Goudsche Courant, vrijdag 12 november 1886

J Iktoder tluio bmt iéa ijjn in ket nttig ilieres om liefdadigheid met eraland te beoeteBCn Nadat de Secrelarii de heer A K tid der Garden eu d Peaningmeetter d heer J A P Monlüo eralag haddee gedaan taa dea toeatand der Kamei oter het a eloopen jaar waaruit bleek dat het ledeotal f ermioderde eu eene i ermeerdering Tao ooutributie niet onwelkom loa tgn werd bealoteo een eironlaire rond te aenden bg de Goudaobe iogeieieaeu waarbg deie bekend worden gemaakt met het doel en de werking der Kamer en oitgenoodigd ali lid toe te tr en De kleine contributie an 60 ota lal daarran ekei niemand ternghonden Daarop nam de Voonitter het woord om de aaadachl der Tergadering te reetigen op het rolgende De ertaring had het Beatnnr der Kamer tot de TMle ofertmging gebracht wide ipr dat bier in Qottda een misbruik heeraofat dal ook elders wel bestaat maar hier bgionder groote afmetingen heeft aatigeaomen een misbruik dat de ware liefdadigheid tegenwerkt en een nadeeligen invloed oitoelent op de behoefiigen nl dii om peraoEeu die aan de deur komen bedelen uit sekere meewarigheid goedhartigheid of Inst om loo snedig mogelgk van hen of te i n een kleine aalmoes te ge en Niet alleen bg gefloten buiten maar ook aelfs t meest in inkelbuiien melden iich ieder uur Tan den dag bedelaars aan bedelaars Tan professie en selden of nooit gaan ig met ledige hand de stoep af Dergelgke meuschen loopen dan ook heel wat op en wordt hun gelgk soms gebenrt de gelegenheid aangeboden om op beboorlgke wgte een eerlgk sink brood te Terdienen dan weigeren ig en teggen rooduit wg Terdienen meer geld met te doen tooals wg tot un toe deden I Hoe tij t woord Terdienen darren te gebrniken is een raadsel vani too ooit dan is dat woord in dit geial Terkeerd gekoien Zg verdienen niets maar teren op de meewarigheid n Terkeerd geplaauie goedhartigheid der meer gegoeden Spr ton wel de Terdediging ng dete stelling op tioh darTen nemen nÈe hdelaar u gen btio ligt n tm beltorftife U gen bedelaar I Ëen bedelaar toch krggt Trg wat geld uit een baud die tioh mild noemt maar meer den naam Tan ouTerstandig Terdiende en de geTallen tjjn niet teldiaam dal er bg overlijden Tan dergelijke bedelaars aantienlgke sommen gcrouden worden in hun boedel Ëen werkelijk behoeftige daarentegen bedelt niet Hg die waarlgk Terdient geholpen te worden d i diegene welke door liekte of andere ongeTallen buiten sUat ia geraakt igu brood te verdienen Traagt niet om onderstand het kost Taak moeite hem een gift te doen aannemen Gouda betit een aanUl Tau eeratbedoelde soort ante stad is rgk aan bedelaara en schooiers en dat ijj er blijven is de schuld van hen die hnn maar steeds blg en geven De Tooruaamste sabuldigen in dete tgn ome cUnetbodn Wanneer de meesters weigeren dergelgke schooiers te geven dan Tinden de dienitboflen dat barbaartch en hard en geTen uit eigen beurs hun een kleinigheid Al die kleine giftfin naken te tarnen echter een flink som waarTan die uasi behoefiigen hel goed nemen en in t geheim niet telden lekker eten en flink drinken I Dit misbruik moet geweerd die aalmoezeu tullen beter besteed tgn als tg den werkelijk behoeftigeu tm goede komen In Duitschland tiet men hier n daar aan de buiten bordjes met een opschrift waaruit bl jkt dat de bewoner lid is van eene Ttr eniging legen de bedeltrg i en eene waarschuwing om niet te bellen daar dit te Tergeefs fciou tgn Dat na te volgen raadt spr niet aan dat behoef Biet maar wat wel moet en bepaald dringend uoodig wordt geacht is dat alle goedgezindm door nerttnifwg m kraeItU de btdelarg mren Hoe dat kan Door tichielf ernstig Toor te neiAen nieu aan lulke bedelaars te geTcu anderen op Ie welken eventoo te kandelen en Tooral de dienstboden er Tan te OTsrtuigan hoe verkeerd tg handelen met dergelgke lieden aalmocten te scheuken Doch wat te doen als dergelgke armen spieken Tan grooten honger mogen wg te dan Tan honger laten omkomen Terbiedi dat niel oote liefde voor onien medementch Wat dan te doen is F EenToudig dit te te Terwgten naar de IFerkveremifiaf Het is waar onder de armen tgn er Telen die daartegen grooten tegeuiin gevoelen daarbaen te gaan is een soort van schande in hun oog en een bnnner liet tioh lelfs aldus uil Liever atierf ik dan daarheen te gaan I Mijn vader ton lieh oakeercn in tgn graf als bg wist dat ik toover gekomen waa Is er reden voor die antipathie 8pr heeft tieh met eigen oogen van de werking van bedoelde inrichting overtuigd eu hjj wekt ledeï op dattelfde te doen en dan talmen na lot de ervaring komen waartoe bij kwam dat de HTerUmrieUimg M Keriaf der bedelarij eet silttskende inrichtiug is waarheen ieder bedelaar genist kan worden getonden dtfr is werk iiit is brood te vinden en een warme kachel bij dea winterdag niet TOor den man alleen ook Toor tgne Trouw ook TOor tgne kinderen I De reden waarom de bedelaar daarheen niet wil gaan is vooiw namelijk hierin te toeken dat ky daar iet driain mag I Verdient echter hg die too Terslatfd is aan sterken drank dat hg liever bedelt dan werkt onte aalmocièn P Niemand tal het beweren Dank tij de Werkvereeniging behoeft in Gouda geen bedelaar te tgn Het komt erna maar op aan de inr geieienen te overtuigen van het dwate in het nilreiken van dergelgke aslmoeten gelegen en om dal te doen stelde spr namens het Bestuur voor een circulaire te richten lot de Goudsche iogeteteuen om hen op het hart te drukken voortaan op dit uijie geen giften meer te geven Dat voorstel wenl aangenomen te gl nog besloten werd op voorstel vaö Dr 8 O Oleuus daarin ook nog te wgten op de vermomde bedelarg in den vorm van het aanbieden van kleine koopwaren die evenmin in de hand gewerkt mag worden De vergadering noodigde het Bestuur voorts cit over dit laatste punt met den Burgemeester deter gemeente te willen spreken en hep te vertoeken die vermomde bedelarg tooveel mogelgk tegen te gaan Ten slotte werd overgegaan tot de benoeming vau 7 bestuursleden daar 6 heeren moesten aftreden lerwgl er door hel vertrek van Dr C H van Bhgu nog eene vacature was ontslaan De 2 aftredende leden die herkiesbaar waren de bh H Kemp en Ë S Cats werden herkoien Voorts werden gekoten de bh J Kortenoever Jr 3 J Verdries J van de Favoordt Jr Mr Feetert Jtn en G C Fortugn Droogleever Op 16 deter wordt te Waddingsveen een rgkstelegraafkantoor met teléphooodienst voor het algemeen verkeer geopend De dienitnreu tgn geregeld als volgt op werkdagen van D unr voor tot 1 uur namiddags en van 4 tol 6 en 7 tot 8 uur namiddags op Zon en feestdagen van 8 tot 9 uur voifr eu Tan 1 tot S nur namiddags Op bet Terkeer Tan dit kantoor met alle overige telegraafkanloren ia Nederland is bet nuiforme binnenlandaohe tarief van toepassing Slet Hoewel de besteedde pachtsommen hg de grieadverpaohtingeo minder tgn dan in het vorige jaar werd te Berg Ambacht bg de jl Woensdag gehouden verpachting ƒ 300 be jHd per hectare voor 4 jarig en 400 voor S ar rijagewas Deter dagen is bg den nitgever C L Brinkman leAmslerdsm vencbenen eene nienwe venameling Oortpronkelyke Sproolyee van Anna Lindau naverteld door Gerard Keller keurig geïllustreerd door tal van bekende artisten Dii werkje verdient alle aanbeveling daar de toon waarin bet geschreven is uitstekend geschikt is om aan kinderen te behagen De sobrgfiter is dan ook allerwege bekend als een boeiende vertelster en de naam van den vertaler staat alom iu ons land te gunstig aangeschreven dan dal hg onte aanbeveling ton noodig hebben Het Bestuur vau de v eeniging vaa kleinhandelaars in sterken drank Onderling Belaag te s Hage heeft lich lot de Tweede Kamer gewend met betwaren tegen art 8 der ontworpen Zoudagswet Het bestuur wgsi er op dat hel namelgk te voortieu is dat bet verbod om s Zondags vóór 12 uursterjcen drank bij mindere hoeveelheid dan twee liter toe te dienen of te verknopen veelvuldig tal oatdoken worden en verwacht dat tg die des Zondags vóór 12 uur sterken drank wenschen Ie gebrniken tich die daags te voren tullen aanschaffen of dal de klandetiiene verkoop van sterken drank die ondanks de drankwet alreeds eene groote uitbreiding verkregen heeft nog tal toeneqjèo Verder vestigt adressant er de aandacht op dat cfs openbare dronkenschap des Zondags nl 12 uur even rustverstorend is ais die vóór dal uurj dat trouwens op hen die tich niet ontiien den Zondag te ontheiligen door misbruik van sterken drank Ie maken hetiij vóór of oè 12 nur de strafbepalingen tegen de dronkenschap krachtens d drankwet kunnen toegepast worden en dat a s tengevolge hiervan de dronkaards van beroep tich van lieverlede in de rijkswerkinrichtingen tnllen bevinden ook de Zondagsrust minder gevaar tal loopen door hen gestoord te orden lerwgl bg vreest dat bet gevaar voor openbare dronkenschap en als gevolg daarvan ruaiversioriGg op den Zondag groeier is bij gebruik van den sterken drank buiten dan in eene localiteit Redenen waarvan refueslrant aan de Kamer verzoekt hare goedkeuring te onthouden aan art 8 der ontworpen Zondagiwet en in bet algemeen iedere bepaling waarbg de verkooptgd uitsluitend vau sterken drank wordt beperkt te verwerpen Staten GeneraaL Twessi Kaxib Ziitiagea van 11 en 12 November Het algemeen debat over de Indische begrooling is Donderdag aangevangen De heer W Van Dedem handhaafde tgn betoog omtrent den materieeleu acbternitgang in Icdie tengevolge van gebrek aan initiatief bg de Begeeriug Hij criliseerife hare spoorwegpolitiek hkre eoonomisobe bonding ook tegenover de particuliere ugverheid en haar niet naleving van hel Regeeringsreglemeut in take de Gonvernementa koffiecultuur De heer Van Gennep deelde boofdtakelgk die meeniiig en wees op de beuadeeling van hel prestige en hel getag door ougemotiveerde handelingen der administratie waardoor de persooLlgke vrgbeid en de vrgbeid der drukpers aangerand worden De beereu Rooséboom en Kieliira gaven hnn leedweten te kennen dat de Hin omtrent Leger Marine en Atjch onvoldoende inlichtingen bad gegeven De Minister van Koloniën verdedigde tich nitvoeng tegen de geopperde grieven waarvan bij de overdrijving of onjuistheid in hel licht trachtte te stellen Zoowel omtrent de qoaestie der beerendiensleo bevordering van de ontwikkeling der buitenbetittingen verbetering van t leger ene bleef hij diligent en nimmer zou hij tioh enkel met het oog op het eiudogfer laten weerhouden noodtalielgke uiigtven voorled rage ib Wat de sluiting van drukkergen in Indië betreft betoogde hg dat dete volkomen wat naar letter en geest van het drukpersreglement In de titling van gisteren werden de algemeene beschouwingen over de Indische begrooling vooitgetet De heer Rooséboom bleef aandringen op verstfriking van het Indische leger met 4 veldbata jaus De heer Scbimmelpenninok van der Oga drong aan Op intrekking van het besluit waarbg ialandsche boofiien worden geraadpleegd bjj de toelating van inlandsobe bulpcendelingen De heer Kencheuins sloot tich hierbg aan weet op de beuadeeling van oat getag door tóe te laieo dat door consuls van vreemde mogenditden op feestdagen hunne nationale vlag werd nitgetlokeD kwam op tegen drukpersvervolgingen die met ia den geest tgu van het drukpers reglement tegen de benoeming Tan Bernaby Lautier lot r sident Tan Bagelen en tegen den voorrang by officieele gelegenheden toegekend aan den B C aartsbiischop van Batavia waarin hg een bevoorrtobtin c ag van de eene kerk bovïn de ander De heered Van Gennep Van Dadem en Kielstra repliceerden en bleven toÏNrel o treut de drukpersvervolgingen als de bejegMÏng van tmblenaren en de qnaettie der verdedigiag Tan ludië knane betwaren handhaven De Minister Tan Koloniën hield ttjnerigds toI dal de sluiting der dnikkergen geheel ovsreeukomslig het drukpert regicment was en verklaarde dtt de vergnnniug aan vreemde consuls gegeven om de vlag nil te steken op hun nationale feestdagen bet gevolg was van overleg met Baileolandscbe geianten alhier en met bet geparlement van Bnitenl Zake De quaeslie van den voorrang aan een £ C aartsbisschop was hem onbekend De quaeslie aangaande de ulpzendelinggn ton de Minister ogderloeken en trachten uit den weg te mimen Het algemeen debat is gesloten Maandag 1 unr tilling De Roermondfobe postbode is ten slotte took veroordeeld wagens het tjjdens hel doen tgaerbesteldiensten weigeren van hulp aan de politie De man komt er met 0 60 boete af Hoe tal t hem nu gaan ala hg straks nolens volens tgobrierea in den steek laat om de politie bQ te slaan De postadminialratie straft strenger dan de kantonrechter Co In Jan 1886 werd te Amsterdam iemand leer iwaar gestraft doof het Tonnis dat hem tot 2 jaren oei veroordeelde Geknakt naar geest en lichaam achtte men de pistole voor hem een verlichting waarop tgn verleden maar vooral ook igS toeatand recht gaven Vroegere vrienden en bekenden die het amiona certns iu re incerta oernitur toepasten brachten geld bgeen om de onkosten te betirgden daar de veroordeelde dit nit eigen middelen niet kon Torn in Januari bet vonnis geveld werd htd de schuld igverklaarde reeds vier maanden preventief geselen Ware hg onder de nieuwe strafwet veroordeeld hg ton in Óetober tgn vrgiieateld Maar wtt gebenrt er in Ooiober Zouder eenige bekende aaoleidlng wordt den gevangene het voorrecht der pistole als men t too noemen moet ofschooa de tiskelgke toestaud betere verpleging uoodig deed tgn oulcomen wordt hg in een cel opgesloten wordl hg in het gevangenispak gesloken en met iwaarder arbeid belast Eiscbte de nieuwe strafwet dete gestrengere loe V pasting Maar waarom dan tleehtt halve maatregelen en den man niet in vrijheid gesteld Zgn tweejaar beeft hij immers uitgeteten Het geven ennemen is hier op averechlsche manier in prakigk gebracht iJrak O In Semptrmmê schrijft S te Arnhem Tegen een muur naar het tuiden gekeerd doch door ichaduw van buiten en bonmen slechts een gedeelte Tad den dag door de tun beachenen heb ik drie wgntlokken Van die drie hechtten tioh van den wesielgken drie ranken aan een groepje breed uitgegroeide en boog opgeschoten struiken van Heidoorn varieieiten Ik tergde dat tg niet afgesneden werden ea liet baar de vrgbeid Zn slingerden liek door de struiken en vertoonden er tioh niet buiten Dit jaar werd toevallig ontdekt dat tjj er geheel in Tcrborgen tonder dal een lonnettraal te bereikt bad een menigte geheel rgpe trassen droegen De moederstam om mg too eens uit te drukken hoezeer volgens de regels der knust voor toover die hier bekend is heeft er geen een Wie weet of als men dete cultanrwq op greater schaal beproefde geen goede resultaten te verkrggen souden zgn Ojk hier toont tich de natuur aterker dan de kunst Fred Archer de overleden Ëugelsehe Jockey bet beriebt van tgn dood maakte Maandagavondin Londen een sensatie of de Kooiugiu of dePreaidentMinister tich van het leven had beroofd was slechts 28 jaar oud Al waa de oamiddelijke oortaak van tgn glende koorlaen een gevalle kon ais ket lichaam door traiaiag niet too teer ware uitgeput tonden de gevolgen ni t too noodloliig tijn geweeti maar Archer had om op het vereiscbte gewicht te komen voor een Donderdag Iergdeu race waarbij kg iugeval hg won £ tOOOtou verdienen eerst 24 uren gevast en toen eengeheeleu uaobt in een Turksch bad doorgebracht Hg verloor echter den race mei een kopslengteachter en dete teleurstelling sehijut tgn toch altoe ndermljnd lichaam den genadcttoot gegevente nebben Hg was ook teer geechokt door het vertiet van tgn vrouw die korten Igd geleden grtlorTen is Te Pargs is een musenm Tosr Minden opgericbt Het is nog op bescheiden schaal maar looh eenig in tgn soort en daarom niet slechts Toor Urnden betuieos maar ook TOor iet bliudca betienswaar dig De stichter er var ts dr Guilbean leeraar aau hel Nationale Bljndeninstitnnt die telf van het geticht ia beroofd Voorloopig is het in tgn woning Rne Roustelet 22 gevestigd en sleohts éénmaal per week Dinsdaguamiddagt toegangeiyk Men tindt er eene vrg volledige veriameliug van alle uilvindingen voor blinden gebruik Er ia van alle boekeu en couranten die naar verschillende drukstelselt voor blinden warden nilgegevco minstens ééa exemplaar voorhanden Frankrijk telf betit drie eonrauten voor blinden Loait Braille alzoo genoemd naar dan oitvinder van een blindenalphabet een maandblad waarin ook politiek wordt behandeld ru dat te Pargs nitkomt lei troie taoadei een eekblad dat In Marseille wordt uitgegeven en een tgdaahrift voor muziek dat ook daar ter stede versohgnt In het museum vindt men verder toestellen die het den blinden mogeiyk maken brieven te MkrgTan Het tgn Tierkante ramen waarin netwerken van gterdraad tgn geval en die op laken rusten Het papier wordt onder ket gterdraad gelegd en de blinde stoot er met een stift de puuteu of Ignen in waaruit het alphabet dat hg betigl is samengesteld Bovendien b vat de veriaraeling leermiddelen van verschillenden aard verder schaak kaarten dominospelen eni De gebrnikelgke waarschawing in musea i Hel is verboden de voorwerpen a n te raken ontbreekt kier natuurlgk M n sobrgft ail Drente s Lands wqa s lands eer legt menig Drenisch moedertje en spoort hare tonen en doohteren aan de vroegere plaatselijke gebruiken in eere te honden voorzoover ten minste de kuiselQke of andere omstandigheden met dete gebruiken niet in strgd zgn Uit het eene gebruik de leefw jte of loetund ontstond het andere en too werd het in vroegereo tijd te Boswinkel gebruikelijk dat eene huismoeder op zekeren avond eenige dorpsnielsjA vertocht haar te komen helpen wol kraasen Door es a acht meisjes die aan bet verzoek grelig voldeen wordt dea avond geregeld doorgewerkt en tusschenbeide door de huismoeder getraoteerd want de bgeeukomst I geldt tevens voor visite Koffie met koek cboco lade enz tgn de gewone gerechten lerwjjl ook sterke drsnk wordt geschonken op bet oegenblik dat de dorpsjongeiiB aanwezig zgn die hier buuue liefdebeloeken met vergeten te brengen Dete wgte vaa tamenwerkiog is teer oud Zg had haar schoonsten bloeilgd in den tgd toen de weelde hier nog geheel dlibekend was en de Drentenaar nog door allerlei middelen telf ia tijn onderhoud trachtte e voortieu Latere tgden brachten verandering en het nieuwe trad tooveel op den voorgrond dat men een afkeer scheen te krggen van den ondvaderlgken eenvoud en gebruiken Dook de goedkoopheid der wol de miudere winsten der boerderg en andere oortaken maakte een meer eenvoudige leeiwgte volstrekt noodtakelgk en tiedaar de herleving der vroegere gebrniken De wereld sobgnt ook hier wel een kringloop te gaan ADVERTENTIEN jBsm Den 15 November hopeu onze geliefde Oaders JOHANNES C0RNELI8 tan SCHAIK en JOHANNA VA DER POEL bonne 50 JABlGBBCHTVEB EENIOiyO te herdenken Hnnne dankbare Kindereu Bebowd en Kleinkinderen Gouda den 13 Norember 1886 Op 26 November hopen onae geliefde Oaders ü A D J GABBY en H A G KABBEWLJ hunne SS JABIOEMCHTVBR EENIGISG te herdenken Hunne Kinderen en Behnvrdkinderen X2Sa£S l£ V Êll 9Sd 2 Den 27 NoTember hopen onze geliefde Oaders JAN COSTEB en ANNA MABGARETHA BEWIEB hnnne 25 JABIGE BCHTVEJ EMSIGING te herdenken Hunne dankbare Kinderen Qouda 14 Nov 1886 AicEPna 21 Nov Tot bnze bittere smut overleed heden te êGravenhage in den ouderdom van 80 jaren onze hartelgk geliefde Vader en Behnwdvader de Heer T J tan SCHOUWEN BÜBG OadUoofdambtenaar aan bet Ministerie van Koloniën J Th vak SCHOCJW NBÜRQ E U U TAN SCHOüWBNBÜBG TAN ElT Gouda 12 November 1886 Hiermede betuigen wg ook namens onze Kinderen onzen harteijken dank voor de Tele blgken van belangstelling bg onze VIJF EN TWINTIG JARIGE ECHTVERKENIGING onderTonden L TAN WANKOM M VAN WANKÜMGouda 18 Not 1886 va db Pavooedt Voor de belangstelling betoond bg de geboorte van onze dochter betuigen wg onzen hartelgken dank M M SCHILTE M M 8CHILTE Delft Not 1886 KuupKEs De ondecgeteekende heeft de er zgnen geachten Stadgenooten te berichten dat hg in de LANGE GROENENDAAL wgk I No 108 eeie Brd Besclnit ei heeft GEOPEND Hg beToelt zich beleefdelgk aan tot het leveren Tan alle Artikelen tot het Vak behoorende belovende eene prompte en ciTiele bediening TeTens Terkrggbaar Versclie KrakeUagen so Ct per 5 Ons Met hoogachting heeft hg de eer te zgn ÜEd Dw Dr A SCHOUTEN Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan Tan den Notaris G C FOETUUN DEOOGLEEVEE op DINSDAG 80 NOVEMBER 1886 de morgens te elf uren in het Koffiehuis hm ScbaakBoai aan den Kleiweg aldaar van Een HUIS SCHDUB metSTALLING HOOIBERG ERVEN en twee perceelen nitmnntend WEI EN lOOILMD groot 2 Hectaren 44 Aren 19 Centiaren aan de Gonwekade te MfADDlIXXFEEK in 3 Perceelen Een goed onderbonden op aangenamen stand gelegen Woonluds Erf en Tm met afzonderlgk BOVENHUIS aan den Flnweelen Singel te Gouda wgk R No 544a en 545 Verhuurd voor ƒ 437 per jaar Een HUIS en ERF aan de Kamemelksloot to Gouda wgk R No 471c Zes HUIZEN en ERVEN in de Boomgaardstraat te Gouda wgk RR Nos 142 tot 147 En twee perceelen BOUWGROND aldaar kadastraal Sectie A No 2713 groot 1 Are 35 Centiaren en 2867 groot 2 Aren Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTDUN DROOGLEEVER te Gouda Er biedt zich aan e ne fatsoenlgke Adres brieven onder No 1415 aan het Bureau dezer Courant De AmbaclttstaDd VereeiiigiDg levert fijne geurige Rookworst a 427 cent het pond Appel en Peren Siroop il 20 cent het pond Gecond Melk met Suiker p bus 37 ei Een GeiDeubeleerde KAIMËR met ALKOOF te Huur op het drukst gedeelte der stad Adres franco brieven onder No 1416 aan het Bureau dezer Courant Louis P WELTER Coiffeur WESTHAVEN B 193 Eenig Depot van het bggenaamd Louis P WELTERS BLOEMÉUGEEaX t f