Goudsche Courant, zondag 31 oktober 1886

Woensdag 3 November 1886 N 3464 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Atzoaderlgke Nonuners VIJF CENTEN De inzeading vaa advertentiéa kan geacUeden tot óén nor des namiddags van den dag der nltgave bedienden der Qemeenle Seoretarie steU de heer lan der Oarde voor de traotementen der Commieten ter ieoretarie met ƒ 100 en de heer TanUieropdie met 50 te Tcrhoogen Deie Toorstellen warden niet onderateand Bij den poet Onderhoud an atraien ep pleinen telt de heer Oudijk roor de troitoir iaHiüeM Toor de Crabethatraat nog niet aan te brengen Zoolang als die straat nog ateeds zakt is dat niet weusohelqk daar tq dan gemakkelqk breken De hh ran der Qarden en NoothoTen ran Goot zyn o a met hel oog op de veiligheid een ander gevoelen toegedaan Uet voorstel Oudyk wordt eencorpen met 9 tegen 6 si die der hh Oudgk Prince ran Mierop ran Straaten Strarer en Van Iterson By den post Ooderhoad ran harens raarten eni stelt de heer Hoef hamer roor de uitgetrokken ƒ 900 TOor het maken ran en waohthnisje aan het Veerstal ten dienste ran het orerhaalreer op den Uael te doen rerrallen Dal reer rendeert niet en het kost nogal wat aan de gemeente Spr wil het rerpaohien het reer aan het Beiersohe sluisje is ook verpacht en brengt nog ƒ 6 per week op De Voortitter hoorde dit met bevreemding daar dit op veer voorkomende vacaturen van een veerman zeet moeilijk vetvuld kunnen worden Deie betaalt het onderhoud der Bchait en meer kan men niet van hem krggen Trouwens dit waohthuisjt zal ook moeten dienen voor den gemeente architect s nachts bg hoog water De heer Hoef hamer wil met het oog op laatstgenoemd doel in den post berusten maar wil dan het veer voor Goudsche ingezetenen kosteloos openstellen evenala ig ook op de Uaastreohtache brug geen geld behoeven te betalen De Voorzitter wil daartoe liefst nu geen besluit nemen maar eerst onderzoeken of dat mogelyk is De heer Hoefhamer stemt daarin toe doch wil als t blgkt dat het niet mogelgk is het reer opheffen Dan moeten de bewoners van den overkant de Haastreobtsche brng overloopen en de gemeente heeft daar dan voordeel bg De Voorzitter merkt op dat boe meer toegangen een stad heeft hoe beter het is De heer Prince komt op tegen het denkbeeld van den heer Hoefhamer om bedoeld veer roor Goudsche ingezetenen gratis open te stellen Bg eeue brug kan dat niet bg een veer waar de veerlieden moeten werken en dus ook hnn brood daardoor verdienen Bovendien zonden de jongens er misbruik ran maken en voor hnn pleizier heen en weer varen Uit eene mededecling van den Voorzitter blgkt dat de gemeente Gouderak aan het onderhoud van dit veer niets wil bijdragen Bg den post Koaten der vernieuwing van bruggen wordt de voorgenomen herstelling der Haasttechlache brug besproken De heer Oudgk ia er niet voor om haar zóó aterk te maken dat een eventneele tram naar Schoonhoven daar kan pasaeeren Hg die den tram aanlegt moet de kosten danrran dragen niet de gemeente De Voorzitter brengt in herinnering van hoeveel belang het is voor Gouda dat die tramdienat tot atand komt en daarom moet een eveutueele concessionaris niet tegengewerkt maat gesteund worden Daarom moet z i de brug zóó sterk gemaakt dat de tram daar kan paaseereu Bg den poat Koaten der rioleering van zijlen zegt de heer IJaael de Schepper met belangstelling gezien te be oben dat het B en W ernst is met hun voornemen voort te gaan met de rioleering zoodat zg ƒ 7600 uittrekken voor rioleering der zgl loopende langs de zuidzgde van de Boelekade Ditmaal kon het zeker d rom ook goed Igden omdat het vorig jaar daarvoor niets wa uitgetrokken Spr wenscht echter te vragen of het niet goed zou zgn nog iets verder te gaan en ook de zgl langs de sociëteit Ons Genoegen te rioleeren want hg rindt het niet eigenaardig dat juist daar waar die Sociëteit begint ook de vuile boel zal beginnen Uet is mogelgk dat de kasten te hoog tullen zijn voor dit jaar en daarom zal spr er geen bepaald voorstel van maken maar eenige inlichtingen in deze zaak zou spr op prgs stellen De Voorzitter merkt up dat de post een aanzienlijke verhooging zou moeten ondergaan vond bet denkbeeld van den heer De Schepper ingang bg deze vergadering bovendien acht apr het wenachelgk eerst eena de resultaten van de thans voorgestelde rioleering te zien Miaaohieu zal daardoor de toestand ran de sloot bij Ons Genoegen reeds rerbeteren De keer Van Iterson heeft gezien in het antwoord van B en W op het rapport der BegrootingsCom missie dat zg nooit klachten ontvingen over den toestand van de zijl achter de Turfmarkt Spr verklaart dat die toestand zeer slecht is Het gedeelte van de Turfmarkt dat bg de Gouwe ligt is een der ongezondste deel van de stad Als men 25 jaar tersggaat met zgne gedachten tal men zich herinneren hoeveel gevallen van typhus daar voorkwamen huis aan hnis bgua heersohle die ziekte de familie de Bntuk is gelijk van algemeene bekendheid is daardoor als I ware uitgestorven seoondantesop de school dis daar geresligd is atierren aan de typhus en dat ndeelte ran de stad werd rooral daardoor geteisterd Spr zon dat niet rèlereeren er staat al genoeg op den kerfstakjVan Gouda zoo hg t niet goed achtte er tegen op te komen dat men den toestand der zgl achter de Turfmarkt voor niet ongunstig bondt Als die zgl nu niet kan geriolecrd worden dan toch bepuld een volgend jaar De heer Prince heeft een ander geroelen omtrent die zgl als de vorige spr Van zgn vroegste jeugd heeft apr op dat gedeelte van de Turfmarkt gewnond en spr heeft nooit gemerkt dat die zijl atook Spr noodigt den heer van Iterson bg zich in den tuin waar bij bedoelde zgl in haar volle pracht kan aanschouwen en wa r hg zal zien dat het water helder is en men op den bodem niets anders ziet dan op den bodem van iedere gracht Dat die lyphusgerallen ontstonden ten gevolge van deze zgl rekent spr tot het gebied der reronderslellingen De heer Van Iterson merkt op dat het wel niet zeker is dat de lyphus door die zgl ontstond maar of die zgl er uiterlijk al netjes uitziet of t water op vaarwater Igkt enz dat bewgst alles niets Daarom kan ig toch zeer nadeellg zijn en een bron ran besmeltelgke ziekten De heer ran Hierop zegt ook op dat gedeelte van de Turfmarkt gewoond te hebben en hg onderrond dat die zgl ontzaglgk atonk I Misschien zullen geboren Gouweuaars daar geen lait van hebben maar spr ondervond dit ten volle Nadat nog eenige discuaaie waa geroerd orer de poat voor rioleering wordt deze onveranderd goedgekeurd Bg den poat Onkoaten voor nacht en atille wachten dringt de heer ran Mierop aan op verhooging van de bezoldiging der naohtwaohten en wel gedurende de wintermaanden waartoe de Commiaaie het rooralel deed De bezwaren door B en W daartegen aangevoerd zgn niet tegen te spreken maar apr wil althans 400 uittrekken opdat de Burgemeester de naohtwachia gratifioatien kan toekennen evenals hg aan de gewone agenten doet De Voorzitter ofschoon zeer erkentclgk voor dat blijk van vert onweu van den heer van Mierop is niet voor dergelgke gratificalien aan de nachlwachts Wie van hen s nachts het meest ign plicht doet valt meestal builen den kring van apr s waarneming en hg zou gedeeltelgk op tnsachenpersonen moeien afgaan wat niet wenachelgk is Bij de gewone agenten is dat een ander geval De beet van Sttaaten vindt de bezoldiging det nachtwachts te laag s winters is het een hsrd werk Hun tusschenkomst wordt vaak op zulke plaatsen geroepen dat zg stok of sabel moeten gebruiken en veelal een pak slaag oploopen De heer Prince stemt dat toe maar wgst er op dat er ook een liohtzgde aan hun betrekking is Des zomers ia het naohta eet aangenaam buiten te wandelen en zij verdienen dan zeer gemakkelijk hun geld De heer Usael de Schepper atelt voor hen voortaan pet uut te belalen en wel 12 cta pet nut Dea zomera hebben zg dan 72 ols pet nacht s wintets 96 ets Dit vootstel wordt oangenoneH met 13 legen 3 stemmen die det hh fottuijn Droogleevet Ptinoe en Uoogeuboom De post wordt daarop met 400 verhoogd Bg den post der annuiteits leeningen bg de Maatschappg voor Oemeenle Grediet opgenomen brengt de heer Prince ter aprake het denkbeeld door den heer Poat van der Burg in zgne miaaive medegedeeld tot conversie Ook spr komt dergelgke conversie gewenacht voor BIgkens mededecling van den Voorzitter is de Maalacbappg voor Gemeenie Crediet ongenegen in eene afloaaing toeteatemmen De heer Piince zegt gehoord te hebben dat zg bg de gemeente Schiedam daarin wel toealemde en vraagt B en W onderzoek Ie doen bg het beatuur dier Gemeente hoe dat daar in zgn werk ging waartoe de Voorzitter zich gaarne bereid verklaarde Daarop is aan de orde De begrooting der inkomslen Dit geeft tot nagenoeg geen discussie aanleiding De post Onvoorziene Uitgaven lordt daarop uitgetrokken op 3961 97 en vervolgens de begrooting aan inkomsten en uitgaven vastgesteld op ƒ 323521 72 Niets meet aan de otde zijnde wotdt daatop de vergadering door den Voorzitter gesloten ADVEBTEiXTÏË Magazijn van Tapijten en Behangseipapieren D 80 KOETB TIEN DE WEG D 80 van B W v d Pavoordt Bericht de ontvangst eener groote keuze Vloer en afgepaste Kacheizellen in alle maten en prezen In tbgzonder wordt aanbevolen het LINOLEUM of KUEKZEIL COKES De prezen der COKES aan de Gasfabriek Jign 200 lang de voorraad strekt Grof 45 Cent per Hectoliter Geklopt 50 r te huis bezorgen 5 Cent per Hectoliter hooger GROF GRUIS 25 Cent per Hectoliter met 5 Hectoliter 20 Nieuwe geconserveerde Groenten van C HOU F OUR Diverse SOEPEN van Hoogentftraaten en Wouterloo PATÉ S DB FOIE GRAS de HENRI Voor levering zich beleefd aanbevelende W SCHALEKAMP Jr Haven 17 Prof JAEGER Nieuwe zending Wollen TRICOT ON DERGOEDEREN ontvangen tegen bekende billgke prgzen SCHENK ZOON Puncli van Beertje M B de BBEB te Amsterdam vraagt te Gouda een solide Depêthouder HEL Con lseura of Comestiblehandelaren met Vergunning genieten ds voorkeur WOLLEN JACHTVESTEIV A van OS Ai Kleiweg E 73 Door afschaffing ÏE KOOP Een Coupé eneenVigelant in goeden staat en ligt voor een paard Te bevragen bjj den Heer C BL0MMB6TUN te Bodegraven i ieuwste Modellen Firma J MOUCHON Dubbelebnurt No 7 Louis P WELTEB Coiffeur WESTHAVEN B 193 Eenig Depot van het bögenaamd Louis P WELTERS BLOMMEN GBEST Aanbesteding der oenoodigde LE VENSMI DDELEN en STEENKOLEN ten behoeve van het Bestedelinghuis te Ooui a gedurende het jaar 1887 op DINSDAG 2 NOVEMBER k des avonds ten zeven uren in het Lokaal van het Gesticht de voorwaarden liggen ter lezing in het Gesticht van 1 tot en met 2 November van des morgens tien tot des namiddags twaalf uren De Secretaris A H VAS DILLEN uit de BLIKKEN TROMMEL van A VAN TÜIJLL Amsterdam Het is een zeer verzachtend en losmakend middel tegen Boest en aandoening der Slgmvliesen per doos 40 ets Dit merk alleen te Gvuda verkrygbaat bg Js J van der 8ANDËi Banketbakker Markt iptaqjo uoqospuBTjapoN u t oi qsnp laSjfllS SJ8lBM I9pU0 nOHVVAV Advertentiën in alle Binnen en Buitenlandttehe Couranten worden dadelnk opgezondendoorden Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Suelpersdnik van A Bbinkhan t Qonda De nltgave dezerCoorant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avoiid van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 2 Norember 1986 D D Terpttra alhier ia door Z M opnieuw benoemd tot Bchoolopiieoer in het arronditMment Gouda De kerkeraad der Heriormde Gemeente alhier formeerde ft t eu ond het narolgeude tea eo drietal predilcaolen in alphabetiache orde Zestal Tan Beglereu Atteoa te BuMUm Caone gieter te Beilen Faure te Woodeoberg Dr Jonker te Botterdam Schuller tot Peursem te Alkouuir Dr de Vitser te Almelo Drietal Van Begtereu Alleot Faure ra Sohuller tot Peursem Zaterdag werd door Commiatariaaen der Sociëteit 0m Genoegen annbeileed bet bauwen ran eeo Betiradegebouwtje ene logeaehreren werd door W de Jong toor ƒ 123S H J Nederhorat foor U36 j J de Jong Wa voor 1058 C P W Deasing foor 1049 j en L fau Dorat oor ƒ 985 Bij het atation alhier ii Zaterdagmorgen een wegwerker der Ned Bijoapoorwegmpy aangereden door een trein uit Botterdam welken hg in den mitt niet had tien aankomen Uy werd echter Irchta door de locomotief op z geworpen en bekwam geen letael De gemeenteraad van Bleiawqk heeft bealoten tot bet aangaan eener geldleening groot 18 000 ad 4 flowing fan nog loopende 6 en 4 leeningen en ter beatrijdtng der kotten ferbonden aan bet rerleggen fan een gedeelte der kcieuttraal In bet Voorloopig Verilag over Hoofdatuk Juttitle der Slaatabegrooting woTdt de rraag gedaan of het politietoeiicht te Ommeracbaoa foldoende moet geacht worden Daaromtrent worden san het BafUad de folgende iolichtingea feratrekt Het loetioht beataat uit 6 laalopiienert met den titel fan majoor 38 taal of kamerwaehten al naarmate hel gelal talen dat befolkt wordt enkele magatynen werkmeeatera I boekhouder eu een klein kantoorpenoneel Verder 18 feldwachten de ferdienatelqktte en beate worden niet daarheen geiondeo van wie de meeaten too niet bgna allen op rerren afatand op toegang of uilgangawegen ras de Sohana en baar terreinen ter bewaking gepoatetrd lijn Daaruit beataat bet geheele perioneel der inrichting Men moet de 88 taal of kamerwaehten buiten rekening atellen dsar tg allen verpleegden lijn voor wie de collega a la kameraden niet het minste retpeot hebben dan komt men tot een getal fan 50 ambtenaren waaronder een dotyn kolonie of tetboeren geleld warden Met dat handje rol waarran tiechta 18 gewapend ign most men een berolkiug fan liOO mannen jn fslen retdi eenige jaran in rerlohillende en cifiela èu mililaire gerangeniaien hebben doorgcbraoht en de meeaten licb door onferlohilligheid kenmerken Hoe warden nu ruit en orde onder die f reemde onfertchillige en luie menaohen bewaard 1 Warden de kwaadwilligen door de ttamgatten fan bet geatioht in bedwang gehouden die teer juial begrijpen dat bg ernslige ongeregeldheden hnn poailie op huu buileuferblijf filla er met op ton f erbeteren en tg f cel te feriieien doch oieta te winnen hebben Zij tijn maar I t raat oferluigd dat de maataehappg hnn nimmer zulk een leren tou bieden ale tg du genieten ui Het ferraad ipcell een groote rol Hij die een komplot tou willen amedeo ia er niet teker rao dat niet io bettelfde uur waarin hg tjn kameraden die andert altgd eenagezind zgn wanneer er f n fertet tegen een beambte aprake ia wil opruien in de beruchte briereubut fan den onderdirecteur een briefje ia geatoken ilechta een paar regelt befattende die fcrmeldeD wal meu foornemena it te doen en wie de raddraaiera tgo Al die brare lui laten nooit na waar zjj eenigtint kunnen elkander een poeu te bakken Dat ia bet groote geieim mn de matige rutt waarin de Sehana terkeert Wil men den toestand fcrbflfren daar ia middel fOor doch dat moet geld koateu Het grootate kwaad beitaat daarin dat er foor den landbouw reel meer peraonen gebruikt worden dan noodig is Velen ja bgna allen die maar eeuigalina kunnen willen in het feid werken al hebben tij nooit een achop in de hand gehad De reden daarfoor ia door allen die Ommeraohans slechts eenigermale kannen maar al te goed te fatten en jniat die reden moeat aanleiding weten om fele ferpleegdea niet naar het land te lenden Hel heden ferschcnen nommer fan De Oidt behelal onder den lilel NederlaadKhe Afrikaaiueie Vereeniging eene aansporing dat ons folk niet langer folharde by de geringe mate fan belaugatelling waarmede als gold het den ijdeleo wenscb eener kinderlijke illusie het streren deter bij nilttek nationale rereeniging tot dntfer bejegend is In atede fan fele duitenden oontribuanten kan tg na een tgljarig betlaan nauwelgka 250 Nederlanders als bare leden aaiiwgten In dit opatel dat onderteekeud ia door de heeren L B Begnen W G Brill S J Fockema Andrese J F Haaebroek J J L ten Kate J H C Kern en M de Vries wordt medegedeeld wat de f ereeoiging heeft gedaan en foornemena ia te doen Wg hopen dat dit opttel waardoor ona folk eigenigk foor hel eerst keonia krggt van het atreren der Vereeniging dit krachtig tal bcforderen A propos f n hel mistig waer Men beweert wel eena dat mistig weer gunstig op de achelfisohfangat werkt Dat nu is een sprookje en de heer Witkamp heeft eens in de bureanxder rroegere mst Ut de oplossing fan dit praatje generen Als aotoalileit in dubbelen tin deelt t N f d D die oplosaing meé De ferklaring fan den beer Witkamp luidt aldus Toen in 1672 Graaf fan Boaau met de Spaanache fiool op de Zuidertee lag en daardoor geen schip of Boheepje fan wal dorst aieken was het een ware uilkomal ala het miste De fissohers waren dan de eersten die er gebruik fan maakten om gedekt door den mitt loofer mogeljjk in tee te gaan fiatohen Gelukte het hun dan met een goede fangat terug te komen dan waa hel feeti in Amtter dam Vandaar uu nog bjj miatig weder telkena de uitroep gord aohelfiichweêr ADVTERTENTIÉN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën grati opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Naar aanleiding ran eene langdurige epidemie fan derwiatongeont tonturmt te £ rlijn reatigt dr Saalfcid in de Berl lied H ochenuirift de aandacht op het gefaar fan betmetting fsn huidtiektrn door middel der barbieragereedachappen en op de goede nitkomaten ferkregen door toepaiting der folgende middelen waardoor de epidemie die reeds fan 1885 dagteekeot in de maanden Juni en Juli werd bedwongen lo reiniging der scheermessen en scheerkwasten in kokend water waaidoor de bacterie der myeoaus tonsurana folgant genomen proeren teker wordt gedood 2o geen gebruik te maken fan achuim waarmede reeds rroegere getohorenen werden bediend So het ferstrekken fan een schoonen handdoek aan ieder geachoreuc 4o waar poederkwaaten gebmikt worden hotde man foor ieder gesehorene er een eigen poederkwatt op na 5o f erder worde sirtng door de barbiers iedereen afgewoen die huiduitalag beeft op bet behaarde gedeelte van het gelaat Dergelijke peraonen mnetSa naar een arts warden verweten Toepaaaing tan dete maatregelen ia tooreel te noodzakelgker daar inwendige middelen niet helpen Te Genèfc wordt elk jaar een wedstrgd met chronometers gehouden Bg die gelegenheid werden laatstelijk 539 nnrwerken ondenocht ea an de Ids die in de categorie fan cfaronometeia fielen en aan de foorwaarden fan den wedstrijd foldeden werd aan 118 een getuigschrift fan foldoenden gang uitgereikt fan dete 112 ferwierfen 34 foldoende punten om voor de oudersoheiding fan eene premie in aanmerking ie komen By tulk ecD wedstrijd met chronamelert wordt da betrekkelgke waarde der fertohillende werken uitgedrukt in een cgfer gelgk aan het totaal fin de goede punten door ellt rerkregen het hoogata cijfer 300 tou alleen te behalen ijjn door een geheel folmaakt uurwerk een niet te brraiken ideaal Bjj het laatate concours ijjn door één uurwerk 230 6 punten behaald een cjjfer dat slechts eens in 1881 is ofcrtroffen nameijjk met 1 4 punt Dat de eiicben nog al hoog ign gesteld blijkt uit het nafolgende Een uurwerk dat fjjfmaal per aeconde tilct doet tich 432000 maal in de 24 uren hooren een uurwerk uu dal gedurende 45 dagen per dag fiermaal meer of minder dan die 432000 maal tikt wordt al aanstonds fan bet coucoura uitgealotan En dat dete eiiob niet orerd reren is wordt bewetsn door hel feit dat er onder de bekroonde exemplaren gcfonden worden die in óén dag alechls één tik fan het normaal cjjfer afwijken Naar het V D ferneemt heeft de Handelssocieteit te Utrecht besloten lioh by adres te wenden tot den minister fan Justitie om dient tusschenkorasi te fertoeken ten einde te beforderen dat bjj failliaaementen ala regel worde aangenomen dat loowel bjj groote alt bij kleine faillisaementen naast den curatorrechtsgeleerde een cnrator akman uil de aohuldeitchert worde aangeweten De wilfiaehfangtt fan de fieohera nit Dundee in de Dariaalraat en verder noordwaarta ia ongnnitig uitgefallen en de fisscbers hebben tich moeten terreden stellen mei kleine walfistchen robben walrussen ent om toch eenige fangat te hebben De 4f