Goudsche Courant, vrijdag 5 november 1886

il geveest en dat kfj na op last van de arr icebtbank te Zatfen die orer de rerlengiog ran tqn rerbigf in het krankiinnigeDgeitioht te bealitsen had daaruit ontslagen te iqn geen roldoening ras den minister fin biiinenlandiohe laken heeft kannen rerkrjjgen De heer Lnyten renoekt dit door de Kamer een ondenoek worde ingesteld In de litting der Rolterdamiohe rr Bechlbank ran Dinsdagmorgen werden de rolgende personen Teroordeeld A d M oad 24 jaar arbeider te Ouderkerk a d IJael en C V oud 20 jaar sohippenkneoht te Oooderak bekl ran op 39 Augustus te Moordrecht de gemeentereldwaobters de Wilde en ran der Beek te hebben geslagen de Ie beklaagde tot S dagen en de 2e brklaagde tot 2 dagen gerangenisstraf Verrolgens stond terecht J J oud 37 jaar sjouwer te Gouda bekl ran i ne rrouw met een schoen in het gezicht rerwond te hebben Ëisoh 3 dagen gerangenisstraf M de H oud 14 jaar bakker Ie Capelle a d Uasel bekl ran mishandeling van den jongen ran der Ven op 30 September te Capelle a d IJssel gepleegd Ëiach ƒ 6 boete Mr Browne trad op als rerdediger ran den beklaagde en concludeerde tot toepassing ran een leer lichte boete Uitspraak in borenstsande taken orer acht dagen Men meldt aan De Amst D r N dat binnenkort de indiening mag warden rerwaoht ran een wetsontwerp tot wijziging der wet op het notarisambt Voor de samenstelling ran dit ontwerp is aan het Ministerie ran Justitie gebruik gemaakt ran het ontwerp des heeren Sannes en ran de daarin door den ontwerper in orerleg met de heeren Moll en Bodaan gebrachte wqiigingen Wat echter het ontwerpSannes byzonder karakteriseerde de poging om het bankieren ran notarissen te bestryden zal in het Regeeringsoctwerp ontbreken Wel zullen worden roorgesteld gemengde commissies ran toezicht roor elk arrondissement beslaande uit den president der rechtbank een kantonrechter een amblenaar der registratie en twee nolarissec daarin zal het Openbaar Ministerie niet rertegenwoordigd wezen omdat men het minder juist achtte toezicht op te dragen aan hen die bij erentneele malrersatien geroepen zouden lijn tot de rerrolging Voorschrifieu omtrent de boekbouding der notarissen zijn ontworpen In den loop ran dit jaar werd in de gemeente N een huis door brand rernield De eigenaar en bewoner had retgunning roor den rerkoop ran sterken drank in de linker voorkamer van dat hnis Bg den herbouw werd de localiteil tot drankrerkoop echter ingericht in de rechter roorkamer en toen de eigenaar nu een nienw afschrift ran het rergnnningsbeslttit rerzocht om dit rolgens art 13 der Drankwet op te hangen wezen B en W dat rerzoek ran de hand hoofdzakelijk op grond dat geen oeroegdheid bestaat om door wijziging een rergunning op een andere localileit toepasselijk te maken daar dit gelgk stond met het rerleeuen ran een nieuwe wat het reeds orertohreden maximum niet gedoogde De belanghebbende kwam in hooger beroep by Qedep Staten en dezen waren ran oordeel dat het rersoek had ingewilligd moeien worden rermits bet nieuwe gebouw was opgetrokken op de grondslagen ran het rerbrande alzoo de localiteit moest geacht worden dezelfde te zyn gebleren en in deze de omstandigheid niets afdoet dat de localileit in het gebouw is rerplaatst ran links naar rechla De Gemeentestem dit geral besprekende schaart zich aan de zyde ran B en W By de bmilofis en begrafenis maaltyden die in de kleine dorpen en gehuchten ran Urenie nog niet oreral zijn afgeschaft neemt nog naast de gasten de ongenoodigde scharentlyperavrouw haar plaats in Vroeger zag men rooral in het najaar en den roorwinter by reertigtallen de icbarenslypers langs de dorpsstraten marcheeren Dit is thans rerminderd wyl rele dier lieden thans woonwagens hebben De sobarenslijpersbond rond langen lyd l y den drentschen landbouwer een gulle ontrangst hetwelk hy te danken had aan het ran heinde en rer aangebrachte nieuws dat hy nauwkeurig wist mede te deden of aan den raad bij ongesteldheid ran menschen of ree gegeren Langen tijd ronden deie lieden uit het slypen ran messen enz bet soldeeren en bet msken ran een stootmuziek op een zoogenaamde fhorifort waarby bet bedelen de kroon op het werk zette een ruim bestsan Thans moeten zij eenigen handel uitoefenen en door werkzaambeden in hun behoeften roorzieo Ook zij hebiwo den irgoeden ouden tyd achier den rug Hun liefde Toor borengenoemde maaltyden blyft hun eigen Naar men weet h tta ran de motieren waarop aan Jhr A L de Starlti het rerblyf in het Buiten lorgsohe is ontzegd dit dat hy zich niet ontzien heeft op 29 Mei bj het ruren Jer militairen op de rerzamelde bende zelf eeniga geweerschoteo te lassen op de in renet gekomen menigte In een schrgren uit Indië aan het Dagblad mor Ntderla d gericht wordt medegedeeld boe dit is toegegaan ea dit rerbaal werpt een zeer eigenaardig licht op borengenoemd motief Het luidt aldns Een tiental lieden in witte kleeding en met uilgetrokken kris tandakkende en schreeuwende werden niet gedeerd door het runr der militairen De Resident ran Bataria sprak als tyue meening uit dat juist die menschen ooate qui eoute moesten worden neergelegd daar toch zij in geral zij ongedeerd ontkwamen daardoor in een reuk ran heiligheid zouden koffleo en roor den rerrolge allergeraarlykste elementen moeten worden Zoo doordrongen was Z U Sdgestr ran deze meening dat hy zelf een schietwapen ter hand nam ec daarmede op de hisrboren bedoelde lieden herhaaldelyk een schot loste de andere aanwezige heeren uitnoodigende zyo roorbeeld te rolgen De heer jonkheer A L de Stnrier die zich in de onmiddellijke nabyheid berond ran den Adaistenl Resident ran Buiteuzorg den heer Coenen werd door tlean uitgeuoodigd ééa bepaald persoon die zioh bijzonder uiltartend gedroeg tot schyf te nemen en die Adsistent Resident plaatste zich achter den heer De Slnrler diens achoten controleereade met de opmerkingen te hoog te reel links iets lager en diergelyke en bij een schot dat blykbaar het doel zeer nabij kwam uitroepende braro braro mooi zoo I en zoo waa die ambtenaar en extase en doordrongen ran de noodzakelijkheid om gezegde lieden en bepaaldelyk dien eenen man neer te leggen dat hy het woord richtende tot den heer eersten luitenant adjudant der infanterie H Willink Ketjen een fijn diner toezegde roor het doodschieten ran dien bepaalden persoon die door den heer De Slurler zonder succes tot mikpunt was genomen terwyl ZËd Gestr al rerder een soldaat wien het gelukken mocht dit doel te treffen tien galden als belooning uitloofde Toen ten slotte een ryftal lieden orerbleren liet de Resident ran Balaria daarop nog een paar salro s door de troepen geren waarop twer hunner doodelijk neer zouken en twee waarren ééa gekwetat in de richting ran het gebergte hooger bergwaarts in rlaohtten Een trachtte te outwyicen in de richting ran hel roorliggeude Irarjjn wellicht in de meening dat de troepen niet zouden trachten het raryn door te trekken Deze kwam dus de troepen toen zy dadelyk ran hunne opstellingsplaata daarin afdaalden tegemoet en werd i bont portant neergelegd Het hoofdbestuur ran den Ned Schildersbond heeft alle meesterschilders in ona land uilgenoodigd tot eene rergadering te houden te Amsterdam op Maandag 8 Norember a a des roormiddags 11 uren in het lokaal uEeiageiindheid Op die rergadering zullen de narolgeode rragen warden behandeld Zullen de Nederl schilders zich aan den Bonden zijn hoofdbestuur aansluiten om met rereendekrachten eendrachtig saam te werken tot bereikingraa het groole doel de belangen ran de achilderaworden door henzelren besluurd en rerdedigd f Zullen ty zelf uit hun midden mannen kiezen die hunne belangen ook by de Volksrertegenwoordiging roordragen en bepleiten F Zullen zij uit hun midden commissiën benoemen om de gemeente instellingen of inrichtingen ran onderwya te bezoeken het daar gegeren onderwys nauwkeurig Ie rolgen en ran hunne berindingeen uitroerig rerslag uit te brengen ter plaatsewaar zulks behoort Zullen de practische mannen zelf een ontwerp maken roor een practisch ouderwija ten einde langsdien weg krachten te kweeken die in de praclykbruikbaar zyn 6 Zullen zy met alle hun ten dienste staande middelen deugdelyk goed onderwys steunen en roor het onpractiscbe waarschuwen 6 Zullen ty rerder door alle onder hun bereik liggende middelen de beoefening en kennis ran het schoone schildersrak in al zyne onderdeelen trachten te berorderen P De Spaansche reizigers in N W Afrika Cerrera en Quirogo zyn thans te Madrid teruggekeerd Zy hebben Afrika bereisd io de atreek ran de z g Rio de Oro wat geen ririer ia Zy ronden tuBschen den 22en en den 24en breedtegraad een onvruchtbaar bergland en bereikten na 425 nren de grens ran de oase Adrar waarran de hoofdplaats is niet het rerder zuid yk gelegen Wadao maar Aatar Cererna en Quirogo hebben met de hoofdeu ran het laud orereeokomsten gealoteu waarin dezen het oppergezag rac Spanje erkennen Daar door heeft Spanje dat reeda de zeekust ran Kaap Bsdjador tot Kaap Blnno bezit een achterland rerkregen dat ran groote betcekenis is omdst de kortste weg te water ran de westkust naar Timbuktu reoht door Abrar leidt Inroer ran bier in Japan Luideos het BuUetin d Mtitée Commercial heeft het rerbrnik ran Europeesche bieren in Japan zulk een omrang bekomen dat het bier er den eersten rang onder de rreemde dranken inneemt In 1884 bereikte de inroer ran bier de waarde ran 100 660 yen of 427 800 francs Tot dien tyd beslond in Japan zelf nog geen brouwery Sedert is er eene brouwery aktiën maatschappy met een kapitaal ran 76 000 dollar onder de firma Japan Brewery Co opgetreden die op eene productie in omzet ran 132 000 gallons berekend ia Daar ty het bier tegen 0 37 franc per liter zal leraren is daarin eene ernstige concurrentie met het Enropeesche bier gelegen Vele Earopeeaohe Duitache Engelaehe enz brouweryen hebben in Yokohame hare agenten en wel heer Raape 8c Co roor het Kranen en Imperiaalbier de heeren Boyer b Co roor het Pilaener en P Sohorrbier de heeren Lane Crowford roor de Eugelsche bieren Bass Pale Ale Bnrck s stout Het duurste wordt betaald het TirolihJer ad 69 fr de 8 dozyn pinten de pale ale en porter ad 68 fr als roren De Japanners geren aan lichte bieren de roorkenr boren de brnine Door het Dagelykscb bestunr ran Derenter wat aan den Heer dr J E Enklaar leeraar in de scheikunde aan de H B S roor jongens aldaar rerzocht de rloeittof in de zoogenaamde Uayward s hacdbrandblaachgranalen te analyaeereu Dr Eg klaar heeft aan dat verzoek roldaau en Iegelijk een rloeislof rervaardigd naar zyne mecning geheel gelyk aan die in de bekende bluachgranaten Bg een iu legenwoordigheid ran het Dagelykaoh Beatuur den Commiasaria ran politie den Opperbrandmeester enz genomen proef bleek iu stryd met den uitslag ran elders genomen proeren het blnachrerniogeo ran beiden zeer gering te zyn In het tuiden ran Frankryl waar iq de rorige week door oreratroomingen groole rerwoeatiogen werden aangericht begint de toestand te rerbetereo De prefecten ran de departementen Vaueluae e Bouches du Rhdne melden dat het water ralleude is en de regen heeft opgehouden Te Cb tean Benard een der geleiiterde plaatsen heeft tioh een rerachrikkelyk geral roorgedaan Het hait van een daar wonenden bakker waa zoo door het water omgeren dat men zander fchnitje hel niet naderen kon Terwyl de atorm het hoogst was stonden de bakker en rier zyner huiageoooten roor een rentier het natnurtooneel te aanachoawen en plotaeling trof hen de blikaem die alle rier doodaloeg Te Ceret in het departement Pyréiiéea Orientalea werd een vrouw die een kind op den arm droeg door den blikaem getroffen zy viel op den grond doeh het kind bleef ongedeerd Ook een komiaoh feit ia te rermelden Vele jagers hebben een nieuw tydveidryf uitgedacht zy halen uit de boomen de konynen die op de takken een toevlucht hadden gezocht BuiteniaDdsch Overzicbt De Bulgaarsche regenten beginnen minder krachtig te worden in hun rerzet tegen generaal Kaulbara en zullen rermoedelyk met hun onderwerping aan Rnaland moeten eindigen Dit is de algemeene indruk teweeggebracht door de tyding dat de regeering is bezweken roor Kaulbara bedreiging en de ofiiciereD Grueff en Bendereff de hoofdaanleggers ran den aanslag tegen Alexander op rrye roeten heeft gealeld Niet alleen toch moet dit besluit het gezsg der regenten rermindereu doch levens ontrangt de Butsiaobe party door de rrylating dezer officieren in het leger weer nieuwe rerslerking Vooral trekt bet de aandacht dat de regenten de aamenzweerdeis onroorwaardelyk hebben rrggelalen en zelfs niet konden bedingen dat zy althans roor eenigen tyd het land moesten rerlaten Ook de Nordd Algm Zeit ziet nu de ootkuooping naderen Terwijl de regenten in de eerate plaats de rerkiezing ran den rorat iu het oog houden zegt prins Biamarcks blad is hel duidelyk dat de Ruisische generaal steeds heftiger optreedt De laatate nota door hem tot de Bulgaarsche regeering gericht rertoont groote orereenkomst met een ullimtinm Er bestsat dan ook geen reden om aan den hoogen ernst ran den toestand te twijfelen indien men aleohta zeker wist dat het optr en ran generssl Kaulbara strookt met de inticbleu ran de Ruaaiscbe regeering Volgena het Hnasisohe regeeringiblad is dit werkelyk het geral Dit blad rerzekert ten minste dst de generaal toen by met zijn rertrek uit Sofia dreigde handelde in overeenstemming met den Ctaar De tenuitvoerlegging dezer bedreiging wordt afhankelijk gesteld ran mishandelingen der Russische onderdanen door Bulgaren waarroor zoo noodig licht een roorwendsel is te rinden Het net dal generaal Kanlbi s Bulgarije weeft merkt een der bladen op wordt steeds nauwer toodat ontsnappen den Bulgaren byna niet mogelijk ia Generaal Kaulbara tal tonder twyfel de orerwinning behalen maar toch maakt hy een porer figuur daar de orermacht aan zyne tijde is Het aftreden ran dtn Franachen minister ran openbare werken Baihant is nu teker De heer De Freyoinet deelde het in den ministerraad mede en roegde er by dat alleen beweegredenen lan persoonlyken aard den minister tot dit besluit noopten Men legt dat De Freycinel in orerleg mei den heer Clemenoeau Baihauts portefeuille den senator Eduard Milland heeft aangeboden Het ministerie de Freyoinet tal echter roorloopig worden gehandhaafd De leiders der repnblikeinsche partij bealoten het ministerie in allen gevalle tot bet einde der tegenwoordige buitengewone zitting te ateunen Wanneer er dua een criaia komt wordt dete niet roor het openen der zitting ia Januari ran het rolgende jaar rerwacht Uit Tonkin komen weer minder guoatige berichten In twee reraobillende gedeelteu des lands zyn Fransche potten door Tonkineeache roorers aangeTallen De rust schgnt dut iu de gebeele kolonie nog niet Tolkomen hersteld Ie zyn Verschillende Fransche bladen kooeo meer o minder scherp op tegen iielgeen de Temps onlangs schreef orer de Ëngelsche ontroimiug ran Egypte het officiense blad had kennelyk den toeleg die S uaettie te begraren op grond dat Frankryk om ie reden zonder bondgeuooteo geen oorlog kon roeren en ook omdat Frankryk toob zelf Egypte niet bezetten kon Egypte dal niet op zioh zelf kan staan Het Journal des Débals merkt o a op dat bet hier rolstrekl de rraag niet is of Frankryk om die reden met Eofcland oorlog zal roeren Het komt er slechts op aan zegt het blad dat Engeland weie dat Frankryk niet ran tins is tyn inrloed in Egypie door eyn rerleden zyn positie als groote Mogendheid en zyn koloniale belangen rerachaft prya te geven en dat zoolang Engeland aan tyn billyke aanapraken geen recht laat wedervaren geen harlelyke rerttaudhoudiog bestaan kan De Duitache Ryksdag wordt hoogstwaarsohynlyk 23 Norember byeengeroepen Het bericht dal de nieuwe Dnitsche Ryksbegrootinj een tekort zal geren en o a de inkomsten uit de suikerbelasting 18 millioen M lager zijn geraamd geeft de bladen aanleiding tot herratting ran den penstryd orer het Seplennaat De organen der linkerzijde nemen uit het feit aanleiding om te beoogen hoe ongeoorloofd t tou tyn de legernilgareo te rerhoogsn wanneer straks de sterkte ran het lager na afloop ran het Septennaat aan de orde komt De nationaalliberalen brengen hiertegen in dat dit een rerkeerde tactiek ia eenroudig omdat men bezuinigen wil op die uitgaren waarop rooreersl nog geen betuining mogelyk is te meer daar Dnitschland in rergelyking van andere Stateu volstrekt niet het meest uitgeeft roor zyn leger Orer de Hongaarache begrooting welke onder gewoonte weder aluit met een tekort kuuuen nog de rolgende bijtooderheden worden meegedeeld De gewone ontrangsten tyn op byna 322 millioen fl geraamd de buitengewone op ruim 6V millioen de gewone uitgaren op oneereer 326 millioen de buitengewone op byna 20V millioen waarby nog ruim 4 millioen geroegd moet worden roor buitengewone gemeensohappelyke uitgaren Het tekort tal tyn 22 millioen fl daar tegenorer het totaal der uitgaren roor 360 millioen niet meer dan 328 g millioen ontrangsten staan Dit tekort is 8 millioen hooger dan rerleden jaar maar onder de buitengewone uitgaren komen 18 millioen roor openbare werken roor De Minister rerlangt het tekort te dekken deels door de uitgifte ran siaatssohuldbrieren maar ook door rerhooging ran de spoorwegtarieren reorganieslie ran het bestuur der Slaalsspoorwegen rerhooging der inkomsten ran de tabaksregie en andere kleinere rerboogingen van inkomalen uil de tegelwet de poatwet enz KEXMSGEf MlXG INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OP NADEEL KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran Gouda Gelet op Art 6 en 7 der Wet ran dep 2a Juni IS76 Staatablad no 96 Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter risie is gelegd een fertoek met bylagen ran C Bonmans te Gouds om rergunning tot het plaatsen ran een tweeden Stoomketel in bet perceel gelegen aan het Jaagpad Wyk Q No 53 Kadaster Sectie A No 2280 Dal op Woensdag den 17d Norember 1886 des namiddags ten 1 ore op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gerraagde rergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen rdór dien dag op da Seoretarie der Gemeente ran de ter zake ingekomen Schrifturen kan worden kennis genomen GOUDA den 3 Norember 1886 Burgemeester en Wethouders roornoemd VAN BERGEN UZENDOORN De Secretaris BROUWER RECLAME Het Beste en Goedkoopste Middel Den Heere R BRANDT Zurich WeIËdele Heer I Ik heb een doosje ran Uwe Zwilaerscbe Pillen gebruikt roor bloedzuiraring en kan rerklaren dat de ontelbare puialen en zweertjes op myn gelaat door gebrek aan bloedzuirering ontataan na het gebruik van één doosje totaal verdwenen zyn Hoogachtend LEd Dw Dienaar L VAN DER HEIJDEN Nykerk Echt te rerkrygen by den Heer G Uoefhamer apotheker te Oonda JtlABKTBEBICHTEM Oouda 4 November 1886 De aanvoeren waren grooler dan de rorige week Gerst met meer rraag en hooger Brsine bonnen 26 cl hooger Maïs rooral Amerikaansche duurder doch met weinig handel Jarige Zeenwaohe Tarwe ƒ 8 a ƒ 8 80 Nieuwe Zeenwsohe Tarwe 7 50 k f 8 Nieuwe Polder Tarwe 6 76 a 7 26 Afwykende Tarwe 6 50 ü fl Roode Tarwe f 1 ij 7 25 Zeeawsche Rogge 6 76 4 6 10 Polderrogge 4 80 k f 5 26 en Bniteulandsche per 70 kilo 4 60 a 4 76 Wintergerst 4 40 a ƒ 4 80 Zomergerst 4 30 i I 4 76 Cheraliergerst f 6 25 è 6 60 Harer per Heet 3 60 i f 4 26 en per 100 kilo 7 25a 7 60 Mals Amerikaanache Mixed ƒ 6 26 ƒ 6 30 Odessa ƒ 6 10 a 6 30 en Cinqoantine tot 6 60 k f 6 60 Alles per 100 kilo Hennepzaad Inlandsch ƒ 6 20 a 6 60 en Buitenlaodseh 5 a 5 60 Brnine boonen 11 25 k f 12 Kookerwten ƒ 10 a 10 60 Dnirenboonen 7 a 7 26 Paardenboonen 6 25 k f 6 60 Spelt gedaan tot 3 De reemarkl met goeden aanroer handel gewoon eerste soort melkkoeien werden gezocht rette rarkens 19 k 21 et rarken roor Londen 19 a 21 et magere rarkens eu biggen traag biggen 0 80 k f I IS per week schapen handel traag Ter kaasmarkt ran gisteren werden aangeroerd 87 partyen kaas handel matig Eerste qaaliteit 23 k f 26 Tweede qualiteit 2ü a 22 Zware hooger iu prys Noordhollandscbe ƒ 24 it 28 Goeboter 1 40 a 1 66 Weiboter 1 16 k f 1 30 VsAQEN TAN DIN Das Popdlair tydschrift onder Hoofdredactie ran Dr H Blink en A Winkler Prins Inho id ran de 7e en 8e Afl I J Bonmann Leopold rou Ranke en de nieuwere geschiedichryring II Dr U Blink Bankbilleilen en de Nederlaodache Bank III W F Andriessen De Chineezen in den rreemde IV Dr D Burger Qe moderne theologie V Het uitwendig roorkomen ran de planeet Mara in het jaar 1886 VI Van de Oude naar de Nieuwe Wereld in drie en een half etmaal VII Dr H ran Cappelle jr leta orer diepzee ondertoekiugen VIII Vraagbns IX Politiek Overzicht X Feuilleton üurgerlijke Stand GEBOREN S Nor Marie oaden i Nieowenhiiaen en P TIC Vliet 8 JiD ouders P vao BraraesieD ea H van Qeat 4 Petrooells Mans coders P J Sehlosser eo A Fennel OVERLEDEN 8 Nov J A M Zitoiog 7 m M J Hootmsn 4 j 4 m GEHUWD 8 Nov M M i Gooristea eu M via Willigen Reeuwljk GEBOREN Aaltje ouders J Slinger en A Dijkhois Jio Gerardoa ooders P Bikker en A van Schaik Maria Wilhelmina D Kluit en H de Heer Fraocins ouders M Verbeek en A Hofland OVERLEDEN T Plek 5 m Oouderak GEBOREN Bernsrdna Lodewijk ouders J Slegt en N H an Veen Dirk ouders T Rook en C van Vliet GEHUWD J W de Groot en A Radder ADVERTENTIEN WOLLEN JACHTVESTE A van OS Az Eleiweg E 73aa 1 Zoo de Heere wil hopen onzegeliefde Oaden j B J VAN DEN BEBG T d m en I J VAN DEN BEUGDatbnschot I Zatel ag den 6 November hnnne VIJF EN TWINTIG JARIGHECRT VEBBINTENIS te herdenken i Tevens herdenkt onze geliefde Vader den 10 November den dag waarop I hg vóór 25 jaren de Kvangelie Bedie ning aanvaardde 1 flnnne verblgde Kinderen Gouda October 1886 Receptie Maandag 8 November I voormiddags van 12 4 en s namid 8 Tan af 6 uur OndertroQwd G MDLDEBIJ Wed van W TAMBoeE EN A F M EHBENBÜR6 fpiwoom i November 1886 Getrouwd MATTHIJS MABTINÜS JOANNES GOORISSENmetMABIA VAN WILLIGEN die ook namens wederzgdsche Familie hnnnenharteiykeu dank betuigen voor de vele blgkenvan belangstelling bg hnn Huwelgk ondervonden Gouda 3 November 1886 Heden OTerleed na eene kortstondige ziekte ons geliefd tweede dochtertje MARGARETHA JOHANNA in den ouderdom van 4 jaar G HOUTMAN J HOÜTMANGouda 3 Nov 1886 Koolmees TB KOOP GEVRAAGD een Scliutters Uniform Aanbiedingen onder No 1412 aan het Bureau dezer Courant Mevrouw van Behgen IJzendoobn vraagt zoo spoedig mogelijk eene die ook huiswerk moet verrichten Afslag van VARKENSVLESSCH Carbonade 33 Ct Lapjes 35 Schgf 37V Saucgse 37 Worst 37 Rauwe Reuzel 377 Gesmolten Reuzel 35 s Vet en mager Gerookt Spek 35 Pekelspek 35 Versch Spek 32 Alles per 5 Ons Ha van WILLIGEIV P Lange Groenendaal