Goudsche Courant, vrijdag 12 november 1886

Zondag 14 ISovember 1886 M J F Herman Zn Tiendeweg sneipersdmk van a beinkm t o Mr I MOLEI AAR Notaris te Waddinxveen sal in ééne zitting op Woensdag 17 Kovember 1886 g morgens 11 ure te Waddiruneen bfi KOUWENHOVEN aan de Bmg pnbliek Verkoopen 1 Drie WOONHUIZEN met vrge Poort enTUIN of BOOMGAARD aan de Znidkadebinnen Waddmxveen gemerkt D 80 81 82 groot 5 Aren 30 Cent Aanvaarding 1 Mei 1887 2 Een groote SCHUUR of PAKHUIS aan t Jaagpad bjj de brng aldaar E 27 groot 1 Are 55 Cent Aanvaarding 1 Mei 1887 3 2 68 50 Heet nitstekend WEILAND inBloemendaal binnen Waddinxveen begrensddoor eigendom van de Heeren W MOONS Jz J M MOONS en P HOOGERBRUGGEJz Aanvaarding 31 Dec 1886 Betaling kooppenningen van al de perceelen op 31 December 1886 Breeder in billetten Nader onderricht geeft genoemde Notaris Notaris de RIDDER te Bodegraven zal op Woensdag 1 December 1886 s middags 12 uur in het Logement BLOM te Bodegraven in het openbaar TE KOOP aanbieden Eene partij zware lepe Linde Wüge en Populiere en een zware ESSCHE BOOM alle geuommerd van 1 tot en met 136 staande te groeien nabg het Dorp xinimtnfam onder Alphen zoo in de Vinkeboart als vóór de woning van denTBonwman R ROEST en vóór en op de daarnevens staande woning van ABR KOK achter wiens woning de Esoh staat Mr 1 MOLBKAAR te Waddinxveen zal in ééne zitting direct na afloop der op na te melden dag te honden Verkooping op WOENSDAG 17 NOVBIHBEB 1886 s morgens 12 unr te WADDINXVEEN bg KOUWENHOVEN aan de Brng publiek verkoopen Een net ingericht WOONHUIS C 113 Een HUIS gedeeltelgk ingericht tot Woonhuis en Pakhuis melVgroot open terrein C 113 ged J Een hecht en sd pTAKHUIS C 113 Naast elkander gelegen aan de Noordkade te Waddmxveen kadaster Sectie B 2093 2094 en 2095 te zamen groot 5 Aren 24 Centiaren Betaaldag 31 December 1886 Nader onderricht geeft genoemde Notaris nit de B LÏkKjEN TROMMEL van A TAB TDIJLL Anuterdam Het is een zeer Tenachtend en losmakend middel tegen Hoest en aandoening der Slgmvliesen per doos 40 ets Dit merk leen ip Gouda verkrögbaar bg J J van der SANDER Banketbakker Markt AANBESTEDING Commissarissen v d straatweg van Gouda naar Bodegraven zgn voornemens op DINSDAG 30 NOVEMBER e k s voorm Il unr in het Logement BLOM te Bodegraven bg enkele inschrgving in één perceel AAN TE BESTEDEN Het onderhouden van en het doen Tan eenige herstellingen aan gezegden straatveg mat de daartoe behoorende kunstwerken voor drie jaren aanvangende 1 Januari 1887 Aanwyzing zal geschieden op Donderdag 25 November 1886 Te vergaderen in t Logement HKT SoHAAKBOKD te Gouda bcwoond door de Heer DAM s v m U j nur Nadere inlichtingen verstrekt de Notaris DK BIDDER te Bodegraven Comm Secr van gezegde Commissie bg wien afdmkken van het Bestek tegen betaling van 30 et per ex verkrögbaar zyn De Notaris Air 1 MOLE AAIi te Waddinxveen zal op Maandag 29 November 1886 s morgens ten 11 ure in het nieuwe Verkooplocaal van het Koffiehuis ket ScHtAKBoao te Gouda publiek verkoopen Een voor weinig jaren nieuw gerestanreerd Woonliiiis H 158 met Waterleiding met afzonderlgk verhuurd wordend Bovenhuis fliuken TUIN en SCHUUR zeer gunstig geiten aan de Turfmarkt binnen Gouda met GANG of ERF daarbg behoorend Kadaster Sectie B nummers 1688 en 452 te zamen groot 3 Aren 44 Centiaren Verhuurd Beneden aan d n Heer BOER voor ƒ 239 per jaar Boven aan den Heer vm EIJK voor 185 per jaar tot 1 Mei 1887 Betaling en aanvaarding op den 3 Januari 1887 Te bezichtigen den 25 26 en 27 November 1886 van s morgens 10 tot s namiddags 3 uur mits vooraf bg de bewoners belet vragende Nadere informatien geeft genoemde Notaris MOLENAAR te Waddinxveen Openljare Verkooping b f Executie De Deurwaarder C B van BAAREN te Schoonhoven zal op Donderdag 18 Ifovetnber 1886 s namiddags één ure te Nieuwerkerk a d IJtel aan Scherreweg nabg het Station tegen contante betaling zonder kosten Verkoopen SECRETAIRE LINNENKAST TAFELS STOELEN SPIEGEL SCHILDERIJEN RÉGULATEUR WEKKER KARPETTEN FORNUIS een grendel ACHTERLA ADGEWEER met Hagel en Krnithoorn PORSELEIN KOPER GLAS en AARDEWERK eenige BOEKEN GEREEDSCHAP KLEEDING TUKK eN vlag en hetgeen verder te voorschgn zal worden gebracht Gouda Kaarsen 25 Cents per PAK D nOOGENEOOM Wol en Katoen Tricot voor Mannen Vrouwen en Kinderen Wollen Jaclitvcslen éénig Depot Prof JAEGER Goedkoop adres van PAHAPLUIKS met ZIJDE SANELLE en GLORIASTOP met de Nieuwste Montuurs en billgke prgzen J GILEIN Spieringstraat NB Repareeren en Overtrekken BAITKETLETTEIIS DIK St MCOLAAS GEBAR en andere soorten CHOCOLAAD BORSTPLAAT enz te hekomen bij L M DE GOEDEREN D 18 Korte Tiendeweg D 18 P HARTIÏÏG Gouda Oosthaven B 14 Nieuw iiroole in kleuren geteekende PortrelteL Prachtige uitvoering naar elk Portret Visitekaart Portretten brillant fijn geëmailleerd per zes stuks 2 per twaalf stuks 3 ELECTRI8CHE SCHEL kompleet met 25 Meter geïsoleerd draad ZES GULDEN MIKROFONEN TELEFONEN en aanleg Alle onde rdeelen voor Elektrotechniek Levert en plaatst alle soorten TOREN ÜÜR WERKEN uit een der beste Bnitenlandsche Fabrieken Reparation aan alle Elektrische Apparaten worden solied en spoedig uitgevoerd Aanbevelend Joh llTTEi B GAAKD Horloger en Instrumentmaker GOUDA Tiendeweg I E ü W E GITEOEN FÜNGB per Ut 1 60 per fl r 30 SIROOP POTCH per Ut 1 50 per fl 1 20 bij Slotemakbb CoMP Cuisinier Patissier Oostpkven B 36 bagelgks verkrggbaar Vlsch Zwezerik en VlcescliPasteltjcs en Croqueten SAUSIJZBN BROODJES SAUCISSONS EN DOMINO APPELBEIGNETS BOTERLETÏBHS Verschillend GEBAK enz enz Er wordt gevraagd een knappe WEBKTROUW voor SCHOOITMAAKSTEIl voor 1 HEELE en 2 HALVE DAGEN in d Week Adres onder No 1414 aan het bureau dezer Courant BaiteDlandseti Overzicht Ia de Franaohe Kamer werd eergiiteren door den Miniiterpmiiient Frejroinet meegedeeld dal Paul Bert ia Anaia at OMrlecIeo Bg menigen Frantc iman tal de verzucktlbz opIcomeD varen ij nooit in ToiKkia mto I boeferl miliioenen tal dat land i k JK lt He ii en boereel slachtoffert moet bet m SMakliraaat nof maken TÓor ook offioiéel wordt erkend dat diaToDgkin onderoemiDg een dwaatkeid wta Paul Bert tal worden opgefolgd door generaal Jamoni die ja st op de teragreii wat naar het vaderUnd De Aigemeene Baden hebben een buiteogevont titling gebonden tot benoeming van elk vier Itden voor de nieuwe Baden fan onderwyt kraobtent d oulangt aangenomen nienire wet op bel lager onderwijt Sleehtt in 7 an de 82 Baden hebben de oontervatiefen hun geeit erwanten kannen doen verkieten Op ver cheidene plaataen ijjn ondanks bel verut der prefecten motiën tot afkeuring van de nienwe wet aangenomen elders lulke motiën Tracbleloot voorgealeld Ue overilroomiggen ia bet Zaidca raa Frsokrgk ea ook in bel Noorden van Ilalië wekken veel bekommering In de Kamer werd gisteren een crediet ran 500 000 fr voor de tiaohtvffen der OTcrtlroomiag aangevraagd De verkieiing fin en Vont door de Balgtartoht Nationale Vergadering it wcrkelqk een t ap lot oplotaing van de acbier eindriooce Bulgaarie e verwarring maar waartobynlgk ai l ia dwn tin waarin dit algemeen wonlt geloofd Sr is namel jli geen reden om aan te ntmen dat Bntlaud terng ui komen op tijn herhaalde malen afgelegde verklariog dat het dtia Sobranje en al irat tg d e nrrt ui erkennen omdat bet Benenlachap dat de verkieiingen liet aitiobriJTen onwettig it lamrngeiteld De Cinar herft looala men weet niets tegen den grk zrnr integendeel hij it met Print Waldemar op teer goeden voet maar Print Waldemar of waar bet waarscbgnlgk nog meer op aankomt lyn vronw beeft geen lest in deu inderdaad roor een belderiiend man Weinig begerrlgke betrekking terwgl er ook andere redenen o a de Terwaulscba met den Koning an Griekenland legrn pleiten Batland bigkt tindt eenigen tgd len uienweo candidaat te hebben een die om zoo te zrggen voor dal baantje geknipt it het it de half Atiatiiohe Vsrat Nikolau an Mingrelié Min grelië vormde vdor 1801 een lelfslandig Kaukazisel Torslendom in dat jaar werd het land bg Busland ingelijfd Prins Nikolaat Dawydowitsch Vorst van Miugrelie is ei n man f an 36 jaar kolonel in Ratsisohen dienst maar dient nooit Hg nam deel aan den laalstrn oorlog tegen Turkse eo kreeg veel ridderorden ook tonder ooit iets te doen Wanneer im deie Vbrtt aan de Bulgaren wordt geproenteerd dan wi trn tq tevens wat tg te wnchteu hebben prins Nioolaat tal beter begrip hebben van tgn plicblen tegenover Rusland dan prins Alexander Wanneer deze oandidatunr tot beden niet officieel genoemd Is door Rusland dan bi staat daarioor een goede reden Er wordt namelgk door enkele Mogendbeden bezwaar gemaakt legen deten candidaat en men kan wil raden dat het te Londen is waar renet wordt beproefd Wanneer echter Duiltchlnnd en Ooalenrgk vopr deten Prins ign gewonnen tol Engeland wel moeien toegeven lentg het liever wil dal de Bulgaren in hel geheel geen vorst hebben Uet voornaamste punt waarop het bg de Mogendheden voor I oogenblik aankomt is de Russische beietling van Bulgarge te vermgden en daarvoor beeft men men bgna allet over Fo toch al is de verkieiing vau een BalgaattohenVortt teer waariohijnigk vergeefsoke moeise is ertoch tooruitticbt dat er nn spoedig veranderingfan tooóeel tal komen Wanneer oamelgk Waldtimar bedankt ui het Bulgaarsche negenischap ook bedanken en dan ui het bestuur meer in Russisohgelinde banden komen Een der leden van het regenisobap de Rustitchgetiode KaravelofF bggenaamd de verrader heeft bedankt bet ton niet te verwonderen ign indien dit geschied it met bel oog opde aftreding van bet Regentschap na de weigering van Waldemar SitUer kofnt Europa weer sent herinneren d t as de politieke vulkaan in Spanje nog altijd werkt Terwgl het laattle bedrgf van bet mitlukte Sep temberoproer wordt afgetpeeld en 83 misleide of omgekochte militairen hun schuld boeten met levenslange opsluiting wordt elders weder een nieuw politiek treurspel opgelet Wel een bewgs dat o k bier weder de ware aobuldigen aobler de schermen bigven en de arme acteart en figuranten I al gelag moeien betalen Reuter itelt ons gerust door te veriekeren dat de Regeering waakt Nu dat tal niemand verwonderen want 100 er eena regeering niet op roten tlaapt dan it het zeker de Spaanaebe De potiiie van hel tegenwoordige kabinet ii inderdaad nifl benijdeniwaard Het ttaat te midden van vijanden die bel elk oogenblik kunnen doen vallen Uet hooft van bet ministerie Sagatta heeft wel van tgn invloed alt leider der liberale parig gebruik gemaakt om de eontervatieien canceisiet te doen maar tevergeefs Oanovas del Ctsiill weigert verder met de liberalen asmen te werken Hg had bel Kabinet Ier wille van den Irvwn ontzien maar acht bet Ihant plicht der scnscrvalieven de monarchie te behoeden voor de foulcn van de iwakheid der liberalen Aan den anderen kant wachten de radicale tieohtt een gunitige gel eaheid om openlijk tege het minitleris op Is treden Indien het ministerie na sleehtt homogeen ware toa bet wellicht aau de oppositie die telden eensgeiind is bet hoofd kuanen bieden maar ook dit is bel geval niet Uet is een politiek allegaarije een liberale premier tit naast een conservatieven minister vto binneulandsehe uken een radicale minister van koloiiiên naast een minister van oorlog die buiten da parl staal ent van een bepaalde riebtiog kan bier dut geen tprtke tljn Dit maakt bet optreden der regeeriog dan ook weifelend en hare handelingen vaak inconaei uent waardoor het aantal der ontevredenen uatuurlgk dagelijks aangroeit Niemand voorspelt der regeering dan ook een lang leven en waarsoligulijk tal de opening der Cortes op den ISden dezer wel hel begin van het einde tgn liantongerecbt te Gouda Tereohititting van Woenidag 10 November 1886 Kantonrechter Mr J H van MIEROP Ambtenaar van bet Openbaar Mim tierie Mr W 0 A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD A V R arbeider te Reeuwgk lot i gulden of 1 dag wegent loopen langt den Ugnspoorweg onder Reeuwgk zonder vergunning V koopman Ie Schounhoven tot i gulden of 2 dagen wegens Ie Reeuwgk rgden op eene wilde oobeboorlgke wgze met lyn kar bespannen met eeu paard J K koopman te Lange Ruigeweide tot 2 gulden of 2 dagen wegent te Reeuwgk zitten op tgn bondenkar onder het rgden H de R koopman ie Reeuwgk tot 1 gulden of 1 dag evenals de vorige C V d N koopman te Bodegraven tot 1 gulden of 1 dag evenall de vorige G B arbeider Ie Reeuwp tot t gulden of 1 dag wegent afwezig bigven bg de beproeving der brandspuit te Reeuwgk niettegenstaande hij tot de brandweer behoorde en beboorlgk was opgeroepen A E arbeider te Reeuwgk tol gulden of 1 dag evenals de vorige J K arbeider te Ileeuwgk tol 1 gulden of 1 dag wegens na l i p der beproeving van de brandspuit te Beeuwgk weigeren de slang in hel water aft spoelen eo naar hel spaithuis te brengen nicttsgenslaande de biandmeeater hem zulks beval C V d V koopman te Jjange Ruigeweide tot 1 gulden of 1 dag wegene rgden harder dan in een matigen draf in de kom der gemeente Hekendorp met tgn kar bespannen met een paard tVAARSCUViVIlXG UROEMHESTERea WETHOUDERS van Q udi as Oetiea de verordening op de Wgkeu en het deeo van aangifte tot bet bghoodeu der Bevolkiag Re gistere Herioneren belaaghebbenden dat volgent die Verordening Ieder die naar eene andere woning binnen de Oemeente verhulst daarvan toodra mogeigk allgd binnen DRIE dagen aangifte moet doen bg de betrokken Wgkmeesters en ter Plaalselgke Secretarie Bureau van Bevolking en de Hoofden der bnisgetinnen alsmede a onderlgk wonende personen gelgke aangifte behooren te doen wanneer zg diOQStbOden of andere personen in hunne woning opnemen ea dat voorts volgens bedoelde Verordening alle eigenaren van gebouwen of bealoten erven verplicht zgn te zorgen voor eene behoorlijke nununering hunner panden welke nummering eveneens moet geaobi len op t Kihuttingen bg verbouwing of vertimmering terwijl ïy mede gehouden zijn om bihnen ucU dage na eene splitting of vereeniging banner perceelen daarvau ter Plaatselijke Secretarie kennis te geren opdat de vereischte wgziging in de huisnummers kunne warden gebracht Geschiedende deze waarschuwing ter voorkoming van vervolging en bestraffing overeenkomstig de bepalingen der bovengeaocmde Verordening GOUDA den 13 November 188S Borgemaeiter ea Wetbonderi voornoemd VAN BËB6EN UZENDOORN De Seeretaria BROUWER Barren ij k 8t nd 6BB0BEN 10 Nov Lena ha Sana gaden I L aa t jft en P van WiagerilaD II Alliertas Qinulil ODdm A W van Ikrkel en A U H Klaverirgden OVKRLKDEN 11 Hov C van der Wal 60 j 19 C H van der Holit 6 w A Dorlanil 8 m IS f Fklt SO j ONDERTROUWD 12 Nov W Verwond U Waddinivaea 21 en Jf i van Vliet 2i j H Hilgcra Ie Woerden 21 j enJi Bruaii 19 j Moordrecht 6£B0SEN Pieteraella ouden J Vtnveg ea A van Dijkland OVERLEDEN C de Wit O j Palm 4 as P Coma 18 j ONDERTROUWD V van Utllsoi 22 j en C Booa Ie Cappelle a d IJaael 20 j P L Boaier to Slolwijlc 24 j aa A K Toinenbnrg 23 Stolwijk GEBOREN Haadrika ondera A Rgkaart en P Aalnr Arie oaden Q Eykeleuboom en L da Vriea Maigje ondera W Both en P Knoop ReeuwUk GECOREN Teonijr naden G Kratn en 1 H dan Onda Coroeli ouden K Vermanlea en N Ncorlandar OVERLEDEN I Splinter i Strtver Zevenhuizen GEBOREN Pieter ondera F Hotnitn en J rnllnrl Arir ondera L C Breedveld en E Tober OVERLEDEN C Verhoef 11 m Haastreoht OVERLEDEN 3 C van den Hoek 7 m H Oaksni 47 J L Leaemond 6 j ONDERTROUWD A Hagneman aa J Vink GETROUWD A Homberg ea C Strtver Vlist GEBOREN Ojjaberta Fanliaa ondera T vaa Daas en 0 van Eyk Advertentiën De TREKKING der 3 8taats LoteriJ begint MAANDAG 22 November Het Kantoor wordt gebonden aOUWEC9 bg de Viaohmarki V