Goudsche Courant, zondag 24 oktober 1886

Lange Groenendaal 1 14 laftge Groenendaal 1 14 M de VLETTER BUiiniR iiii iW Zondag 24 OctoAer 1886 o IN Garen Band Saijetten en Mode Artikelen Groot assortiment in MANTEL en HOEDENGARNE RING HANDSCHOENEN WOLLEN ARTIKELEN enz ZUIVERE FRANSCHE WIJNEN De bekende BORDEAUX ft ƒ 27 per 48 Flessohen met accijns franco huis geheel Nederland ook per proeffleaoh kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MEUKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WUDSTaAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Wellens Boonekamp Elixter Hoogstraat A 124 Heelt voorradig eene ruime keuze in berichten niet geheel veriwjjgen weten er aieu van j integendeel de Keiier is volgens hen leer wel keert heden naar BerHjn terug en er bestaan reeds plannen voor verschillende jaohtpartyen Er is geen reden 1de Fransche kranten voor byionder ingelicht te bobden Wel zoa de dood van Wilhelm op dit oogenbl k een allergewiobligsie gebeurtenis zyn daar de Keiier een onvertettelyken afkeer heeft van den oorlog et na lyn dood de oorlog met Prankryk waarschyulijk een zaak van wellicht zeer korten lijd is Frankryk legt hel blikbaar op dien oorlog toe en de Duilscbers willen hem boe eerder hoe liever indien hy toch moet komen De advocaat Gnillery te Brussel heeft de candidalunr voor de elgiscfae kamer aangenomen daar dete hem werd aangeboden als een onderpand voor de eensgezindheid der liberale parlij welke door alle liberalen in den lande wordt verlangd Wanneer hg door alle liberalen en radicalen wordt gesleuud acht men Guillery a verkiezing verzekerd daar nit de jongale verkiezingen ie gebleken dat de rereenigde liberalen en radicalen te Broasel ruimschoots legen de clericalen lyn opgewaasen Kaatongerecbt te Gouda Trreobuittiag van Woenadag 20 October 1886 Kantonrechter Mr J H van MIEROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SOUOLTEK te Rotterdam VEBOOKDBELD P V buisvroB van D v 8 bierhuishoudster te Gouda tot 2 boeten van 2 gulden of 4 dagen wegens op twee tydstippec verkoopen van sterken drank in het klein in baar bierhnia io de Vogeleniang te Gouda zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders A S baggerman Ie Gouda tot 2 gulden of 2 dagen wegens in den IJasel ouder Qonderak baggeren Ie dicht bg den oever A de J schipper te Gouda tol 1 gniden of 1 dag wegens zeilen in de ringvaart van den Zaidplaspald r onder Nieuwerkerk A B koopman te Uillegeraberg tot 1 gulden of 2 dagen wegens tillen op sjn bondenkar te Nieuwerkerk A D koopman te Nieuwerkerk tot 1 gulden of 2 da en wegens sitleo op zgn bondenkar te Nieuwerkerk W V koopman te Gouda tot twee boeten van galden of 2 dagen wegens zitten op zijn bondenkar te Nieuwerkerk en lyne honden niet gemuilbtnd hebben VRIJGESPROKEN K 8h bouwman te Nieuwerkerk van de aanklacht van de buitendeur zyner woning te hebben weggenomen of Ie hebbeo doen wegnemen het biljet beameltelyke tieklemaeelen vóórdat een genees kundige had verklaard dat het gevaar van besmetting in die woning was geweken S W boerin te Reeuwijk van de aanklacht haar boenders te hebben laten losloopea op eens anders land Niet voldoende gebleken dat de hoenders door de nalatigheid van de beklaagde die blind ia hebben losgeloopen I Alles van solide kwaliteiten teg en sterk cöncureerende prijzen A F E O N D I O I N O BURGEMEESTER en WBTHOUDBRS van Gouda Gezien het besluit van den Heer Commissaria des Konings in deze Provincie van den 16a September 1886 A No 847 Se afd frov Had No 59 betreffende de verplichting tot het doen van suppletoire aangiften voor de BELASTING op het PERSONEEL over bet dienstjaar 1886 87 Brengen Ier algeraeene keunis dat volgens de artt 27 en 42 der wet op de Peraoneele Belae ting van den 29u Maart 1833 Staatthlad No 4 zooals die zyn gewyzigd en aangevuld bg de artt 7 en 14 der Wet van den 9n April 1869 SlaaMlad No 69 tot het doen vau suppletoire aangifte verplicht zgn allen die na den 16n Mei jl een perceel in gebruik hebben genomen alsmede zg die dienstboden of paarden i a laat8lgei oemden datum hebben anugesohaft Wordende de ingezetenen mitsdien herinnerd aan de op hen rustende verpliohiingeu tot het doen Wintermantels Regenmantels Kindermantels Jongens Jasjes Jongens Pakjes Tricot Handschoenen Tricot Onderpakken Tricot Lijfjes Tricot Rokken Milion Rokken Bonte Handmoffen voor Dames en Kinderen met bijpassende Colliers Pluche en Astrakan Colliers De otarls Mr I MOLENAAR te Waddinxveen zal op Maandag 29 November 1886 s morgens ten 11 ure in het nieuwe Verkooplocaal van bet Koffiehuis cket ScatAKBoao te Gouda publiek verkoopen Een voor weinig jaren nieuw gerestaureerd Woonliuis H 158 met Waterleiding met afzonderlgk verhuurd wordend Bovenhuis flinken TUIN en i CHÜÜR zeer gunstig gelegen aan de Turfmarkt binnen Gouda met GANG of ERF daarbg behoorend Kadaster Sectie B nummers 1688 en 452 te zamen groot 3 Aren 44 Centiaren Verhuurd Beneden aan den Heer BOER voor ƒ 239 per iaair Boven aan den Heer vab EIJK voor 185 per jaar tot 1 Mei 1887 Betaling en aanvaarding op den 3 Januari 1887 Te bezichtigen den 25 26 en 27 November 1886 van s morgens 10 tot s namiddags 3 tinr mits vooraf bg de bewoners belet vragende Nadere informatien geeft genoemde Notaris MOLENAAR te Waddinxveen Openbare Verkooping te GOUDA op DINSDAG 26 OCTOBER 1886 des mor r ns te 9 uren voor en in het Huis Gouwe No 7 van eenen netten IlSrBOEIIDEIli waaronder gewerkt GOUD en ZILVER Daags te voren op de gewone uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notan FORTDIJN DBOOGLEEVER te Gouda 3p Hoogstraat lU A 124 Wollen Kinderjurkjes Echte bonte Mutsen Wollen Kapers en Petjes Wollen Kinderdoeken Zwarte gehadkte Doeken Gekleurde trollen Kousen Rooie tricot Broekjes Witte nn roode Borstrokken Corsetten HO 110 150 J90 Witte en gekleurde Flanellen Baaien en Bevers Japonstoffen en Dameslaken enz enz enz Openbare Verkooping te öoMrfo ten overstaan van den Notaris G C FOETÜIJN DEOOGLEEVEE op VRIJDAG 29 OCTOBER 1886 des morgens te elf uren in het Koffiehuis Veedïbest aan de Markt te Gouda van Vier HUIZEN en ERVEN aan de Karnemelksloot smalle zgde te Gouda wgk R No 363 364 365 en 366 Eeu HUIS en ERF aan den Turfsingel te Gouda wijk P No 126 Ëen BUIS en ERF aan het Verloren Kost te Gouda wrk O No 506 Een HÜI3 en ERF in de Spelden makerssteeg te Gouda wgk G No 58 En een HUIS en ERF in de Eomgnsteeg te Gouda wgk K No 40 Nadere inlichtingen geeft genoemde Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER E ü W E mim FüNOH per Ut 1 60 per fl 1 30 CmOOP PUNCH per Ut ƒ 1 50 per fl 1 20 bij Smtemaker omp VOORRADIG eene ruime kenze NIEUWE mmmisi voor het aanstaande seizoen Firma J MOÜCHON Dubbele Buurt No 7 WOL REGIMEs In bet éénig Depdt te ér outfa der echte NOR MAAL GOEDEREN handteekening Prof JAEGER zgn voor Heeren Dame en Kii deren rerkrggbaar HEMDEN BOKSTROKÉEN PANTALONS HANSOPPEN KOUSEN SOKKEN KNIEWARMER8 CORSETTEN ROKKEN ONDERTAILLES S0ÜSBRA8 TRICOT en SATIJN aan heU stuk en BREIWOL D HOOGENBOOM Depdtlfonded bg wien gratis geiU catalpgnsrerkrggbaarzgnl Mr 1 AIOLË XAAU Notaris te Waddinxveen zal in ééne zittinfi op Woensdag 17 November 18S6 i s morgens 11 ure te Waddinxveen bg KOUWENHOVEN aan de Brug publiek Verkoopen 1 Drie WOONHUIZEN met vrge Poort aTUIN of BOOMGAARD aan de Zuidkid binnen Waddinxveen gemerkt D 80 81 82 groot 5 Aren 30 Cent Aanvaarding 1 Mei 1887 2 Een groote SCHUUR of PAKHUIS iii t Jaagpad bg de brug aldaar E 27 g Mt 1 Are SSuCent Aah aarding 1 Mei 1887 3 2 68 50 Heet uitstekend WEILAND id Bloemendaal binnen Wadd n rveen begi iuddoor eigendom van de Heeren W MOONS Jt J M MOONS en P HOOGERBRÜGGBJi Aanvaarding 81 Deo l 886 Betaling kooppenningen van al de percetleB op 31 December 1886 Breeder in billetten Nader onderricht geeft genoemde Notarb Wed BOSMAN TIEN DE WEG D 34 Ontvangen eene prachtige Collectie THl BET en FLUWEELEN KINDERMANTEL8 HOEDJES BERRETTEN KAPERS enz Zeer voordeelige DAMES en KINDER PELSMÜTSEN OüTDEEaOEDEHEir Normaal TRICOT Systeem Dn JaiUi Tricot Tailles en verder eene mirnn SORTEERINO in df Nieuwe Artikelen voor het a s gaiaoen LET WEL De ondergeteekeude beveelt zich beleefd tm voor het verrichten van LOOPENDEWERH ZAAMHEDEN belovende een prompte civiele bediening Adres Groeneweg Bierhuis € De Oowevajii wgk L No 11 T YAM EIJK Sociëteit Ons Genoegen 1 Abonnements Voorstelling DONDERDAG 28 OCTOBER 1886 Vereenicde Rotterdamsche Tooneelisten Directie LE GRAS en HASPELS HABTEL4RES Drama in 5 bedr vann EimEBYenTABBi Aanvang 7V ir O Gewone bepalingen en prgzen Snelpersdrnk van A BRINKMAN te Goudi Buitcniandsch Overzicht Het Balgaarsohe Regeotschap is rolgeas de laatste berichteD niet vooruemeDs toe ta gerea aan de Rnssisohe eitcben de heerea maakteD tioh gereed naar Tirnofa te vertrekken voor do opening van de Sobranje welke pleohtigbeid zooals oen weel niet cal worden bggewoond door de diplomatieke agenten aangeïien doie de qaaestie van de wettigheid van deze vergadering niet opgelost aohteo Tevens is door de Bulgaartche Begeering miyoor Paoilza naar het platteland geiondeu ten einde rustverstoring door de Rassischgetinde partg te beletten Er werd te Sofia f erteld dal de Russische consul net tyu geheele personeel de stad zoo verlaten indien de üulgaarsche Regeering het beiluit lot bgeenroepiog van de Sobranje durfde nitraardigen Het schynl in den Franaehen miaislerraad by het beraadslagen orer de crisis vry heftig te i jn toegegaan De gematigde repablikeinen erlegenwoordigil door de mlnjstera Sarrieo Demdle Derelle en Sadi Carnol geraakten in loo heilige woordrnwiaseling met den radioalen vleugel dat president Oiéij het raadiaam aohtle de vergadering te schorsen Na een pansa van een nar werd de zitting hervat Inmiddels gelakte het den heer De Freycinet de gematigde ministers te bewegen ban aanvraag om ontslag in Ie trekken waardoor de schikking tot stand kwam Vóór den ministerraad had de heer Clemenceau den president minister medegedeeld dat fay dit ministerie sou blyven steunen want de radicalen waren te swak tot het vormen van een Kabinet en ecu Kamerontbinding welke het gevolg der crisis moest cyo wilde hq niet nitlakkes De xlUp Franfaise betuigt baar tevredenheid over de wyw waardoor een crisis werd vermeden Het opportunistisch blad waarschuwt echter den heer De Frejroinet nogmaals legen de railicalen en raadt hem aan lyn voordeel te doen met dit nieuwe incident waarait blykt dat telfa de band welke men streelt vaak een doodclyke wonde kan toebrengea De geheele gesohiedenia bewyst hoe iwak eigenlyk het ministerie is Dil is ook de meaning der dagbladen Men moet zegt o a de nRópnblique Franfaiae men moet van de dnnriaamheid van het ministerie tan 4 October 1885 tegenover de Kamer geen overdreven denkbeelden koeateren de interpellanten van Zaterdag en Maandag toch hebben op de miuistcrieele machine het onheilspellend opsohrift breekbaar geplaatst de barst is hersteld maar de barst is er geweest Dagereer op der elfde wyce oordeelt b t Joarnal des Débats Het tegenwoordige Kabinet zegt dit blad kan alleen blüveo beslaan mita het nimmer een aildrukkelyk bigk van vertroawen van de Kamer verlangt van de reohtcnyde is oo iets nalnurlyk niet te vergen alles wat men van de rechtereyde verlangcn kan ia dat ly geen slelselmatige oppositie voert de gemaligdsle groep der republikrinsohe poitij verlangt ongetwyfeld thans niet den val van het Minialerir daar ly geen ander naar eigen zin kan samenslell n maar haar vertrouwen in een Regeering welke zoozeer de uiterste linkcreyde naar de oogen tiet is noodiakelyk beperkt Wat de uiterste liokertgile aangaat ook zy verlangt niet vurig het Kabinet omver te werpen waarin zy getrouwe vrienden telt maar ty kan het Inch niet zeer openlyk baar welwillendheid doen blyken haar kieters toudea bet niet dulden Onder deze omstaadigheden moet bet ministerie het weinige voor lief nemen als by genade leven sich aohter dubbcltinnigbeden verschansen het moet voldaan zijn met een halve goedkeuring een karig toegemeten vertrouwen en een meerderheid welke elk oogenblik kan nitcenspatten alleen tot dien prys kan de republikeiusohe party aaneengesloten blyven De begrootlngicommiasie heeft na de Iriing van hel rapport besloten de inkomitenbelaaling maar weer te schrappen en met de Regeering in nader overleg Ie treden De Fransohe bladen hebben in de laatste dagen herhaalde malen bericht dat de Duilache Keizer tonder bepaald iek te tyn in een bedenkelyken slaat van zwakte tioh bevindt De hooge leeftyd van den Keiier brengt mee dal dil zeermogelyk is maar de Dnitsohe bladen die in den regel zulke dier aangifte ten eiade bevrgd te bigvea vau de toepassing der strafbepalingen voorgeschreven bg art 35 voor zooverre die zyn gewgcigd bg art 13 der wet van den 9n April 1869 StaaüUiul No 69 en art 39 van meergen oemde wet van den 29a Maart 1833 StaaUblad No 4 Gouda den 20 October 1886 Burgemeester eu Wethouders voornoemd VAN BERGEN UZENDOOKN De Secretaris BROUWER BarKorliike Stand GEBOBE V 20 Oct Nieolaa o dei N na der Hqj ea W Ni Qwnld 21 Adrian oaden N Oadyk a N Tin der Lun Cornell onder L T n WUgerd B en i de Or r Dirkje oaden M uper n M I dea Ed 1 Willem Jolunnei oaden S F tan I eowea ra W Huisk mp OVERI ËDEIf 21 Oet M H nn D O 12 w 22 A J W van Kenbergen 8 j 9 m B Vermenlen 1 m ONDEBTBOUWD 22 Oei M M J GooruMn 7 j eu H T n Willigen 27 j J A A Tonlno te elft 91 j en M A B kIi 23 j Moordreoht GEBORBN KUu onder C nn Vliet en K Vonk Joh nne onder C Vermeer ra J vu teenwen Adrunn onder D Boer en N Hennlonn Jolunn onder G nn Jan Cornell Md r E 1 da Jong en J Oudgk OVERLEDEN W lU der Helm Wed nn A de Jong 70 j Oouderak OVBKLRDBN O SInbbe i a k Viuer 2 w ONDEBTBOUWD J W de Groot 26 j eo A Rsdder 24 j Stolwijk GEBOREN Adrian naden H Anker en S na den Henrel Neellj onder P nn Onm en A Cfcam Billigje onder U Vtitpnt en T E B rger Ciirncli onder H lonk en A Oom OVERLEDEN W 8 Anker 1 w D E Knot 17 w A den Hoed 71 j GEHUWD H Ondene a 1 N Verklik Reeawijk GEBOREN Ehubeth onder E B Verkuk ra A Noamen Johann Adrun onder de Jong en M f n Leenwon Wdhelmini onden L nn der Winden en S t n Botwegen Cornell Lodewikm onder W Seboonderwoerd en C V rg ir ZeTenbni2 n JIEBOREN CornelU Hendnkn en Catbarina Eliiibelb er F nn den Dool en O Bookclman OVERLEDEN P Mol 5 m ADVEBTENTIEN DËFl SIPVLP Droge puike PULP ƒ 2 per 1000 kilo Amhemsche 2 40 VERSCHE DELPTSCHE RÜOMBOTER W DEN HERTOG Lange Tiendeweg Gouda uit de BLIKKEN TROMMEL van A VAN TÜIJLL Amsterdam Het is een eer verzachtend en losmakend middel tegen Hoest en aandoening der SlgmvUesen per doos 40 ets Dit merk alleen te Gouda verkrggbaar bg J J van der SANDEi Banketbakker Markt TE KOOP gevraagd 100 Liters Zoetemelk per dag voor een vol jaar te LEVEREN in Gouda Adres franco brieven onder No 1401 aan het Bureau dezer Courant