Goudsche Courant, zondag 7 november 1886

Ondertrouwd Pniuppits Johannes van dee Stok Claka Mabia Erugkb October 1886 Oouda Naaldwijk Ondertrouwd HENRIETTE A G GABBIJ 10H T A PANNENBERG Gouda 1 5 November 1886 Antwerpen Ondertrouwd M D WESSELS N C M FRELIER Gouda Middelburg worit gawikt eo gtwogen en eenl na ryp beraad een besluit genomen en als dan alles voor goed geschikt en bepaald het sink gepubliceerd en het publiek voorbereid is dan komt ter elfder ure een dépêche Ander stak noedig hoofdpersoon liek I Ditmaal as er deie eigenaardigheid bij dat de aiekte van den een ons een stuk beiorgde dat de ziekte van een ander ons ontnam loojat er ten slotte geen reden bestond tot klagen Opgevoerd werd het bekende drama Een MabTILABE3 van D Eonery en Barbé Hoe de indruk was Wq geluoven dat eer velen een stuk als dit Ie lien het toppunt van genot besrhouwen en dat hel grootste deel van de Donderdag opgekomen schonwburgbeioekers tioh uitstekend daarmede amnseerden Men had slechts ééa blik Ie slaan op die gelaatstrekken vol spanning en die oogen vol tranen om te eten hoe men er over dacht en in de pauses hoorde men dan ook rechts en links met gcestdrifk spreken over die aandoenlijke scènes tnsschen moeder en dochter over die lieve Faulelle dien gemeenen Palmieri en diens lieftallige zuster lerwgt niemand vergat Morin ia sgn rol van Sir Elie Drack den hoogsten lof toe le zwaaien ËIM Martelases is een leer dankbaar stuk daar het op de lenniren werkt en de meeste menaohen spoedig onder den geweaschten icdruk zgn als ly daar lien een ongelukkige moeder die haar leven lang gebukt gaat onder een misstap uit hare jeugd een echtgenoot wanhopig over de ontrouw zyner vrouw een onschuldig verdachte vrouw weggejaagd uit de echtelyke woning een jongmensch die doodgeschoten een valsohaard die ontmaskerd wordt ent enz Beleveerden wij de vorige week uit het toen gegeven stuk eenige onwaarscbgnlykheden ditmaal lagen wy nog iets anders waarby het vroegere niets was doch dal men gaarne over het hoofd tag voor al het schoons dat de voorstelling overigens aanbood I Op ééa punt tullen wel allen die Donderdag in gKuHitmi rereenigd waren het eenssyo ui hierin dat het spel der verschillende dames en heeren groeten lof verdient Hel was waarlyk een genot het tierlal dames dat optrad te zien wedy veren in schoon apel Welke prachtige oogenblikken had mevr Freukel I De diepe smart welke haar gemoed vervulde werd meesterlijk door haar weergegeven en in de samenkomst met bare dochter was haar voordracht hoogst gevoelvol en diep aangrypend Mevr Roaling was een allerliefste Pauïetle Haar eerste opkomen was al dadelyk uitstekend Hoe natnuilyk werd die kiuderlijke vroolijkheid weergegeven van het meisje dat verheugd was na lange afwezigheid hare ouders wtèr te zien en hoe aandoeuhjk die teleurstelling als zy verneemt at er eigenlyk in hel ouderlyke huis is voorgevallen I Mevr de Vries Kadden wy nog zelden in rollen gezien als die welke haar Donderdag was toevertrouwd Ook sy had groot succes I Van de heeren moet zeker Morin ditmaal het ent genoemd worden die met veel talent den zonderlingen Ëngelschman voorstelde Zijn onverstoorbare kalmte de curieuse wyie waarop hy zich aanstelde als een egoïst zonder hart die intusschen zorgde dat de verzoening tot stand en alles weder in orde kwam zijoe haftelykheid jegens Paulette hel werd alles met talent wiêrgegeven De heer Clous was in de rol van Graaf de Jforay ni t van zekere styfheid vry Ie pleiten evenmin als de heer Spoor als de Admiraal doch overfgens kweten zy zich goed van hun taak Hoe Van Schoonhoven rollen als die van FalmUri wtêrgeeft is bekend hij doet ze ten volle tol hun recht komen Tot slot der voorstelling werd gegeven De ScQOOLBljnsTEB dat algemeen in den smaak viel Het geestige spel van Mevr Bossing en Schuize bezorgden dit stukje een groot ehoces Wat zalen zy daar gezellig aan den disoh wal een eenvoud en naluuilykheid in hun gesprek en wal kwam de geestige taal tot haar recht De voordracht van het gedicht terdienl ook op zich zelf groeten lof Hel was een nitstekcud denkbeeld van de Directie der Sociëteit Ons Genoegen om Mevr Bossing een bouquet te doen overhandigen als een hulde aan haar geestig talentvol spel Zy behoort nog tot de jongere actrices van hel gezelschap doch neemt daar reeds een hoogst eervolle plaats iu Hannetr men zich somwyien bezorgd mankt voor de toekomst van ons vaderlandsoh looueel di n is zy een der weinigen die ons moed geven die toekomst niet al Ie donker in Ie zien I BuiteDlaodscb Overzicht Evenals de Nordd Allget Zrit is ook het Weeuer fremienUaU graaf Kalnoky e orgaan van meening dat de toestand in Bulgarye aanmerkelijk is ver aderd i ih de Q zaar zyn goedkeuring hechtte aan het ullimalam dat generaal Kaulbars indiende Wal geseraal Kaulbars doel legt het blad moet nu aU een handeling van het Bussis6he ryk worden beschouwd Voor de Bulgaarsche rtgeerin is hel morilyk elke buitensporigheid barer onderdanen te voorkomen waar vorst Alexander zelf hel otfer werd eener daad van geweld aarvan de aanstokers rry roadwaadelen Ondanks de toegeeflykheid der re genten is de spanning toegenomen Kiest de Sobranje prins Waldemar van Denemarken dan heeft deze keuze misschien geen practisch gevolg maar in allen gevalle zul zy daardoor Bualands vermoeden dat men van plan ia den prins van Ballenberg te herkiezen voor goed warden weerlegd Hoe dit ook zy de mogendheden welke het traotaat van Berlyn onderteekenden bly ven er steeds naar streven een minnelyke schikking tusschen Busland en Bulgarye tot stand te brengen In afwachting van de bedreiging van generaal Kaulbars zet de Sobranje Ie Tiroova haar werkzaambeden voort Met groote meerderheid werd de candidaat der regeering ZiokoS tot voorzitter gekozen De oppositie bracht niet meer dan 76 stemmen uit terwyl de candidaat der regeering 450 stemmen verkreeg Eerst werden de namen der leden voorgelezen Toen de voorzitter de namen noemde der afgevaardigden die te Dubuil a zya vermoord stonden de leden Ie hunner eer op van de zitplaatsen terwyl KaraveloSa naam met gemor en teekenen van afkeuring werd begroet Het aantal der oiGcieren wegens deelneming aan het complot tegen den vont in hechtenis genomen en nu op vrije voeten gesteld bedraagt 77 Ofschoon lie regenten hen op Buslands verlangen uit de hechtenis onislorgeo wil de minister van oorlog toch hun namen van de ranglyst schrappen Zoo wil men althans verhoeden dat het Bussisch gezinde element in het leger worde versterkt De Fransche Kamer beeft een aanvang gemaakt mei de behandeling der begrooting Twee sprekers der rechterzijde spraken er tegen en veroordeelden de geheele financieele sttiatkunde der republiek Daarna werd de disouasie nitgesteld tot den volgenden dag Tevens werd besloten Maandag en Dinsdag a a geen z lting Ie houden wegens de bnitengewone zitting der departementale raden welke de leden moeten kiezen voor de raden van toezicht ingesteld door de nieuwe wel op hel lager onderwys De senaat is ook weer byeengekomen en ontving het rapport van den heer Dietz Monnin over het wetsontwerp dat de minister van handel Lockroy tegen het namaken van Fransche handelsmerken door vreemdelingen indiende De Senator MilUud door den heer De Frecynet lot minister van openbare werken gekozen beeft deze benoeming aangenomen De commissie uit de Kamer tot herziening der invoerrechten heeft het invoerrecht voor rundvee tot 33 en dat voor schapen tot 5 francs verhoogd De Ëngelaehe secretaris van Koloniën Stanhope heeft gisteren een belangrijke verklaring afgelegd aan een deputatie die kwam aandringen op onmiddellijke annexatie van Zulu land Stanhope zeide dal de Begeering bekrachtigd heeft een overeenkomst door Havelock den gouverneur van Natal gesloten met de leiders der Boeren Ie Maritsbnrg icrachtei s welke Zulu land voorlaan verdeeld zal zyn in twee deeleo Hel eene daarvan zal als Westelyk Znln land een nieuwe Boercn republiek uitmaken welke Engeland wil erkennen op soortgelijke loorwaarden in 1884 voor Transvaal gesteld zyn maar onder toevoeging van eenige andere voorwaarden De Boeren zullen hun aanspraken op het protectoraat over geheel Zulu land laten varen en bescherming wasrborgen aan de Europeesche zendelingen Ooalelyk Zulu land langs de zeekust tot aan de grenzen van Tonga land blyfl gereserveerd voor de Zulu s die des vereischt de Brilache bescherming zullen genieten Stanhope noemde deze overeenkomst in alle opzichten bevredigend Engeland krygt Ooatelyk Zulu land waar voor de onafhankelijkheid der daar verblyvende Zulu s zal worden gewaakt er yl de rechten der zendelingen over gansch Zulu land verzekerd zullen zyn en de verkregen rechten der Boeren niet worden geschonken er werd dus een bevrediging gevonden van alle strijdige belangen in Zulu land Gelyk wordt gemeld zyn de verkiezingen voor de wetgevende lichamen in de Ver Staten niet ten oordeele der emoeraten uitgevallen Voor zoover men den einduitslag kan beoordeelen zal de meerderheid der democraten in het vyfiigste congres dat door de on aangewezen afgevaardigden wordt gekozen aanmerkelijk minder worden dan in het vorige congres Toen hadden de democraten een meerderheid van 43 stemmen doch men gelooft dal deze nu lot 14 zal worden teruggebracht Rantongerecbt te Gouda Terechtzitting vi n Woensdag 3 November 1886 Kantonrechter Mr J H van MIBEOP Ambtenaar van hel Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOFTEN te Rotterdam VEROORDEELD Wegens openbare dronkenschap A Ie Oouda M de V 43 jaar winkelier Ie Gouda tst hechtenis van 2 dagen T N R 36 jaar schilder te Gouda lot hechtenis van 3 dagen B de B 67 jaar koopman te Gouda tot 3 boeten van 1 gulden of 6 dngec H B 29 jaar metselaar te Gouda tot 2 boelen van 1 gulden of 4 dagen W van D 30 jaa sigarenmaker te Qouda lol 2 boeten van 1 gulden of 4 dagen 4 I N 36 jaar touwslager te Goud lol 1 gulden of 2 dagen A L 69 jaar vissoher Ie Gouda tot 1 gulden of 2 dagen H K 27 jaar pypmaker te Gouda tot 1 gulden of 2 dagen G J 47 jaar koopman Ie Gouda tol 3 galden of 3 dagen P G 49 jaar touwslager te Gouda lot 1 gulden of 2 dagen A R 68 jaar koopman te Oouda tot 1 goldenof 2 dagen W B 64 jaar pijpmaker te Gouda lot 1 gulden of 2 dagen B J B 31 jaar sjouwer te Gouda lol 1 guldenof 2 dagen P P 53 jaar louwslager te Gouda tot 1 guides of 2 dagen J B 30 jaar metselaiir te Gouda tot 1 gulden of 2 dagen J van M 60 jaar kleedermaker te Gouda lot 1 gelden of 2 dagen J 0 W 34 jaar arbeider Ie Gouda tot 1 gulden of 2 dagen A de H 41 jaar toawilager te Gouda lol gulden of 1 dag J D 34 jaar arbeider te Goada tot 1 gulden of 2 dagen J M 49 jaar muzikant te Gouda tot 1 gulden of 2 dagen J IJ 61 jaar koopman te Gouda tot i Kulden of 1 dag J B de K 82 jaar arbeider te Gouda tot gulden of 1 dag B Z 39 jaar touwslager te Gouda lot I guldenof 2 dagen A L S 28 jaar schoenmaker te Woerden tot 1 gulden of 2 dagen C Z 63 jaar sjouwer te Gouda lot I gulden of 1 dag Deielfde is daarenboven veroordeeld tol gulden of 1 dag wegens naichreeuwen van eeot vrouw op de straat te Gouda B te Moordrecht H J L 49 jkhT koperalager Ie Rotterdam tot 1 gulden of 2 dagen G te Beeuwyk 1 V 22 jaar arbeider te Zwammerdam tol i gulden of 1 dag D Ie Hekeudorp D van den B 59 jaar arbeider Ie Woerden lotl gulden of 2 dagen E te Moeroapelle G K 56 j iar koopman te Moeroapelle tot beek tenia van 2 dagen F te Zevenhuizen M T 60 jaar melaelaar te Botlerdam lot 1 gulden of 2 dagen J van A 32 jaar arbeider Ie Rotterdam tot 1 gulden of 2 dagen K M 45 jaar schipper varblyf onbekend lol 1 gulden of 2 dagen P Z PO jaar arbeider Ie Zevenhnizeo tot 1 galden of 2 dagen G Ie Bleiswijk J van P 32 jaar arbeider te Ridderkerk lOt 1 gulden of 2 dagen Voorts werden VEROORDEELD P J V kapitein op de Sleepboot Jacobus tot 3 gulden of 2 dagen wegena varen mei te grooM snelheid in de rivier de Gouwe onder Waddinxveeni C V O kapitein op de stoomboot Aurora II tol 3 gulden of 2 dagen wegens varen met te groote snelheid in de rivier de Gouwe onder Gouda 0 B koopman te Gouda tol 2 boeten van sgulden of 2 dagen wegens loopen in een grasperkvan het plantsoen te Gouda en wateren aldaar tegen een boom H B koopman te Gouda tot Va gulden of 1 dog wegens wateren op de straat Ie Gouda buiten de openbare waterbakken BurKerlljke Stand OEHORtN 2 Nov Henarik Albertoi ooden H AMmdermac en H J SclioLteDs 8 Johanna Cornelia oaderi A Zwambacli ea C C tan Leenwen Cornrlii onder L C Blyker en A van der toow 4 Gerard ouders T Rennings en J M A Sta jvenberg Anna Eliaabetb oodeii L aQ dar Togt en H vso Reede NicuIbbs Cornelia P Uitendanl en 6 StMhonwer 6 Leentje oadera J Stoop lenbiirg en B de Jong OVEllLEDEN 4 Nov J lan Wyk 80 j B K Verbey 6 m ONDl BTROUWD 5 Kov J P H Pannefcerf Antwerpen 80 j en A H O Gabry 28 j A Lexinond te ReeoWyk 45 j en J an Byn 82 j M Vallr 43 j en 6 van Ree te Anaterdaoi 80 j J M Groenendaal 69 j en L de Frankryker S3 j I P Util 2t j en E R de Jong 26 j ADVERTENTIÈN J De ondergeteekenden betuigen bnnnen dank voor de vele bljjkan tan belangstelling dezer dagen ontrangen M L TAN LEEUWEN J Jz M 8 VAN LBEÜWEN TAN DIN Hoek Qouda 6 November 1886 6 November 1886 W SCBALEKAMP Jr en A H C JORDAAN die tevens hunnen dank betaigen voor de vele blgken van belangstelling bg hun Hnwelgk ondervonden Den Haag 3 Nov 1886 Bevallen van eene Dochter A J H GOEDEWAAGENV Maabsbvikn Oouda 5 November 1886 De ondergeteekenden betuigen ooK namens hunne Kinderen hunnen hartelyken dank voor de vele bewgzeu van belangstelling by gelegenheid hunner 25 JARIGE ECHTVEIIEENIGING ontvangen T VERMEU C VERMBUOouda 6 Nov 1886 v d Okvee Nagazijn van Manufacturen C T BÜSCH MARKT A 64 Wegens büzondere gelegenheid Dinsdag 9 November GESLOTEN De undergeteekende beeft de eer zgnen geachten Stadgenooten te berichten dat hn in de LANGE GROENEN DAAL wgk I No 108 eene Brood Beschuit en Kieingoedbkkerij zal openen op ZATERDAG 6 NOVEMBER a 8 Hg beveelt zich beleefdelgk aan tot hetleveren van alle Artikelen tot het Vak behoorende belovende eene prompte en civielebediening o Met hoogachting heeft hg de eer te zgn UEd Dw Dr A SCHOUTEN Ondergetsekende heeft de eer ter algemeene kennis te brengen dat op ZATURDAG 13 NOVEMBER door Commissarissen der Leesbibliotheek alhier Tan het Departement Gouda tot Nut van t AloiuEKNs een aanvang zal gemaakt worden met het uitreiken van Boekwerken D TERPSTBA Secretaris Gevraagd te ROTTERDAM P G bg een bejaard Heer met Huishoudster voorzien van goede getuigen franco brieven letter B ter Snelpersdrukkerfl Qebr 8CH0LLAARDT Meent 14 Rotterdam Op den 15 NOVEMBER des namiddags om 12 uur zal door den Toezienden Chef van het Nachtleger in het openbaar worden AANBESTEED Het wassohen der Wollen en Linnen voorwerpen van het Nachtleger in bet garnizoen te Oouda gedurende het tüdvak van IJanuari tot en met 31 December 1887Oe voorwaarden der aanbesteding liggen op het Bureau vaa den Toezienden Chef ter inzage van des morgens 10 tot 12 uur alwaar de billetten der inschrgvers vóór of uiterlgk des middags ten 12 nre van den dag der aanbesteding moeten worden bezorgd AAITBESTEDIITG Op VRIJDAG den 12n NOVEMBER 1886 li s morgens ten 10 ure ten Raadhuize der Upmeente Waddinxveen van ld vernieuwen der Smidsbrug Aanwgzing in loco op Woensdag 10 November a s des morgens ten 12 ure door den lieer 6 A OÜDIJK Architect te Gouda Bestek en teekening ter overname bij den Heer KOUWENHOVEN aldaar Hnrgemeester en Wethouders van Waddinxveen Van DORT KROON Burgemeester K VAN DBE TORREN Ki Wethouder Aanbesteding Regenten der beide Gasthuizen alhier zullen op MAANDAG den 15 NOVEMBER a s des avonds ten 8 ure ter kamer van Regenten AANBESTEDEN de Levering van KRUIDENIERSWAREN en eenige LEVENSHIDDELEN voor bet jaar 1887De voorwaarden van Aanbesteding en Levering liggen van 12 November af voor gegadigden ter lezing in het Gasthuis alwaar ook de monsters ter bezichtiging zgn gesteld De inschrgvings biljetten worden aldaar in eene gesloten bus ontvangen en kunnen belanghebbenden bg de opening daarvan op dag uur en plaats bovengenoemd tegenwoordig zgn Regenten voornoemd H P N K0EMAN8 Voorz C C KNAAP Secret Gouda den 6 November 1886 WOLLEN JACHTVESTE A van OS Az Kleiweg E 73 O NTVANGEN een zending der van ouds zoo gunstig bekende DRINK GHOCOLADE Ziet de prgzen in de étalage die alle concurrentie het hoofd kan bieden bg J F HERMAN Zoon Tiendeweg Piano en Orgelonderwijs a 30 CENTS DE LES Louis P WELTER Coiffeur WESTHAVEN B 193 Eenig Depot van het bijgenaamd Louis P WELTERS BLOEMEyGBEST Adres franco brieven onder No 1394 aan het Bureau dezer Courant mmmm mt ZATERDAG 13 NOVEMBER Plaats bespreken WOENSDAG 10 uur vooi Stalles enz 11 uur voor Parterre Van DANTZIG M van der Burg en Zoon Confiseurê Cuinnien Heden versch voorhanden Appelbollen Appelbroodjes SNEEUWBALLEN BOTERSPRITSEN en SCHULPEN verschillende gebakjes zooals Suprises Reines Tompoosei DELICIEüSES enz enz en verder wat tot het vak behoort Verduurzaamde Levensmiddelen van W HOOGENSTRAATEN Co Leiden PATÉS DE FOIES GRAS Ls HENRY Uitstekend middel t en HOEST en VERKOUDHEID Verkrggbaar ik 18 et per PI blJ SLOTEMAKRR eo Co Heden versch verkrggbaar PAIN D ILE APPELBEIGNET8 BEIGNETS SOUFFLÉ AU CITRONS SNEEUWBALLEN ZANDTAARTJBS Verschillend GEBAK enz H 4 M KABEL Patissier Cuisinier Oosthaven B 36 HOLPElf S in t 2UUII T VAN VLIET Stolw itrsluit DAIVSLES Op DINSDAG 9 NOV des avonds van 7 tot 9 uur stelt de ondergeteekende een inschrgving open in het Hotel Herthuis in het achterlokaal aan de Spooratraat om bg genoegzame deelneming gedurende den winter eenige avouden per week DANS ONDERWIJS te geven tegen zeer billgken prgs Met achting B VAN TIJN Dans onderwgzer Tricot Goederen WOLLEN TRICOT Sheti Heeren Ondergoederen SCHENK Zoon Puncli van Beertje H B de BEER te Amêterdam vraagt te Gouda een solide Depóthouder HH Confiaeura of ComeatiMehandelaren met Vergunning genieten de voorkeur ipioqai uoqospuoijapJN u i dujf UI aqospuvijopojj 3U30 uno s u t u 8SjflJS S J8JBMJ9pU0 JXU03M tlB5n l ll J ipspnviusiuifl fiy i injqo