Goudsche Courant, zondag 31 oktober 1886

Zondag 31 October m 3463 1886 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken PUIKE ZEEUWSCHE Schipper C A van den Berge maakt zgnen geachten beganstigers bekend dat hg met eene Lading pnike Zeeawscbe AARDAPPELEN is aangekomen Ligplaats Singel tegenover de Crabethstraat Prfls per Hectoliter vrg t hais f 3 60 Bestellingen worden aangenomen aan boord en bj T VAK KIJK Bierhnis Groeneweg r 8WIS1E AFGESLAGEN Vraagt prysopgaaf bö J F Herman Zoon Tiendeweg gevraagd voor twee dagen in de week Adres Bnreaa dezer Conrant Afslag 7an VAREENSVLEESCH Carbonade 33 Ct Lapjes 35 Schyf 37V Saucgse 37 Worst 37 Rauwe Renzel 37 Gestnolten Reuzel 35 Vet en mager Gerookt Spek 35 Pekelspek 35 Versch Spek 4 32 Alles per 5 Ons H van WILLlGE f Lange Groenendaal STEE IKOLE ï In lossing de LADING Grove Ruhr Kachelkolen waaruit wg tot S7V ct per H L Mud kontant zonder korting afleveren vr aanhnis bezorgd mits by 2 of meer Heet gelyk genomen JA I PRL CE Cie Kantoor Turfmarkt H 101 Gouda 21 Oct 1886 ABSHAÏÏSBINS OF Anti Rhumatische WATTEN genezen ontw felbaar alle Igders aan maagkramp hoofd schouder pgn of welke kwalen meer van Rhumatischen aard zgn en door koude ontstaan Prgs 30 ets per pakje met gebrniksaanwyzing Hoofddepot te Delft bg A BREETVELT Az en verder verkrggbaar bg C B Yerhenl Oudewater A Bos Berkel J van Dorp Zoetermeer A Kanling Alphen J B Ë 0 Sohlattman Bodegraven K Oosterling Haastrecht VTpd G Wilhelmus Woerden T A G van Detli He de Wed Bosman Oonda W F J deuUgl Sohoonh A Prins Zevenhuizen M J Ooudkade Boskoop Ö Uoogendgk Cappelle S V d Kraats Bleiawijk Advertentiën in alle Binnen en BuUeniandsche C01 iranten worden dadelgk opgezondendoorden Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Snelpersdrak van A BRINKMAN te Gouda Dames DINSDAG 2 en WOENSDAG 3 NOVEMBER slechte 2 dagen zal Mevr BAILLEUX het genoegen hebben met eene prachtige Collectie Dames en Jongejuffrouwen van de eerste Buizen van Pargs en Brussel het mooiste nieuwste en goedkoopste op dit gebied voor het a s Seizoen te ezposeeren in het Schaakbord Kleiweg E 97 In het belang der geëerde Dames wordt op deze Expositie bgzonder attent gemaakt Met hoogachting Mevr Ep BAILLEUX Openbare Verkooping te Gotida ten overstaan van den Notaris G CFOETÏÏIJNDEOO LEEVEE op VRIJDAG 29 OCTOBER 1886 des morgens te elf uren in het KbfBehuis Vbedkbest aan de Markt te Gouda van Vier HUIZEN en ERVEN aan de Karnemelksloot smalle zgde te Gouda wgk R No 363 364 365 en 366 Eeu BUIS en ERF aan den Turfsingel te Gouda wgk P No 120 Een HUIS en ERF aan het Verloren Kost t Gouda wgk O No 506 Een HUIS en ERF in de Speldenmakerssteeg te Gouda wgk G No 58 En een HUIS en ERF in de Komgnsteeg te Gouda wgk K No 40 Nadere inlichtingen geeft genoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER WOLLEN JACHTVESTE A van OS Ai Kleiweg E 73 HET LASTIGE KALKEN vmDER TANDEN J wordt door hei gebruik ran het PLANTAARDIG TANDPOEDSR van Dr J G POPP kk Hof Tandart tt ffeenen Ootlenryk weggeuomeD Het reinigt de tanden op culk rene wy ze dat door het dagelgksch gebruik het glatuur der tanden voortdurend in schoonheid toeneemt PrUs per doocge 80 Cents KK HofTandarts Dr POPP s AiNATHEWN MOi DWATER geneest tandpijn ziekeiyk landrleesch onderhoudt en reinigt de tanden vuorkonii den onaangenamen reuk bevordert het landen krijgen by kleine kinderen dient als voorbehoedmiddel tegen diphtheritis keelziekte en is onoiitbeerlgk by het gebruik van minerale wateren In flesscfaeu tan 1 75 1 20 en 0 60 O SU es CU Aoatherin Tandpasta ƒ 1 20 Geurige Tandpasta o 40 Tandplombeersel ƒ 1 om zelf holle landen te vullen Kruidenzeep tegen huidziekten f 0 35 Het geëerde publiek wordt verzocht nitkrukkelyk K K Huftaudmeester POPP s Geneesmiddel te verlangen en aleohts als zoodanig aan ie nemen welke van ign labrieksmerk zgn voorzien Depdts bevinden zioh te Gouda bg J H C Huinok winkelier ip de Uoogstraal A 123 te Botterdam bg F I vai Santen Kolff te s Hage bij 3 L F Suabilié apoht te Delft bg A J van Ëgn te Schiedam bg C Malta 6z te Leiden bg E Noordgk ie Amsterdam bg P van Windheira 8c Co en H H Uloth 8e Co apotheek te Clrecbi bg G H N van Spanje idem Lobry k Porton Droogisten Mr I MOLENAAR te Waddinxseen zal in ééne zitting direct na afloop der op m te melden dag te honden Verkooping op WOENSDAG 17 NOVEMBER 1886 s morgens 12 nar te WADDINXVEEN bg KOUWENHOVEN aan de Brug publiek verkoopen Ben net ingericht WOONHUIS C 113 Een HUIS gedeeltelgk ingericht tot Woonhuis en Pakhuis met groot open terreinC 113 ged Een hecht en sterk PAKHUIS C 112 Naast elkander gelegen aan de Noordkade te Waddinxvem kadaster Sectie B 2Ó93 2094 en 2095 te zameu groot 5 Aren 24 Centiaren Betaaldag 31 December 1886 Nader onderricht geeft genoemde Notaris Erillezi en Pince nez op voorschrift van HH Oogartsen prachtige TOONBEL en VERREKIJKERS Optische en Chirurgicale INSTRUMENTEN Caoutchouc en Gutta Percha Artikelen ook verkrggbaar GUTTA PERCHA BOORDEN MANCHETTEN PLASTRONS volgens fabrieksprgzen S H POLAK Geanthoriseert Opticien Korte Groenendaal Gouda WINKEL C2 STOOMKUmpEWJ DRUKKERIJ Chemische Wusehfitt Aflerering Verfgoederen altyd 14 dagen WaKhgoederen in korter tgd APELDOORN Agfent te GOUDA de Heer J EREÏÏEEL HOOGSTRAAT waar Staalboek ter inzage ligt Bg fatsoenlgke Burgerlieden wordt voor een ambachtsman Kost en Inwoning gevraagd Adres onder No 1408 aan het Bureaa dezer Courant Sociëteit Ons Qenoegen 2 Abonnements VoorttelUng DONDERDAG 4 NOVKMBBB 1886 Kon Ver Het Negert Tooneel mm mtmt Tooneelsp 4 bedr van Baimond Dmiawoks Vertaling van Mibii Markui Harpagon de Heer Loms Bouwkïïstïk Gevolgd door De Schoolrijdster Blgspel 1 bedr van Buil Pohl uit het Duitsch door A L J LnvoKi Aanvang 7 nnr BV Gewone bepalingen en prgzen By deze Connunt belioort een BUvoecseL BINNENLAND GOUDA 30 October IS86 De Grmeentrrand heeft in igne zitting van gisteren de e rooting voor 1887 raslgesteld tot een bedrag tan ƒ 323 S21 72 aan inkomsten en uitgaven Tot stads apotheker is benoemd de heer £ Hoekstra te Amsterdam Voor verdere bgionderheden verwijzen wg beUngstelltndeB naar het in dit nr voorkomende Verslag dat in bet Byvoegul is te vinden Op de Donderdag alhier gebonden vrge vee en paardenmarkt werden o a volgens de Schomhot Cour door een Pruisisch veekooper 12 kniskalveren gekocht tegen ƒ 61 60 het stuk Bg besch van den Min van Binn Zaken is eerv ontslag verleend aan de Igdelgke opz van rundvee H Kooi te Zegwaard j M F Koppesohaar te Bodegraven A Zwanenburg te Leiden en M Warmerdam te Oonda In de zitting der Rotterdamsehe Arr Beebtbank van Donderdagmorgen werd o a veroordeeld N M hnisvr van A B wonende te Gouda bekl van verbreking van afsluiting tot 1 dag gevangesiutraf en ƒ 0 B0 buete In den laten avond van 29 Augustas j I kwamen eenige personen waaronder A De M arbeider wonende te Ouderkerk a d Uael en C V schippcrsknecht wonende te Gouderak in de herbeig van de wed B te Moordrecht Zg kregen met daar aanwezige personen twist en daar A De M een mes in zgoe band had oordeelde de politie het raadzaam hem dit te ontnemen bj welke handeling een der veldwachters vsn De M een slag in het aangezicht kreeg en een ander van V een slag op het hoofd Zg stonden Dinsdag hiervoor bg de rechtbank te Botterdam terecht Beklaagden ontkenden hunne schnld en zeiden van niets te welen Het O M eischte veroordeeling van De M tot zeven dagen en van V tot drie dagen gevangenisstraf Over acht dagen uitspraak Ook t Zevenhuizen is de prgs van bet rnndvleesoh met 10 ot per kilo afgeslagen De residentie tal met eene onderneming voor ontspanning en publieke vermakelgkheid werden vermeerderd Men verneemt toch dat de kapitale behuizingen in de Spuistraat waarin de magaignen van de Bon Marché geiestigd zgn geweest voor een aanzienlijke som onderhands zgn aangekocht door eene combinatie welke lich ten doel stelt het uitgebreid terrein dat door de gebouwen aan de Spuistraat de aohtergelegen peraeelen en nitgeitrekten tuin wordt gevormd te bebouwen en in te richten in den geest van het bekende café Krasnapolsky te Anuttrdam maar levens daaraan te verbinden een lohitterend Edenthealer waarin loowel s winters als s zomers voorstellingen van verscheiden aard zullen worden gegeICn Eeeds spoedig lal aan dit plan uitvoering worden gegeten De geheele onderneming komt onder leiding van den eigenaar van t oaf restaurant Altebnrg te Scheveningen den heer Ferd Klas terwgl de aannemer van het afgebrande Karhaus de heer Fernim de bonwer is h i Nijmegen sehryft men dd 28 Oct In den laatsten tgd kwam het alhier wederom meermalen voor dat niet alleen op de botermarkt maar ook aan de huizen der ingezetenen iels als zuivere roomboter werd ie koop aangeboden of verkocht dat later bleek niets dan een of ander vet met bolerkleunel en veel zout te zgn waarin zelfs geen sporen van natuurboier aanwezig waren en waarvan de waarde met die van wagensmeer gelijk stond Het ia dubbel raadzaam vooni niet aan d hnizen van ala boeren of boerinnen gekleede personen die i men niet kent boter te koopen want men kan er haast zeker van zgn dat men dan bedrogen is Van dergeiyke bedriegergen zgn reeds een paar kleine winkeliers en eenige pariicniieren slachtoffers geworden De Ngverheidsdepartementaa van Botterdam en Amsterdam hielden Woensdagavond vergadering ter bespreking van de zaak d r Indische pakeivaart In de vergadering te Botterdam werd door het bcitnnr een motie voorgectold die geamendeerd door den heer Stapels aldus luidde Het Departement spreekt de wenschelgkheid nit dat voor het vervolg de ptkrtvaart zg in handen eener Nederlandrohe Maatsckappg waarvan de beslnurders in Nederland gevestifd z jn In het contract dient onder de bepalingen te worden opgenomen dat minstens de helft van het materiaal in Nederland worde vervaardigd dat de gezagvoerders stsariieden en maobinisten Nederlanders lijn en dat vooral het oog geveitjKd g op de belangen van den handel in NederlaBdseh indië Desa motie werd na lanftfarig debat aaagenomen met 16 tegen 3 stemmen tarwijl U der aanwezigen zich buiten stemming hielden en onder dezen de hoeren Van Gennep ViralJ Verbrugge Plate en Van Byckevorscl In de vergadering te Amsterdam leidde de heer H i Van der Mandele de grdacbtenwisseliog in Na langdurig debat zijn de volgende vier conclusiën angenomen met algimeene stemmen op éen na die van den hoer Sassen lo In verband met da kUngen van handel en nijverheid is dit oogeablik niet geschikt om ever ie gaan tot de afschaffing der gesniMidiëerde pakeivaart 2a zoowel handel en ngverheid in Indie en het moederland ala het reehtstreeksohe belang van den Staat vorderen dat die pakeivaart in Nederlandsche handen ig 3a het honden van een algemeene insohrgving daarvoor zal geen andere uitkomst opleveren dan dat de pakeivaart bigft in handen der N I S M 4o onder de gegeven omstandigheden verdient het aangaan van een onderbandsch contract onder goedkeuring der Wetgevende Macht de voorkenr boven het houden eener openbare inschrgving voor Nederlsndsohe Uaalschappgen In een Dinsdag te Utrecht gehouden vergadering waarin van algemeene iKlangslelling en grziodheid tol medewerking bleek is het volgend pragraroma vastgesteld voor de viering van s Konings 70 verjaardag Alle kerkgenootschappen worden uitgenoodigd des ochtends in eeu godsdienstoefening bet feest ie gedenken en te wgden en alle hoofden van scholen worden verzocht in een opzettelgke toespraak het te gedenken of te doen gedenken een bekwaam redenaar wordt uitgenoodigd te 12 uren een feestrede te houden in een groole zaal een koor zal tot afwisseling zingen te 2 nren optocht naar den Commissaris des Konings als Zr Ms vertegenwoordiger ter overhandiging van een adres dat ieder tegen ejen bgdrage van 10 ets zal kunnen teekenen gemeenschappelgke maaltijd tegen lagen prgs zoo dat de deelneming algemeen kaq zgn dea avonds voorstellingen en oouoerten in den Schouwburg Tivoli Bnitenlust enz en eindelgk uitreiking aan liefdadigheidsgestichten van een gift in geld om voor de verpleegdfn iels feealelgks aan den dag bg te zetten terwgl inzamelingen tallen gehouden worden om aan behoefligen een ellragave alt te reiken De Begeering beeft een wetsontwerp ingediend houdende bepalingen ter bevordering van Zondagsrust Het bevat de volgende bepalingen Artikel 1 Het is verboden op Zondag arbeid Ie verrichten in of voor eeoig bedrg f of beroep in dienst of tegen loon van anderen buiten gebouwen en afgesloten plaatsen en daarbinnen indien die arbeid van den openbaren weg zichtbaar of hoorbaar is Art 2 Het verbod vervat in art 1 is niet toepaawlijk op lo arbeid waartoe men wettelgk op Zondag verplicht is 2o hnishoudelgke en staldienslen 3o bet verrichten van boodschappen 4o het bezorgen van levensmiddelen 6o werkzaamheden in of voor het bedrgf van logement socië teit koffiehuis wijnhuis bierhnis opentafelhonder en restaurateur 6a het vervoer van goederen te wattr of met openbare middelen van vervoer en werkzaamheden verricht tot personeuTervoer en vervoer van reiabenoodigdheden 7o werkzaamheden verricht tot ziekeuverpirging 8o het bereiden en toedienen van baden 9o het verzorgen van dieren lOo werkzaambeden met de godsdienstoefening in verband staande Art 3 Voor arbeid in of voor eenigen tak van openbaren dienst kan geheele of gedeeltelgke vrgstelling worden verleend van bet verbod vervat in art 1 voor het geval dat de eisohen van den dienst haar vorderen door het betrokken hoofd van den tak van dienst ter plaaisr behoudens de bevoegdbeid van het hoofd van het Departement van algemeen bestuur waaronder iedere tak van dienst behoort tot bet verleenen van algemeene vrijstelUng en het geven van voorschriften door het hoofd van den tak van dienst in acht te nemen Art i Voor anderen dan in art 3 bedoelden arbeid kan in geval van noodzakelgkbeid schriftelgk vrijstelling worden verleend vso het verbod vervat in art 1 door den bnrgemeeater der gemeente of als die arbeid zioh over meer gemeenti nitstrekt door den Oommissaris des Konings in de provincie of in da provinciën waarin die gemeentan gelegen zgn In deze vrijstelling worden haar duur en de arbeid waarvoor zij geldt duidelijk en met aime omschreven Van de weigering van vrgstelling door den bnrgemeesler is hooger beroep toegelaten bg den Commissaris des Konings die bg het verleenen van vrgstelling de bepalingen van het vorige lid in acht neemt Art 6 Het is verboden op Zondag openbare verkoopingen verhuringen of aanbestedingen te houden Art 6 Het is verboden op Zondag koopwaren met uitzondering van eet en drinkwaren op den openbaren weg of elders buiten gebouwen uit te stallen te koop aan te bieden of te verkoopen An 7 Het is Verboden op Zondag vóór 8 nren des avonda of bij vroeger eindigen van de laatste openbare godsdienstoefening in de gemeente vóór dat eindigen openbare vermakelijkheden te honden of aan geraasmakende spelen deel te nemen tenzg een en ander geschiede op een afstand van ten minste 200 meter van iedere plaats bestemd en op dat oogenblik gebruikt voor openbare godsdienstoefening Art 8 Het is verboden op Zondag vóór 12 uren s middags iu voor het publiek toegankelijke looaliteiten sterken drank toe te dienen of te leveren bg hoeveelheden van minder dan twee liter Art 9 Mei geldboete van ten hoogste 36 wordt gestraft elke overtreding van een der verbodsbepalingen dezer wet Indien tgdens het plegen van de overtreding nog geen jaar is verloopen sedert een vroegere veroordeeling van den schuldige wegens gelgke overtreding onherroepelgk is geworden of hg vrgwillig het maximum der geldboete heeft betaald kan in plaata van de geldboete heohleuis van ten hoogste zes dagen worden opgelegd Ari 10 Met gelgke straffen wordt gestraft hg die een overtreding van een der verbodsbepalingen van deze wet in zgn woning op daarbg behoorende afgesloten plaatsen in zgn fabriek of in of op zgn werkplaats of inrichting toelaat Art 11 Niet strafbaar is de overtreding van het verbod vervat in art 1 in geval van brand wateranood en andere omstandigheden die geen uitstel van den arbeid gedoogen en niet toelieten vooraf de vueischte vrgstelling aan te vragen Ar 12 De strafbare feiten bg deze wet voorzien worden beschouwd als overtredingen Art 13 Met hel opsporen van overtredingen van deze wet tgn behalve de bij art 11 van het Wetboek van Strafvordering aangeweten personen belast