Goudsche Courant, zondag 24 oktober 1886

antwoordde dat ie Bulgaren door de verklaring welke tg deo vorigeo dag badden afgelegd duideIqk hun strevAi naar gematigdheid en het treffen eeuer schikking mei Bnsisnd hadden getoond Erenwel had Gallon noob nit zgn nakm noch nit naam van Generaal Kaulbars eenige verzekering gegeven betreifeude hel aanwgten van een candidaat voor den Bulgaarschen troau eo daarom tag de règeeriog tich geooodtaak zich te houden aan de bgeenroepiog der vergadering op 27 October Derhalve zouden ook de ministers op den bepaalden dag naar Tirnova vertrekken Ik ben overtuigd voegt de berichtgever der Kölniêcie Zeitinf er bij dat de Bulgaren nu vast besloten zgn zelfstandig te handelen Misschien zullen reeds spoedig ernstige besluiten worden genomen Het eersie werk der regenten zal zgn dat zg hun betrekking neerleggen doch het is buiten twgfel dat de Sobranje Stambuloff en Mutkuroff zal herkiezen eo Karaveloff zal nitsinilen Zaokoff heeft aau de afgevaardigden die tot de Bussische party behooren getelegrapheerd dat tg naar Tirnova moeten gaan doch alleen ten einde te prolesleeren tegen de wettigheid der vergadering Betreffende de bemoeiingen der Turken iu Bnlgarge wordt verzekerd dat de Sultan zeer voorlichtig te werk gaat In goed onderrichte politieke krii gen aldus wordt van officieuze zgde uit Berign gemeld verzekert men dat de Forte ook buiten de Bulgaarache quaestie jegens bedenkelgke aanbiediogeu van Busland een zeer voorzichtige en beslisie houding aanueeml waarbij de Porie door andere mogendheden op vertrouwelgke wgze wordt oudrrsteund De Duitsohe Keizer heeft wat tgn getondheidstoestauj betreft op de Berlgoers eeu uiUtekeoden indruk gemoakt Z M verricht zgn gewone bezigheden en er tgn reeds plannen gemaakt voor verschillende JBchtpartgen De Franicbe bladen blgken dos slechts op de hoogte te tgn geweest toeu zg van de groote toeneoiende zwakte van deo Keizer gewaagden De uieuwe Frausche ambassadeur Herbette kon tich by het overhandigen van zga geloofsbrieveo van deo welataod des Keizers overtuigen De Frausche Kamer heeft de beraadslaging over het wetsontwerp op bet lager ooderwgs voortgetet Verschillende artikelen werden aangenomen o a art 18 strekkende om te bepalen dat in alle schalen vao lager ooderwgs voor jocgens binnen den tijd VOO vgf jareu het teekenonderwgs tal moeteo ingevotrd tgn De rapporteur van de brgrootiogscommissie Wilson beeft de fioaociSele zaken met deo Minisur Sadi Caroot geschikt Men is tot de overiuigiag gekomen dat om de begrooting geen ministercrisis mag worden gemaakt De Senaat verwierp het voorstel van den heer Naquel tol wgtiging der wet op de echtscheiding ofacboon de Kegeeriog zich hiermede terrenigde De beer Na uel wilde de echtscheiding verplicht atellen indien een der eohtgenooten na drie jaren van tafel eo bed gescheiden te tgo geweest hiertoe hel verzoek doet Dit voorstel werd verworpen met 140 tegen 108 eUmmen Er is prake van het nitslelleo of elders bgeen roepen van de Uongaarsohe Delegatie welk 4 November te Pest moet bqeeokomea eo wel vfu het toeoemeo der cholera Weenen bigft tot heden vrg van de epidemie De nieuwe Ooitenrgkscfaf begrooting wordt over t geheel niet gunstig beooAleeld Het Fremdenblatt merkl op dat de uitgaven zgn vermeerderd de inkomsten verminderd en het deficit is verdubbeld De beriohien uil de Fraoscbe kolonlëu Madagascar eo Anam luideo gunstiger Minder aangenaam is bel echter dat de Tongkin affaire oog altgd tooveel geld kost De Besidenl Generaal vao Tongkio Paal Bert raamt de inkomsten van dat land voor het volgende jaar op 14 millioeo fr waarvan 6 millioeo fr aan uit en iuvoerreehten De uitgaven worden op 44 millioen fr geschat toodat in ten tekort van 30 millioeD fr tal moeien wordeu voortien IWÖEZONDEW Mijnkter de Redacieur I Aangenaam tou het mj wezeu zoo in Uw geacht blad ook voor bel onderstaande een plaatsje mocht kuoneo warden ingeruimd in tegenstelling van het daarin opgenomene betrefieude de gymnastiek door een Ingezetene van Gouda Mede een warm voorstander van haar zgcde eu daaraan deelnemende acht hg het onbillgk de gelegenheid tot gymnastiseeren in de achtertsai van bet Herihuis aao de Spoorsiraat om dal woord vergunning juist io verdenking te breogen Niet alleen dat die gymnastiek zaal geene gemeenschap behoeft te hebben met de zaal der vergunning bg het io gtbruik nemen van de eerste uitdrukkelgk is bepaald met de tweede zich niet in gemeenschap te stellen en er tot de eerste een geheel vrge teer geschikte ingang entaaubaar te maksp In het algemeen is bet duidelqk dat veranderingen in de koopkracht van het rnilmiddel op de forhouding der in dit ruilmiddel aitgedrukte rente tot bet kapitaal geen infloed hebben kan want elke Terhooging of terlaging der koopkracht waardoor de feitelijke waarde au het kapitaal en derhalte ook de lergoedlng TOor het gebruik coa worden terhoogd of verlaagd komt in de ipio faeto mede veranderde reéete waarde van den interest vauielf tot haar recht tonder dat verandering der verhouding tusicheu hoofdsom en rente daarvoitf noodig is Evenmin kau veranderde geldswaarde Terandering der in geld uitgedrukte prijten koersen van in geld uitgedrukte kapitalen tengevolge hebben Maar anders wordt de laak voor zoover eene verandering der ruilmiddelwaarde in den eenen of anderen tin voorzien wordt Wanneer ui het publiek eene soodanige verandering voorliet ui de geldschieter onder overigens gel ke omstandigheden voor eene toekomstige hoogere koopkracht van het ruilmiddel met eene vermindering van den interest willen tevreden tyn en omgekeerd voor eene toekomstige geringere koopkracht eene vergoeding in den interest soeken te bediugen tengevolge waarvan deze laatste eene verhoogiog zal ondergaan Terwyl derhalve de beide bekende elementen in den interest de vergoeding voor het gebruik en de verzekering tegen verlies slechts een positieve waaide kunnen hebben m a w slechts tot verhanging van den rentevoet kunnen leiden kan daarentegen de voorziene toekomstige ruilmiddelwaarde zoowel positief als negatief werken Bangsobikkiug onder eene der twee andere elementen is daardoor ten eenemale uitüesloten De chr heeft de beteekenis van genoemd derde element zoo beknopt als dat met eene grondige behandeling overeen te brengen was ontwikkeld zoowel met betrekking tot hel disconto als met betrekking tot de ecouomiaeh veel belaugryker rente van kapitalen op langen termyu en hij motiveert zyae overtuiging dat het derde element io den interest over velerlei economische verachgnseleo die tot heden niet begrepen werden een uieuw en verrassend licht verspreidt In de Italiaaosche Perseverauta komt een artikel voor over den slavenhandel in Afrika waaruit blijkt dat deze nog lang niet tot hel verleden behoort Het oeniraalpnut van dezen acbandelijkeu handel is Soudau terwijl Bornu fezzan Fidiechelt en Zanzibar de voornaamste en veiligste havens z n en de grootste uitvoer van slaven naar Ejtypte en Arabic plaats vindt Uit Fetzan worden gemiddeld per jaar 10 000 slaven uitgevoerd uit ZaUra 12 000 uit de Nijlsireken 20 000 uit Zanzibar 40 000 en uit Soudan 15 000 hetgeen eeu totaal van meer dan 100 000 negers oplevert die tot eeu leven van slaieruij zijn veroordeeld Uiervan zgn een 40 a S0 OOOtal bestemd voor Bigypte de overigen warden door Turkije verzwolgen Ongeveer echter slechts een 8e of lOe deel dezer gelukkigen die of gekocht of wel aan hunne familiéu tijn autsiolen bereiken de plaats van bestemmiag de anderen bezwyken onderweg gedeeltelyk tengevolge van de vermoeienissen der reis de ondergane mishandelingen en de rpidemiën en voorts omdat de zwakken van wien het niet waarschijnlijk is dat zij blijven leven voor de aankomst te Zanzibar in zee worden geworpen om de invoerrechten te ontgaan die twee thaler per hoofd bedragen De prys welken deze ongelukkigen opbrengen is zeer verschillend te Zanzibar moet men voor een jongeling 30 a 40 lires belalen en voor en krachtig gebouwden man lUO 160 lires voor de vrouwen wisselt de prys af naar den ouderdom en de schoonheid De gewone prgs is echter 500 lires doch voor de Abysinissche vrouwen worden vaak verscheidene dniiendeo lires besteed De Ëuropeescbe surveillance is tot nog toe nietbij machte geweest aan dezen handel eeu einde Iemaken in 1885 werd de slaverug in t Ottomanitche rqk onderdrukt doch de slavenhandel bleef bestaan eene conventie in 1877 tusicheu Engeland en Egypte tot datzelfde doel gesloteu bleef eveneens zander eenige uitwerking Lastons nu hopen zoo eindigt het blad dat de overeenkomst in 1885 tusschen Italië Engeland enEgypte gesloten betere resultaten moge opleveren I De mensch is al op zoovele verschillende manieren beschouwd en besproken dat het haast onmagelyk sehijut iets nieuws over dat onderwerp te zeggen Toch bigkt het te kunnen Verneem daartoe boe een scheikundige den mensch beschouwt Uit een chemisch oogpunt bestaat de mensch uit 13 elementen of grondstoffen waarvan er 6 gewoonlyK gaavornig en 8 vaat zgn Een volwassen man weegt gemiddeld 78 kilogram daarvan is hel grootste gedeelte nl 44 kg tuurslof en wel in uiterst lameogedrukten staat i want waa die zuurstof in gewonen gasvormigen toe j tand dan u Heen dit bestaiddeel vap het mebsoheIgk lichaam reeds eene ruimte innemen van 88 kub meter WaterstW is betrekkelijk minder goed vertegenwoordigd edoch in vrijen toestand all gas zou de 7 kg waterstot eene ruimte beslaan van 80 kub meter De drie andere gawen tijn stikstof 1 72 K G chloor 0 8 K G ea fiuor 4 1 K G Ouder de vaste bestanddeeleu staat koolstof bovenaan met ongeveer 22 K 6 Daarna komt phosphorus 800 gram eu zwavel 100 gram Gelukkig bevat ons lichaam geene edele metalen Wie weet wat er anders nog gebeurde met menigeen die nu voor afbraak niets kan opbrengen Andere metalen zijn wel aanwezig hoewel iu vrg geringe hoeveelheden Calcium is daarvan het voornaamste 1750 gram dan komt kalium 30 gr natrium 70 gr magnesium 60 gr eu eindelyk gzer 45 gr Ziedaar de bestanddeeleu waarin een scheikundige het meuschelgk lichaam door elementair analysezou kunnen ontleden Hoe deze 13 elemeuleu onderling verbonden zgn kan iu geen boekdeel beschreven worden ZondagMaS In Engeland gaat men een eigenaardig boekwerk uitgeven De firma Macmillau and Co in Londen heeft eene jubilaeum uitgaaf van de Pklnoick Paptrt van Charles Dickens ter perse gelegd iu twee deelen vervat en met vele platen versierd Het Engeland door Fielding besproken verschilt nauwelijks meer vac het hedendaagsche Engeland dan het Londen van de Pukwick papen rau het Londen teu tijde van het gouden feest van Koningin Victoria Vgftig jaren hebben zoodanig verschil teweeggebracht iu den aanblik der straten en in de gewoonten zeden eu meecingen harer bewoners dat de Pieltmei papen die een eigenaardige weerspiegeling leverden van den tgd waarin zg geschreven werden een tamelgk aiitiquaiischen bijamaak verkrggen voor het tegenwoordig geslacht van lezers Samuel Pickwick is een onmogelijk persoon geworden iu onze dagen en de plaatsvervangers vau Sam Weller eu Jingle gelgkeu slechts weipig op hunne groote voorbeelden Daarom was het noodig geworden dat een bekwaam uitgever de zaak ler hand nam ten einde de nu oubegrgpelgk geworden gedeelten te verklareu en niemand kou dit beter doen dan de jonge Dickens In eeu uittreksel van de voorrede verklaart deze dat hij van het populairste boek zgns vaders look daarom eene nieuwe uitgaaf met ophelderingen wil uitgeven omdat er tusicheu 1836 eu 1886 zoo vele wgzigingen iu Lauden en de bewoners er van zijn gekomen Vele in dit werk besproken plaatsen zgn niet meer te herkennen vele toeipelingen kunnen niet meer begrepen worden zoniler toelichting Vandaar het ondernemen der zaak en de wgs waarop men dat doen wil Het Heerenv Jdt il bevat het volgende toeval uit I leven vab een apotheker dat vecmeldiug verdient al ware het slechts om te doen uitkomen welke eene zware verantwoordelgkheid op die heereo rust eu mogelgke vergissini en een minder hard oordeel verdienen dan i j hg vele menschen ondervinden Ëiudelgk sloeg het uur van tienen uit den oudtn kerktoren haastig sloot ik mgue apotheek om eeu welverdiende rust te smaken Rust Nu ja als men t zoo noemen wil In de laatste wekeu kwamen vrij wat gevallen van croup endiphtheritis voorea daardoor was ik menigen nacht reeds uit Morpheus rmen gerukt om pueiers of draakjes gereed te maken Spoedig lag ik iu diepen slaap Lang duurde t echter niet Om elf uur reeds ging de huisbal Oumiddelgk was ik bij de hand opende de deur met de vraag wat is er doch in plaats van een antwoord reikt een gejaagde bode mg een recept toe Zoo in een half uurtje is t gereed wilt ge er op wachten Gaarue De bode zette tieh op de baak in den winkel t geneesmiddel werd hem ras overhandigd en weg was hij ik legde i g weder neer Pas was ik ingedommeld of weder ging het klingelin klingeliug Was t wonder dat een onderdrukt nhartelgk woordje mij ontviel Voor de derde maal lig ik weer te bed of na een uurtje wordt er opnieuw gebeld fVoor den drommel denken de lui dan dat ik geen slaap noodig heb Maar komaau pliohtgevoel veroorlooft a eene beschouwingen Aanpakken maar gelgk straks t Was het nachtje wel niet minder dau zes malen werd ik er uitgehaald Onaangenaam huiverachtig neem ik het laatste recept aan dat een jongetje komt brengen 10 gram opinmiiuctuur Slaapdronken neem ik de flesch giet de aangegeven hoeveelheid over sluit het flesohje hecht er de gebruiksaanwijziging aan en geef hel den jongen die er glings mee heen loopt Ik breng de flesok weder ter plaatse sla toevallig het oog op het child en groote Hemel I ik heb jodiamtinciaur gegeveu Ik voel dat ik betwgmen tal t gaat gelukkig voorbg alle vermoeidheid is eensklaps van mij geweken en ie jongen naloopen teg ik gejaagd tot mg zelf Waar woont de tiekef Ik scheur t recept van den lias alleen de naam van iea patient geen straat wordt er genoemd Wat e doeo Ge hebt een mensch vergiftigd I klinkt bet onop boudelgk in mgu oor Gevangenis eer ea goede naam verloren mgn leven verwoest o tii om krankzinnig te worden Klingeling klingeliug zoo gaat t nogmaals aaa de bel Werktuigelgk doe ik open Och meneertje ik ben gestruikeld en t fleicbje is daarbij stuk geraakt Jongeul wal teg je I Ben jg too pas bier geweeat Ea op tija bevestigend antwoord schreeuwde ik overluid Hoerah Hoerah 1 zoodai de jongen mij voor dol houdt maar ik laat hem geeu tgd lil hem in de hoogte druk hem aan mgu hart terwijl mg de tranen over de wangen loopeo Niemendal niemendal ventje hier heb je t goedlje nog eena en t kost niets hoor Daar pak aan een rolletje pepermunt op den koop toe I Niemand gelukkiger iu dien oogenblik dan die knaap en miju persoontje Naar gelang van het beroep het bedrijf de betrekking waarin de mensch werkzaam is vermeerderen de gunstige kansen op een langen levensduur Destatitiik is ook io dit opzicht werkzaam geweeat en uit hetgeen door haar na langdurig onderzoek in het licht ii gesteld deelen wg de volgeude bijzonderheden mede t Zal vermoedelijk niemand verbazen dat de beoefenaren dar wetenschap die bg het optellen dn faculteiten eeuer hoogeschool in den regel beleent worden genoemd boven aan de lijst staan Gedurende de jongstverloupen jaren is het sterftecijfet onder de theologen voor zoover zij in den leeftjjd staan van 25 tot 60 jaar per 1000 inüividueii dooreengenomen niet booger geklommen dan lot 8 60 Veel minder bevoorrecht zgn de beoefenoreo eeuer andere wetenschap de rechtsgeleerden wut bij de advocaten en leden van de rechterlijke colleges klimt bet gemiddelde sterftecijfer tot 13 03 en bg de beoefenaren der geneeskunde vaornwverre tg die practisch uitoefeneu is de verhouding oog veel ongunstiger want bet sierftccgfer stggt by hen tot 17 36 Wie zich wgdt aan den tuinbouw en aan de vetweiderg heeft heel wat gunstiger uitzicht op een langen levensduur want onder de eerstbedoeldea is het sterfieogfer in den leefigd van 26 lot 65 jssr niet hooger dau 9 27 bg de andere categorie is d verhouding iets minder guuatig per 1000 nomtIgk 9 76 De veldarbeiders volgen hen op den voet want bet gemiddelde sterftecgfer is bij hen 10 84 Onderwgzers en leeraren aan hoogere Burgerscholen tijn minder gunstig gesteld dan de laatst voorgaanden indien men iu aanmerking neemt dat dooreeu genomen hel sterftecgfer per jaar is 11 12 Het vak van timmerman en scheepsbouwer sohgit meer levensgevaar te veroorzaken blJ hen i het sterftecgfer wat de tersigenoemden betreft 12 69 en bg de anderen 12 99 Hst stof van steenkolen en andere gevaren waaraan mgnwerkers zgn blootgesteld blgken volgens de statistiek lüinder mensohenlevens te voriteren bg maonen van den genoemden leeftijd zooals velen als uitgemaakt zeker beschouwen want het gaal In den regel niet hunger dan 12 90 In sommige mgndistricten waar veel ontploffingen van braudbare gassen plaats hebben is bet cgfer echter veel hooger uamelgk 28 45 pCt Onder de metselaars eu het meerendeel der overige handwerkslieden sjouwerlui ent wisselt het in den regel af tusschen 13 en 20 Van sohipperlui in de binnenvaart die bij de uitoefening van hun bedrgf erg zijn blootgesteld aan allerlei weer eu wind klimt het cijfer dooreen tot 20 19 Toch zgn de bierbrouwers dii in den regel lang binnen de muren der brouwerqen werkiaam tijn van minder goede conditie dau de toceven genoemden De aUtistiek leert dat het sterltecgfer bij hen dooreeu genomen per 1000 mag worden steld op 21 06 Houders van vergunningen bedienden in di nuttige inrichtingen en in hotels en restaarantt welke een gevaarlgk bedrgf oefenen tg nit I t I nog nadeeliger voor het leven dan dat der beambten bg spoorwegen en andere openbare middetan van verkeer tella dan van de ichoorateenvegeri Bg de laatalgenoemden is het sterftecgfer per 1000 23 60 bg de apoorwegbeambteu en andere middelen van verkeer slechts 23 93 en by de eerstbedoeldea klimt het van 23 63 tot 24 21 Eene klasse van liedeo die wel niet uitsluitend maar toch meerendeels in de groote steden tehuis behooren tgn de straatventers met moesgroenlen ooft fruit visch en andere eetwonn Hun bedrijf schgnt een teer ongunstige werking op den gezondheldstoestand uit te oefeoen immers het steriFiecgfer dier wandelende neriegdoeude personen slaat betrekkelijkerwgze zeer hoog ja veel hooger dau van degenen die gelgk zg steeds in de open lucht vrrkeeren bg de uiloefening van bun beroep of bedrgf het sterftecgfer is gemiddeld io die klasse io den leefigd van 25 tol 65 jaar 29 07 per 1000 individueu De StaiUl Korrup waaraan wg het bovenstaande hebben ontleend deelt nog eeu reeks andere bgtonderheden van dien aard mede Geen vogel wiens onverwachte versobgning op den mensch zulk een onaangenamen indruk maakl als de uil Daartoe dragen niel weinig by de tonderlinge eigenschappen die hem van andere vogels onderscheiden tgn groot rond hoofd zgn log zwaar lichaam zgn gevederte too taeht en donzig dat igu vlucht volstrekt geen gerucht maakt tgn licbtsciiHwbeid zgne gewoonte om runen van oude kasteelen torens holle boomen en kerkhoven te bewonen van waar hg alleen s nachts op roof uitgaat maar bovenal de vreemdsoortige geiniden die de meeste uilen doen hooren Van den i7 ii of graaien ooruil Slrix bubo is het geschreeuw een hol gedempl maar eed hoorbaar Ptkm en Paiiu Het klinkt geweldig zegt W Trolik in tgn Zepen e Maakul der Dieren bg naobtelgke stilte en in eenzame oorden vooral zoo velen te zamen het uiten Met eeu schelklinkeoif vermengd doet het in zgne verschillende modulatien zich voor nu eens als een snel hooaud gelach dan weder als hel geblaf en het gehuil vaa bonden ook wel als het gejuich van jagers eo het gehinnik van paarden Geen wonder dat deze vogel bggeloovige menschan reeds oudigds viees inboezemde en ben deed gelooven dat de uil met bovenaardscbe machten in betrekking staat De uil too heet bel bewaakt schatten iu duistere spelonken hg vliegt met deo wilden jager in het woedende helr met zgne groote oogen verlicht hg de heksenrergoderingen des duivels grootmoeder waarvan nog sprake is onder bet volk vertoont zich onder de gedaante van een uil De bgnaam van uil aan een persoon gegeven slaat meestal op tgn dam onaangenaam voorkomen en geldt volstrekt niet als een compliment Wellicht Is de obeldnaaio ontstaan uit het oude volksgeloof dat de uil een verwenscht wsten een bg nacht vliegende heks ton zgu De kleine uilen worden ook wel eena doodenvogels of Igkhoenders genoemd Zg verkondigen door hun uacbtelgk geschreeuw waarin men het hm mede kom medt op kei ktfkkof kof kof meent te erkennen en door hel liaan met hunne vleugels tegen het veaster van zieken kamers waartegen zg door het licht aangetrokken aanvliegen den spoedigen dood van den kranke Ook ia het en slecht voorteeken aU een uil op het huis zit te schreeuwen en daarna er overheen vliegt dan moet er iemand in dat haia sterven Schreeuwt een uil overdag dan breekt er brand nit De heksen begaan met de voeten tn de harten der uilen heel wal oobetaroelgkheden Ook tooien tg hel haar met de vederen dezer vogels die bg haar bodendienst verrichten In de dierenlabei speelt de oil de rol eeuer valscfae kal Staat de uil bg de volkeren als ongeluksvogel slecht aaogesohrereu bg de Grieken daarentegen werd hg als voorspellende vogel voor heilig gehouden en wu hg Athene s Minerva s vogel die meestal met een nil wordt afgebeeld Op hst platteland bestaat nog hier en daar de vreemde gewoonte om een levenden katuil of kerknil aan den post van den staldeur te spgkeren op diewgte meent de domme landman tich over geledenschade te wreken of voor ongeluk te vrg waren terwgl hg integendeel den gemartelden vogel dankbiar moest tgn voor het wegvangen van muiteo eo ander ongedierte dat door de teo onrechte verwenschte uilen gesch iedt ZondagiiUul Boltenlaodsch Overzicht Terstond na de aankomst van generaal Kaulbars te Sofia had Gadban Effeudi een langdurig onderbond met deo Rnssisohen gemachtigde en overbondigde daarna een nota van den Turkschen grootvilier aau de Bulgoarsche regeeriug Hierin btuigl lie Porie haar leedweten dat de Bulgaren de groote Sobranje hebben bgcengeroepeo voordat een Turksche commissaris den tgd had tich voldoende op de hoogte te stellen van den toestand in hel vorstendom Derhalve stelt de Oroot vitier voor de bgeenkomst der Sobranjs uit te stellen en Gadbso ondeisteunde iit voorstel ten aterkste Oe president van het regentschap Stambuloff bestaat maar ook is bet Merk idealieobte denken dal er goud tonder schuim toude tgo en Zeer gemakkeUjk zooals meo wel eens zegt een slok te vinden om een hond te ilsan Alzoo zou men de vele gelegenbeden Zelfs tot bet bondeo vao lezingen voordrachten in hoogeren eo logeren kring moeteo vermgdeo om dat woord vergunning Bovendien wie een goed onderwgter is weet ook io dat opzicht zin en lost bg zgue leerlingen teer goed te betengelen Geenstini behoeft men zich ook in die zaal te bekelpen daar zg tot hel bewuste doel uitmuntend geschikt is zoo voor jongeren ais ouderen en mro teer falsoenlgk daar bijeen kan zgn Onnoodig acht ook hg hel het Dagelgkacb Bestuur in dr gegeven omsundighedeo om eene andere lokaliteit lastig te vallen ten einde ruimer genot te hebben buiten de verleiding te tgn en zich telven eo anderen nuttig te weten Verbigve onditr dankzegging voor de ook hem toegeatane ruimte Een ander Ingezetene van Gouda KEI MSGE§ MXG VEBEIKZINQ van LEDEN voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken BUBGEMEESTEE en WETHOUDEES van Gouda doeo te weten dat de Vergadering tot het kiezen van VIJF LEDEN voor de Kamer oan ioopkandel ea Tabriekt aldaar ten Boadfanize zal plaats hebben op WOENSDAG den 24 NOVEMBER 1886 welke Verkiezioic geschiedt ter voorziening in de vacature ontstaan door de aftreding van de HH C C U PRINCE D G VAN VREl MINGEN A tan REEDT DOBTLAND H STBAVEB en H BBAAT De inlevering der stembrieQes door de kiesgerechtigden in de ter vergadering aanwezige stembus zal aanvangen des middags ten twaalf ure en voortduren tot des namiddags ten drie ure na welk tgdstip geene stembilletten meer zullen warden aangenomen dan die van de in de zoal tegenwoordige kiezers zullende onmiddelgk daarna met de opening der billetten worden aangevangen Aan ieder kissgerechligde zal acht dagen voor den dag der verkiezing een stembillet worden bezorgd Wanneer eenig kiezer dit niet mocht hebben ontvangen zal hg ter bekoming daarvan zich ter ploatseigke Secretarie kannen vervoegen De Igst der kiesgerechtigden zgnde zg die ter zake vsn eenig bedrgf van handel of fabriekswezen in bet paienirecbt tot eene hoofdsom van tes gulden eo hooger tija aangeslagen ligt ter Gemeen teSecretarie ter lezing tusschen des voormiddags 10 en des namiddags 1 ure Bezwaren tegen die Igst hetzg die deo klager hettg die andere ingezetenen betreffen moeten bg Burgemeester en Wethouders schriftelijk worden ingeleverd vóór of op deo In November aanstaande na welk tgdstip geen bezwaarschriften meer in aanmerking zullen komen Gouda den 25 October 1886 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN De Secretaris BEOUWEB ROEPOIiIi Ei TÏIVG BUBGEMEESTEE en WETHOUDEES van Gouda brengen ter algemeene kennis dat geregeld eiken MAANDAG eo DINSDAG ten 9 uur iu hel Gasthuis gelegenheid tal bestaan om zich koilelooi te doen inenten en herinenle n GOUDA den 26 October 1886 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN De Secretaris BHOÜWEB JlurKerliJKe Stand GEBOREN 23 Get Arie Lsmberlai Mirie ouden M Mollsart en M Leeawcnateia Fieter ondera J Haiflmaa eo A O van kleeff 24 JohsDne oudera P van Dorp es M C Ketel 89 Margtnths Psglisa oudere F W vu Ëük en M Zaal OVERLEDEN 26 Oct T M van Eijk 11 m M Schihng 3 a Vlist OVERLEDEN W M Woltera SS j APVERTENTIËN Aan allen die ons deden blgken van hun belangstelling of deelneming by de geboorte en het overlgden van ons Dochtertje betuigen wg onzen hartelgken dank Gouda 26 October 1836 B P VAN CITTERT Jr A P VA N CITTEUT Hifflwt I