Goudsche Courant, zondag 24 oktober 1886

1886 Woensdag £ 7 October N 3461 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken STEENKOLEN In lossing de LADING Grove Ruhr Kacbelkolen waarait wg tot 87V et per H L Mud kontant zonder korting afleveren vrg aOnhnis bezorgd mits bg 2 of meer Heet gelgk genomen JAN PRINCE Cie Kantoor Turfmarkt H 101 Gouda 21 Oct 1886 Louis P WELTER Coiffeur WESTHAVEN B 193 Benig Depot van het bögenaamd Loris P WELTERS BLOHaillNOXIEST pïOqjn iioqoapUBia3pt M uo JUjsnp UI aq Tsptii j3pa axiDo lunajs üy ua lasjfjts s J8 BMjapuo l COHWAV Mljne beoordeeilng van de Mondspoeling van den K E Hof Tandarts Dr J G POPP te Weenen BcDA PisT September 1879 Ter liefde rtn de waarheid moet worden erkend dat al de tandmiddele en mondapoelingen door pronlntiere penoueu loo uit Weeuen als nit de rersohillende profinoiën orer de gaoaohe monarehie rerapreid hier te lande doot Dr POPP S Ajiatherin llondgpoeling Tandpasta en Tandpoeder byna geheel ijjn verdrongen en achier niet meer worden getraagd De genoemde artikelen van Dr J Q FOFF worden door mensohen van alle klasaen der maatachappy gebriiikt t tgn artikelen van blqtende waarde die over tien ja twintig jaar niet minder inllen worden aangewend dan thans hel geval ia Ome tandartsen lijn besoheiflen genoeg om geen pogingen te doen tot het nitvinden van dergelijke middelen want zy louden door hen te vergeeft wordeit beproefd Dit vall hier des te dnidelqker in het oog omdat de genoemde artikelen vervaardigd door der heer POFF ijn saamgeateld naar VDorsehriften afgegeven door onze voornaamale Hougaarache geneeskondigen en landartaen steunende op de wetenschap en de lessen der erTsriug t Zyn aiimnnlende middelen welke den vervaardiger ailkoofde hunner heiliame werking tot groote eer verstrekken St ILKO Rentenier Verkrijgbaar t Gouda bij J H O Hninok winkelier op de Hoogstraat A 128 Ie Kotterdam by F E vai Santen Kolff te s Hage bij J h V Soabilié apoht te Delft bg A J van Byn te Schiedam bij 0 Malta Gi te Leiden by E j oordyk te Amsterdam by F van Windheim k Co en H H Uloth 8e Go apotheek te Utrecht bij O H N va Spanje idem Lobr k Porton Droogisteu Snelpersdruk Tan A Bunkham te Qoad Heden Z a t e rd a 23 dezer OPENING van de Nieuwe 7AmNSSLACaTEIlIJ en Machinale Woratmakerij van J O SUITS Lange Tiendeweg D 40 Mij vleiende door eene nette en civiele bediening mg UEds gunst waardig te maken heb ik de eer te zgn UEd Dw Dienaar J G SMITS AAITBESTEDIIT COMMISSARISSEN der Sociëteit cOn GeNOBGBN zullen op ZATERDAG 30 OCTOBER des namiddags ten twee ure in genoemde Sociëteit AANBESTEDEN Het bouwen van een Retirade gebouwtje enz Aanwijzing Donderdag 28 Oct 1886 des morgens ten half tien ure Bestek en teekening vai af Maandag 25 October aldaar ter overname Magazijn van Tapijten en lielianijseipapiercn D 80 KORTE TIENDEWEo D 80 van B W v d Pavoordt Bericht de ontvangst eener groote keuze Vloer en afgepaste Kachelzeilen in alle maten en prjjzen Door het voortdurend gebruik van Prof Pergrer d Alion HaarExthact zetten de uitvallende haren zich weder vast blgft het hoofd rein en worden de haren krachtig en frisch Het doet de nieuwe haren ontkiemeni zoodat men zich na een kort gebruik in een fraai hoofd met haar mag verheugen Prgs per flacon met gebrniksaanwyziog 40 Cents Verkrggbaar bg Weil N Sanders Leiden W Ligthelm Voorburg A Bos Berkel Wed Bosman Couda A Prins Zevenhuizen Wed G Wilhelmus Woerd l Te en JICHT m BHUMATIEi verkrggbaar te Gouda Wed Bosuah Tiende weg G IJSELSTIJN Blanwstraat Alphen L Vabossiau Zn BotfojToiien B G K Beimkel P VïasLooT Boskoop J GoüDKAOK P LOOKAN HarmeUn W G Kurvkes Haeerewoude i Gaarkeuken Kamerik vw Ebdwkn Oudewater J Lievland Rijndijk A C Post Stolwijk A Natzijl Waarder Wed BouTHOOEir Woubrugge A D Wilde AANOOENINtEN Op Toordeelige voorwaarden worden Depots geplaatst aanvraag aan het Hoofd Depot bn M J C HAM te Utrecht Steenkolen Mag azijn R U H R O R T in het Bnnrtje bg de Turfsingel vau EBNST FELDMANN te Ruhrovt Vertegenwoordiger en gemachtigde A KAPTIJN Crabethstraat 261 Verkrggbaar Extra grove KAGCHELKOLEN 0 55 aangevoerde SCHAALKOLENs 0 85 per Hectoliter vrg aan hnis 2i contant Afgehaald 5 ets per Heet mud minder Bestelkantoren bg J SCHOUTEN Melkverkooper hoek Haven en Veerstal G VAK DEN BERG Buurtje en A KAPTIJN Crabethstraat 261 NB Bg bestellingen per briefkaart vanfminstens 5 Hectoliters worden de kotten van de briefkaart teruggegeven WINKEL C5 mïKUNST VERVERIJ DRUKKERIJ Chemische WtuscherU Afleveriiig Verfgoederen altijd U dsgen Waschgoedereo in korter tyd Afimm A ent te GOUDA de Heer J BUEUKEL HOOGSTRAAT waar Staalboek ter inzage ligt Lange Dwarsstraat is VERPLAATST naarde KATTENSINGEL ten huize van B vak oer SLOOT en beveelt zich beleefd aan tot het maken van COSTUMES EN MANTELS en wat er verder tot het vak behoort Oude harde Burg erlurf uit de SLUIPWIJKSCHE VEENDERIJ d ƒ 4 per duixend vrij aan huis P HOOFTMAN JZa KLEIWEG E 100 Jf Jf Hiermede berichten wg UEd de ontvangst der nieuwste Parijzer Modellen VAK DAMES en KliXDËRHOEDEN Ons steeds aanbevelende voor het maken van COSTUMES en MANTELS UEdt Dw Dn A en B van HAASBERGEN voorheen A OLIFIERS Gouda Hoogstraat A 119 Nieuw ontvangen de Z Cents SIQAAB Merk W ILLEM 111 J van SO SBEER Gouda WOLLEN JACBTVESTE A van OS Az Eleiweg E 73 BINNKNLAND GOUDA 26 October 1S86 Woensdag 24 Xoreniber e k heeft eene verkietiofc pisals voor 6 leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier Aan de bear van aftreding zqn de ieeren C C H Prince D G van Vreumingen A van Beedl Dortlaod H Stravcr en H Braat De kerkeraad der Ned Herv gemeente alhier formeerde gisterenavond ter voorziening in de vaeatnre ontstaan door het vertrek van Dr C H van Bhjjn naar Groningen hel navolgend ajphabetisch twaalftal predikanten A F Adriani tè Bensvoude U A V Regteren Altena t Bussam C Beets teBgswqk D Cannegieter te Bellen L H F A Fanrr te Wondeoberg Dr A I Th Jonker te Botterdam U H Henlenbelt te Honten O Sohriecke te Pqnacker L C Sohuller lot Peursem te Alkmaar J J A Valeton Ie Dedeiusvaart Dr J Th de Viseer te Almelo en A Voorhoeve H Cu te Katvgk aan Zee De heer Willem van Zayten is tiek geworden toodat eene verandering van programma voor de voorstelling van Donderdag a si hier Ier atede door het Botterdamsohe tooneelgeielschap goedig is geworden In plaats van het aangekondigde atuk lal un worden opgevoerd TiLLi blg pel in 4 bedr door Fr Stahl Daarin treden op de dames Calh Beeraman Bnrlage Verwoeri Maria Vink A Beakers en de hh D Haspels Paolmag Tartend H de Vriea en Victor Faasseo Als nastnkje wordt gegeven Hu ia Mixï ikLOKaacH bigspel in 1 bedr waarin optreden Mevr Bnrlage Verwoert en de hh Boaier Faaaaen Poolman en V d Lugt By een giateren te Kralingen gebonden hnishond sehietwedstrqd werd een pr s behaald door onien stadgenoot den heer van Wgogasrden met 61 pnoten Het Gerechtshof te s Hage deed Zaterdag nitspraak in sake bet hooger beroep van den Off an Jnstilie bli de Haagsche Rechtbank van een vonnis waarbij notaris A M Schagen Van Leenwcn wanende te Delft werd sobnidig verklaard aan misbmik van vertronwen en veroordeeld tot j r celstraf en vrggesproken van een tweede pont van aanklacht het vardaiateren van gelden hem in gn jnaliteit toevertrouwd Het Hof besliste dat de schold ten opsiohte van bel eeritt pnnt van aanklacht nirt was bewezen en sprak bekl daarvan vrü wat het tKted4 punt van aanklao betrof vereenigde het Hof lich volkomen met het oordeel dea eersten rechters dat bekl zich daarasn niet had achnidig gemaakt De reohtskosten in beide instantiën gevallen komen volgena s Hofa arrest ten laete van den Staat In het Volkspark te Amsterdam heeft Zondag een debat over socialisme plaala gehad tussohen den heer J A Fortugn nadat deze had gesproken O cr De leugens der Bonrgoisie den heer Pilot die reeds vroeger discussie met de sociaal democraten uitlokte en den heer Domela Nienwenhois Het bleek dat de keeren elkander eigenigk niets anders te verwgten hadden dan dal ag geen van allen vergenoeg gingen Radicaal of sooialiame was slechts middenmanawerk anarchie waa t eigenlijk ideaal Aan het alot der vergadering bracht de heer Domela Nienwenhois aan de Nederlandscbe socialisten die hem bg ign komst met taejniohing hadden ontvangen een groet van de Duitsobe broeders in Zwitserland Zg aloegen teide bg met groote belangstelling de sociaal democratische beweging hier te lande gade Door den heer D Borger Ie Amersfoort wordt de aandacht geveatigd op het feil dat Nederlandscbe boekbandelaars die kisten met boeken naar Indiê tanden deie naar Antwerpen brengen en te van daar verzenden omdat de handel der Belgen met de Nederlandiche koloniën minder beiwaard is dan die der Nederlanders Het ia zoo Door het hooger port dat van Indische postzendingen nit Nederland dan van eldera wordt geheven komen de belanghebbenden tot dergelijke middelen Op t gebied der telegrafie is t evenzoo in sommige gevallen Ona ia het feit bekend van iemand die als bg niivoerige telegrammen naar Engeland heeft te verzenden ze aan een vriend ie Brussel seint die ze dan van daar verder naar Londen telegrafeert En dat dubbele telegram kost dan 6 cent per woord minder dan éen rechtstreekKbe dépêche van hier naar Engeland I Bij een eenigszins uitvoerig telegram zooals bgr voor de Londeosche dagbladen vaak worden verzonden ton het de moeite loonen iemand er mee van Den Haag naar België te lenden om kosten te aparen I N R Cl Een ttaallje van oplichterij Deter dagen kwam de vrouw van een polderwerker in een schoenwinkel te Bijsen om een paar laanen voor baar man Ie koopen Zij verzocht éeoa laars die haar man van pas scheen mee te mogen nemen opdat haar man die zou aaopaasen Zg tol daa terugkomen om de andere laars op ie halen en dan te betalen Later ging tg naar een anderen schoenmaker en deed daar eventoo maar na nam tg een laars voor het rechterbeen mee en bg den eersten een voor het linker Altoo had haar man een paar nieawe laarzen zonder dat bet haar ieu koalie zegt de Zatf Ct Het zal haar toch wei na een tgdje bet vertiea nu de vrgheid kosten In bet Mai mHiel fFeekUad schreef de hoofdredacteur Walbnrgh Schmidt een hoofdartikel vrymelêélarg itaaikunde Deze vraag wordt ontkennend beantwoord Vri Ktaelarg tegt de aohrijver verschilt o i zooveel van ataatknnde dat q het b v ala de grootste ramp zouden beacbonwra die de O in Nederland kon overkomen indien de Gr Mr gekozen tot volkneriegenKovriiger beide betrekkingen tegelgkertgd zoude bigven bekleeden dat we het als hel begin der volkomen dissolntie der O in Nederland zouden moeten beschouwen indien de Gr M der O van vrijmetselaren goonden werd in de antichambre van den Miniater van Binnenlandsche Zaken Wg achten het een zegen voor de Orde dat er bekwame volksvertegenwoordigera zgn die leden der Orde hunne stem binnen s lands vergadertaai doen weerklinken die pal staan tot welzgn dea volks voor de beginselen der O maar de vertegenwoordiger der O in Nederland in tgn geheel ataat OOKS inziens te hoog en zgn persoonigke invloed in de O is moet veel Ie groot zgn dan dat de belangen der O niet zouden schade Igden indien hg ala Gr Mr en Volksvertegenwoordiger optrad Nu is broeder Van Diggelen Grool meealer der Vrijmetselaars werkelgk gekozen tot lid der Tweede Kamer Is de meening van den redaotenr van bet Utt niek Weekilad die van velen der broederen Vrgmelselaara dan tal de opvolger van Prina Frederik en Prins Alexander wel genoodzaakt zijn als Grootmeester af te treden Immers de nieuw gekozen afgevaardigde heeft te duidelgk getoond gaarne tot lid der Kamer te worden benoemd om nu te dachten dat hg om het Grootmeestersohap hel lidmaatschap zoa opofferen Sncci de virtuoos in het vasten die reeds te Milaan de proef van dertig dagen vasten glansrijk heeft doorstaan schgnt het hongerlgden als tport op te vatten Iemand die hem Ie Rome bezocht vond hem teer in tgn schik dat hg eerstdaags te Pargs weer dertig dagen zou vasten Het lalf zeide hg de wetenschappelgke wgding tgn mgne drie en twintig groote vastenknren die ik in Afrika en Italië heb ondergaan Hg geniet een ailsiekende gezondheid en heeft weder zgn normaal lichaamsgewicht van 61 kg Hg eet goed en veel men zou kunnen aannemen dat hg zich reeds voorbereidt op zgn hongeren in Pargs Dagelgks doet hg vier maaltgdeu met biefstuk kalfsvleesoh teevisoh en drie dotgn oesters Hg tal te Farg s gedurende de dertig dagen herhaaldelgk langdurige roarchen doen in soldaten uniform en met den vollen ransel op den rug Het getel schap doktoren dat hem tal bewaken betaalt hem van den 6en November den eersten dag af 25 francs daags en na 15 dagen de helft van den uitgeloofden prijs 45 000 francs De andere helft wordt hem uitbetaald wanneer de dertig dagen om zijn Sucei heeft ook een secretaris die 20 fr per dag omvangt Als borgstelling voor het nakomen der verbintenia tgn door het gezelschap doktoren 25 000 fr bij een bank gedeponeerd Indien tot de groote meerderheid der bewoners van Nederland de vraag werd gericht Waar ligt de onafhankelgke Slaat welks hoogste magistraal een bnrgemeeater is die het land regeert met een twaalftal door hem zelf gekozen raadslieden welk antwoord zou men daarop verkrggen Zander vree voor vergiasing mag worden geiegd dal op die vrsag een onjnisl antwoord tou worden gegeven Zoo iets besMal er niet zouden velen beweren en geheel ten onrechte want er s wel degelijk een onafhankelgk landje dal slechts een oppenlakte heeft van circa 6 kilometer en voorheen paalde aan de grenteu van ons vaderland Toen in 1615 Noord Nederland met België werd vereenigd was eene commissie bestaande dit Nederlandscbe en Praiaiache ambtenaren belaat met de regeling der grens lusschen de beide Staten Aangaande alle behandelde punten werd men het eens met niieondering van de vraag Bij welken Staal tal het gebied van Moreanel gelegen tnssohen Verviera en Aken worden ingelgfd t Waa een hoogst onvruchtbare streek lands Huiten trof men er niet aan want t geen men met dieiji naam beatempelde verdiende eigenigk zulk een benaming niet men vond er slechts een vgftigtal hutten Het getal bewoners was teer gering en toch wilde geen der beide partgen er afaland van doen dan tegen een zeer aanzienlgke schadevergoeding die geen van beiden geliefde uit te keeren De oorzaak van deten strgd lag hierin dit barre atuk land bevatte rijke tiokmgnen welke door de maatscbappg der Veille Montague werden ontgonnen Ten slotte werd het punt in geschil zoodanig bealecht dat bet een onzgdig grondgebied zoa vormen waarvan het bestuur aan de bewoners zou worden overgelaten Sedert dien tijd is Uoresnet zeer in welvaart geaiegen Het aantal bewooera is aanmerkelgk vermeerderd men rindt er thans werkelijk fraaie huizen ruim 800 in aantal knappe welrooriiene winkels en het hoofd van den Staat is de burgemeester der gemeente Moreanet die uit eigen macht een raad van 12 medebewoners heeft benoemd vormende de hooge regeering van de onafhankelijke republiek Belastingen zgn er slechts schaarsoh bekend want gemiddeld genomen brengt ieder meerderjarige bewoner niet meer op dan 6 franken per jaar De begrooting klimt er niet hooger dan tot fr 12 000 welke boofdzakelgk worden gebezigd tot beatrgding der uitgaven voor bet onderwgs en het onderhouden der wegen Van militaire dienstpliehtigheid is geen sprake De gemeente Moresnet is gelegen in een liefelgke omgeving in een fraai dal aan den oever van een meer dal eigenigk een groote vgver behoort te worden genoemd en welks opperrlakte slechts zeideb door een rimpel wordt bewogen zoo beschut ligt het rondom Een oude burg gesticht onder de regeering van Karel den Groote naar men zegt thans een bouwral omrankt met mos en lover verhoogt de romantische schoonheid van dit atille oord Slechts des Zoodaga heerscht er bg schoon weder drukte en levendigheid want dan atroomen bg menigte inwoners van Aken en Verviers derwaarts om ontspanning te zoeken in den kleinsten Europeeschen Staat In de Sept Ocl aflevering van de Semomiil konft eene stadia voor van den heer Jacob de Haas Jr waarin de schrgver bet beslaan van een derJe element in den interest tracht te bewgten Is zgne zienswijze juist dan tal voorlaan naast de vergoeding voor het gebruik en de assurantie tegen verlies de beide bekende elementen als derde element de voorziene verandering in de koopkracht van het ruilmiddel onderscheiden moeten worden Weinige woorden zgn voldoende om het beginael