Goudsche Courant, zondag 7 november 1886

Woensdag 10 November iX 3467 1886 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken ELECTRISCHE SCHEL kompleet met 25 Meter geïsoleerd draad ZES GULDEN MIKROFONEN TELEFONEN en aanleg Alle onderdeelen voor Elektrotechniek Levert en plaatst alle soorten TOREN UURWERKEN uit een der beste Buiteolandsche Fabrieken Reparatiën aan alle Elektrische Apparaten worden soiled en spoedig uitgevoerd Aanbevelend Joh UITTENBOGAAaD Horloger en Instrumentmaker GOUDA Tiendeweg TRICOT GOEDEREN WOLLEN TRICOT Shetl Heeren Onderpakken Heeren On ierpak ken Syst J EAGER Dames idem Roode Onderlijfjes Gezondheids Corsetten vflor üames en Kinderen Tailles zware kwaliteit van ƒ 3 af Katoen Tricot Ondergoederen voor Mannen Vrouwen en Hinderen Tricot Ha an ssoppexL SCHE R en Zoon HANDEL IN STEENEOLENEN BOUWMATEIIIÜLEN Teg en concureevende prijs IN LOSSING eene Lading Grove Ruhr Kachelkolen ALSMEDE VERKRIJGBAAR Haard MacMne Smee en Engelsclie KOLEU van Gecarboniseerd Beukenhout Firma A JONKER en Zonen Kantoor VEST bij de Vlamingstraat ZLIVËKË FKANSCHË WlJiNEN De bekende BORDEAUX k f 27 per 48 Plessohen met accijns franco huis geheel Nederland ook per proefflesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MEKKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefla esschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eeiiïg Depot van Wel lens Eoonekamp Elizter Openbare Verkoopingp te GOUDA ten orerstaan Tan den Notaris W SchalekampJf Confiseur Cuisinier OOSTHAVEN 17 GOUDA Heeft heden avond voorhanden Verschc Boterletters Aangesneden Punch en Amandeltaart Xomponces Appelbollen Roomhorens DirjtaSE GEBAKJES Vanille Qroquettes GARNALEN Patés en Saucgsenbroodjes en van af heden dagelijksch voorhanden zgn bekende Galantine de Veau bg iedere hoeveelheid verkrijgbaar Verder dageljjksch Diverse Gebakjes en Boterletters G CFOETÏÏIJNDEOOGLEEVEE op DINSDAG 30 NOVEMBER 1886 des morgens te elf nren ia het Koffiehuis chki SchaakBOjiD aan den Kleiweg aldaar van Een HÜIS SCHUUR ERVEN en een perceel nitmnntend groot 2 Hectaren 44 Aren 19 Centiaren aan de Gonwekade te WADDIXX EEX Een goed onderbonden op aangeuamen stand gelegen Woonhuis en Erf met afeonderlgk BOVENHUIS aan den Fluweelen Singel te Gouda wjjk E No hiia en 545 Verhuurd yoor ƒ 437 per jaar Een HUIS en ERF aan de Kamemelksloot te Gouda wgk R No 471 iea HUIZEN en ERVEN in de Boomgaarditraat te Gouda wgk RR Nos 142 tot 147 En twee perceelen BOUWGROND aldaar Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTUIJN DROOQLBEVER te Gouda JDT O nit de BLIKKEN TBOMMML van A TA TDIJLL Amsterdam Het is een zeer Tenachtend en losmakend middel tegen Hoest en aandoening der Sl mrliesen per doos 40 ets Dit merk alleen ie Gouda verkr gbaar bg J J van der SANDEIM Banketbakker Markt D HOO ENEOOM Specialiteit in FSANSOEE COESETTEN GEHAAKT DAMES en KINDER OlERGOED Eénig Depot Prof JAEGER M van der Buig en Zoon Koks en Banketbakkers Bevelen zich beleefdelp aan tot het LEVEREN van Dejeaners Diners Soupers aparte Schotels LFSEN en GEBAKKEN Bestellingen worden ten allen tgden aangenomen MAGAZIJN van Bureau en Luxe artikelen Wed A QIJA IT Heden ontvangen een ruime keuze LUXEPOSTPAPIER in élégante doozen Jverpakt alsmede JAPANSCH VLOEIPAPIER Grootformaat per Boek 20 Cts Middelsoort 12 Klein formaat 6 P HAHTHTG Gouda Oosthaven B 14 Nieuw I Groote in ideDren geltekeniie Portretten Prachtige uitvoering naar elk Portret Visitekaart Portretten brillant fijn geëmailleerd per zes stuks ƒ 2 per twaalf stuks ƒ 3 B C VERWEIJ TAILLEUR Oosthaven No 16 naast den Heer SCHALEKAMP Firma BaauUAAKEBs bericht steeds voorradig ie hebben de Nieuwste IMajaars en Winterstoffen bestellingen op maat worden zoo noodig binnen drie dagen zeer net gemaakt en geleverd Kennisgeving De Directie der Onderlinge Brandwaarborgen BrandPremie Verzekering Maatschappgen gevestigd te Zaandijk bericht hiermede aat den Heer L B van ES te GOUDA Veerstal B 136 heeft aangesteld als AOENT harer Maatschappgen voor Gouda en Omstreken KONING en BOEKE IVieuwe soorten T CREBAS T HEëE N uit het Magazijn van W J fAH dxk BOOR te Vlaardingen Prima qualiteit THEE in verschillende prjjzen Breeder omschreven in de Prjjs Courant Voor de levering dezer Thee beveelt zich beleefd aan W SCHALEKAMP Jr Haven 17 Gouda 3D cLe TOInTO NAAIERSTRAAT H 24 beveelt zich aan tot den INKOOP vangeheele en gedeelten van Inboedels Keuken Gereedschap Bedden en Beddeveren Boekeu Couranten oud Papier Paardenhaar Koper Lood Zink IJzer Lompen Oudheden Porcelein enz Snelpersdmk van A Bmmeicaii te Gonda BINNENLAND GOUDA 9 Nofember 1S86 Zond K 7 Nofember gaf de Zangjereeniging Apollo alhier hare eer le nitToeriDg in dit leiïoen Daaromtrent meldt men ons het Tolgende De ungnummen garea den toehoorden alle reden tot tevredenheid niet alleen de koren maar ook de olitten verdienden groolen lof die lieh in luide toejuiehingen en het aanbieden van fraaie bloemruikers aan de damea solisten uitte Inderdaad mooht die ganatige indrak vervacht worden waar de heeren W Kouiocks en i G Areiiti de eerste als directeur en de laatste als zich welwillend met de pianobegeleiding belastende aan het hoofd stonden Wg hadden iMTendien het genoegen kennis te maken met een zestienjarigen violist den heer J Berghont van Rotterdam In drie klassieke stukken van Vienxtemps Wieniawski en Bacb bleken igne beiielde voordracht de liefelijke toon dien hg cijner riool wist te ontlokken en de bedrevenheid waardoor hjj technische moeielykheden wist te oierwinneo Wy hebben recht om te verwachten dat hg weldra onder de lirtnoien gerekend tal worden en hopen dat bet genot van looreel kaDstgareo als hij beiit ons meermalen ten deel ui vallen Deelden wg deier dagen mede dat Dr A Loften opnieuw een adres had gericht tot de Tweede Kamer vercoekende het instellen van een enfuéle ter beantwoording ran de vragen lo of hg op dit oogenblik gekrenkt ia in tgne geestelgke vermogens o of hg by de plaatsing in het kranksinnigengeslicht krankiinnig was thans kan gemeld dat de Kamer daarop reeds eene beschikking heeft genomen De Commissie voor de verioeksohriften stelde voor ten opzichte van bedoeld adres over te gaan tot de orde van den dag als niet behoorende tot de bevoegdheid der Kamer en daarmede heeft de vergadering tioh vcreenigt A V H woonachtig te Oonds door de Rotterdamtche Aecbibank ter take van beleediging met gewelddadigheid tot 15 dagen gevaugenitilraf veroordeeld stond Zaterdag in hooger beroep voor het Gerechtshof te s Gravenhage terecht De verdediger mr Prins Visser adv te Oonda verzocht verdaging van de behandeling der taak tpt het dagvaarden van eenige getuigen nit wier verklaring naar h j meende d onschuld van bekl ton kunnen blijken Het Hof wees dit vertoek echter van de hand waarop tot het verhoor van de reeds door het O M gedagvaarde getuigen werd overgegaan uit wier verklaringen bleek dat bekl op 16 Juni nadat zgn loontje den op den langs tgn land gelegen poordgk der N R 8pw Mg onder Gouda passeerenden veldwachter had uitgescholden toen dete op tgn land kwam in den nek gepakt en onder het uiten van beleedigende woorden m t geweld daarvan vervg derd had Bekl bleef ontkennen lich aan een en ander te hebben schuldig gemaakt Mr Prins Visser verklaarde wegens de weigering tot uitstel dezer zaak tot hel hooren van nieuwe getuigen na het heden gehouden getuigenverhoor oiels in het voordeel van bekl te kunnen aanvoeren Adv gen mr BgleTeld requireerde daarop bevestiging van het vonnis Kaar men ons mededeelt dongen naar de belrekking van gemeente onlranger te Boskoop 6 oandidaten die wat hunne positie betreft oog al at uil elkander liepen nl de waarn gemeente ontvanger een oandidaatnotaria een mauufaclurier een metselaar en een doodgraver Te Kortenoord is gisteren ten 5 uur voormiddags een scbippersknecht van een schuit gerallea en verdronken Maar men mededeelt ia Jeanne Ijorette die te Arnhem haar straftgd ondergaat thans wet degelgk ernstig ongesteld Zg heeft eene vrg hevige bloedspuwing gehad haar toestand moet torgwekkend tgn Gisteren had te Amsterdam eene vergadering plaats uitgeschreven door het hoofdbestuur van den Nederlandschen scbildersbood Ter bgwoning waren ttitgeooodigd alle schUders patrooona in Nülerland om hun oordeel te doen kennen over door het hoofdbestuur be raamde maatregelen ten einde door samenwerking het schildersvak tot booger trap van ontwikkeling te brengen De heer W F de Haas deed in tgne openingsrede uitkomen hoe het schildersvak door de instervakkeu over leufteld werd Hoofdzakelijk was dit een gevolg tan het gebrek aan beboorlgke opleiding der schilders Wel bestaan in Nederland een aantal schilderseholen maar afhangende van bet particulier inilialiet voldoen te slechts ten halve san het doel Bene aan alle voorwaarden beantwoordende inrichting tot Opleiding was dringend noodig Daarvan ton nieuw leien uitgaan ten bate eener oorspronkelgke nationale schilderkunst Daartoe was aansluiting gewenscht gelgk die reeds bg de meeste andere vakken beslaat De vergadering bleek eenstemmig van oordeel dat deta eiseh too spoedig mogelijk moest worden verwetenigkl en koos als commissieleden uit haar midden die met het bestuur an den Bond zou samenwerken de becreu W F de Haas S L Napjes J Brnuner W L Walraven en H £ Pieters In de vergadering van de f Ned Vereeniging voor Fsychiatri den 21 October jL te Utrecht gehouden werd met algemeene stemmen en na eene levendige en algemeene discussie verklaard da de voorstellingen van Donalo zijn getaarlgk voor de getondheid zijner aujelten en nadeelig voor velen die te bqwonen en derholvt afkeurenewaardig Staten Generaal Twnni Kamxb Zitting van Maandag 8 November De heer Van Diggelen wordt beëedigd en neemt zitting Het besluit waarbg aan E F C Sol en Jhr A L De Sturler het verbigf in het Buitentorgtohe wOrdt ontzegd is in handen eener Commissie bestaande uit de hb Van Deldeo Gleichman Keuchenius Van Gennep en Schaepmsn eveneens de overgelegde stnkkeu betref feude de TJiomaa zaak ten einde te beslissen of laslstgenoemde stukken zullen worden gedrukt en zoo ja al dan niet uitsluitend voor de leden der Kamer De bekrachtiging eener provinciale heffing in ZuidHolland en Groningen en de proTinjiiale belastingen in alle proviociêo benevens de ontwerpen tot onteigening ten behoeve vau een looaal spoorweg van Medemblik naar Hoorn en bekrachtiging van den onderhandsohen verkoop van een perceel grond onder Zevenbergen werden met algemeens stemmen aangenomen Bveneens ia aangenomen het ontwerp tot wijzigingen in het Wetboek van Bnrgerl Rechtsvordering na aanneming van het ameodement Harlogh waardoor in art 79 bepaald is dat bg verstek ieder der verschenen partgen alle psrtgeu kan oproepen om de zaak opnieuw te doen dienen Donderdag 11 ure Indische begrooting De vgfde algemeene vergadering van de Ned Vereeniging tot bevordering van Zondagsrust zal den 24u November te Leiden gebonden worden De volgende punten slaan op de agenda Verslag nameng het Hoofdbestuur aangaande het onderzoek van den loestaad van koop en verkoop op Zondag in Nederland id aangannde het onderzoek naar den Zondagsdienst der Maatschappgen van vervoer Mededeelingen omtrent het antwoord van den Minister van Waterstaat enz op Zondag Voorstel ran de afdeeling s Gravenhage De afdeeling overtuigd van den grooten invloed der vrouw ten gunste of ten nadeele der Zondagiruil wenscht dat de Algemeene Vergadering de vraag beapreke welke middelen kunnen asugewend worden om de vrouw meer handelend te doen optreden Voorstel van de Afdeeling Groningen De Alge meene Vergadering drage aan bet Hoofdbestuur op een strooibiljet samen te stellen waarin het wensoheIgke van Zondagsrust voor den winkelier wordt uitgedrukt dat door de winkeliers bij hun waren ingepakt kan worden Voorstel van de Afdeeling Leiden Bespreking van het wetsontwerp houdende maatregelen tot bevordering van Zondagsrust Des avonds zal een openbare samenkomst plaala hebben waarbg de heeren H C Lohr en dr A J Tb Jonker van Rotterdam als sprekers znllea optreden Op de algemeene vergadering van de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst gebonden den 21n Maart 1885 werd de vraag gesteld Welke eisohen dient men te stellen aan een goede regeling van vakonderwga voor handswerklieden in de bouwambachten f Deze vraag werd ter beantwoording gesteld in handen eener canmissie bestaande uit de heeren dr P J H Cufpers vooizitler C M Droogleever Forlujrn C Dyserinck P H Van Malsen J E G Noordendorp G A Scholten W C Metselaar secretaris Deze commissie als beginsel aannemende dat niet alleen de bouwambachten maar het ambachtsonder Ijs in het algemeen in de voor te siellen regeling begrepen diende te worden heeft thans op de vraag een antwoord vergezeld van eene memorie vau toelichtisg gegeven Hierin wordt gezegd dat het ambaohtaonderwijs zoo algemeen en degelgk mogelijk moet worden gemaakt en ten spoedigste b j de wet dient te worden geregeld De bepalingen die de wet zou moeten bevatten werden uitvoerig opgesteld Uit de memorie van toelichting bigkt dat de jaarljjksche kosten van de voorgestelde iuriehting van het amhachtsonderwgs op ƒ 800 000 moeten worden geraamd De algemeene vergadering der Maatschappij vereenigde zich op voorstel van het bestuur geheel met dit rapport eu de daarin vervatte concinaiën en machtigde het bestuur bg de Rrgeering de noodige stappec te doen om te bewerken dat het ambachtsonderwgs bg de wet worde geregeld Iemand die zich een voorstander van goede vormen noemt schrijft aan het DU het volgende Den 6n December a s zal aan een groot getal luiteDaots het officieritmit voor 16 jaren dientt worden uitgereikt Keëds meermalen werd de aandacht er op gevestigd dal dit tot nu toe geschiedde zonder de minste plechtigheid zonder zelfs daarbij de vormen in acht te nemec welke bg het uitreiken van medailles aan het inferieure kader werden noodig geacht De vaardige pen van den geestigen tprok ielaar heeft in den Militairen Spectator nog onlangs dit gebrek aan eerbied voor het eereteeken in herinnering gebracht en op verbetering aangedrongen Dit sohrgren ia een poging om de bevoegde autoriteit op te wekken tot het geven van de vereischle bevelen om de uitreiking van die eereleekeus III iel openbaar en vóór n troep te doen plaata hebben Dit toet itrtciatiitt niet en werkt allicht iets goeds nit op bet militair gevoel onzer jeugdige soldaten In de laatste 20 jaren is er een schrikbarende achteruitgang ontstaan in de toepassing van noodzakelijke militaire vormen die het prestige van rang en voorschriften ernstig heeft benadeeld Bg benoeming en beéedigiag van jonge olficiereo bg installatie bevordering enz was het somigds ergerl k te tien hoe telfa de meest ooodzakelgke vormen werden verwaarloosd In een der garnizoenen werd een nieuw benoemd officier op de schietbaan beëedigd voor een corvee schgfietters I Ook op het inschtnemen van de voortohrifieo betreffende de tenne eerbemjeen en gedrag in t openbaar schgnt weinig of niet meer te worden gelet In een tgd die tich bgzonder kenmerkt door gebrek aan eerbied voor t gezag en door gebrek aan gevoel van betamelijkheid mag de bevoei de autoriteit wel op hare hoede zgn om de goede vormen in het leger de steunpilaar van t getag met alle kracht ie behouden W j hopen op spoedige vrrbelering