Goudsche Courant, woensdag 3 november 1886

t fe toomboot Star van Dandee werd weken laog door heftige atormen geteieterd Herhuldelyk werd bet aebip lek maar ateeds eer coo goed mogelyk gerepareerd totdat bet in Aogustua op rotaen liep en deo Sliten ala 0Dieewaardi r moeat ferlalen worden Oe bemanniDg SI man werd door ie Cki tain opgeDomen Earat a 31 dagen bereikte dat aobip volgepropt met mensohen die loor een deel ook a naohta op bet dek moetten haiien Lerwiok Verder tgo de acbepen Jan naijny en Tribtine Terloren en moet de lee aaanrantie £ SU OOO betalen De atoomboot Uaud bracbt een Ëakirao mede die liob gedurende deiea winter in Schotland wil opbouden De boofddirecteur der poateryen en telegraphie aebijnt plannen te koeileren tot reorgaciaatie van de Telegraphie en Posterqen welke lot belangrqke beiuinigingen moeten voeren O a lullen de onderdeden der adminiatratita in deielfde bureaux worden onder dak gebracht Een der gewiohtigate hervormingen ia dat rier lijninapeotenra van de Rykatelegraaf er i n er negen op wachtgeld luUen worden gesteld of dat aan de oontróle voor ben een anderen werkkring zal worden getocht De traktementen der direclenreo van een vereenigd post en telegraafkantoor zonden warden bepaald op 600 a ƒ 3000 s jaars behalve vrye woning De beambten voor beide diensten zullen zich voortaan noemen commies bij de posiergen en de telegraphie in vier klassen worden verdeeld en een bezoldiging genieten van ƒ 900 tot ƒ 2200 per jaar De overige ambtenaren genieten een traktement van ƒ 700 tot 2200 Verder zouden er wyzigingen worden gebracht in bet afnemen van het vergelg kende onderzoek voor beide diensten zou een vereenvou liging worden ingevoerd door afschaffing van het houden eener dubbele administratie en de betrekking van inspecteur der beide diensten afhankelijk worden gesteld van een verder examen iu de technische bekwaamheden De heer H G Koster CJtn Leliegracht Ie Amsterdam zal weldra verkrggbaar stellen een nieuw kinderspel genaamd Printet Ifilhelmmaapel Dit naar het aloude Oanzenbord gevormd ia teer aardig ingericht en vertoont niet alleen de portretten van het Koninklijk paar en van het Priulesje maar ook de afbeeldingen van de Kon paleitsfi te sHage en te Amsterdam te Soesldijk ent het standbeeld van Willem II de borstbeelden van Prins frederik en Print Hendrik ent enz te veel om op te noemen Sg het reglement lezen wg o a die drie oogen werpt bg den aanvang gaat met de prinses uit rgden tot no 17 en betaalt daarvoor één fiche aan de Prinses no 4 j die no 6 met de Prinses het Haagsche Bosch bezoekt betaalt zes fiches tolgeld aan den pot die no 9 aan bet monument van 1813 komt laat eenmaal ign benrt voorbggaan om het goed te bezichtigen die bg de Prinses in het Paleis in Den Haag op audiëntie komt betaalt twee fiches aan de Prinses die op den weg naarSoestdgk in het Doolhof terecht komt wacht tot hg door een ander verlost wordt en die in het koninklijk graf te Delft komt is dood en speelt niet meer mede die eindelgk op no 50 deu geboortedag van de Prinses komi wint bet spel en outvacgl den pot Van dit spel is aan Prinses Wilhelmina zelf een extmplaar toegezonden door den uitgever Het ia op wit satijn gedrukt met blauw aatijn gevoer I en met vergulde franje omzoomd De doos waarin het ligt IS van rood pluche eveneena met blauw satgo gevoerd Erbg gevoegd cgn twee ivoren dobbelsteentjes met gouden oogeu Uil de verklaring door den heer Van t Lindenhoul directeur der Weés inrichting ie Neerbosoh gegeven omtrant het aaokoopen van land in de nieuwe kolonie Pipestone in Noord Amerika big kt dat het zgn bedoeling niet is dit land Ie geven aan de weesjongena die naar Amerika gaan dezen moeten in eigen onderhond vooriien De aankoop geachiedt in navolging van eenige weezenvriendeo iu Engeland die ook jongena en meisjes naar Canada zenden en daarmtê de beate uitkomsten hebben verkregen Zg hebben daar een atnk grond aangekocht en daarbg een inricnting gaboawd die bestuurd wordt door een directeur en directrice die met de jongens en meisjes welke aankomen het land bebonweu en in eigen onderhoud voorzien De weezen blgven hier eenigen tijd en worden in goedgeiiude gezinnen geplaatst Worden tg ziek of geraken tij builen betrekking dan worden zg weder in de inrichting opzenomen Een dergelijke inrichting wil de heer van t Lindenhout opriobten Zgn oog bIgft daarvoor gevestigd op Otauje Cii en Pipestone omdat vooral de eerste kolonie uiislnitend uit Hollauders bestaat en de tweede naar verwacht wordt voor het grootste gedeelte door HoUandera ui bevolkt worden Hij beveelt daarom dew zaak nogmaala bg alle weezenvriendeu aan en vraagt kraobtige medewerking om deze nienwe atiehting tot atand te kannen brengen De heer J van t Lindenhout zal gedurende de wintermaanden in verschillende plaatsen des lands mededeelingen doen over tgn reit naar Amerika Onder den naam Centrale Vereenigiug tM Nederlandtche Industrieeien heeft tich hier te Iknde eene Tcreeniging gevormd welke zich in hel bgtonder ten doel stelt de belangen van Nederlandsche inteaders op binnen en buitenlandsohe tentoonstellingen te bevorderen Zg wensobi geenszins onze landgenooten tol deelneming aan alle mogelgke tentoonatellingeo aan te aporeo maar alleen daar waar de industrieeien telf eene deelneming der Nederlandsohe ngverheid gewensoht achten handelend en regelend op te treden zooder eenig oogmerk van winti door de industrieeien gekozen en waarin de voornaamste takken van onie ngverheid vertegenwoordigd zgn Een dergelgke instelling kan naast de bestaande vereenigiugen die zich ten doel stellen de ngverheid te bevorderen een ruimen en nuttigen werkkring vinden daar deze lichamen zich niet of weinig met tentoonatellingeo vooral buitenlandsohe inlaten Nadat de statnten der Vereenigiug door Z M den Koning waren goedgekeurd beeft eene te Amsterdam gebonden vergadering der leden bggewoond door industrieeien uil verschillende oorden des lands een definitief bestuur gekozen bestaande uit de bh J Dngvis Utrecht voortijter mr D JosephusJitta De ontdekking van de goudvelden in de Transvaal heeft een teer gunatige verandering gebracht in den gedrukten lacsland van dal land en wekt er schoone verwaohliugen Het tooverwoord gond zegt de Foliiêlm werd in het hart des lands vernomen en in Hie of vier maanden tgds was allea veranderd Ds barre beiden van Witwatersrand ongeveer 35 a iO mglen van Pretoria die kort geleden slechts betrekkelgk weinig ver van elkander gelegen boerenplaaiseu telden zg n nu bettt door honderde mensohen die daar heengestroomd zgn om hun geluk te beproeven in het zoeken van het edel metaal dat in alle tgden en heel de wereld door zulk een toorerkraoht heeft uitgeoefend De landbouwer en eeboer dW nog kort geleden niet wisten wat met hunne waar aan te vangen vinden nu ploiseling eene voordeelige markt voor de opbrengst hunner ngverheid Andere standen in de maatschappg profiteerden evenzeer bij de plotselinge insirooming eener bevolking met kapitaal uit het buitenland De heer C de Vos oud boomkweeker te Uazerswoude schrijft het volgende aan bel Zmdagtblad Onder de gewassen welke men voor sieraad plant mag vooral wel in aanmerking komen het schoone boompje Elaeagnus edniis dat ook den naam draaiil E odorala Gewillig in bgna alle gronden groeiende en een goeden vorm aannemende prgkt hel eerst met een menigte witte bloempjes en later met roode bessen vol met slipjes beschilderd Die truchtjea zgn eetbaar Daarom dacht ik reeds voor enkele jaren dat er van die vrucht wel iets te maken muest zijn Wat Dat wist ik niet dat ia meer de zaak van distillateur likeurstoker of banketbakker In onzen vindingrgken tgd en waarin ieder ailtiet naar het een of ander waar iets bg te verdienen valt meende ik dat zoo iels niet kou uitblgven Ik raadde dns mijn opvolger K Wezelenburg firma C de Vos een goeden voorraad er van te kweeken Tot mijn genoefteo lees ik nu in hel Tuinbouwblad irSempervirens van 22 deter dat mgne voorapelling aanvankelijk in vervulling is gekomen Naar ik daar lees tijn tijdens een der laatste vergaderingen nn de Socielé d AcolimaUtion te Pargs den legenl Dordig tgnde leden ooofiiurea an brandewgn aangeboden uit genoemde vrucht en bereid Beide pro dncten zoowel de coufitnren als de brandewgn werden om hun lekkeren maak geroemd Ik meen dat de laak belangrijk genoeg ii om er door middel nn het Zo iag4Uad algemeene bekendheid aan te geren Wenschi men er gebruik van te maken en beeft de ondernemer een tuin Ier tijner beschikking dan veroorzaakt de aanplanting van een 25 of 50 tal vruchtdragende boompjes zulke enorme kosten niet Men kan dan bet eerste jaar reeds op een partijtje vruchten rekenen en vervolgens jaarlijks op een rijken oogst Over het huiselgk leven en de plaats welke de vrouw bekleedt iu Nederland schrijft M Mohr in de Frank wter Zeitung een feuilleton waaraan wg een en ander ontleenen De Hollanders zgn zegt de schrgver evenals de Eugelschen virluosen in het niselgk leven Daartoe draagt veel bij de bgna volmaakte inrichting van eeu hollandsoh huishouden waarbij He arbeid vanzelf schgnt te geschieden Veel is ook te danken aan de volmaakte voor een duitsch oog bgna overdreven reinheid en orde en de traditie om de dienstboden zoo weinig mogelijk te bekgven te plagen veelerr gunt men hun zekere ceUstandigheid en verantwoordelijkheid waarvoor tg trouwens Deler betaald warden Daarmede hangt samen dat de vronw in Holland een betere plaats inneemt Zg bIgft aan de familietafel en oefent slechts de leiding van den hniaelgken arbeid uit Een hollandsche vrouw van aanzienlgke ja zelfs van vrü goede familie komt bijna nooit in de keaken kookt nooit zelve en een echte hollaodache kenkenmeid veroorlooft tich telfa haar mevronw nit de keuken te jagen als zg de kenkenprinaee wil nagaan of lelve een sauiof een pudding wil maken Op grond eener veeljarige ondervinding verzekert de schrijver dal de nwlerlandsche dienstbode over hel algemeen hooger ontwikkeld is dan de dnittohe Zy kenmerkt zioh door eerlgkheirl trouw arbeidzaamheid pliohtgevoel eenvondigbeid en een nnohterbeid van begrip welke de noodzakelijWieid van het beataan der standen toegeeft Een hollandsch dienstmeisje zal tich nooit kleeden alt haar meesteres een aangeboren gevoel van tact zegt haar dat wat voor mevronw past niet goed is voor haar By de vermelding der titels mevronw jnSrosiT freule vrouwe jonkheer mijnheer maakt de schrgver de opmerking dat de standen atetk gescheiden tijp in Holland dat toch iu merg en been een demooratisoh land is De welgeateldheid der nederlandsohe tooBgeveode kringen draagt veel bg tot bevordering van hel familieleven In de bnishonding is alles tot het geringste toe geregeld ieder dienstmeisje heeft haar eigen werk en too ir ook voor elk werk een stuk vaatwerk of gereedtohap bealemd dat voor niets anders wordt gebruikt Een schijnbaar eenvoudige huishonding met weinig uitgaven voor vermaken kost op die wijte meer dan eldera een huithondicg met vrij wal vertoon van weelde Door de van ouder op jonger overgeifane rijkdommen ia de levenawijte ook in een eenvoudig haisgetin teer omslachtig geworden Dnitende dingen go er die onmiabaar tohgnen ofschoon men het in Dnitschland heel goed tonder hen doen kan Zoo vindt men op het budget een jaarrekening van den stalhouder van den kapper van den franachen kok die tegen ongehoorde prijzen fgoe schotels levert Van den bloemist van den tandmeeater die maaodelgks het gebit der familie komt natiën van den horlogemaker dia wekelgka de pendules opwindt en in orde houdt van den be hanger voor het opnemen en leggen van kleeden van den tuinman die wekelijks eens of tweemaal den tuin schoonmaakt en verzorgt Zoo heeft men ook tegen abonnement een vaate plaats in de kerk en eischen tohouwburgan en ooneerten zoo groole uitgaven dat zij bel voorrecht zijn van de vermogenden Geen holl dsche huisvrouw tal echter om zioh zulke genietingen Ie verschaffen iets prgsgeven van bet onmisbare comfort van haar huis De nederlandsohe vrouw houdt nooit op dame te zijn In de hoogere standen rerstaat zij niels van koken en bakken en ook in den middelsland waar slechts één dienstbode wordt gehouden teer weinig In de wasch is da bollaudsobe vrouw echter bijtonder ervaren De schrijver vertelt hoe de wasch in groole manden naar deu bleeker gaat en droog m ar niet gemangeld en gestreken tarngkoi t Dan verder het rekken mangelen vouwen en persen Uit de pers wordt dan de wasch in de linnenkast geschikt waarop de nederlandsche huisvrouw bijzonder trotsch ii De hollandsche vrouw laat zich meer bedienen dan de dnitsche en heeft daardoor meer tijd om zich aan taken te wyden buiten deo kring barer huishouding Ook hierin kan de grond worden getocht voor de hoogere ontwikkeling van het huiselgk leven De vrouw leest maakt mntiek of tohilderi tij neemt bescheiden deel aan de gesprekken der mannen en boeit door haar belangstelling in tgn arbeid den man aan buis Oe man gaat nooit of hoogst telden zonder zgn vrouw uit evenmin de vronw tonder den man Uaatsohappeigk ia in Nederland de positie der vrouw hooger dan in Dnitsobland In het karakter van den Nederlander ligt een aangeboren ridderlijkheid vrouwelgke talenten worden mat de meeste welwillendheid aangemoedigd de mannen tien het gaarne dal vrouwen tich op het gebied des geeatee bewegen en deelnemen aan hun politieke en wetenschappelijke geaprekken dat tü zich met letteren knust en muziek bezighouden Dit maakt het voor hollandsche vroawen veel gemakkelgker dan voor duitsohe om vooruit te komen en zich onder dichten en kunstenaars een eervolle plaats te veroveren AU voorbeelden noemt de schrijver de damea A S C Wallis en Therèae Sofawartze Bij dit streven naar hooger doel blijft de hollandsche vrouw een goede huisvrouw wat haar trouwens gemakkelijk wordt gemaakt door de voortreffelgke inrichting der huishouding De gemiddelde beschaving der nederlandsche vronw too besluit de schrgver afgezien van baar die buitengewone gaven hebben ataat naar mijn oordeel iu het algemeen hooger dan die der duitachevrouwen Ook zij die zelven niets voortbrengen volgen met liefde en ernst hetgeen haar zuatera opbet gebied des geesies scheppen en gevoelen ziohdaartoe opgewekt Dansen en trouwen zijn niet dehoogste doeleinden der jonge meisjes Aan haaropvoediilg wordt de grooute zorg besteed In demoderne liteialuur zijn de volwassen damea meealalgoed thuis ook in de fraosobe eugelsche rn dnitsche tij leeren die laleu van joogsaf Geheele onbekendheid op dit gebied ton een dame in Hollandspoedig worden kwaiyk genomen Den heer Mohr doet het D e Sed van welk blad wy de vertaling overnemen opmerken kunnen wg om zgn vriendelgk sehrgven niets betert toeweuaoben dan een hollandsche vronw t Is na bet jaargelgde om de overjaaten weer eens lot een ernstig pnnt van overweging te maken zegt het Eogeische Oeneesknndig Tgdtchrift the Lancet waaraan wg reeds vroeger eene ontboeteming over dit onderwerp ontleenden Niets schgnt eenvondiger dan tich overeenkomalig het weder te kleeden door eene oveijaa aan Ie doen licht oi zwaav al naar de gelegenheid vereischt Men moet echter niet vergeten dat jnitt naarmate hel kleedingatnk dat men over de gewone kleedin aantrekt een gevlet van warmte teweegbrengt het ook de werking heeft van de warme oitwateming van bet lichaam tegen te honden Die warme uitwaseming bigfl door de gewone kleeren heen dringen maar wordt verhinderd e onlanappen en de kleederen worden er van doortrokken De algemeene uitwerking ia goed zoolang men d overjas aanheeft maar zoodra zg wordl uitgetrokken b giol de uitwaseming weder en wordt het lichaam in een toestand gebracht als een warme acbotel waar een nat servet omheengewikkeld is de wasem trekt de warmte af en de inhoud verkoelt Waar Ben inzonderheid op heefi te letten is dal de overjas om t eren van welk fatsoen of welke stof niet belet dat de onderkleeren van de niiwatenicg doortrokken werden maar die werkelgk bevordert Dit bigkt feilelgk nit het gevoel van uwgeuame warmte terwgl men da overjas aanheeft en de gt makkelgk te beapcuren teekeoen van nilwaseming onder de armen en Ier egde van de borst wanneer de overjas is uitgetrokken Bovendien trekken wg de overjas nil als wg in een warm lokaal komen en juist op het oogeoblik dat de werktaamheden der spieren ophoudt Een weinig nadenken zal genoeg zgn om ieder die een gewoon mensohenrerstand bezit te overtuigen hoe nadeelig dii tgn moei zoowel op ziohzelf alt het oogenblik waarop men het doet Het t trgdt tegen alle gezondheidsregelen de kleeren van de nitwaaeming te laten doortrekken en dan de uitwendige bedekking weg Ie nemen en enelle verkoeling teweeg te brengen en als men l er op getet had dit op het ergsie oogenblik Ie doen ton men geen erger kunnen vinden dan by het ophouden van de werkzaamheid der apieren De raad dien wy tanden geven is dat het veel verstandiger zou lyn maar ae jas legelgk te dragen en de noodige verandering te maken door eene dunne jas aan te trekken in plaats van eene dikke als men uitgaat en zoo omgekeerd als men thuis komt Als men in plaata v n overjassen te dragen jaaaen van verschillende dikte droeg overeenkomstig hel weer en de algemeene luchtgetteldheid zou men het gevaar vermijden van verkoelen door uitwaseming het vochtige kleedingsiuk zou afgelegd worden en niet aan het lichaam drogen Wg houden het er voor dat een groot deel van de verkoudheden atramheid en pgn door de leden toe te schrgven is aan de gewoonte van overjassen te dragen die de verdere nitwasemiog waarvan de onderkleereo doortrokken worden tegenhouden waardoor de verkoeling te snel is wanneer zg worden nilgetrokken Dit gevaar is te vermgden door znik eene verandering van jaasan als de weersgesteldheid vordert Bulteoiaodscli Overzicbt Eittdelgk ia de Sobranje te Tirnova geopend Geiyk meo reeda weet hield Stambnlot de voorzitter van het regentfohap bg die gelegenheid een toeapraak waarin niet bgionders over den toestand werd medegedeeld Alleen bleek er uil dat de vergadering spoedig lot de keuze van een vorst zal overgaan Op het oogenblik aohym prins Waldemar van Denemarken de meeste kana te hebbeu Men heeft reeda vroeger van hem gesproken maar de een verzekerde dal deze Prins te weinig doortiobt had voor zulk een betrekking de ander beweerde dat hy er geen last ia had Prins Waldemar il zooals men zioh wellicht herinnert onlangs gehuwd met een dochter van den graaf van Farga en derhalve zeer bemiddeld De Ctaar dit weet men heeft veel met tgn acbooubroeder op en het bezoek door s Czaren vertrouwde Prins Dolgorncki eenige weken geleden te Kopenhagen gebracht heette in verband te ataan met de Buigaarscbe trooncandidatunr In bet Oostenrgksche Hnis van afgevaardigden had een demonstratie plaaia ten gnoste van de Bulgaren of eigenigk ten voordeeie van de thans regeerende party in Bulgarge De linker afgevaardigde Sueaz meende zgn sjragpathie te moeten uilapreken voor het volk dal toowel door zgn moed op het slagveld ala door vastberadenheid in vredeatyd Enropa a onvoorwaardelgke bewondering wekte Die woorden werden met luiden bgval begroet maar de Balgaren hebben daar niet veel aan Wanneer de Oosteoryksob Hongaarsche Begeering de fiuaaen in Buigarge biat optreden alsof zy in hnn eigen hnis waren helpt de officieele verzekering weinig dat de politiek van Ooatenryk Hoogarge ia de vorming van zelfstandige stalen op het Balkanaebiereiland te bevorderen Ook het Journal deê Debat blgft zyn standpnnl betreffende de Egyptische ouoeatie handhaven Het blad betrenrt bet ia vele Fransche bladen zulk een beftigen toon tegen geland aanslaan maar Frankryk mag Egypte niet aan Engeland overlaten Daarom hoopt h Jtmmal des üéiate dat de Engelsohe regeering Frankrgka dreigementen zal voorkomen Hat nienwe lid der Belgiaehe Kamer te Bmsad verkozen alt het begin van de herstelling der eendracht onder de liberalen de b er Guillery heeft een dankbetuiging gericht tot tgn alecht opgekomen kieteia waarin o a het volgende voorkomt In een verkiezing bedoeld ala een blijk van samenwerking van die eendracht welke macht maakt mag men bet voorleeken zien der aanslaande zegepraal van het liberalisme Ik dank ook mgn tegenstanders voor bun gematigdheid Laten wy welwillend bigven jegens hen die Igden hnn rechlen bevestigen misbruiken verhelpen en voortgaan met te arbeiden aan de vrgmaking v n den geest door bet onderwya op alle trappen het van alle belemmering alle onderdrukking vrge ouderwgs Het vertrouwen des laoda zal onze pogingen bekrooen De fielgiaohe mgnwerkert in het district Charleroi hielden Zondag een indrukwekkende demonstratie tot verkryging vao amnestie en algemeen aiemreoht Ëindeiyk ial de Spoaniohe regeering een aanvang maken mei de reeds zoolang gewenschte en aangekondigde hervorming van het leger öe regeering heeft da Corlez tegen 18 November byeengeroepen en zal haar in de eerste plaats een ontwerp tot gebeele reorganisatie van bet leger voorleggen Reeda bg koninklgk besluit zgn terstond eenige hervormingen ingevoerd Reeds zgn 1200 sergeants eerste klasse uit den actieven dienst ontslagen en by de reserve ingedeeld Deze sergeanU hebben de kens om na een examen den officierarang by de reserve te verkrggen of een burgeriyke belrekking aan te nemen Het eerste gedeelte van dit besluit werd in alle garnizoenen terstond ten uitvoer gebracht tonder verzet van de onderofficiers die er door werden getroffen Bg een tweede bealnil tyn 1200 onderluitenantt tot officier bevorderd en ia een maaodeiyksche gratificatie van 30 franca loegealaap voor alle luitenanla die meer dan 12 jaren hebben gediend Aangekondigd wordt nog een beperking van het getal officieren en een hervorming der geheele militaire adminiatratie Zoowel d liberale ala de conservatieve bladen pryten de energie waarmee de regeering hal zoo noodige hervormingswerk begint maar de meer geavanceerde en de republikeinsche pers is niet tevreden en eischt meer ernstige maatregelen Door dete eerste maatregelen wordt eohter Ie Madrid de belangatelling in de verdere voorstellen der regeeriog in booge mate opgewekt GEVONDEN en aan bet bureau van politie gedeponeerd Een Beleenbriefje 60 cents een paar iwarte Handschoenen een Kinderoórbelletje goud met bloedkraal een Portemonnaie met 22 cent een onderstuk vao een gooden Oorbelletje een goud Oorbelletje een zwarte Handschoen Kleiobandel io Sterken Drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art 6 der Wet van 28 Augustus 1881 Staattblad No 97 ter openbare kennis dat bg hen is ingekomen van de navolgende pertoon een vertoekachrift waarbg vergunning wordt gevraagd om in de bg haar naam vermelde localiteit alerken drank in het klein te mogen verkoopen als Niain vsQ it Verzoektter Ataloidiog itt localiteit Maria Klaasseo Vogelentang Wed Pb i Mellenbergb M 74 GOUDA den 2 November 1886 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZEN DO ORN De Secretaris BROUWER DargerlUke Stand GEBOBEN 29 Oct Bertai Othariaaa otitn B vic Wiagerden en J E Teektm 1 Nov Csttoriaa Diderica ooderi i BrogctcBi en £ van den Hoven 2 Hernunai ouden F tia dea Riog en M Enlto OVERLfcDEN 30 Oct A C Miehaelu hauvr vao J Birteli SU j L C Jegeo 16 d 1 Nov N tan Vegleo 4 j Il m Moordrecht GEBOREN Anili WiUelmiaa Sopbie osden D Dirkiwsget ea N J van Lskofveld Petroi ooderi A Koo eo C Romga Aagje oodera W den Outer en J Ku OVBRLBDEN P H VoUebregt 6 j A vaa der Surre 57 j Gkmderak GEBOREN Jaooboa ouders J de Brniju ea IJ Boer Neeltje Janaifje oodera G Boer eo M dea Oedeo OVERLEDEN P Harremou 6 m StoIWiUk GEBOREN Arie oodera K den Brave en M van I owen OVERLEDEN 1 A de Joog 10 w GEHUWD 1 Sctreer en M van der Tliat A Blonk en T Joogebreor BeeunrUk OVERLEDEN 6 Borat Haastrecht OVERLEDEN T van den Berg 2 m GEHUWD A 1 de Goe en J M van der Sprong H den Dijker en H van der Klei Zevenhuizen GEBOREN AdrUna oodenxN Buitenboia en A Karrenaan Leendert ondera K va deo Heavel en Karreinao ADVERTENTIËN Voor de bewgzeii van belangstelling op 29 Oct 11 ondervonden betaigen wj onzen hartel ken dank De Heer en Mevrouw HAVERKAMP BEGEMANNCaldbmbhïb jeen grijs Haar meer JDe nieuwe LONJOOy ia de beste van alle bestaande parfumerien om bet grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwijnen Maakt het haar glansr k onzacht len verft niet Prjjs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrggbaar te Gouda bg J H C flUINCK F Hs 122 Hoogstraat 123