Goudsche Courant, zondag 24 oktober 1886

dat zoowel Tan het Terleden als van de toekomst kan warden gebruikt maar op zushzelf sicehls de algemeene aanduidinz is van een tgdstip INO ZOND£N VRIJE VEÉ Ondergeteekende heeit de eer zyn geëerde itadgenooten te berichten dat zgn Zoon H J M KABEL na een langdurigen leertgd buiten deze gemeente bg de voornaamste Cniainiers zich nu alhier beeft gevestigd als Kok en PaHteibakker Hopende dat zyn genoemde Zoon ook met het vertrouwen yreerd mag worden hetwelk ondergeteekende eeds zooveel jaren geniet heeft ng de eer te zyn w Dw Dienaar H J KABEL Banketbakker Oosthaven B 36 Onder referte aan bovenstaande advertentie heb ik de eer my beleefd in de gunst van het geacht publiek san te bevelen voor het leveren Van liéjJeunerH Diners Soupers Pastei gebak en al wat verder tot het vak behoort met bglevering Jan compleet servies zoowel binnen als buiten daze gemeente Hopende mg het vertrouwen van het geëerd publiek door soliditeit en accuratesse waardig te maken heb ik de eer te zgn Uw Dw Dienaar H J M KABEL Cuisinier Patissier Oosthaven B 36 ONTVANGEN de Nieuwste Modellen van DANES eo Kl DËRHOËDËi en verdere Artikelen tot het vak behoorende U£d Dw Dienaresse J C SPRUIT Noodgodsteeg bg de Oosthaven Wgk B No 57 Goüda Eken 26 October a s hopen onje geliefde O aders en Behawdouders A G J MELKEBT Il M VAN sceiE BC TVMBEENIflNG te hercnnken Haiine dankbare Kinderen Behnwden Kleinkinderen C f XAS BBE DRIFT Mblkbet Ai S VAN D B DRIFT aJJ AlELKERT CjMELKERrWATKHBUS WtA P X MELKERT Veevooe A J VAN dbPAVOORDT Mklicket J TAN DE PAVOORDT Ctóo M MELKERT i OHivenhage Prinsengracht 23 October 1886 KIPPKNVOKR Gezonde KLEINE TABW per 100 KG 6 40 vermengd met MAÏS en GERST per 100 KG ƒ 8 wordt bg minstens 25 KG franco geleverd door R 8LEGT Stolwijkenluit Aanbesteding derbenoodigde LEVENSMIDDELEN en STEENKOLEN ten behoeve van het Bestedelinghnjs te öourfa gedurende het jaar 1887 op DINSDAG 2 NOVEMBER e k des avonds ten zeven uren in het Lokaal van het Gesticht de voorwaarden liggen ter lezing in het Gesticht van 1 tot eu met 2 November van des morgens tien tot des namiddags twaalf uren J e Secretarie A H VAN DILLEN STEEI KOLEI Bg de nadering der winter beveelt ondergeteekende zich beleefd aan tot het LEVEREN van prima Grove Ruhr Kacbel en Uaardkolen Verder verkrygbaar PÜIKB MACHINE VLAM SMEÊDKOLEN en BBIQDETTEN A LAMBERT Voorheen A BOONSTRA Tnrfaingel P 80 Bestellingen worden aangenomen bg A VAU LEEST Boelekade B 81 F A STAM Langenoodgodsteeg B 61 C VLAK Doelesteeg L 214 Wed MOLEVELD Geuzenstraat L 411 A OVEBKAMP Keizeretraat K 205 Nieuwe Bosk Bruine Boonen GROENE ERWTEN CAPVGUNDERS en SplitexT T teziT CR EB AS Oisterenmiddag half l ee is er brand iiitftebroken by den broodbakker Ualeland tr Boskoop Uet liet lioh in de beginne leer ernstig anniieu dooh door de spoedige hnip nn de ingeietenen mocht hti gelvlilien den brand in i nnr tijds te bedvingen Het pand i onna geheel uitgebrand en het achterhnis afgebrabd f Uri was belend aan een perceel met petrolennij Oorunk onbekend Alles was tegen brandschade ireriekerd nnderling wgt de Ge rettrenswatrdig is heli ieder by ziekte 1 fcrlucht ueqmt in ieii onbeperkt TertrouwVn fnwen ontmoet als btj Hjpnotiame en biologie neai Ct neen eigeniqk dat deieIJde arts tot wii ongeral loo gaarne tyne ti hlilp en raad men dan too stelt maar al te Taak w nti iqne stem Terheft tegen laoeKlijk rerklaarbare lakeo welke meestal ondernomeii iirden oni iiit de lichtgelooTigheid munt te slaani Hg mist lijn invloed all hel geldt fertooningentl welke me het kleed der mystiek worden omh nnn 6eldf l tt enkel ootiegrypelgkhedeu alleen dianitig to aitspaniiing tol aardtge remmingen oi ner dat jte Toor eeuigpersoon schade aanbreagep dan toil men er nogTrede mee kuuiuu heboeii fxur daarb laat menliet niet lil Het is waar oe geneealieareu ikiianen de Terrioh tingen fan een Donate ennmin direct TerklAt en als die Tan dodere goochelaars maar wel kunnen g TerUMp dat die gevaarlgk ign Tan wege de sf hM lgken lOTioed d en de hypnotische en biologlsdfle lewerkiiigeG op het sajet moeleu uitoefruen Die sehadelgke iii loedei ign éoor een loo groot aantal feiten beTest gd flat het boKen allen twijfel geTaa lgk is een fifsciuutei r rrghind e laten om ign spel met de geiAndheid ran bet publiek Toort te stttep niet alleen met de cetondheid Tan hel siget dat er iich toe leent raaifr ook met die Tan g eel het loesehauweud publiek Of is mrn Tergeten hoeveel duizenden in het begin der vorige eeuw vielen als het werk der coovursionnaireu tq Parys P Heeft men geen notitie genomen van de onzinnige geestdrift der oamisards Tan de hohuwelyke martelingen bg het houden der Amerikaansche campmeetiiigs an de Sohotsche reTivals Tan epidemischen zelfmoord der Milaneesohe maagden van de bekende epileptische epidemieën in het weeshuis te Haarlem en van zoovele andere trenrige verschgnsrieo dii mrest allen door één voorbeeld aanstekelyk werden Is het niet algemeen bekend dat epilepsie Vitiisdans en meer dergelyke leonwiiekten alleen door anschoawen besraettelyk werden P En als men nu ziet dat daar personen plotseling als door een toovermaoht op deu grond wordeu geworpen het bewnstzgn Terlieiec of loi onwillekeurige bewegingen orden gedwougen ligt het dan niet roor de hand dal zulke tooneelen het gemoed vooral Titn kleine en groote kinderen moeten schokken en allicht tot naTolging opwekkeu Hier behoeft echter geen Trangteeken meer gezel te worden nu Tan die nadeelize uitwerkingen reeds zgo bekend geworden De Gentel Cl meent dat de in haar TOorlaatste nummer aan olScieele rapporten ontleende reeds meer dan Toldoende moesten zgn voor bel openbaar gezag om paal en perk te stellen aao die gevaarlyke aardigheden Uet Ueneeskundig Staatstoezicht wijdt rainutieuse zorg aan bet voorkomen van bcimetting der overige organen maar nu mag ook het zenuw en hersengestet wel een beroep doen op dezelfde bescherming al wordt de aanval daarop ook bewimpeld in den vorm eenrr vermakelyke Toorstelling en door het publiek met applaodissemeot begroet In een open envelbppe zouder adres it eert bankbiljet van 100 in de brievenbus van hel postkantoor te Lolden gevonden Te vergen dat de post lulk een onvoldoend geadresseerd briefje aa den jaisteu man brengt gaat al te ver et be tuur der kiesvereeniging Gromhoeltige Fryluid en Vooruitgang te Zuidbroek en Winscho terigl heeft aan de litterale kiesvereenigingen in de proTincie Groningen een scbryven gerioht waarin het er op wyst dat nu de druk der belastingen zich tegenwoordig steeds meer doet iievoeleo bet thans meer dan ooit plicht dor Regeering is op hare uitgaven looreel mogelgk te bezuinigen Om aan te toonen dat dit haar mogelgk is wordt in de eerste plaats gewezen op de meeniug door mr Cileiohman in de kieevereeniging Burgerplicht te Amsterdam uitgesproken dat ons ambtenaarspersooeel veel te uitgebreid is Vervolaens wordt herinnerd aan de woorden door mr joeman Borgeaius te Haarlem genit De verleiding wat te groot om met het Indische geld waaraan geen einde scheen te komen op steeds weelderiger voet te gaan leven en men bedacht niet genoeg dal op de vetie jaren wel eeus magere ko den volgen £ en tweede oorzaak ran de toenemende Terhoogiar dier uitgaven was de sterke steeds tot Terhooging geneigde bureaucratie welker residentie deu Haag is maar die baar lertakkingen heeft door h t geheele land Steeds had en heeft ig nieuwe ontwerpen in portefeuille steeds eitoht zy nieuwe iiitgaTea Ben derde oorzaak is de groote inTJoed dien de locale belangen op Kegeering en Volksverlegiinnoordiging hebben De lust om aan de staatsrui te plukken is in Nederland zeer groot Ten slott wordt aangehaald ceh deel van den Tgfden Slaikkundigen Brief au mr S van Houten waarin deie eveneens wijst op hel levaar dat ons land bedreigt dat wg een beambten staat zullen worden Volgens het bestuur van Grondieetttge Vrijheid en VooruU ang is met het oog op deze aanhalingen niet te tw fen aan de Ie groote weelde onzer Staaisinnohting Il Terwyl men zegt he o a tbu denken dat de ncosten To r oflogled marine ta i len Tcrroinderen j by d tégenwaord re lage prijzdn Tan fourage en materieel wyzen ii begrootingeij ieue andere richting aan Is beiu iniguig een dfliigende eisch des tyds de noodzake ykh id daarvan jspringt te meer in het oog wanner men bedenlil dat voor het geld idat Dutteloosl i wol t uilgegelre i zoovele andere zaken die taan sl rijtls welvatrt Uorderlyk konden zijni hfdd n tol sta d kupnen iwrden gebracht De straks gedoeil dq alltorilefieii komen hierin overeeui di het aanlgl ambtenaren aan de verschilleiide deptrlemleutennvan altfo Wxour inladen tyd der udiichs biien Terbazend iuitgebreid is zoodat op tdit of en lik de bureaufsréie eene roaohl vormt diej het inv ereu vop belniaarykej bzuini gingen moe lyk scngn te malden Mn aantal ambtenaren b iv bij hetf leparleïnent r i wiklersiaat handel en uijverheiiü s sedert de opkUhtiuB 1877 verdubbeld en de g zamelgke trakMmenlen ign thans 2 i maal loo hoog als toen Mrwyl het niet bekend is waarvoor znllci geachiedd Wy zien wel in dal het eene krachtige Regeiring Tereischt om Toldoeilde tegen d misbruiken Tan de bureaucratie iu te werken wij beseffen dat het Toor individueele leden der Vertegenwoordiging zoo goed als onmogelyk ia mei ruwe band in bestaande orgaoisatieu in te grypen en waardeeren verder ook waar de Veriegenwoardi iing bHjk geeft te streven naar bezuiniging maar déze bezuinigingen bepalen iich te veel tot ondergeschikte uitgaren zouder tol doortasiende over te gaan Hri komt ons voor dat voor de kiesvereenigingen hier een terrein van werkzaamheid ligt Vereenigen zij zich vosr dit doel dan zal daardoor langzamerhand de volksgeest wakker worden wat niet kan nalaten lira ht lei geven aan de Vertegenwoordiging en aan de Regeering om meer en meer in de gewensohie richting te werken Het belang der zaak zou zeker bet instellen van een enquite door eene daartoe expresielyK benoemde parlementaire commissie wettigen en aan de kiesvereenigingen is de taak daarop eendrachtig bg de bevoegde macht aan te dringen Zal eene dergelyke commissie door de bescheiden die haar tsn dienste staan de zaak meer au fond kunnen behandelen waar ook voor een leek soms zoo tastbare bewyzen van geldverspilling gegeven worden daar zouden commissién uu het volk door de kiesvereenigingeu te benoemen nuttig werkzaam kunnen zyn door dergelyke onregelmatigheden aan de parlementaire commissie of aan andere autoriteiten mede te deelen Aan die vereeniginiten welke met Orondmttl e Vr ieid e Vooruitgang in de voorgestelde richting willen samenwerken wordt verzocht dit vóór 1 Deo a s te willeu melden aan het bestuur F J Zylker voortiiter en S B Dallinga secretaris Eea vergadering van afgevaardigden te Oroningeu zal dan daarna kunnen plaats grijpen In tike taal heefi men woorden of woordstammeo die twee juist tegenovergestelde beieekenisseu bezitten Zoo beteekent in het Duitsch Boden èn den grond waarop een huis staat èn den zolder die boven in huis onder het dak lich bevindt Iu onze taal vindt meu in het woord verdieping een voorbeeld van zulk een tegensielling Ook lo bet Laigu beteekent altut te gelyk diep en ioog Dr Abel een Üuitich taalgeleerde heeft dezer dagen in een vergadering der Anthropologische veieeniging te Berlyn over deze tegenstelling enantiolente een voordracht gehouden die ook in t licht II verschenen Hg loont daarin aan dat vooral het oude Aegyptisch rgk is aan lulke woorden die elkander teiienspreken Hy Terklaari dituitdentgddater enkel een spreektaal bestond en men door gebaren den tin der woorden aanvulde Later toen men begon te schrgveu moesten de gebaren allengs door andere middelen die de beteekeots juister aangaven worden vervaugeu Oorspronkelgk echter beteekent lulk een stam een algemeeue toestand enz zouder aanduiding van de richting Du bigkt o s nog in ons woord MARKT en 3PAARDENte GOUDA Mijnkeer de Redacteur I Mag ik u beleefd vertorkeu voor ondersiaiinde een plaatsje in nw geacht blad naar aan eiding van deop a s Donderdag 2S dezer alhier te houden Vrge Veeen Faardeumarkl P Hoewel het onnoodig zid zy Veehouders en Veehandelaars vai Gouda en Omstreken op hel groote belang der Goudsche weekmarkl te wyzen acht k het toch niet ondiensiig om door deie nogmaals lielanghebDeoi en op te wekken deze vW markt te bezoeken tett ieder aanradende hel zljue i ierl te bgte dragen Al acht it mi onbevoegd om eaii oordeel uu tespreken omtrent hel al of niet sllgen deftr vrge markt voor de toekomst zoo zal meu mg toeste nmen dat een ruime aanvoerjop a s Donderdag zeke goed léoet werken Toqjr de geregelde wekelijksc e tnarktdagen 1 Daarotti steehouders n Olti trekea toont i slelliug doon uwe opko gen vuï V en Faardi Mo ihet gelukken verwach lingeb ver overiri verbete ng i et Gondschi Veehandelaars Jto i Uondefdag uè au Gouda belang Ist en hét Ier raarkt breu de Unit vrge mant de en ztj IHden lot algemeene mark lan zuileu de bewoners pin iouda en omliggende plaatsen een bigdetoekomst f ei leiden in deu de U dankze gende MiJDDCcr de Redacteur vi oi ruimte ben k Uw dw idifnaar I N BOTH Bloem ndaal bg Gouda 23 Odi 1886 mnkur de JUdacteur rf Daar ben m H Oude herhaald ii een warm voorstander van gymnastiek t ik het werkelgk betreuren dal d beer ikerk 2e gymnastiek onderwyzer alhier na aanvragen om localiteil voor tijne privaat lessen tieohti cenige middagaito hel gymnastieklokaal aan de Spieriiigstraat ter iguer beschikking heeft gekregen en wel Woensdags van s namiddags 4 tol 6 uur als wanneer dr heer Ouderkerk dezen lomer let gaf lu Bodegraven eu Zaterdags vtn 2 tol 8 uur t nainiddagt De eerstgenoemde uren konden hem dus mets helpen daarenboven was hg genoodzaakt door hel beperkt aantal uren des Zaterdags aan tooveel kindereu te gelijk les te geven dat hg zyue leerlingen zonder op onderdom te kunnen letten iu groote klassen moest vereenigeu waardoor natnnrig kerwgze het onderwys leed Bij onderzoek is mg echter gebleken dal bovengenoemd gymuastiekloeaal gedurende de laatste jaren slechts 2 avonden in de week bezet was sn wel Dinsdags en Vrgdagsaronds en dus iedere week 4 avonden ougebruiki stond weshalve ik met kan begrijpen waarom niet één avond het locaal aan den heer Ouderkerk kan worden afgestaan Ik zeg dit laatste vooral met het oog op de gymnasuekTereeoigiag irl eelsior waarTan de heer Ouderkerk direoieur is deze vereeniging beslaat grootendeela uit jongelui die of de school bezoeken of in zaken zgn en die dus niet anders dan s avonds kunnen gymuastiteeren Daar de leden dezer vereeniging zich tegenwoordig behelpen in een achterzaal van het Herihuit aan de Spoorstraat een locaal dat vergunning heeft en waar naar tnen mg van vertrouwbare zgde mededeelt tommige leden niet komen mogen eu dut van gymnastiek ondcrwg geheel zgn verstoken too hoop ik voor de Goudsche jongelui dat het daaglyksoh bestuur kun in staat zal stellen reeds dezen winter in een der stedeiyke gymoastieklooalen te kunnen werken Verblyve onder dankzegging Toor de verleende plaatsruimte Een ingezetene van Gouda ADVERTENTIËN i Ondertrouwd MATTHIJS MARTIN DS JOANNBÖ GOOBISdEN ea MARIA VAN WILLIGEN Gouda 22 October 1886 i sssassii ihüssi S f Op den 30n October hopen onze geliefde Ouders LEONaRDUö van WANKOM en MARIA VAN DB PAVOORDT hun riJJ Ey TWlNTia JARIGE ECHTVEBEESIGING te berdenken Hunne dankbare Kinderen Receptie 31 October iatrouwd H BBAAT Ja KN N dobbepaal die ook namens wederzydsche familie hnn harteiyken dank betuigen voor de vele bewysen van belangstelling bg hun havrelgk ondervonden Koudtkerk a d Rijn 20 Oct 1886 De ondergeteekeuden betuigen bg dezenhunnen hartelgken dank voor de vela blgkenvan belBBgsteHing op den 15n dezer onderTonden B G J VAN DEÜTEKOM M A W VAN DEÜTEKOM MiNDEEAA De ondergeteekenden betuigen hunnen hartelgken dank voor de vele blgken van belangstelling by de geboorte hunner Dochter outvaogen J P WEIJER J A 8 WEIJEB goiA 21 Oct 86 T Tbotsknbueo V Voor de rele bewy ien van deelneming gedurende de ziekte en by het overlyden vim mön geliefden Echtgenoot ondervonden betuig Ik mede namens myne Kindeten en Behuwdtmderen den hartelyksten dank A JASPEB8 bolKfa 23 Oct 18 86 ZWANBNBORG Er wordt gevraagd tegen November in een lein gezin een R K e goed dan naaien en strijken Adres aan net Bureau dezer Courant onder No 1407 IJSEl STOOMTRAM MontfoortsclieBEESTENMAEHT EXTRA TBAM van Gouda naar Oudewater op 26 OCT s morgens 4 uur Retours van af heden verkrygbaar tot MAANDAG AVOND 8 uur op t Bureau te Gouda In de Tram worden alleen biljetten enkele reis afgegeven Te Oudewatcr kan men a 35 CU per persoon direct per rgtuig naar Montfoort zoodat men vóór 6 uor op de Markt is Veewagens by tgdige aanvrage beschikbaar DE CHEF Mr 1 MOLENAAR Notaris te Waddinxeeen op MAANDAG 25 0CT0BEI11886 des morgens ton 11 urein het nieuwe Verkooplokaal van het Koffiehuis HET Scn vAKB0ED op den Kleiwegte Gouda in het openbaar Veilen en Verkoopen in perceelen en gecombineerd Een HEERENHUIS geteekend Q 257 metTUIN gelegen aan de oostzgde van de Crabethstraat binnen Gouda Verhuurd aan den Heer ADELS tot 1 Anir 1887 a 300 per jaar Een HEERENHUIS geteekend Q 259 met TUIN gelegen naast het voorgaande Verhuurd tot 1 NoTembeü 1886 aan Meiufvr BOGAERDT a ƒ 325 per jaar Een HEERENHUIS geteekend Q 261 met TUIN gelegen naast het voorgaande Verhuurd tot 1 Januari 1887 aan den Heer KAPfEIN a 300 per jaar Grondlasten van 1886 ƒ 0 33 genietende de perceelen vrgdom van grondlasten wegens gebouwd Eigendom Aanvaarding bg de betaling der kooppennincen op den 30 DECEMBER 1886 Te bezichtigen op Donderdag Vrijdair en Zaterdag 21 22 23 October 1886 van 12 3 uur des namiddags miU vooraf bg de bewoners belet vragende Nadere informatien geeft de Notaris MOLENAAR genoemd VRAAGT De krlslalheldere Arac PuQcb 1 p Flesch monsters gratis en franco bg J F Herman Zoon Tiendeweg ONTVANGEN eene ruime sorteering DAMESHANDWEEKEU zeer geschikt voor St NICOLAAS cadeaux Gez schouten GOUDA Gouda 23 October 1886 Ooderwys In gewoon en Raliaansch BOEK II OU DE i WESTHAVEN B 164a J J BOER Leeraar M O Dames Aanstaande week zal Mevr BAILLEÜX het genoegen hebben met eene prachtige Collectie Dames en Jongejnffrouwenlioeden het mooiste nieuwste en goedkoopste op dit gebied voor het a s Seizoen te eiposeeren in het Schaakbord Kleiweg E 97 De dag der komst wordt door circulaires en annonces in de Couranten verder vermeld In het belang der geëerde Dames wordt op deze Expositie bgzonder attent gemaakt Met hoogachting Mevr Ep BAILLEUX