Goudsche Courant, zondag 31 oktober 1886

1 e l l llül l lil Magazgn van Onderkleeding Wollen d cht vesten Éénig Depó n Prof Jaeger AANGEMETEN HEEHEN KLEEDmaSTUimN alsmede WINTER PALETOTS van af 13 en DEMISAI80NS van 12 Zeer nette PANTALONS van af ƒ 5 G PU IJK Turfmarkt E 94 I E ü W E CITBOEN FUNCE per lit 1 60 per fl 1 30 CIEOOP PTOCS per lit ƒ 50 per fl 1 20 bij Slotemakeb Comp Zondag 51 October 1886 Tot eenigf Depóthouder voor GOUDA hebben wij aangpesteld den Heer Gouwe C 231 Mr 1 MOLEIMAAR te Waddinxveen zal in ééne zitting direct na afloop der op na te melden dag te houden Verkooping op WOENSDAG 17 NOVMUBEB 1886 s morgens 12 uur te WADDINXVEEN bg KOUWENHOVEN aan de Brug publiek verkoopen Een net ingericht WOONHUIS C 113 Een HUIS gedeeltelyk ingericht tot Woonhuis en Pakhuis met groot open terreinC 113 ged Een hecht en terk PAKHUIS C 112 Naast elkander gelegen aan de Noordkade te Waddinxveen kadaster Sectie B 2093 2094 en 95 te zameu groot 5 Aren 24 Centiaren Betaaldag 31 December 1886 Nader onderricht geeft genoemde Notaris BoterEihriek Lange Dwarsstraat is VERPLAATST naar de KATTENSINQ£L ten huize van B vak dbb SLOOT en beveelt zich beleefd aan tot het maken vao COSTUMES EN HANTELS en wat er verder tot het vak behoort Sociëteit Ons Genoegen 2 Abonnementt VoortteUing DONDERDAG 4 NOVEMBER 1886 Kon Ver Het Nederl Tooneel mm EAHFAQON Tooneelsp 4 bedr van Raimond Dbslandm Vertaling van Mabii Markieê Harpagon de Heer Louis Bovwhkkstïk Gevolgd door De Schoolrijdster Blgspel 1 bedr van Emil Pobl uit het Dnitsch door A L J LANDiiii Aanvang 7Vs mir D Gewone bepalingen en prgzen Dames DINSDAG 2 en WOENSDAG 3 NOVEMBER slechts 2 dagen zal Mevr BAILLEÜX het genoegen hebben met eene prachtige Collectie Sames en Jongejnffrouwen van de eerste Huizen van Pargs en Brussel het mooiste nieuwste en goedkoopste op dit gebied voor het a s Seizoen te exposeeren in het Schaakbord Kleiweg E 97 In het belang der geëerde Dames wordt op deze Expositie bgzonder attent gemaakt Met hoogachting Mevr Ep BAILLEUX 9 ®@ mmi ®@m bericht de ONTVANGST van mm BLMOEKTEN EN FEULTIinDHTEN welke van prima kwaliteit zgn en tot zeer lage prgzen verkocht worden De van ouds gerenommeerde troebele Citroen Punch af 130 per flesch wordt van af heden I kristalhelder verkocht bU J F bERMAN Z00i Tlendeweg SANDEL IN STEENKOLEN EN BOÜWUATERIALEN Tegen concureere de prijs IN LOSSING eene Lading Grove Ruhr Kachelkolen ALSMEDE VEtlKRIJGBAAR Haard Machine Smee en Engelsclie KOLEU van Gecarboniseerd Beukenhout Firma A J01 KER en Zonen Kantoor VEST bij de Vlaming straat fSOO tot 2000 Gulden jaarlijksche bij verdienst fferten I kunnen fatsoenlgke lieden van lederen stand bij eenige werkzaamheid verdienen Offerten 1 onder B 4000 NIJGH VAN DITMAR Rotterdam Mr I JIIOLE AAR Notaris te Waddinxveeni zal in ééne zitting op Woensdag 17 November 1886 s morgens 11 ure te Waddinxveen hg KOUWENHOVEN aan de Brag publiek Verkoopen 1 Drie WOONHUIZEN met vrge Poort en lTUIN of BOOMGAARD aan de Zuidkade jbinnen Waddinxveen gemerkt D 80 81 82 groot 5 Aren SO Cent Aanvaarding 1 Mei 1887 2 Een groota SCHUUR of PAKHUIS aan t Jaagpad h de brug aldaar E 27 groot 1 Are 55 Cent Aanvaarding 1 Mei 1887 8 2 68 50 Heet uitstekend WEILAND in Bloemendaal binnen Waddinxveetu begrensd door eigendom van de Heeren W MOONS Jz J M MOONS en P HOOGERBRUGGE Jz Aanvaarding 31 Deo 1886 Betaling kooppenningen van al de perceelen op 31 December 1886 Breeder in billetten Nader onderricht geeft genoemde Notaris T H £ ë £ N uit het Magaz n van W J van die BOOR te Vlaardingen Prima qnaliteit THEE in verschillende pryzen Breeder omschreven in de Prija Courant Voor de levering dezer Thee beveelt zich beleefd aan W SCHALEKAMP Jr Haven 17 Gouda Snelpersdmk van A BRINKMAN te Gouda ZitliDg van 29 October Voonitler Mr A A tan Bergen Uiendoom Tegeovoordig IS Uden Afirtïig lyo de beeicD f D Hierop Hemnng enPMt van der Borg Het DieuwbeoMmde ruddid Dr H Umi de Sobepper legt na door den SeoreUrii binnengeleid te ün in banden van den Voortiller ds by de Wet Toorgewshreven eeden af en neemt na door den Voofritter gtlnk geweniobt te aqn met lyne benoeaiog ritting De notalen der vorige vergadenng worden voorgeleien en onveranderd goedgekeard Ingekomen t jn 1 Een fooralel van Dr F H G van Iteraon tot nwrganiiatie van deu geneeakiiadigen dienit by de armee Daarin wordt allereerat betoogd dat de toestand der geneeeknndige armenverzorging hier ter etede nog eteeds op een leeet is grschoeid die berast op de onde wet en de behoefte aangetoond aan ferbetering an dien toestand Door de nieuwe wet werd éénheid van geneeskundigen stand geboren die vroeger niet bestond Na de nieuwe wet kan slechts ééne bevoegdheid erkregen worden lot uitoefening der geacea heelea verloskunde in haar geheelen omvang met den titel van arts Voor de personen onAet de oude wet gevormd werden overgangsbepaUngen vastgestcild dooh bet aantal van hen die een beperkte bevoegdheid hebben vermindert van lieverlede loodal de éénheid van stand nu reeds haar rypen leef beeft bereikt Ten dienste an da armenpractijk in deie gemeente moet van die verbeterden toestand worden geprofiteerd Dat kan op tweeërlei wywn geschieden 1 door het aanitellm van een of meer gemeentelyke artaen die de practgk in haar geheelen omvang bg de armen zouden moeten uitoefenen tegen een vast inkomen to door de nmenpiHtük ia te richten evenals by de ziekenfondsen gesohicdL Na rgp beraad is het laatste aan dr Van Itenon als het meest wensehelyke voorgekomen Vooreerst ia de indeeling in een zoogenaamde bus bij het volk ingedrongen Voorts zonden ook de armen het vooneofat hebben door een arta hunner kenze behandeld te worden Ten derde louden de armen een eigen verantwoordelykheid omtrent de gedane keuze dragen en ten vierde zouden de artsen door toewijding in de gelegenheid zyn hunne eigen stoffeigke belangen meer te behartigen Bij een dergelijk armenfonds ion de voorsteller al de geneeskundigen in de gelegenheid willen gesteld zien om armeupractgk uit te oefenen Zq zoaden cojiter moeten worden verdeeld in geneeskundigen die ontooneottrielijk lot de armenpractgk toetraden en hiervoor een jaarlgksche toelage bekwamen die door B en W too noodig geheel of gedeeltclgk kon worden ingehouden en door anderen die voormurdtlii met de armenpractyk zich wilden belasten Deze laatste zonder toelage dooh met het recht om huisgezinnen of op zioh zelf staande personen aan te nemen of te weigeren In het verschaffen van geneesmiddelen wensoht de voorsteller geen verandering De inrichting aan het gasihnis eu de gestichleu wil hg laten looals die is dooh aan de geneeskundigen daaraan verbonden lou hg de verplichting willen opleggen van een dageIgkscha kliniek in alle takken der genetskundige wetenschap Xn gevolge htt bovenstaande stelt Dr Van Iterson den raad voor de belrekking van stadsgeneesheer behalve die bg Art 1 van de instructie voor de stadsgeneesheeren bedoeld van stadsheelmeester en ran stidsvroedmeester op te heffen Met toekenning aan den stadsheelmeester van wachtgeld als igude niet onder worpen aan de periodieke aftreding overeenkomsfigihet bedrag van het genoten honorarium en in het Uren te roepen een gemeentelgk armenfonds ondar toezicht en beheer van het algemeen armbestuur Verder ieder geneeskundige met algeheele be voegdheid binnen de gemeente gevestigd welke onvoorwaardelijk tot de armenpraotp toetreedt eene jaarlgksche toelage te geven boven en behalve het per hoofd of huisgezin vastgestelde honorarium terwijl ig welke voorwaardelijk toetreden hetzelfde honorarium zonder jaarlüksohe toelage erlangen Het tractement van den heelmeester der beide gasthuizen te brengen op 600 Het tractement van den Geneesheer bg art 2 bedoeld zoolang als door denielfden persoon wachtgeld genoten wordt te laten moaU het is Dit voorstel wordt ondenteind door de heeren van Mierop van Siraaten en van der Garden Ter risie 2 Eeo voorstel van B en W tot verkoop ran grond in de Vroawesteeg aan J van Eeuwen Ter visie Een voorstel van B en W tot aanslelling van een derden onderwüier aan de stads mnzieksehool die belast zal worden met het piano onderWijs in de hoogste klassen tegen eene böoldigiog ran 800 sjaars roor 20 aren onderwgs per week benerens 75 cent voor ieder nor tneer en iu rerbaod daarmede den heer ran Milligea te ontheffen ran zijne rerplichting lot het geven van piano ondcrwgs op de Mnzlekschool Ter risie Een missire ran den heer H Haas Win Ie Vianen intrekkende zijne sollicitatie naar de betrekking ran slods apotbeker y 5 Eene missire ran den keer 1 Post ran der Burg De beer Post ran der Borg n t daarin door ambtsbezigheden verhinderd te zijn de rergadering bij te wonen Derhalre acht hy het zijn plicht schriftelgk medetedeelen wat hg bij de behandeling der begrootiug had willen ter sprake brengen Hg rraagt allereerat wat de re lenen zgn dat door B en W geen voontel is gedaan tot Conrersie dtr ennuiteitsleeuingen ad 6 gesloten met de Haatschappg roor Gemfente Crediet in eene 3 z o mening Uit een otiderzoek door hem ingesteld bg eene gemeente die haar seknid ereneens bij genoemde Maatschappg gesloten heeft afgelost is hem gebleken dat aan genoemde Hoatschappg roor vcrrroegde aflossing l percent schaderergoeding is betaald Hg gelooft dat de ieeningen ran 40 000 in 1871 en van 6S 000in 1872 gesloten voor aflossing vatbaar zgn om tea slotte te betoogen hoe roordeelig dergelgke Conversie roor de gemeente zou zijn Het tweede punt in deze missire ter sprake gebraeht is de post uitgetrokken voor het maken van een wachthuisje aan bet Veerstal ten dienste van het overhaalveer op den IJsel Uy vraagt in hoeverre de gemeente verpKcht is dit veer te oaderhoadra dat geen baten voor hoor afwer it Hg meent dat Gouderak daarby meer belang hee t Bestond het veer aiet er zon van de Haastrechtsche brug meer gebruik worden gemaakt dat dè gemeente oog voordeel zou oplereren Ten slotte geeft hij in orerweging den post roor onderbond ran wegen en roetpadeu met 400 te rerhoogen om daarmede den nieuw aangelegden rgweg langs het Stoomgemaal van Bgnland te verbeteren die Ihans in voor en najaar bij slecht wéér in een modderpoel wordt herschapen Aangenomen voor Kennisgeving Aaa de orde De benoeniing van stadi apotheker Daartoe wordt benoemd de heer E Hoekstra 2e Apotheker aan het BInnen Gasihais te Amstardam met algemeens aiemmen Aan de orde t De Geoeente begrooling roor 1887 De Voorzitter rraagt of iemand het woord rerlangd over de begrooting in het algemeen De heer Jager vraagt of er niet een post moet worden uitgetrokken voor rente van het kapitaal dat de gemeente kreeg van Hej Hoffman Te rergeefs heeft spr die op de begrootiug gezocht De Voorzitter merkt op dat bedoeld kapitaal door de gemeente nog niet in ontvaqgst is genomen het is nog oiel door de execntenren overgedragen die daarvoor 12 maanden tgd hebben Later wordt die laak bg snppleloire begrooting geregeld De heer Forlnijn Droogleerer wensoht dat daarroor een me morieptjst wordt uitgetrokken om bedenkingen ran de igde ran Ocdepnteerde Staten te ontgaan Spr doet daartoe een roorstel dat wordt aangenomen met 11 legen 8 stemmen die ran de hh Noothoren van Goor Post Drost en den Voorzitter Daarop worden achtereenvolgens de rersokillende poitea der begrooting in behandeling genomen Allereerst De Begroeting der Uitgaren Bg den post Jaarwedden ran de Bouwkundigen ent stelt de heer Van Iterson roor de personeele toelage die de gemeente bouwmeester geniel met ƒ 200 te rerhoogen Spr tag uit het rapport der Begrootings Commissie dat één lid het traktement van dien ambtenaar wil brengen op 2B0O terwyi de andere leden hem in zgne betrekking van opperbrandmeesler een roste bezoldiging willen toekennen terwgl B en W aarzelen den Baad roor te stellen tot eene rerhooging over te gaan Uit die aarzeling bigkt spr dat B en W wel genegen nuden z n tot eene ver hooging mede te werken als niet zekere omstandigheden dit verboden Spr kan tich wèl vereenigen met eene verhooging van bezoldiging ran den gemeenlearcbiteot rooral omdat kg rele dieoatea praeslaert san de gemeente buiten igne aigenlgke belrekking Steeds toonde hij flink bg de hand te zgn alles wat hg aanrat doet hg met energie en in alle opzichten geeft hg reden lot terredenheid Andere personen zonden niet meer doen dan zy moeten hy doet meer en het is niet meer dan billyk dat de gemeenteraad zorgt dat zulk een rerdiensteiyk ambtenaar buiten huiselgke zorgen rerkeert De beer ran der Garden rraagt of 1800 roldoendc is roor een gemeente architect als wy er een hebben en hy beantwoordt die rraog beslist ontkennend Zgne werkzaamheden zgn rele en die zullen nog zeer vermeerderen nadat de gasfabriek aan de gemeente zal zgn gekomen Verhoogt de raad de jaarwedde niet dan staan wij bloot aan het geraar dal de heer Bnrgersdijk naar elders solliciteert en ging hy de gemeente rerlateo zeer moeilijk zoaden g zulk een bekwaam ambtenaar lerng kunnen krygen Spr stelt roor de jaarwedde op 2S00 Ie brengen doa met de toelage op 2500 De heer ran Straalen waardeert den yrer ran den gemeenlebonwmeester die o a by den brand ran de Stearine kaarsenfabriek sp zoo ondubbelzinnige wijze bleek waar hy zgn plicht niet zonder lerensgeraar deed Spr stelt foor hem eene personeele toelage ran 100 toe te kennen De heer Fortnyn Droogleerer stelt de rerdiensten ran bedoelden ambtenaar op koogen prijs maar kan zioh met eens rerhooging ran zyn jaarwedde niet rereenigen Spr ziet geen reden daartoe juist thans te besluitaa De tyden zijn niet byzonder dour de lerensmiddelen niet hoog in prijs Er werden door de Begrootingt Oommiasie meer traelements rerhoogingen roorgesteld spr lai daar ook legen zyn ook omdat het den ingezetenen dezer gemeente niet zdó goed gaat dat zg eene rerhooging ran belasting gemakkelgk zouden kunnen dragen De heer Hoogenboom rindt dat het niet op den weg ligt ran den raad het roorstel tot verhooging vaa bezoldiging van den gemeentearoki leet te doen Dal komt niUluitend B en W toe De Voortitter legt zich erenmin met de roorttellen tot rerhooging te kannen vereenigeo Er zyn weinig menschen wien spr meer hoogachting toedraagt dan den heer Bnrgersdgk en wier verdiensten spr meer waardeert maar aan alle taken komt een einde De jaarwedde van den gemeente architect is reeds langzamerhand geklommen van ƒ 1400 tot 2000 benerens rrge woning die spr schat op ƒ 300 en tot rerleden jaar was hg de hoogst bezoldigde ge meenteambtenaar De jaarwedde ran den Secretaris is toen gebracht op ƒ 2600 maar die was ran 63 of 64 a stationnair gebleren De architect kreeg 3 a 4 jaar geleden eerst rerhooging en ofschoon die 200 op zichzelf zoo n betwaar niet zonden zgn schept men daardoor aanspraken by andere ambtenaren apr heeft hier speciaal het oog op hen die op de onderste sporten staan ran de ambtenaarsladder waaronder er zyn die byoa niet genoeg hebben om ran Ie leren De inkomsten der gemeente gaan langzamerhand achteruit de uitgaren klimmen steeds Dat alles noodzaakt spr tegen de rerhooging te lyn Alleen wil spr roorstellen den heer Burgersdgk te ontheffen ran de 4 eerate grondslagen ran de belasting op het personeel Worden de heer Burgersdgk later na de orername der gasfabriek meerdere werkzaamheden opgedragen dan zon de billgkheid medebrengen dat hg daarroor salaris ontving De heer van Mierop komt ter vergadering De heer Van Iterson beantwoordt den Voorzitter en zegt dat bedoelde liger staande ambtenaren raak zulke werkzaamheden rerrichten dat men daarroor ieder als t ware gebruiken kan bg raoaturea lija er tal van sollicitanten terwijl het hier geldt een man die niet gemakkelgk te verrangen is De heer Prinoe is ran oordeel dat het advies ran B en W die steeds met den architect werken en die t best weten in hoererre zgne werkzaamheden meer betoldiging eischen en in hoererre de finsntiën het toelaten in dete den doorslag moet geren Dsarop blg kt dat de roorstellen ren de bh Van der Garden en Van Siraaien niet ondersteund worden Het roorstel ran den heer Van Itenon personeele toelage ran 200 aan den gemeente architect wordt eermorpe met 9 tegen 6 st die der hh Jager Hoef hamer IJssel de Schepper ran der Garden ran Mierop en Van Iterson Het roorstel ran den Voorzitter wordt amgenomm met 12 teg n 3 stemmen die der hh Oudyk Fai tugn Droogleever en Hoogenboom Bg den ffttX Jaarwedden van de ambtenaren en