingen koestert voor het groote werk dat de levenstaak is der tegenwoordige kamer Blykt echter onverhoopt dat de minister van binnenlandsche zaken te angstvallig is om geheel aan den eisch der liberale party te voldoen en dat zgn ontwerp veder uitloopt op eene mystificatie zooals hg er op het gebied van het kiesrecht reeds meer op zgn geweten heeft dan is bg de begrootiiMsdebatten de gelegenbeid schoon om duideiyk de regeering te kennen te geven dat zg het vertrouwen der meerderheid niet meer bezit de liberale partg moet dan de regeering aanraarden en trachten bet scheepje der grondw t in behouden baren te brengen Zon er werkelijk kans zgn dat een nieawe grondwet betzg met ot zonder verandering van ministerie tot stand kuilt Wg gelooven het wel Dech de kansen il n dunkt ons grooter als Heemskerk de leidiMfc behondt dan wanneer de liberalen de teogi p bat bewind in banden nemen Nog sÜMs is eett schiklciug tusschen de partijen omtrent het nrt 194 een noodzakelijk vereisohte zonder deze geen voldoende meerderheid evenmin als vroeger Na komt bet ons voor dat een neutraal ministerie als bet huidige meer geschikt is om als makelaar tasseben de partgen op te treden don eeu kabinet nit een der hoofdfractiën zelve voortgekomen De heer Heemskerk blgft in zyn rol en heeft door ervaring in dergelijk geschipper eene zekere virtuositeit verkregen terwyl een zuiver liberaal ministerie zich van zelf tot principieeler doortasten voelt aangetrokken en minder van nature tot conciliatie geneigd zal zgn Doch ook een liberaal kabinet kan het werk met goede vooruitzichten overnemen mits het zich van meet af aan vast voorneme aan de rechterzgde geen minder concessie voor te leggen dan de liberale partg in de ontbonden kamer geneigd was te doen doch die door de rechterzijde in een oogenblik van kwade luim is afgewezen Men raag veilig aannemen dat in den boezem der recbterzyde genoegzame verandering van inzicht gekomen is om thans van dezelfde of dergelijke pogingen meer succes te verwachten De nederlaag by de stembus is een harde les geweest terwyl tevens de scheuring op kerkelyk gebieid haar invloed doet gevoelen in de staatkundige kringen Wg gelooven datzeker Belgisch blad waarheid sprak toen het dezer dagen schreef ede heei Lohnian heeft veel van zyn vroegeren invloed in de Kamer verloren tengevolge van zyn directe inmenging in kerkelgke twisten die hem persoonlyk in botsing brachten met de politie in Nederland ziet men dat niet gaarne Allerlei teekenen wgzen op zulk eene kentering in de opinie van een deel der rechterzgde Niet bet minst de verzekering voorkomende in een officieel stuk der Kamer dat ware de stemming over het nieuwe art 194 in de vorige Kamer een week later geschied de uitslag geheel anders zou geweest zyn Duidelgker kon bet niet gezegd worden dat een deel der recbteizgde het gebeurde betreurt en thans in dergelijke omstandigheden anders handelen zou Wel is het begrypeijjk dat Dr Kuypr en de zynen van geen toegeven weten willen en de stellers van bovengenoemde zinsnede voor verraders honden Maar de verwachting dat niet alle leden der rechterzgde door kerkelüke drift verblind zgn en dat sommige ook nog iets voelen voor hun vaderiand en zyn hoogste belangen komt ons niet ongegrond voor Aan den tegenwoordigen onzekeren toestand moet een einde komen onze hoop blgft gevestigd op de vereende pogingen der ware patriotten van alle partyen BINNENLAND GOÜÜ 23 October 1S86 Diatdag S8 October r k heeft de rente leesver Itadering plaats van hel bier i erestigd Departement der Jbf tacbappg tot Nut van t AlgcmecD Als preker treedt op de heer W S Maaaaeo vso Zaandam Ui tmaal gelden voor bet eerst de nieawe gansiige bepalingen waarop wij onlanxa de aandacht leatigden Wy berinneren belanftbebbendea dat behaUe bh officieren ook onderwgsert en ondenrijserewes bg het Lager Onder gs mits geen hoofden van aobolen tqndr tegen betaling van 2 S0 pet jaar toegang tot alle leearergaderingeo hebben Boreudicn kannen jongelieden aa liun ISe tot bna SOe jaar die vergaderingen bijwonen tegen betaling vao 1 pef jaar waartoe ig een op naam gestelde kaart knnneo krggen bg den Secretaris van het Depanrarn den h tr h A Keaper By ko bMtait u tot wiuaager der direMe belastingen en acognien te Ouderkerk a d TJsel resid Lekkerkerk benoeiiid de heer 1 Blul ihona te Sexbienim In de Donderdag gebonden zitting der Rotterdamsche Bechtbauk stond o a terecht N U bnisvronw van A B oad 40 jaar onder beroep wouendt te Gonda bekl ran verbreking ran een glasruit in eeu winkel aldaar Bisch 2 dagen gevangenisstraf en f 0 50 boete Or r 8 dagen uitspraak De N R Ct verneemt dat de Minister van Justitie binnenkort c D wetsontwerp lot bevorderiug van de Zondagsrust bg de weigerende macht aanhangig lal maken Benoemd tot lid van den gemeenteraad Ie Zerenbaiten de heer A Broeder Men schrijft aan de L C Geheel Enropa rerkeert deler dagen In rust wat bet weer betreft Een gelgkmatiKe luchtdruk zwakke wind en lonnescbgn met een temperatuur op den middag van bgna 60 F doen rwUer aan September denken Daarbg liet de aangekondigde storm ook op onae kasten sich wachten Zulk weer loki naar buiten en de ehildert tetten licb hier en daar dan ook nog ongestoord neer om studies Ie maken en ran de herfsttinten pang Ie trekken WrI is waar kan bet spoedig gedaan aijn als wind of naobtvofst volgen wordt aan het groen de laatste slag toegebracht Het ree graast echter oreral nog rustig in de weide en bet heeft geen gebrek eeu voorrecht als November nadert dat gewsardrerd raag worden Het rorige jaar toofa om deten tgd was het meeste ree reeJs gestald en die dit uitstelden op hoop ran ander weer werden door wind en aanboudenden regen genoodtaakt eieren roor hun geld te kleien De Amsterdamscbe diergaarde is deicr dagen dagen rerrgkt met een pracbt exemplaar van eei rrouwelgken eland een geschenk ran den kouiap van Zwaden Deie schenking is vermoedelijk t dankeu aan de herhaalde bezoeken die de koniogii van Zwrdeu aan r i t bracht gedureude haar verbigf dezen zomer te Amsterdam