Goudsche Courant, zondag 14 november 1886

V N 3469 Zondag 14 November W 6 Zuivere BORDEAUX WIJNEN bij SLOTEMAKER Co GOUDSCHE COURANT IMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inaeading van advertentidn kan gescbieden tot Ma nnr das namiddags van den dag der uitgave U dt JsBg Beiniir Jaeobi ooderi R Kixt ra W Bhaqur 10 Alidi ooitn M A Hcerkeu en J BroekhaucD Jacoboi Aotonic oodtrs P Ziere en M SchmiemiD Stmoo LacKDtlQ ouders F X tmq Werkbooven ea J na der Poet OVERLEDEN 8 N H C Waller wed F van der Linden 70 j 9 N Anker wed W Slobbe 70 j P 3 Tan der Borg 10 in N van Lcfcnwen 4 i 6 m GERUWD 10 Not 1 Vahi en i M an Waas G SchuTeen en G Boer J Floi en J M Pot ADVERTENTIËN V Bevallen van een Zoon A M H VAN BERKEL Klavebwijden Gouda 11 November 86 Homologatie De Arrondissements Rechtbank te Rotterdam heeft bg vonnis van 10 November 1886 gehomologeerd het accoord in het failliaaement van wjlen Q C van DELDBN te Gouda aan de schuldeischera aangeboden en door dezen aangenomen De Curator Mr J FORTDIJN DROOGLEEVER Wegens eene te honden Partg is het Koffiehuis cDE KAP voor het publiek OESLOTBN W R SCHWEMMEB De ondergeteekende beveelt zich beleefdelijk aan tot het ten uitvoer brengen van Geboorte Trouw en Dooèerichien ook belast hg zich met het ONTVANGEN en INNEN van GELD van welken aard ook J P VAN BEUZEKOM Eniperstraat 213 De DIRECTEUR van het Postkantoor te Gouda bericht hierbg dat een 2 Depot voor den VERKOOP van FOSTZEQELS enz zonder verhooging van prgs ia gevestigd in den Winkel van de AMBACHTS VEREENIGING Naaierstraat No 16 De Directeur Gouda 11 Nov 1886 SIMONS Mevr de Wed van DUGTEREN GOUWE 179 vraagt een DAGMEISJE De ondergeteekenden bevelen zich beleefdel k aan tot het AANZEGGEN van GEBOORTEN en OVERLIJDEN en wat verder tot het vak behoort belovende eene nette bediening J C V D BRUGGEN Nieuwe Haven B SLUITER Bogen Kennisgeving De Directie der Onderlinge Brandwaarborgen Brand Premie Verzekering Maatschappgen gevestigd te Zaandijk bericht hiermede dat zg den Heer L E van ES te GOUDA Veerstal B 136 heeft aangesteld als AGENT harer Maatachappgen voor Gouda en Omstreken KONING en BOEKE Steenkolen Mag azij n RUHRORT in het Buurtje bg de Turfsiugel van EBN8T EELDUANN te Ruhrort Vertegenwoordiger en gemachtigde A KAPXIJN Fluweelen Singel 593 In LOSSING eene lading puike grove a 57 Gt per Heet Mud vrg aan huia Afgehaald 5 üts minder VERSCH AANGEVOERDE SMEE en MACHINEROLEN Bestelkantoren bg J SCHOUTEN Melkverkooper hoek Haven en Veeratal G VAN DEN BERG Buurtje en A KAPTIJN Fluweelen Singel 593 Bg beatellingen per briefkaart van minstens 5 Hectoliters worden de kosten van de briefkaart terug gegeven PS Voorhanden prima kwaliteit SCHAALKOLEN a 1 per 100 kilo s in geklopte stukken naar verkiezing Versche GEROOKTE PALING HARING STOK en ZOpTEVISCH en allerhanden VERVERSCHINGEN A S SPABNAAIJ Steofsteeg Gouda Een HEER z b b h h zoekt eene GE MEUBILEERDE Zitkamer met Alcoof of afzonderlgke SLAAPKAMER anbiedingen worden ten spoedigste ingewacht onder No 1413 aan het Bureau dezer Courant Srillen en Fince nez op voorschrift van HH Oogartsen prachtige TOONEELen VERREKIJKERS Optische en Chirurgicale INSTRUMENTEN Caoutchouc en Gutta Percha Artikelen ook verkrggbaar GÜTTA PERCHA BOORDEN MANCHETTEN PLASTRONS volgens fabrieksprgzen 8 H POLAK Geauthoriseert Opticien Korte Groenendaal Gouda WOLLEN JACHTVESTE I A van OS Az Kleiweg E 73 bericht de Ontvangst van Uieuwe Blikgroenten en PEIJLVKUCHTEIX welke van prima kwaliteit zgn en tot zeerlage prgzen verkocht worden De PASSAGE met RIJTUIG en TEE over de Waddinasveenache brug over de Gouwe wordt van af 8 NOVEMBER 1886 gedurende eenige weken AFGESLOTEN Van en naar Gouda kan nu gevolgd worden de weg langs de Ringvaart van den Zaidplagpolder df over Boskoop naar het Dorp Waddinxveen VvB DORT KROON BurgemeeOer Dl Chantomelanus versterkt herstelt en behoudt het gezicht van allen wier oogen door ingespannen bezigheden beginnen te verzwakken Prgs per flacon met gebruiksaanwgzing 60 cent Vetkrggbaar in de onderstaande Depots Wed Bosman fionda Weil N 8 ndfr Leiden A Prill ZeTenliuiieii W Ligihelm Voorbarg Wed Wilhelmus Woerd A Boa Berkel Een vlugge nette gevraagd niet beneden de 16 jaar P SAÜERBIER OOSTHAVEN 19 GOUDA MARKT A X46 M v d BiniCjenZn CONFISEÜRS CUISINIERS ZATERDAG a s versch voorhanden BOTERLETTERS APPELBOLLEN ZANDTAABTJES SNEEUWBALLEN Boterspritsen Roomsoezen en Eclairs Diverse GEBAKJES ah IR00MH0REN8 TOM P0USE3 SURPRISES REINES enz sAvonds VIceschcroquetten Dogelgks verkrggbaar GALAITTIHE DE VEAÏÏ bg opgemaakte Schotels en per gewicht Verloofdea en Jonggehuwden Wilt ge een gelakkig en goed Huirelijk hebben Zoo js leut dan hel Boek vau Dr RUDOLPH TERNAÜ betatiende Ontsluierde Oeheimen uit de Liefde en den Kobt Geneeskundige bemerkingen Doelmatige Wenken Voorspellingen en ernstige Waarschuwingen Praotisohe en Nuttige Raadgevingen voor Verloofden en Jonggehuwden met betrekking tol de liohainelijke en geestelyke eigenschappen als de 6rand la en van een gelukkigen Echt benerena een Huwelijks Catechismus en een aanhangsel over het Geslachtsleven der Vrouw door Dr KUDOLPH TBENAU Prgs 75 cents Dit werk wordt onder Envelop afgeleverd eo ook goed verpakt naar builen gezonden tegen toezending van Poalwissel of gemakshalfe Uiawe Posliegels met verhooging van 10 Gepts voor de frankeering bg H Q KOSTER O JZQ Magazijn van Ooedkoope fioeken Leliegracht 26 Amsterdam N B Haast n voordat de niet al te groote voorraad is uitgeput Snelpersdruk van A Bkineman te Gouda De uitgave zer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG Inde Stad geiehiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BU deze Connint behoort een ByvoeKseL De Zuid s rikaansclie Vereeni g In de Oid van deze maand Komen een paar bladzgden voor onderteekend door verscheiden welbekende en geachte namen waarin eene zaak wordt aanbevolen die wel de aandacht onzer beschaafde landgenooten verdient Uet geldt de Nederlandsche Zoid Afrikaansche Vereeniging welke zich ten doel gesteld heeft dén nationalen band tuüschen Neiderland eu ZnidAtrika te versterken en met alle haar ten dienste staande middelen wil voorkomen dat de Nederlandsche geest en de Nederlandsche taal in die verre gewesten ondergaan Niet dus niit aan staatkundig i ael ot om haodaisbelBngen te bevorderen treedt deze Vereeniging op maar zuiver in het belang onzer nationaliteit Het is niet te ontkennen dat dit streven de waardeering verdient van alle rechtgeaarde Nederlanders Ons volk is zoo klein en het gebied waar onze taal gesproken wordt zoo beperkt dat elk verlies in dit opzicht betreurenswaardig is zoo er iets gedaan kan worden om den onverbasterden nationalen geest ergens te behouden dan is dat stellig onze plicht De vereeniging waarvan hier sprake is dagteekent uit den tgd nu ruim vijfjaar geleden toen de heldhaftige verdediging der Transvalers van hun grond de algemeene sympathie hier te lande voor hen had gewonnen Men wenschte toen een invloedrijk genootschap dat krachtig gesteund door geldelgke bgdragen van het gebeele Nederlandsche volk deze belangstelhng zon leiden in de gewenschte richting door tusschen het moederland en de half vergeten nazaten zijner Afrikaansche kolonisten een broederlgken bond te vormen en al datgene te doen wat de gemeenschappelgke nationale belangen kon bevorderen Gernimen tgd heeft men uoodig gehad om in overleg met mannen hier en inds die op de hoogte waren der toestanden in ZaidAfrika te komen tot een antwoord op de vraag VVal kan ter versterking van het Nederlandsch element aldaar door particuliere krachten hier te lande worden verricht Dat undehtoek is thans afgeloopen Het bestuur der vereeniging heeft begrepen dat in de eerste plaats moet gestreefd worden naar het behoud der Hollandsche taal en zeden Het is geblêlen dat wjj kleine natie met betrekking tot handel en financieele operation niet tegen het machtige Engeland opgewassen zgn Het Nederlandsche kapitaal is waarschgnlgk terecht bniverig zich te steken in Afrikaansche ondernemingen Maar dientengevolge zgn onze stamverwanten wat hun stoffelgke behoeften betreft geheel overgeleverd aan de Britsche beschaving Geheel door Engelschen omringd door Ëngelsche vervoermiddelen met de buiten wereld in gemeenschap geheel afhankelgk van Ëngelsche industrie en Ëngelsch kapitaal is het gevaar groot dat zö langzamerhand op vreedzame wgze tot Ëngelseben gemaakt zallen worden Wat in den trgd niet kou verkregen worden omdat de stoere Afrikaanders hun bloed veil hadden voor hun zelfstandig volksbestaan zal het onvermgdelgk gevolg zgn van het isolement waarin zg meer en meer geraken Het machtige Albion houdt ze aan alle kanten gevangen als in een net door welks nauwe mazen geen ontsnappen mogelgk is Uet is te vreezen dat door het voortdurend verkeer met hun naburen hun eigenaardigheden zullen afsigten en dat zg met elk nieuw geslacht het type van den echten Uritschen kohmist meer zullen naderen Het eenige afdoende middelomditgevaaraf te wenden is voorzeker de handhaving onzer gemeenschappelijke moedertaal Prof De Vries een der onderteekenaars van bat itnlge in da Qidi en zeker niet vireemd aan de ÏBkleeding brengt het bekende gezegde van Halbertsma in herinnering dat bg ook als motto op zgn Woordenboek plaatste ede taal is gansch het volk zg is de natie zelve Indien er kan worden gezorgd dat de Nederlandsche beschaving voortdurend voorziet in de geeatelgke behoeften van Znid Afrika dan mao worden verwacht dat de aloude taal en zedéb niet ondergaan en dat die intellectoeele nationale zelfstandigheid ook hnn staatkundige vrgbeid zal waarborgep Als middel gebruikt de genoemde vereeniging een studie fonds beatemd voor jongelingen die aan een Nederiandsche hoogeschool wenschen te worden opgeleid Ue regeering heeft door eene wjjziging in de wet op het hooger onderwgs het hare gedaan om dit mogelgk te maken Er is een tgd geweest dat bgna alle gestudeerde prsonen in Znid Afrika hun graad aan eene Iederland8che universiteit behaald badden men zal trachten het daarheen te lelden dat allhans eenigermate die vroegere toestand terugkeert Doch grooter succes stelt de vereeniging zich voor van haar werkzaamheid op het gebied van het volksonderwgs De volksschool in de Transvaal wil zg een echt Nederiandsch karakter doen dragen Schoolboeken zjjn reeds gereed voor de pers o a een leerboek voor aardrgkskande en rekenboeken waarbg gelet is op het ginds heerschende Ëngelsche ste sel van maten gewichten en munten terwgl een Nederiandsch onderwgzer is afgezonden om voor rekening der vereeniging werkzaam té zgn aan de staatsopleidiugsschoo voor onderwijzers te Pretoria Men zal zoodoende trachten het peil van het volksonderwgs te verhoogen en dat in te richten naar bet model onzer scholen opdat het in staat worde gesteld de concurrentie vol te houden met de Ëngelsche scholen die thans vele kinderen trekken omdat zg beter ingericht zgn dan de Nederlandsche Indien de pogingen van deze vereeniging den noodigeu steun viuden bg ons volk kan bare werkzaamheid tevens strekken ten nutte van ADVERTBNTlfiN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Oenten ieder regel meer 10 Centen GROO TS LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt i fionderlflke Nommers VIJF CENTEN ons land Indien onze kunst en letteren in Afrika meer en meer worden gewaardeerd zullen de thans bestaande betrekkingen inniger worden en tevens voordeelen afwerpen voor handel en industrie Men denke b v aan den boekhandel die daar een rgk veld ter bearbeiding heeft indien slechts onze taal in eere blgft Misschien is het slechts een schoone droom als men zich voorstelt dat Znid Afrika voor Nederland kan worden wat Amerika ea Australië voor Engeland geweest zgn en nog zgu te ontkennen is het niet dat wjj door onzen moreelen en intellectneelen stenn teverleenen aan onze verre stamverwanten handelen in het welbegrq ien belang van ons land en ons volk Het was eelte goede gedachte van de heeren Begnen c s deze dingen weder eens aan het beschaafde Nederland te herinneren De vereeni pog b niet algemeen genoeg bekend anders ware het geringe aantal contribnaoten die 3 gulden sjaars voor het lidmaatschap over hebben niet te verklaren Er zgn er na een 5 jarig bestaan slechts 250 Wat beteekent ƒ 750 sjaars als daarmede op zoo uitgebreid arbeidsveld moet gewerkt worden Het is te hopen dat thans nu men met een afgerond en weldoordacht plan aan het werk gegaan is het aantal belangstellenden aanzieulgk zal toenemen Daartoe wekken wg al onze lezers op wier middelen hen er toe iu staat stellen BINNENLAND GOUDA 13 November IS8 Bg koninklijk bealait is benoemd tot ontvanger der directe belastingen ea acoijnsen Ie Ooada de heer G Bourioiua thaas ontvauger der directe belastingen invoerrechten en aocijnsen te Helder In de zitting der Rotterd Arr Bechtbank van Donderdag werd veroordeeld L O arbeider te Beeawijk beklaagd van diefstal van eenden tol 3 mttnden gevangeniaatraf Donderdagsvond had de jasriijkache Algemeenr Vergadering plaats der Kamis van Navkaao ouder praesidinm van den heer H P Schim van der Lorff die da sanwetigen allereersi het welkom meriep om daarnt een korte schets te geveu van de wijse waarop de Kamer werkt Zg gaat in alle stilte haar gang in t openbaar wordt weinig van haar gemerkt maar iu t verborgen doet tg veel goed hier helpt lij met raad en daad eeu door lieLte of andrre oorzaken ballen haar sehold behoellig gewbrden fajnilie daar schenkt tij onden vau dagen die niet meer werken kaunen eea kalmeu oaden dag cinds brengt tij een Jongen die reuJa enkele schreden had grtrt op het slechte pad op dea goeden weg en maakt van hem een nuttig lid der maatsohappg Spr wees er bovendien op dat by alle verschil vau richtingen pa in het msalsohappelgke en kerkelgke dete Kanin in tioh vereeuigt de meest uiteeuloopende bestanddeelen die op ander gebied vaak lijureoht trgeoovera