Goudsche Courant, vrijdag 29 oktober 1886

de minialerieele burcau t De toeetand in hel departemant nn WaUretaat is niet beter al ttaat de Minisier daar builen Bg dat Ministerie is het de secretarisgeneraal die Tan de tyde Tan Tersohillende hoofdambtenaren de meest ouheusohe bejegeningen heeft te Terdaren Hij wordt door deun eenToudig genegeerd Wanneer hg stukken Tan ben aauTraagt tenden ijj u aan dan Minister en waaneer sg iets te Tragen hebben aan den seoretarisgeaeraal geaohiedt dit schriftelgk of door bemiddeling fan een ander ambtenaar Dat dergelijke TerhoadÏDgeo op den duur Tan nadeeligen inTloed tija op den gang Tan taken behoeft vel geen betoog De Minister Tan den Bergh trekt lioh de zaken echter niet aan en laat Gods water OTer Gods akker loopen Het is Toor hem dan ook niet de moeite waard om lich Teel moeite Toor de Terbeteriug an tnlke toestanden te geTen want ait zeer betrouwbare bron is mg meegedeeld dat ile Minister an Waterstaat die langzamerhand met de Terschillende door hem aan elkeen gegeren beloften in de war raakt stellig Toornemens is met Mei 1887 het staatkundig toooeel met Tol pensioen te Terlaten De gymnastiek bekleedt tegenwoordig hg de opToeding der jeugdige Nederlanders een Toornanie plaats zoo zelfs dat zij op de openbare lagere scholen waar zg wordt onderwezen met de wjflichU leerTakkea wordt gelijk gesteld Maar Tan deze premisse uitgaande schrgft da heer B G Tan der Hegge Zijoen aan het Dagblad doe ik een Traag ywaarom wordt dat Terplichte onderwijs dan ook niet op de oogen der leerlingen toegepast f Meer en meer ziet meo s Heeren straten doorwandelende de jongelieden met allerlei soorten Tan brillen loopen een bewijs dat het geziohtsTermogen er in het geheel niet beter op wordt Wat zou daarran wel de reden ign Ik Toor mij en Telen met mü zoek dien achteruitgang Tooral in het oTetladen der jongelieden met huiswerk lao de scholen waardoor zg genoodzaakt warden uren achtereen s sTonds bij kunstlicht te werken en steeds nagenoeg zonder uitzondering bezig te houden met kleine Toorwerpen op kleine afstanden bijgeTolg de oogen Toorflnrend bo eomate eenzijdig inspannen en steeds alleen Toor de nabijheid accomodeeren De accomodatie roor grootere afstanden staat daarbg Ter ten achter Dit alles leidt tot de treurigste uitkomsten Vraag er de geneeskundigen maar eens naar die leden zijn der commisaiën Toor het geneeskundig onderzoek der adspirauten Toor Breda en Nieuwediep enz Ik zelf die Tersoheideue jaren Tan een dusdanige commissie te Breda deel heb uitgemaakt zag daarTan de treurigste Toorbeelden dat biJT jongelieden die zich niet bewust waren eenig lichaamsgebrek te hebben op Terre na niet aan de Toreisohte gezichisproeTeo Toldeden en onherroepelijk werden afgekeurd tot groote teleurstelling ran hen zeUeu en Tan hunne ouders I Zon aan die treurige omstandigheid geeft einde kunnen worden gemaakt Mijns inziens teer goed en tonder de minste moeite II Ik tou willen dat bg het gymnastiek onderwijs ook aan de gymnastiek er oogen werd gedacht en iVeer de aandacht werd geschonken Laat in elke onter schoolpaleiten gelegenheid worden gegeren neen ttrplickt worden gesteld dat elke leerling ten minste eenmaal s weeks iu het tien wordt geoefend De Toor de militaire TrijwiUigers hier te lande reglementair Toorgeschre Ten bepalingen kunnen hierbg tot basis dienen De ruime gangen en plaatsen der schoolgebouwen zullen genoegzaam gelegenheid tot het zien en onderscheiden op de reglementair gesorderde afstan den aanbieden Wordt elke leerling minstens eenmaal per week aan eene dusdanige oefening onderworpen dan onderhoudt hij het accommodeeren zgner oogen Toor groote en kleine afstanden en zullen lijne oogen er wel bij Taren Het Toorloopig Terslag Tan het hoofdstak der bagrooting Justitie toon dat aan het hoofd ran boTengenoemd departement heel wat te Tragen was Zoo Trorg men inlichtingea omtrent den stand der werkzaamheden Tan de commissiën tot herziening Tan het Burgerlijk Wetboek hrt Wetboek Tan Koophandel en Tan die Toor de Vicariën Ook wensohte laen te weten waarom het eerste boek OTer het Burgerlijk Wetboek dat gereed is nog niet was openbaar gemaaktj en welke Tolgorde de Minister denkt te nemen bg het aanhangig maken Tan de hertiening onzer wetboeken bij de Tweede Kamer Ook gingen er stemmen op die met het oog op de Grond wetshrrziening een partieele wijtiging boTen een algemeeoe herziening onier wetboeken begeerden De Traag werd gedaan wat nu Tolgens bet nieuwe strafwetboek alleen bedelaars en landloopers die tot werken in staat tijn naar een Bjjkswerkinriohting kannen worden opgetouden het lot tal wezen tb de ioTaliden Enkelen wilden hunOmmersohans aanwijien De meerderheid meende dat omtrent de onderhoads quaestie een regeling tuasehen de departrmeaten sac binnenl zakea en justitia noodig was Aangezien deo rijksTeldwaohters de bcToegdheid Terleend is tot het doen ran dagTsardingen en beteekeningen werd door sommige leden de opmerking gemaakt dat de deurwaarders Tsn die concurrentie wel eens seel te lijden konden hebben Zij wenschten daarom de deurwaarders of het genot hunner Troegere inkomsten te doen behouden of hun een Tast salaris toe te kennen Dat de wet op de bescherming Tan nuttige Tegels een weinig strenger gehandhaafd moest worden was de OTertuiging Tan sommige leden terwijl andere meenden dat die wet enkele rogelsoorten beschermt die den landbouw seel nadeel toebrengen Ook wilde men weten hoe t met de herziening der Zondagswet geschapes stond en met de ijciging der orimiueele militaire wetboeken De nu joist drie maanden geleden plaats gehad hebbende onlusten in de hoofdstad en de drakpersTerTolgiogen die plaata hadden gegrepen garen sommigen leden aanleiding om krachtige handha ing der strafwet te Tragen tegenorer sommige opruiende bladen Andere leden echter meenden Tan genoemde krachtige handharing niet Teel heil te mogen Terwachlen en garen dan ook de roorkeur aau doelmatige bestrijding der rerkeerde leerstellingen die worden rerspreid en aan de ondersleuning ran maatregelen die het heil der Tolksklasse op t oog hebben Voorts meende men dat de marechaussee bij roorkomende opstootjes de politie zou moeten helpen een denkbeeld dat door andere leden echter werd bestreden hoewel men rrij algemeen om wgziging der politiewetgeriog rroeg Het was eenigen leden opgerallen dat in den jongstea tgd nogal reel gratie werd reileend aau aanzienlijken en zij meenden de waarschuwing te moeten doen hooren daarmede niet zoo mild te zijn nu onder de nieuwe strsfwelgering grootendeels de rechter de mate ran strsl bepaalt en da jaariyksche afslag ran straf is behouden Ook bij dit hoofdftttk erenals bij Buitenlandsche Zaken werd de aandacht op den handel in blanke slarinnen gerestigd Toorts op hst weren ran onwaardigen als adrocaat of procureur en op het belangrijk traagstuk ran de regeling der begrafenis fondsen Natuurlijk werd er ook op zuinigheid aangedrongen en den Minister rerweten dat hij die in enkele gsrallen wel wat had örer t hoofd gezien Zijn de nieuwe gerangenissen wel zoo slecht als door de dagbladen Wordt medegedeeld werd er gerraagd en ook wilde man weten of iemand die bijr tot driemaal twee dagen hechtenis is reroordeeld zes dagen water eu brood krijgt Deelen wij nog mede dat men zeer aandrong op een betere controle der bedelaarsgestichten dan hebbeu we uit de reelheid die t roorloopig rerslag aan rragen eu opmerkingen bood t roornaamste rermeld In de rergadering ran het dep Leeuwarden der Nederl maatschappij ter berordering ran Nijrerbeid heeft de Voorzitter ran het departement de heer Mr J C Meijer de rraag behandeld cf duor de Nederl landbouwbank de landbouw zal worden gebaat Spr behandelde achtereenrolgens het rerstrelcken ran het kapitaal tegen zakelgken of persoonlijken waarborg het iu consignatie nemen der producten het rerleenen ran hulp bü den aankoop ran zaden en werktuigen en was ran oordcel dat door geen dezer middelen de landbouw in Nederland tot hoogeren bloei zal komen en dat geen der oorzaken ran ziJn slechten toestand door die middelen tal worden weggenomen het kwam hem roor dat de zoogen landboawbauk spoedig zou blgken een gewone bankzaak teign Dat het aandeelea kapitaal niet is rolteekend zal den landbonw niet deren en teleurstellingen roorkomen Uil de discussie waaraan onderscheidene ledendeelnamen bleek dat geeo der sprekers de opncbting ran de Nederlsndsche Landbouwbank als mid l tot rerheffing ran den landbouw iu Nederland had ondersteandr en dat het roor den kleinen landman ran groot belang zou zijn dat de notabele ingezetenen ran het platteland het initiatief namen om elk in zijn kring te berorderen de oprichting ran roor ohotbanken die tegen matige rente kleine kapitalen indepot nemen en aan soliede weinig bezittende personen Toorsohieten Xe Londen is door de zorgen ran de Vereeniging Toor naaporing te Palestina een bijtonder fraai gebeeldhouwd kapiteel uit Jeratalem aaugekomen Het is 19Vi duim lang 12V hoog en 10 breed Het is in zuirer byiantijnsehen stijl rersierd met blade ren die ofschoon wat oonrentioneel ran rorm wijngaardbladeren moeten roorstellen daar er ettelijke druirentrossen tusschen afgebeeld tiJn Hel heeft waarschijnlijk op eene dubbele uil in een klooster gestaan Op rijf plulsen tgn gisteren te Botterdtm door de Maalseh roor tijdaanwijting eleotrische nrwerken aangebracht die uit éen perceel door een hoofduarwerk gedreren deo middelbaren lijd ran Amsterdsm aangeren Zij tgn op lantaarnpalen geplaatst en Toortien ran dubbele transparanten waartusschen s areods licht ontstoken wordt Boitenlaodscb Overzidit Mag men de berichten uit Bucharest gelooren dau belt de Bnigaarsche Begeering thans weer oier tut rerzoeniog met Rusland dat moet men ook opmaken uit het bijna geheel ontbreken ran de gewone correspoudenten berichten hebben de Bnigaarsche heeren iets in den tin dau warden de correspondenten gebruikt om op dete of gece ijie alarm te slaan in de pers De opening ran de Sobrauje tou worden uitgesteld of de zitting beperkt tot het rerlengen der rolmacht ran het Begenisohap Het komt ons echter niet waarachijiilgk roor dat Busland met zulk eeo ooucessie genoegen zou nemen Men moet zich de rerhouding ongereer dus Toorstellen De Bnigaarsche Begeeriag wil de zitting ran de Sobranje doortetten ten einde op de een af andere wjjze tot de benoeming te geraken Tan een Vorst heeft men eenmaal een Vorst dan is men minder bang ran Busland wsnt met de zeer liberale constitutie heeft die Vorst niet reel te zeggen en kan deie door de borendrgrende psrtg gedwongen worden haar politiek te reigen Het slot zou dan ongereer tiJn dal de anti Bassisclie partij den toon blijft aangegereu Ën juist omdat Busland dit plan doorziet wil het eerst op de een of andere wijze de tegen oordige Begeering ten ral brengen en haar doen rerraujieD door aanhangers ran de Zankoff pariij randaar ook dat Busland hoe dikwgls ook aangezocht roorslsnog weigert om een candidaat te noemen roor de Vorstelijke waardigheid De Fransche Kamer beeft de behandeling der schoolwet bgna ten einde gebracht Bij art U kwam het tol een uiterst heftig toooeel De Bonapsrtisl gnsf de Man roorspelde een opstand ran hen wier geweten door de et een executie de markies d Estourmel een oorlogiwerktuig tegen het Katholicisme en Paul de Cassagnac rerweet den minister Cablet zguevbeginselloosheid De president Ploquel riep ben herhaalde malen tot da orde en deed een beroep op bet land ter beoordeeling ran de opieltelyke obstrnctieslaatkunde der rechterzijde Ondanks dit rumoer werden achtereenrolgens tlle artikelen tot art 66 ongewijzigd aangenomen Op Toorstel ran den minister Sadi Carooi is de begraotieg aan de orde gesteld zoodra de beslissende stemoilig orer de schoolwet is geschied De Senaat fereenigde tich met 137 tegen 97 stemmen met het roorstel Boulanger betreffende dea rerkoop den kroaudiamaoten Volgens dit rooritel moeten de dinmanten oniniddeiijk worden rerkoohl terwgl eecst later eeu ontwerp zal worden ingediend betreffende de wgze waarop het geld tal worden besleed De buitengewoon welwillende wijze waarop de keizer ran Duitsohland den nieuwen Franschen gezant Herbette heeft ontrangen trekt algemeen ds aandacht Op de gebruikelijke wijze werd de gesast met zijn gerolg door drie hofrijtnigen afgehaald en in tegenwoordigheid ran den onder kanselier graaf Herbert Bismarck aan den keizer roorgesleld dis hem in groot uniform met het Legioen rsn Ker getooid afwachtte Bij het orethandigen ran het schriJTen ran president Gréry hield de beer Herbette een korta toespraak en deelde mede dat de Franscbe regeering naar het behoud der goede betrekkingen met de andere mogendheden en de rredelierende oplossing der hangende quaestiet stlttfde Mijn tsak te Berlijn roegde de gezaul er bij tal hoofdzakelijk zijn mij te plaatseu op het standpunt der gemeenschappelijke belangen ran üuitscbland en Frankrijk De keizer antwoordde Gü rartolkt mijn eigen meening door te wijzen op de rele gemeensohspptlyke belangen welke Duitsohland en Frankr k nebben en die den grondslag rormen roor een orereenkomst welke beiden rolkeren ten goede zal komen Door awe groote diplomatieke onderrinding eu uwe grondige kennis der gemeenschappelijke brlangeo beiit gg alle eigenschappen welke noodig ziJDOB met de Duitsohe regeering mede te werken tol het behoud der goede betrekkingen tusschen beide landen Ik wensch mij oprecht geluk met de keuie welke de president der Franeohe republiek heeft gedaan Gij kant rirzekerd zgn dat mijn sieuu u nimmer tal ontbreken bjj alle maatregelen welke tot bat bereiken ran dit Terioanend en rredeliaTend doel worden genomen Na deze toesprake onderhield de keizer tich nog eenigen tijd met den gezant en tgn gerolg en ontring hem dien telfden dag aan tgn disch De geheele receptie kenmerkte tich door buitengewone heaschheid en welwillendheid ran den grijten rorst Zelfs op de meest naar rmauelie dorstende Fransche bladen heeft dit eenigen indruk gemaakt Zoo betoogt na La Franet anders een der meest heftige anti Duilsche bladen dat Frankrijk en Dnilscklaod eigenlijk niets ran elkaar te rreezen hebbeo wani prins Bismarck heeft de handen rol met coalities tegen Duitschland te rerhinderen Zelfs zon er tusschen Frankrijk en Duitschland rrrzoening mogezgn wanneer de Franseben slechts hnn illasiën konden opgereo Volgens Za fraiue is nu Engeland Frankrijks ergste rijsnd Van Duitschland zegt het blad weten wij wat we te wachten hebben Het is een rijend maar het houdt zich getrouw aan den wapenstilstand terwijl Engelands rriendschap ons in alle werelddeelen tegenwerkt en oreral onaangename rerrassingen bereidt Eugelsud wil een oorlog aanttoken tusschen Bnslaud eo Oostenrgk en tet de Duitschers tegen ons op doch Frankrijk streeft naar een toenadering tusschen Rusland Turkije en Oostenrijk ten einde de Middellandsehe Zee weer krijgen Wij rertronwen daarom dat de herr Herbette althans Duitscblands onzijdigheid zal weten te rerkriJgeD wanneer de ontruiming ran Egypte aan de orde wordt gesteld Alweer dus Egypte Hierop tinspeelde dan ook de heer Herbette toen hij ran de gemecntchappelijke belangen ran Duitschland eu Frankrijk sprak I e Franschen rieien zich met de hoop dat prins Bismarck in deze quaestie partij zal trekken tegen Engeland op grond dat anders de Franscbe republek tot aansluiting bg Rusland zal worden gedwongen De Tempt gelooft dat de Duilsche regeering wel tal weten of tij Frankrijks bedoeling moet keoordeelen naar de betadigde woorden ran den gezant of naar bet geschrijf au eenige Fransche couranten zooder gezag Eerst orer eenige dagen zal de heer Herbette een onderhond hebben met prins Bismarck Dit werd uitgesteld totdat de kanselier in het begin ran Norember tgn winterrcrblgf te Friedriehsrube zal hebbeo betrokken INOEZONOBN Mynheer de Se3acUw I UËd ton mij teer rerpliohtec met bel onderstaande in nw reelgeletan blad te doen plaatsen ten einde ik nog eenige op en aanmerkingen kan maken orer het ingetondeo stuk roorkomende in de OombeJke Courant ran 27 dezer als tegenstelling Tan hat door mi geschrerene in het nummer ran 24 October LI De inzender ran bedoeld stok simikelt eerst orer het woord rerganning dat rolgens zijne bewering door mij gebezigd is om de gelegenheid lot gymnastiseeren in de achterzaal ran het Uerthuis aan de Spoorstraat in rerdenking te brengen Na wensohte ik op te merken dat een jongmensoh reeds op 16 jarigen leef tgd werkend lid der G t Excelsior kan worden de inzender ran bedoeld stuk tal hei toch zeker wel met mij eens zjjn dat alle ouders niet gaarne zien dat hunne kinderen op dien leettgd reeds in gebouwen met rergnnning natuurlgk sociëteiten uitgezonderd komen al bezoeken te dan ook de eigenlijke gelagkamer niet Thant weuschte ik te herhalen wal ik reeds 24 October schreef dal men mij rau rertronwde zijde heeft medegedeeld dat sommige leden der rereenigiog in het Herthuis niet komen mogen Terena rernam ik nil dienielfden bron dat reeds meerdere jongelui tot de retseniging zouden zijn toegetreden als hunne ouders hm niet hadden aangeraden hiermede ta waghlen totdat er eene betere gelegenheid ter oefening bestond dan die in hel Herthnit In ds 2e plaats b weert de bewuste intsader dal dat de laden derO r Eicelaior lioh w beboeren te nithelpen maar dat integendeel hel lokaal uitmanteod geschikt is tol het geren ran gymnastiekonderwijs Door deta bewering blijkt ten daideiyksle dat bedoelde persoon of nooit een oefeaingsarond ia bat Herthuis heeft bijgewoond öf dat hij niet op de hoogte is met de tegenwoordige eisohen ran het gym naitiekonderwijs De intender die rolgens zijn chrijren telf gymnast is weet dau ook heel goed dat er in een gymn locaal meer noodig is dap rekslok eu ringen terwyi Excelsior tioh alleen net dete twee werktuigen moet beheipin Ten eerste uit plaatsgebrek daar alleen de 2 pas genoemde werktuigen reeds meer dan de halre raimte au het lokaal beslaan ten tweede omdat de eigenaar an bedoeld locaal rerboden heeft haken katrollen ent in den wand of tolder te berestigen welk Isatste toch bepaald noodig is wil de rereeniging andere werktuigen gaan gebruiken De eerste reden is tereot oorutk dat een teer Toornaam deel der oefeoingsstof n 1 de rrg en ordeoefeningen moet weggelaten worden teer ten nadeele ran het onderwijs Door het borenstasnde meen ik genoegzaam Ie hebben aangetoond dat de gelegenheid tot beoefening der gymnastiek roor dcG r Excelsior teeroaroldoende is Naar ik rern em staat roor iedereen de gelegenheid open zich door één der leden 1 of 2 keer V i op oefeniagtarond te laten introdaoeeren ik geloof dat degenen die roortaan ran dit recht gebruik tallen maken s arouds by hel rerlaten der taal andere ideëd tullen koesteren als de intender ran het ingezonden stuk in de Gondtehe Courant ran 27 Oct Ontrang mijn welgemeeaden dank Mijnheer de Bedacteur roor de mg ten tweede male afgestane plaatst uimte Een ingezetene ran Gouda lAfloop 7an Openbare Verkoopingen Tan Onroerende Goederen VEILING 26 OCTOBER 3 Heereohniien in de Crabethstraat Q 2S7 269 261 kooper G Toornrliet roor 10200 P OSTBR JiJ£ I qr LIJST nn brieren geadresseerd aan onbekenden door tussehenkomst ran het postkantooi terug te bekomen J Boere Amsterdam wad Simon Dekker Delft Mej U Schilthniien s Grarenbage C t d Bolten Orertoon K Verhoof Van de Hulpkantoren MOORDRECHT M ran Berkele Nienwerkerk WADDINGSVEEN Antonie de Joode s OraTeohage Vertouden geweest nsar DUITSCHLAND J H Cousel Coblentt De Directeur ran het Postksntoor SIMONS B E C L A M E Alhoewel de eerste Corypheöen der geneeskundige wetenschap in Europa ze beproefd en sterk aauberolen hebben en de meeste geoeesbeeren ze hedeu ten dage roorschrijren treft men nog altijd twgfeisars an die niet besluiten knnnen om in plaati ran de Teel duurdere middelen zoo als Rabarber Bitterwater Sulzberger dioppels ent eene proef te nemen met de Zwitsersche Pillen ran den apotheker B Bran it rarkrijgbaar in de apotheken 70 Cents de doos Erenwel tijn wij orertnigd dat hare aangenaame lekere en onschadelijke werking iedereen ooIÉ de geroeligste gestellen rerwoederen en orertnigen tal Men rage in de apotheken steeds om de Zoitsersche Pillen ran R Brandt en lette op hel witte kruis in het roode reld en op de handleekening rao R Brandt Echt te rerkrijgen bg den heer G Hoefhamer apotheker te Gouda KEXMSGEf IXG INRICHTINGEN WELKE GEVAAB SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER eo WETHOUDERS ran Gouda Gelet op art 6 en 7 der Wet ran den 2n Juni 1876 tUuOaUidw 96 Brengen ter algemeens kennis dal op de Secretarie ter risie is gelegd een rertoek met bijlagen ran C A Verzgl om Tergnnning tot bet oprichten eener slachterij in het perceel gelegen aan de Spieriugstraat wijk F No 48 Kadaster Sectie C No 1908 C Ooms om rergunning lot het oprichteneener smederg in het perceel gelegen aan de Raamwijk O No 882 Kadaater Sectie D No 902 Dat op Woensdsg den 10 Norember 18S6 des namiddags ten 1 ure op hel Raadhuis gelegenheid is om betwaren tegen de gerrsagde rergunningen in te bteugen en dat gedurende drie dagen róór dien dag op de Secretarie der Gemeente ran de Ier take ingekomen Schrifturen kan worden kennis genomen G0UD 1 den 27 October 1886 Burgemeester en Wethouders roornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secrelsris BROUWER EENNISQEVINO INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BUBOEMEESTERen WETHOUDERS ran Gouda Gelet op art 8 der Wet ran den 2a Juni 1876 Staateblad no 96 Doen te welen Dat zg rergnnning hebben rerleend Aan den Heer J T Jaspers te Gonda enlijne reohtrerkrijgenden tot het rerrangen ran eenouden Stoomketel door can nieuwen in het perceelgelegeu aan den Wioterdijk geteekend Q no 98 kadaater sectie A no 2906 Aan den Heer C Schouten te Gouda en tijne rechtrerkrijgenden tol hel oprichten eener Kuiper in het perceel gelegen aan de Peperstaai geteekendK no 264 kadaster sectie D no 637 GOUDA deo 19 October 1886 Bargemeester en Wethouders roornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER MABKTBEBICHTEN Oouda 28 October 1886 De aanroer blijren steeds nog teer klein zoodat de prijten tich hierdoor flink staande houden Gerst bruine boonen en Maïs tot hoogere prijten gaarne gekocht Jarige Zeeuwsche Tarwe ƒ 8 i ƒ 8 60 Nieuwe Zeenwsche Tarwe 7 60 a ƒ 8 Nieuwe Polder Tarwe 6 76 a ƒ 7 25 Afwgkende Tarwe 6 60 ü ƒ 7 Boode Tarwe ƒ 7 i f 7 26 Zetawsche Rogge ƒ 6 76 a 6 Polderrogge ƒ 4 80 i f 6 2S en Buitenlandsche per 70 kilo ƒ 4 60 i f 4 75 Winlergerst 4 25 a ƒ 4 70 Zomergersl 4 20 a 4 70 Chersliergersl f 6 25 a ƒ 6 60 Harer per Heel ƒ 3 60 a ƒ 4 25 en per 100 kilo ƒ 7 25 i 7 60 Mais i Bonte Amerikaansche ƒ 6 10 a 6 26 Odessa ƒ 6 10 a ƒ 6 80 en Cinquantine lot ƒ 6 50 a ƒ 6 60 Allea per 100 kilo Hennepzaad Inlandsch f 6 20 ƒ 6 5U en Bnitenlandseh ƒ 6 i 6 60 Bruine boonen ƒ 11 tot ƒ 12 en kookerwteo ran ƒ 10 lot 10 50 Nieuwe duirenboonen ƒ 7 ƒ 7 26 Nieuwe Psardeuboooen ƒ 6 25 i f 6 50 De rrije reemarkt met grooteo aanroer eerste soort melkkoeien werden tamelgk vlug rerkocht ran ƒ 140 ƒ 180 2de qualiteit traag ran ƒ 100 a 130 rette koeien traag ƒ 130 a ƒ 170 of 56 a 60 cents per Kilogr Graskalreren redelijk ring ran ƒ 30 a ƒ 65 Vette rarkena 19 a 21 cl rarkens roor Londen 18 i 19 cl magere rarkens en bigg p traag biggen ƒ 0 80 a ƒ 1 15 per week schapen traai schapen 22 a 28 per stuk Aangeroerd 56 partijen Kaas Eerste qualiteit ƒ 24 a ƒ 26 Tweede qualiteit ƒ 20 i f 23 Zware hooger in prijs Noordhollandsche ƒ 26 a ƒ 31 Goeboter ƒ 1 40 i ƒ 1 56 Welbeter ƒ 1 20 a ƒ 1 35 3 NOVEMBER a s KAASMARKT Burgerlijke Stand GEBOIt£N 26 Oct lidewij Coraelis oaden i Lonweraabatit en M Rolloos 26 Willem Coroelit oiden C Ererhardas en B H Siccama Johiona Corneiii Eogelina onden J Tin der Ku en W ran der Nest OVERLGUEN 27 Oct S Kroon 6S j GEHUWD 27 Oct S Sanders en nn Vliet C ran der Tnijn en K ran der Willik ADVERTENTIËN Notaris FORTUUN DROOGLKEVBB is VERHUISD naar de WESTHA VEN wflk B No 163 Het Kantoor bigft roorloopig op de onde plaats gerestigd VAN AF HEDEN ROLPËIVS in t Zuur en Vleesch voor Rolpens Verkryghaar bfl J W BRAKEL GOUWE C 41 Te Koop Acht zware gave Wilgenboomen dik 35 50 Centimeter over het kmis lang 4 a 5 Meter de Stam Te bevragen bjj C VAN LEEUWEN Mr Wagenmaker te Nieuwerkerk a d IJttl 0