Goudsche Courant, zondag 31 oktober 1886

de marechaiwtee en alle ambtenaren ran R jks eo gemeeqtepolitie Art 14 Met het in weiking treden dezer wet tertalt de wet fanUeo In Maart 1815 SIèl uo 21 Art 15 Deie wet treedt in werking op eeo nader door den Koning te bepalen t jditip Onder de origineel ersierde bierhallen te PariJB men lindt er waar de kellners als académieieiu als galeiboeren als edelknapen als croqua morts gecostumeerd sgn is de meest artistieke de Cabaret du dat noir gehouden door Salis heer au Chat Doiriilleen Vexin zooala hg zich noemt en die onlangs naar de Kue de Laval verhuisd is Salis lelf artist en geestig lereeuigl er dagelijks een aantal vrienden kunstenaars en letterkundigen die ofsohooB vaak reeds tot fortuin en aanzien gekomen er de overleveringen van de oude bohlme voorlzettteu De huisheer zelf heett voor een deel de muren van het lokaal geïllustreerd daarin geholpen door zijn vrienden Henri Rtvière Willette Garan d Aohe gomm Uzès Sleiulen George Auriol Selais Ch Ctos die ook met hem het geïllustreerde humoristische blad Le Chat noir uitge en Het nieuwste wat Salis thans verzonnen heeft om zgo bezoekers te houden en te maken dal zij elkander bigveu amuseeren is eeu tooueel een Chiueesche schim In een bovenzaal op de eersie verdieping een museum tan kunstwerken schildeigen leekeniugeii beeldjes groepen sommige keurig andere grappig ot allren Voor heereu alle artistiek en uniek is het theater opgeslagen Het is niet grooter dan een gewone puppenkasi Er voor staat een piano waarop eeu jong componist en dichter Albert Tinchani toepasselijke muziek maakt het toepasselgke wordt echter verhoogd door de vrgwillige eu lautastische begeleiding van een orohest dat lederen avond wisselt naar fielang van het bezoek ïursche trom triangel pankeo tang en pook eu andere klopiustrumenten worden er io razerng en toch in de maat bespeeld door den schrijver vao reeds opgevoerde of nog op te voeren tooneelstukken ïa allerlei houding speelt het bandeloos orohest staand of zittend eeuigeu bewegelgk anderen ernstig eu waardig bgna zalvend tot het oorverdoovend charivari medewerkend Be toeschouwers meest allen kameraden want hoewel niet met zori geweerd wordt toch een onbekende niet terstond door den dikken êuiaae naar de bovenzaal verwezen warden opmerkzaam de gesprekken houden op Het doek zal io de hoogte gaan want daar is reeds de impretario die eeue toespraak houdt en tot aandacht uitDoodigl de orde der voorstelling mededeelt en in een beschrijving treedt van de wonderlijke dingen die men tien zal Het is 1803 een militair stuk van Carau d Ache die men uit den Figaro kent Een weinig muziek De gordiju gaat op men ziet eeu witten transparanten achtergrond waarop zich eeu legerkamp afleekent Alles slaapt Eeue schildwacht wandelt heen eu weer met bet gewter in den arm Weldra verschijnt een welbekende silhouette het profiel van Napoleon I Hij komt hel bivouac inspecteereu Het tweede bedrgf schildert den veldslair Napoleon slaat te paard op een heuvel naar het gevecht ziend en zijn oiders gevend eu men ziet onophoudelijk bajonetten langs den onderkant van den heuvel defileerea Het effect is met zoo weinig middelen verrassend alles dient echter alleen als voorwen sel voor eeu tekst vol fantastische uitleggingen en toespelingen De groote trom bootst bet kanongebulder na Boem De hemel wordt rood gekleurd Five l empereur roept de impreuario en alle toeschouwers herhalen in s oot Vive V empereur Deu eersten dag meenden ie voorbggangers die het luid geroep hoorden dat er de vergaderingen van erne bonapartistische club gehouden werden Men beweert naluurlgk dat de politie ook onderzoek is komen doen en zich heeft laten voor den gek houden Eens was een braal burger bg toeval iu deu Chat noir terechtgekomen ook in de bovenzaal verschenen ec gaf er zgn verontwaardiging te kennen door op ieder Five Vemperear I te antwoorden met Five la RépubliqM I Men had moeite hem te bebedniden dat er geen politiek mee bedoeld was en het iu het stuk zoo voorkwam Eeu volgend tafereel is ua den veldslag De grond is bedekt met doeden en stervenden de gewonden wordeu pp brancards weggedragen eeo ongelukkig paard loopt hinkend zoeken dan komt een belaóhelgk défilé vun gevangen geueraals eo daarna dat van do overwinnende troepen grenadiers voltigenrs Poolsche lanciers huzaren jagers allen een weinig gechargeerd maar zeer dnidelgk Zg toeren allerlei manoeuvres eo sprongen uit In bet laatste tableau zie men den kleinen korporaal op den top eener pyramide apotheose Hel curieustte is dat Salis bij al dat vernuft en die vroolgkheid zgner gasten baas blijft hij werpt uiet miuder fantastische uitleggingen er tnsschen in dan zgo auteurs en als de bravo s losbarsten zegt hg Niet applauditseeien maar drinken Xerwgl het tweede stuk wordt voorbereid geven andereu iets ten beste een nieuw sonnet een parodie van een beroemd gedicht een liedje een vroolijke icie waarin Jouy en Meusy uitmunten Het tweede stuk is dikwgit de illustratie van een lied zoo heeft men bv de Ballade iet lergeate de villi waarin deze regels voorkomen Et pour faire peur aux émentiers lis tapenl sur la téte des rentiers Soms zgu er versoheidene stukken op éen avond de lentation de Saint Jntoine is zeer siichtelgk Iu plaats van de twee klassieke verleidsters is het een geheel leger horizontalen van alle lauden en tjrpen die den heilige bestormen Zegevierend overwint hg de veelvoudige bekoring maar na deze komt er eene andere gevaarlgker verzoeking men brengt St Antonius een eerekmis een presideutszeiel Al deie grappen zoudeu niet veel verdienste hebben indien uiet de uitvoering de teekening allen een artisliekeu stempel gaf Alles is met kunst gegroepeerd en afgewerkt Alteen zou men kunnen vreezen dat de vele moeite die men langzamerhand aan de eenvoudige Chineesohe schimmen is gaan besteden hun verval moest voorspellen Eerst was alles carton toen ia men de poppen in ziuk gaau snijden om de omtrekken scherper te hebben nu kleurt meii bet zink en laat er licht op vallen zoodat gekleurde poppen doorschemeren Thans wordt er een nieuw stuk gemonteerd La Rue van Henri Biviere Er zullen drieduizend jiersonen in voorkomen de voornaamste typen van Pargs Het znl aan bouïasrdige toespelingen niet outbreken Deze première belooft interessanter en vroolijker te zgu dan de vroegere men heefi plan er ook de groote bladen te inviteeren loodat het aan verslagen niet ontbreken ziil TOOIsTBEL Donderdagavond werd het tooneeleeizoen te dezer stede geopend Niet met het zwaar gebouwde drama Martelarei zooals eerst het plan was maar met het luchtig opgezette blijspel Tilli Wij misten daardoor het voorrecht Van Zuyien J Haspels en Le Gras te zien het talenttolle drietal dat wij gaarne bg deze eerste voorslelling met de overigen opnieuw het welkom hadden toegeroepen in onze schouwburgzaal doch de ziekte van eerstgenoemden maakte programma verandering uoodzskelgk Het répertoire vap het Rutterdamicbe gezelschap is niet zóó rgk dal bg ontetenlenis van een der hoofdacteurs nog een goede keus van stukken overbigft en dat in aanmerking genomen mogen wij ovtr do keus van TiLLi tevreden zijn Aan ernstige kunstcritici zal het voorzeker weinig behagen Er zijn tal van gegronde aanmerkingen op te maken Zij die b v een fiinke karakterteekening in een tooneelstuk verlangen en dit is toch een eisch die billijkerwgze gesteld mag worden vinden zich hier teleurgesteld De karakters zijn meer geschetst dan geteekeud en ie plaats van goed uitkomende omtrekken heerscht bier en daar iets vaags eo nevelachtigs Bovendien is er in het stuk nogal iets onwaarschijnlijks op te merken en moet het vooral vrg onnatuurlijk worden geacht dat eeu dame als mevr Uébus die bij alles de moraliteit in het oog houdt en overdreven bang is voor zekere intieme verhoudingeu in plaats ran eene gouvernante een uog zeer jongen gouverueur bg hare bijna volwassen meisjes neemt üp deze kolossale onwaarschgolgkheld rust het heele stuk en dat moet zelfs bg hem die op dat punt gewoonlijk toegevend is afkeuring viuden Doch is men daarover eenmaal heen dan heeft het stuk veel aantrekkelijks Het bevat allerliefste looneeltjes die met recht luid geapplaudisseerd werden Wij denken o a hier aan dat in het derde bedrgf waor Tilli haar vader om de lOUÜ mark vraagt De voorstelling had dit eigenaardige dat het eene eerale opvoering was Gewoonlijk krggen steden als Gouda de stukken te zien als ze elders reeds afgekeken zgn Iu alle couranten heeft men er al over gelezen en de iuhouil is zelden meer een geheim voor ons publiek Ditmaal was het voor velen nieuw niet voor ieder want iet Ned Tooiieel gal het stuk reeds meer dan eens en dit geeft daaraan iets aantrekkelgks hoewel het niet te ontkenueu valt dat het samenspel dan vaak te weneohen overlaat Wg moeten zeggen dat op dit punt ons de voorstelling zeer mrêtiel Het spel wat werkelgk goed Natuurlijk moet men om billgk te oordeelen uiet aan ieder lid van bet gezelschap dezelfde eischen elellen Eeu jeugdige actrice als Anna Beukers die eerst enkele maanden geleden de deur der Tooueelschool achter zich zag dichtvallen zien wij met andere oogeo aan als Marie Vink die reeds ruimschoots in de gelegenheid wat zich te oefenen bg eeu Henri de Vries zgn wg natuurlijk reel meer geneigd iets door de vingert te zien dan big een Tartaud die al veel langer op de plaukeu werkzaam was eu zoo meer Dooh ieder kweet zich naar zgu krachten goed van zgn taak Mevr Cath Beersmans is zeker veel meer in tragédies en oomédies op haar plaats dan in blijspelen alt fiLU eu het is jammer dat de samenstelling van het Eotterdamsobe gezelschap haar uoodzaakt dergelgke rollen op zich te nemen maar niemand tal kuuuen zeggen dat ilj niet voldeed al konden hier en daar fijner toetsjes zgn aangebracht die het succes nog verhoogd zonden hebben Mej Vink was alleraardigst in de titelrol zij gaat bepaald als actrice een schoone toekomst te gemoet eu de genoemde scène o a werd keurig door haar gespeeld Mej Beukers mag het el zeer op prijs stellen in eene zoo goede omgeving te zgu geraakt Geen eukel Nederlaudsch tooueelgezelsobap is zoo geschikt voor eene aankomende actrice als dit Bij iet Nederl Toonetl zijn zij te weinig in lel hebben zij te weinig gelegenheid om zich te oefenen en bg de andere gezelschappen laat de omgeving veel te wensohen over Bg de Botierdammers kan Mej Beukers tooueu wat er in haar ziti Op de Tooneelschool was zg een van de beste leeiliugen Moge zij eenmaal aan de verwachting beantwoorden die men daar van baar koestert 1 De bh Haspels en Paalman voldeden als gewoonlijk eu Mevr Burlage was goed op baar plaats in de rol van Corinaa Het uastukje Hu ia niet jaloebsch viel bijzonder in den smaak Het is vroeger nog eens hier opgevoerd maar men beklaagde het zich niet het voor de tweede maal te zien Mevr Burlage en de hh Faasten en Poolman ipeeldeo hst uitstekend Tot ons genoegeu zagen wg de muzlekanten der Goudsche Schulierij weder iu de zaal om de pauzes op le vroolgkeu Wat behoeven wij van elders te Istea komen wat wij hier in eigen boezem bezitten I Bovendien verlaat dit corps nooit op de meest ongelegen oogenblikken de zaal om tich Ireinwaarli te spoeden maar bIgft tot het einde der voorstelliag om dan nog een flinke opwekkende martch ten beste te geven Bultcniandscli Overzicht De zetel der Bulgaarsohe regeering is tau Sofia verplaatst naar Tirnova waar nu alle miuilters benetens een driehoiiderdtal afgevaardigden zgn aangekomen Het eerste besluit dat daar werd afgekondigd behelsde bel uitstel van de opening der Sobraoje tot 31 October Van de regcnien is slleeu de heer Karaweloff te Sofia teruggebleven en wel omdat hg het beleggen der vergadering en het kiezen van een vorst tegen Buslands wil eeu vruchteloos werk achtte Vermoedelgk heeft dit wel bggedragen tot het besluit der regenten om bg hun vertrek den stsat van beleg weer in de hoofdstad af te kondigen Intusscben gaat generaal Kaulbart steeds toort ds regenten met nota s le overstelpen Nu weer dreigt hg de Bulgaarsohe regcering met een Russische bezetting indien zg het waagt de officieren ts stralfeu die wegens samenzwering te Lompalanki in hechtenis zgn genomen Zelfs de Nordd Mlgea Zeil beifint nu anders le spreken Naar aanleiding van Kanlbars herhaalde mededeeling dat Rusland de Sobrunje weigert te erkennen komt prins Bismarck blad eindelgk tot de ervaring dat de vertegenwoordigers der Russische staatkunde alles doen wat zij kunnen ten einde der Bulgaarscb regeeriug vooruit elke hoop te benemen dat tg ooit met Rusland op belereu voet kan komen De Fransche Senaat is na de behandeling der diamanteuwet uileengegaan bg gebreke van erk De begrooting moest behandeld worden maar de Kamer is hiermede zelf nog niet begonnen De voorzitter Leroyer vestigde hierop de aandacht en betreurde het dat de Kamer gelijk zoo dikwgit gebeurde niet op haar tgd met de begrooting gereed is lk mask deze opmerking voegde hg er bij niet om kritiek te oefenen maar ik geloof door er op te wjjfen te handelen iu den geest der senstoren Dat dit werkelijk het getal was bleek uit de toejuichingen welke op deze beschouwingen drs voorzitters volgden Intusscben heeft de Kamer de schoolwet fgf deld en met 361 tegen 175 tiemraen ongewgiigd goedgekeurd Heden komt nu eindelgk de begroeting aan de orde De Eiigelsche Begeering besloot den optocht van de socialiilau op den Lord mayorsdag te verbieden eu het hoofd der politie heeft daarvan aan de heerea kennis gegeven Men verzekert dat deze besloten zijn de zaak toch door te zetten in welk geval het tot een vechtpartg komt met de politie die aldus gewaarschuwd baar maatregelen kan nemen Het beginsel van telf hulp zit zoo in de Bngelsoben dat er trouwens reeds een besluit genomen was om ook zonder de politie in elk geval de socialisten te beletten aan den Lordmayorsoptocht deel te uemen De Bond ter verdediging van vrgheid en eigendom vormde het plan om den socialisten met geweld te verhinderen aan dien optocht deel le nemen eu ben uit de City te houden De Daily News meent dat de overheid de uitvoering van dit plan indien het werkelgk besiaal stellig verhinderen moet daar het niets anders ten gevolge zon 4ebben dau dat te Londru botaingen ontstonden gelgk die van de Oranjemannen en Katholieken te Belfast Niet onmogelgk nu dat de politie het met beide parlgen le kwaad krggt met de socialisten omdat zg het deelnemen aan den optochi wil verbinderen met de eigendombandera omdat de politie zich bemoeit met zaken welke zij voor hun rekeuing hadden genomen In de Duitache en Oostenrijksche bladen staan lange artikelen over den overleden graaf Beust men ie het niet eens of Beust eeu eeu groot ttaatsman it geweest of niet De overledene is intusscben met veel praal naar zij i graf op het Weener protestansche kerkhof gebracHt De Keizer van Oostenrijk was in den lijkstoet vertegenwoordigd door den opperbofmeester prins Hohenlohe de Kroonprins door zgn adjudant Behalve eenige prinsen zag men den Minister van Buitenlandscbe Zaken Kalnoky en den Ministerpresident loaSe met collega s j Het Oostenrgksche handelsterdrag met Italië wordt mei l Januari opgezegd Als de vooruaamste reden wordt opgegeven de bepaÜL g vau meettbeguntliging omdat de invoer van Duiischlaud naar Oosteurgk voor brood gist aardewerk en chemische producten te veel begunstigd is Te Brussel is de candidast der vereenigde liberalen GuiUery gekozen er was geen clericale tegeucandidaat Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING 19 OCTOBER Huis Erf en Tuin Gouwe C No 7 4660 k C de Wilde VEILING 29 OCTOBER 4 Huizen eu Erven Karneraelkslooi fi No 363 tot 366 1820 k W van Geelen Huis en Erf Verloren Kost O 606 1000 k G Verdonw Kaotongereclit te jouda Terechtziitiug van Woensdag 27 October 1886 Kantonrechter Mr J H van MIEEOP Ambtenaar van hel Openbaar Minitierie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD M M kapitein op de stoomboot Stad Tiel I tot 3 gulden of 2 dagen wegens te tnd varenin de rivier de Gouwe onder Gouda i T B de J kapitein op de stoomboot Paul tot 3 gulden ot 2 dagen wegens te tnel vareu in de rivier de Gouwe onder Gouda C V kapitein op de atoomboot tUut fiolterdam tot 3 gulden of 2 dagen wegent te tnel varen in de rivier de Gouwe onder Gouda A Z kapiieiu op de stoomboot Concordia VI tot 3 gulden of 2 dagen wegent te tnel vareu in de rivier de Gouwe onder Gouda O D kapitein op de atoomboot Volharding VII tot 3 boeten van 3 gulden of 6 dagen wegent op drie tgdslippeu te snel varen in de rivier de Gouwe ouder Gouda en Waddinxveen M J H tiachterskneoht te Gouda tot gulden of 1 dag wegent zwemmen in de Turftiogelgraoht te Gouda A N kleedermakerskoeoht te Go da evenals de vorige F K sjouwer te Gouda tot Vs gulden of 1 dag wegent liggen in een boomperk van hel planltoen te Gouda J N aohepenjager te Gouda lot gulden of 1 dag wegent in het plantsoen le Gouda bulten de openbare sekreten verrichten van dalgene waarvoor sekreten zgn bestemd ijurgerlljke Stand OEBORKN 26 Oct laimMt Comelis oedtn C Verkerk en M tan der Sleet 2 1 Calhsrint ouden A vaa Kleija en C Woltmin OVBHLEUEN 29 Col C tan Ardeone 10 j J il J Ferrer 16 d P tia Ei 2 m ONDERTROUWD 29 Oct J J Verbü 26 j en J M tsn Waai 28 j G Schieteen 68 j en G Boor 86 j J Fldi 20 j en J M Pot 26 j ADVERTENTIÈN Toorspoedig bevallen vaa eeue welgeBchapeo Dochter M M SCaiLTEDelft 28 October 18K6 RuuoERsi Zoo de Heere wil hopen onze geliefde Ouders B J TAN DBS BERG V d m en J VAN DEN BEBG Datenschot Zaterdag den 6 NoTember hnnne VIJ £ EN TWINTIG JABIQE ECHT VERBINTENIS te herdenken Tevens herdenkt onze geliefde Vader den 10 NoTember den dag waarop hy TÓór 25 jaren de ETangelieBedie ning aanTaardde Hanne Terl lgde Kinderen Gouda Ocobir 1886 Receptie Maandag 8 November TOormiddags van 12 4 en s namiddags van af 6 nar Voorspoedig bevallen van een Zoon N M SLEGT TAN Vees Slolwijkersluis bij Gouda 30 October 1886 f Voor dfe Tele en hartelgke bewijzen van belangstelling ondervonden bjj onze VIJFTIGJARIGE ECHTVEREENIGING betuigen wg ook namens onze Kinderen en Behuwdkiuderen onzen innigen dank G J MELKERT M MELKERTVAN Schie Den Haag 30 October 1886 Voor de bewgzen van belangstelling ontvangen bg de geboorte onzer Oochter betuigen wg hartelijk dank D J 8 G GLEÜN8 A GLEÜNS ZüBU DANKBETUIGING De ondergeteékende betuigt hiermede zgnen weigemeenden dank aan het Bestuur der Afd Gouda der M t N v t A voor de hem verleende onderscheiding en hët stoffelijk blijk van belang8t lling ter gelegenheid zgner 50 jarige dienst bjj den Heer J C BOKHOVEN W BOS Gouda 30 Oct 86 Oudergeteekende is MAANDAG 1 NOVEMBER niet voor werkzaamheden te ontbieden M MOL stads Schoorsteenveger en Kookverdrijver Hiermede brengt de oudergeteekende ter kennis van hare Begunstigers en Stadgenooten dat zg hare heeft overgedaan aan JOHANNES SLÜIJTER die daarin 8 jaren als Meesterknecht werkzaam was Dankbaar voor bet genoten vertrouwen beveelt zg haren opvolger beleefdelgk aan Wed H J WENNEKES geb VAN Lanoenhuijsen Onder referte aan bovenstaande mededeeling beTeel ik mg ten zeerste aan eu zal dooreene prompte en nette bediening het door wglen mgn Patroon zoo ruimschoots genoten Tertrouwen mg trachten waardig te maken J ÏJLÜIJTER Gouda 31 October 1886 J H Grottendick Logement eu Restauratiehouder Spoorstraat Herthuis alhier beTeelt zich voortdurend aan tot het geven van Logement eu ontbgf ƒ 1 terwgl van 12 tot 6 uur gelegenheid bestaat tot het houden van OPEN TAFEL alsmede tot het uitbrengen van DINERS a 70 80 cents en hooger belovende en verzekerende eene nette en prompte bediening Tricot Goederen Borstrokken en Pantalons voor Maunen Vronwen en Kinderen TRICOT HANSSOPPEN SCHENK ZOON Heden versch voorhanden ZWEZERIKQROQUETTEN MILLBPEÜILLE Tomponse KoningiDDen en PrinsesseD Gebakjes CBÊMEBOLLEN VICTORJAGEBAK enz H J M KABEL Oosthaven B 36 Onderwijs in gewoon en Italiaanscli BOEK HOU DË WESTHAVEN B 164a ir J BOEB Leeraar M O IMieuwe Bosli Bruine Boonen GROEI ERWTEN C4P G J DERS eii Spliterrxrtezi T CREBAS ELECTRISCHE SCHEL kompleet met 25 Meter geïsoleerd draad ZES GULDEN MIKBOFONEN TELEFONEN en aanleg Levert en plaatst alle soorten TORENÜÜR WERKEN uit een der beste Buitenlandscbe Fabrieken Reparatiën worden solied en spoedig uitgevoerd Aanbevelend Joll UITTE BOGAARD Horloger en Electricien W SCHALEKAMP Jr Confiseur Cnisinier HAVEN 17 Gouda Heeft heden avond voorhanden VERSCHE APPELBOLLEN TOMPOUCES ROOMHORENS Aangesneden PUNSCHSs AMANDELTAART Diï GEBAKJES Garnalenpasleiljes SSflcijseDbroodjes PUIKE ZEEÜWSCHE Schipper C A van den Berge niaakt zgnen geachten begunstigers bekend dat hij met eene Lading puike Zeenwsche AARDAPPELEN is aangekomen Ligplaats Singel tegenover de Crabethstraat Prgs per Hectoliter vrij t hnis 3 60 Bestellingeu worden aangenomen aan boord en bg T van EIJK Bierhuis Groeneweg Tricot Tailles zeer zwaar van ƒ 3 af SCHENK ZOON In lossing de LADING Grove Ruiir Kacliejkoleo waaruit wg tot 17 et per H L Mud kontant zonder korting afleveren vrg aan huis bezorgd mits bg 2 of meer Heet geljjk genomen JAN PRIXCE Ce Kantoor Turfmarkt H 101 Gouda 21 Oct 1886