Goudsche Courant, zondag 24 oktober 1886

1886 STEENKOLEN In lossing de LADING Grove Robr Kacbelkolen waarnit wg tot 57V et per H L Mud kontant zonder korting afleveren vrg aan huis bezorgd mits bg 2 of meer Heet gelgk ge GOUDA 28 Oclober 1886 VEBGADERING vak dm GEMEEXTEEAAD Vrqdag den 89 October 1886 del oamiddoga ten 12 are Aan de orde Pe benoeming van eeneD Stadt Apolheker Door Bargementer en Welhondera wordec daartoe aanberalen de beereo E Hoelcatra 2e Apotheker aan bet BionenOaaibaia te Amaierdam Pb Wolleraon Apotbeker te Botterdam De Gemeente begrooliDg voor bet dienatjaar 1887 Heden bad alhier de vrije vee en paardenmarkt plaata aarloe oolanga door den Baad het bcaluit genomen werd Er beeiiebte een meer dan gewone bedr jrigbeid en een leer talrijk betoek ran bnitenlui ilel op te merken Er werd ook vrg wat handel gedreven en w gelooven te mogen constateeren dat deu eerste proef om in nafolglog ran andere gemeenten ook hier ter itede een vrge markt te honden vry wel geslaagd is Er waren heden aangevorrd een 60 tal paarden ruim 190 koeien 500 kalreren en 360 lohapen Donderdag 4 November e k beeft de tweede abonnementatooneeltoorsielling plaats in 0ns Genoegen De Koninkl tereeniging Bet Nederlmthck Tooiutl tal dan opvoeren Mabkies Harpaoon tooneelspel in 4 bedt au Raimond Dealandes IHaris treden op de bb Loiis Boawmeesler Morin Schulie de Jong Ising Plu en Smiit benevena de dames Sonbie van Biene Marie Lorjé eo M Welman Ala naatnkje wordt gegeven De Scboolruustik blyspel in I badr door Emil PobI wurin optreden Mevr Bossing Sablairollea Soholie Clous en Wensma Dinsdagavond had de eerste leesvergadering plaata in dit aeiioen in het Dep Gouda der Hsaisohappg tot Nut vna t Algemeen De heer W J Maussen uit Zaandam hield eene voordraoht over drn maatachappclylcen loeitand in hel laatst der 12e en het begin der 13e eeuw in dete vergadering bad voorta een pleobtigbeid plaata die openbare vermelding verdient nl uitreiking van eene eervolle ondersobeiding een getnigsohrift eo een geldelyke budrage aan Willem Boa die gedurende 60 jaar werkiaam was geweest in de fabriek van den heer Bokhoven op de Xieuwebaven alhier De voorzitter van bet Dep Dr J 8 G Olenns hield daarbg een bartelgke toespraak waarin hg alle buide braoht aan den grooten gver en de bijtondere pliohtabetraohling van Boa en er op wees hoe in deaen tgd waarin de verstandhoudig van patroon en werkman nogal iets te wenachen overlaat en wurin in plaata van waardeering vaak miskenning van elkandera bedoelingen op te merken vall met vreugde een S 0 jarige diensivervniling ala dete moest worden begroet die patroo att werkman beiden tot eer veratrekla Werden vroeger dergelijke ondersobeidiBgeu door het Hoofdbestuur van t Nnt toegekend op voordracht van de Depariementibesluren door de nieowe wet was daarin aoodanige verandering gekomen dat de Departementen voortaan in dete lelfalandig handelden Wy gelooven dat het Beatnur van ons Departement goed doet met dergelgke ooderieheidingen die teeda on hal programma stonden der Maatschappij niet te doen vervallen maar ben in voorkomende gevallen te big ven uitreiken 1 Y nn d Onderóffioieri TooneelZ w J nbeersohap van Unen bet voornemen opgevat om in de maand IilfXdï d i f Tot eenigf Depóthouder voor GOUDA hebben wij aang esteld den Heer Gouwe C 231 Boterfabriek Te Gouda wordt gevraagd op eene belooning van c ƒ 160 per jaar iemand van knappen burgerstand die een paar dagen per week beschikbaar heeft tot het verrichten van loop eo adoiiDistratief werk Brieven met opgave van adressen waar informatiën zgn in te winnen franco in te zenden bg P A HOELEN Kantoorboekhandel Ealverstraat 9 Amsterdam Lees dit vooral De ondergeleekende maakt bekend dat hg DONDERDAG 28 OCTOBER met een prachtige party groen bigvende ConlfeereiD in potten tot kamer en tain versiering op de Bloemmarkt alhier zal zgn Verzoekt een ieders gnnst H VERMEULEN Boskoop aMbëstëdï g van LEVENSMIDDELEN Op den In NOVEMBER 1886 zal door de Garnizoens Voedings Commissie eene Aanbesteding gehouden worden van Vleesch en Vet Spek Brandstoffen en Groenten voor de menages der troepen die het Garnizoen uitmaken over het tgdvak van 1 JANUARI tot 31 DECEMBER 1887 De voorwaarden waarnaar die Aanbesteding zal plaats hebben liggen dagelgks ter lezing voor belanghebbenden op het Bureau van den GarnizoensCommandanc Geen grijs Haar meer De nieuwe LONDON ia mt de beste van alle bestaande parfnmerien om het grgze haar binnen enkele d en te doen verdwgnen I Maakt het haar glansrgk en zacht len verft niet Prgs SScentjser flacon en 1 50 per dubbele fiacon Alleen verkrggbaar te Gouda bg J H C HÜINCK P Hz 122 Hoogstraat 123 I ieuwste Modellen Firma J MOUCHON Dubbelebunrt No 7 Bg den Ondergeteekende bestaat nog gelegenheid tot bet bekomen van theoretische en practische leiding voor het afleggen van bovengemeld Examen Zeven zgner adspiranten bekwamen dit jaar den titel van Candidaat Notaris P A VAN DEB BÜRGHT Candidaat Notaris Rotterdam Goudsche Singel 76 Dames DINSDAG den 2 NOVEMBER zal Mevr BAILLEUX het genoegen hebben met eene prachtige Collectie Dames en Jongejuffrouwenlioeden het mooiste nieuwste en goedkoopste op dit gebied voor het a s Seizoen te exposeeren in het Schaakbord Kleiweg E 97 In het belang der geëerde Dames wordt op deze Expositie bgzonder attent gemaakt Met hoogachting Mevr Ep BAILLEUX Sociëteit OnsCfenoegen Commissarissen der Sociëteit Ons Genoeoeio brengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat bg gelegenheid van de 1ste Abonnements Tooneelvoorstelling op DONDERDAG den 28 OCTOBER 1886 de SOCIËTEIT van des avonds ZM8 UVR af zal GESLOTEN ijn Namens het Bestuur J C IJSSELSTIJN Secretaris Gouda 26 October 1886 VRAAGT De kristalheldere Arac Paoch ƒ 1 p Fleseh monsters gratis en franco bg J F Herman en Zoon Tiendeweg CAFÉ VEEDE BEST MARKT A 158 ZALEN beschikbaar met Biljart voor Vergaderingen enz Prima Consumptie Dagelgksch versch BEIJËRSCH en BOCK ALE a 12 ets per Glas BEIJËRSCH BIER a ƒ 0 18 per Fleseh BOCK ALE a ƒ 0 22 F X HARPIJZEB uit de Blikken Trommel van Wedw J RAVE te Zwolle is een losmakend en verzachtend middel dat onmiddellijk de prikkeling in de keel waardoor de hoest ontstaat wegneemt Per doos 25 cent Depot te Gouda J C ZELDENRIJK en J H BOERS nomen JAN PRL CE Oe Kantoor Turfmarkt H 101 Gouda 21 Oct 1886 WOLLEN JACHTVESTE A van OS Az Kleiweg E 73 UNIVERSEEL lETAAL POfiTSPOIAOB met nevenstaand merk isdebeite en goedkoopste der wereld Dozen van dubbele grootte a Centen dozen van viervoudige grootte 127 Cent verkrggbaar te Oouda bg A WOLPN Drogift J H C HÜINCK Galanterien Z v d KASTEELEN Galanterien J J van BEMMEL Markt ta Schoonhoven bg J H HBHEWERTfl Cbemiscbe Fabriek te Zevenur Verloofden en Jonggehuwden Wilt gij een gelukkig Huwelijk hebber ZOO JA Leest dan het Boek van Dr Rudolpli Ternau bevattende Ontsluierde Geheimen uit de Liefde en den Echt Geneeskundige bemerkingen Doelmatige Wenken Voorspellingen en Ernstige Waarschnwingen Practische en nuttige RiiadgeTingen voor Verloofden en Jonggehuwden met betrekking tot de Lichamelgke en GeesteIgke eigenschappen als de grondslagen van een gelukkigen echt benevens een HuwelgkiCatechismus en een aanhangsel over het Geslachtsleven der Vrouw door Dr RUDOLPH TERNAU Prgs 75 cents Dit Werk wordt onder Envelop afgeleverd en ook goed verpakt naar buiten gezonden tegen toezending van Postwissel of $ i i Aa tit blauwe PoHzegels met verhooging vsn 10 centi voor de frankeering bg H O KOSTEB C Jxn Magazgn van Goedkoope Boeken Leliegracht 26 Amsterdam Sociëteit Ons G enoegen 1 Abonnements Voorstelling DONDERDAG 28 OCTOBER 1886 Vereenigde Rotterdamsche Tooneeliaten Directie LE GRAS en HASPELS Door ziekte van den Heer W va ZÜIJLEN in plaats van MAKTïi Aaïs de eerste opvoering van 1 s Blgspel in 4 Bedrgven van Francis Stahl Vertahng van Lücie Gevolgd door HIJ rs i lET JALOERSCHI Blgspel in 1 BSdrgf naar het Hoogdnitacb door Rosier Faassek Aanvang 7 uur 0 Gewone bepalingen en prgzen Snelpersdrdk van A BRINKMAN te Gouda N 3462 VrUdag 29 October JOUDSCHE COURANT Gouda en Omstreken i ieims en Advertentieblad voor Gouda en OrÈiJtt L BINNENLAND Daar de in bet vorig seiion gegeven voorstelling veel bijval ondervond twijfelen wy piet of de ingecetenen tollen dit bericbl met genoegen vernemen Ale een bewy s dat de veehandel hier ter slede niet aohteraitgaat doch noch flinke prjjten worden betaald kan dienen dat tgdena de vrye vee en paardenmarkt doot Jochim van der Grift uit Beenwijk voor 3 koeien 200 170 en 165 is bedongen In da door de Begeeriog voorgedragen nieuwe Zondagawet moet onder anderen voorgeaield tija slniting van koffie wgo en bierhnizeo dranklokalen tapperijen en andere dergelgke inrichtingen op zonen feeatdagen tot 12 nnr Aan wien behooren goadans met geatolen geld gekookt ter baad geaield t worden Dete vraag deed tich voor in een taak welke in hooger beroep door het Hof te Amatardam behandeld weid Een dienatmeiaje had haar meester eenige bankbiljetten ontatolen met dat geld kocht tg allerlei opachik b v een japon een paraaol een collier ent Het meisje werd gevangen genomen en door de rechtbank tot laven maanden gevangenisstraf veroordeeld met bepaling dat de japon paraaol ent als tgnde door misdrgf verkreteu aan den beatolen meeater tonden worden nitgdceerd De heer mr Op ten Noorl advoeaat generaal by bat hof aoktta de bealiadng der rechtbank onjuiat tmmera de wet art 219 Sv tegt dal de reohitr kan bevelen dat vowwerpen door misd f verkregen worden Ier bami geateld aan den perioon 00 wien de veormrft wtitrrêelMyk lyn mltrokkem VTtiam bal naisj alal ggU en kookt er de parasol ent voor die voorwerpen waren dua door misdrgf verkregen Maar daarom tgn tg nog niet aan den meeater onttrokken wel hal ge d maar niet de toonetrpe heeft bet meisje aan haar meeater ontnomen Die voorwerpen behooren aan het meisje De beer Op ten Noort reqnireerde dus verbetering van het vonnia der rechtbank in tooverre dat het hof tonde gelasten dat de japon parasol ooilier ent aan bet asetfr e tullen worden teruggegeven Bealial het Hof dienorereeokomatig iets dat teer waaraohijnlijk is dan kan de meester toch nog wel zich op de bedoelde voorwerpen verhalen maar alleen als n j onder den griffier beslag laat leggen d w t ala hy er geld voor over heeft te prooeaeeren Toch beeft de rechter wel een middel om den dief de verkregen bnit te ontnemen Volgens art S3 immers van het wetboek van atrafreoht kan de rechter voorwerpen die den veroordeelde toebehooren en welke door misdryf verkregen tijn dit was hier het geval verbeurd verklaren Maar dan worden te ten behoeve van den Staat verkocht iets waaraan de beatolene bitter weinig beeft Alle verandering ia geen verbetering Het spreekwoord il wel oud maar toch waar Men tiet het uit art 219 Sv Onie beaohreven vaderen hebben dat artikel in dier voege gewijtigd dat tjj in hunne ondoorgrondelyke wgsheid aan den dief bet rustig genot hebben vertekerd van hetgeen hg koopt met bet geatolen geld lenty de rechter verbeurdverklaring nittpreke iets waartoe hg misschien niet too gereedelijk tal overgaan bg de mogelijkheid dat dal de beatolene beslag onder den griffier leggen wil Dat dete toestand met ona rechtsgevoel strookt niemand die het meanen kan Prankrgfc veel geringer dan verleden jaar Hetzelfde il het geval met de gerat Met de rogge is het beter gesteld en de haver M althana even goed ala in bet vorige jaar De behoefte aan invoer laat zich aobalten voor de tarwe op ciroa 18 millioen fuarteri en voor gerst en mout op circa 1 mill De oogat in Busland wordt geschat voor de Urwe op een overschot van S j millioen tsehetwert dat ia veel minder dan veriedeo jaar In Amerika wordt op grond van de jongste berichten da Urweoogst op 470 mill bnabels en het overaohot op 90 mill bushel geschat De tarweoogst van lUlië bedraagt 64 mill hectoliter dat land tal alioo weinig of geen tarwe behoeven in te voeren Het bedrag van den oogat in Dnitsehland is van dien aard dat de behoefte aan invoer in 1886 87 van S a 6 mill auartera minder tal tijn dan in het vorige jaar In Zwitserland blgft de oogat beneden bet bedrag van verieden jaar en België en Nederland tnllen inagelgks dit jaar meer invoeren Dit geldt ook van Spanje Indié heeft voor den uitroer van tarwe in 1886 87 meer dan 1 millioen Ion diaponibel Engeland s behoefte aan invoer wordt voor de tarwe op 26 millioen oentenaara geschat De beacbikbare voorraad in Ooatenrijk Hongarye wordt voor tarwe geschat op 2 mill hectoliter voor gent op 4 en voor haver op 1 millioen hectoliter De Nederlmdteke Maalseliappy mor geneahmie heeft zich met drie verzoekschriften tot de regeering gewend Het eerste verzoek betreft wgziging der epide iënwet in dien zin dat in art i4 al 3 dier wet het woord diphierilis kome te vervallen Wordt aan het verzoek der Maatschappg voldaan dan zal in bat vervolg ook au ktsderra uit kaiagezinnen waar diphterilis beersoht hel bezoeken van scholen verboden cyn Het tweede verzoek betreft wgziging der artienwet De maatschappij wenaeht dat hel praetisoh artsexamen niet tegenover eigen leermeeslen kan worden afgelegd Het praotisoh arts examen voor anderen dan eigen leermeester wordt all een prachtige aMdieprikkel zoowel voor atndeuten all professoren wensohelyk geacht terwyl het den besten waarborg geeft tegen eentjdigheid in ttndie en onderwys en tegen het verwaarlooien van sommige vakken der geneeskundige wetenschap Het derde vertoek geldt wgziging der begrafeniawel in dien tin dat in Nederland de facultatieve gelegenheid tot lykverbranding worde opengesteld De Maatacbappü grondt zich daarbij P I rapport der Kooinkigke Academie van Welenuhappen en op den anti hygiéniseheo toestand en deligging van vele kerkhoven in Nederland terwgl naar baar oordeel de ly kverbranding uit een hygiënisch oogpunt meer waarborg oplevert dan het begraven van I jjken De Haagsohe oorrespondent van de N Gr Ct sobryft o a in tgn jongilen brief het volgende De spoorwegbeambten te Odeaaa die allen streng orthodox tgn hebben tich tot hun chef gewend met vertoek om een met den trein vervoerbare kerk te laten bouwen opdat hunne geloofigenooten en oollega a aan andere stations in wier nabgbeid tich geen Godahuis bevindt ook in de gelegenheid mochten worden gesteld hun godsdienatpliebien na te komen De oogaien der wereld Luidena het jaarlykate Parijs in het licht verschynende werk De oogttn der leereld is de opbrengst van den tarweoogst in Het feit door de MiddeUurgicie Oourant vermeld dat de Minister een zgner hoofdambtenaren had willen dwingen zonder diens veriangen t n ooialag te vragen ia waar Op grond van een persoonlijke veete wilde de Minister dien referendaris den heer H ora S icoama van het departement verwijderen en hg ging eenvoudig bij hem en voegde hem toe Mijnbeer gjj zyt ongeschikt voor uw taak en ik geef u dus in overweging uw ontslag aan te vragen De hoofdambtenaar over wiens arbeid alle hoofden van het departement sleedt met grooten lof spraken antwoordde zeer eenvoudig Dat zal ik niet doen Excellentie maar als u van die opinie zijl moet u mg maar voor ontslag voordragen Daartegen zag de Miniater tooh op en hg heeft het ontslag dan ook tol hiertoe niet uitgelokt Doch men begrijpt in welke positie hg tegenover zgn ambtenaarspersoneel komt door thans 5l te berusten in bet aanblg ven van den referendaris óf in hel opdrinireu van het ongerechtvaardigd ontslag Dit is echter niet de eenige wanverhouding in t