Goudsche Courant, zondag 14 november 1886

Woensdag 17 IVovember N 3470 1886 GOUDSGHE COURANT Nieuws en JjMvertentieblad voor Gouda en Omstreken Afzonderiyke Nommers VIJF CIENTBN De inzeadlng van advortentiöa kan geacWeden tot ééa uur des namiddags van den dag der uitgave ITENLANDSCHE Lange Tiendeweg D 60 GOUDA Lange Ttendeweg D 60 Alle BOEKEN en TIJDSCHRIFTEN worden binnen den kortst mogelgken tgd geleverd BOEE EN STEENDEUEWEEE tegen zeer billgken prys Nette Bewerkng Spoedige Aftevering Heeft mede voorhanden alle soorten van M a è D V Ei R T B ItT T I EJ 3iT B in AUe BINNEN en BüITENLANDSCHE COURANTEN worden dadeiykS opgezonden waarvoor één afschrift voldoende is nw fVed A Quant MAGAZUN Tan Kantoor School Schrp en Teeken Behoeften LUXE en FANTAISIE ARTIKELEN GOUDA Kleiweg E 99 Bö deze heb ik de eer myne geachte Begunstigers te berichten dat de Toor het a si St Nicolaasfeest MAANDAG 16 dezer zal gereed zgn Wed A QUANT Bekwame Handwerkers kunnen tegen goed loon aanstaanden WOENSDAO geregeld werk bekomen a n de SIGARENFABRIEK van Leon N van PRAAG Korte Noodgodsteeg WOLLEN JACHTVESTE A van OS Ai Kleiweg E IZk piO XJii iioiiospuotJOpOM uo oujsnp UI oq Hpui iJ3p3 j auoo jun js Ciy u 8Sjf ïS s jajBMjapuQ Eeniif Depot van THEE Men wordt verzocht op t HERK te letten üiT HET Magazijn vau M RAVENSWAAY ZONE GOEINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prys voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda 5INNEN EN Bu W SCHALEKAMP Jr voorheen BAAIJMAAKERS Kok en Banketbakker Oosthaven 17 Gouda Beveelt zich beleefd aan voor het leveren van Dejeuners Diners Soupers en alles wat tot het Vak behoort Gedurende de Wintermaanden steeds voorhanden nitgesueden GALANTINE en GEPERST VLEESCH Des Zaterdags avonds 8AÜCIJSENBR00DJES warme Vleesch Zwezerik of Garnalen PASTEITJES HEDEN AVOND Gfarnalen en Vleesdi Pasteitjes UAGHINALE INMTINd voor HAARSNIJDEN Lot is P WELTEll COIFFEUR B 193 WESTHAVEN B 193 Geneeskundige attest Des Ih uiven BovsUHontg van W H ZICKENHEIMER te Mainz heb ik sedert vele jaren dikwQls voorgeschreven en steeds bevonden dat dezelve een zeer goed geneesmiddel tegen chronischen hoest heeschheid enz is Ook heb ik den Üruiveu Borst Honig gednlende eene kiukhoest epidemie laten aanwenden Terwgl deze hoest met andere middelen bestreden steeds omtrent fen half jaar aanhield was dezelve door aanwending van den Drai venBorst Honig binnen eenigen weken genezen Ik kan alzoo den Druiven Borst Uonig als een zeer voortreSelgk niMdel tegen hoest borsten halskwalen aanbevelen Grab OW in Mecklenburg Schwerin den 24 Mei 1875 Dr C GüST Gezondheidsraad Alleen echt verkrjjgbaar in flessehen van twee Ga den een Gulden en 65 Cent voorzien van nevenstaand fabriekstempel Te Gouda by F H A Woltf Boskoop bij J van Bergen Haastrecht bg J D den Hertog Oudewater bg F Jonker Idenburg Bodegraven by P Versloot Stolwyk by C G V d Berg 3o EKHANDEL Heerenk leeding MagazUn ONTVANGEN de Nieuwste whtterstoppeit geheel WOL tot zeer lage prezen J HOOGE BOOM Het PHOTOGRAPHISCH ATELIER van zal GESLOTEN zyn van af DINSDAG 16 tot en met ZATERDAG 20 NOVEMBER a s W SclialekampJ Firma RAAUMAAKERS Confueur Cuisinier OOSTHAVEN 17 GOÜDA Heeft beden avond voorhanden DIVEBSE GEBAKJES als Delicieus Bordeaux Othello s Crèmeen Vanille Bollen Fleur d Orange Macarine Confituur Appeltaartjes enz iAANGESNEDEN TAART Tompouces Roomhojens Appelbonen Boterletters en Boterbanket WINKEL C2 STÜOMKONSI VBRVBWJ DRUKKERIJ Chemische Wa88chery AfleTeriog Verfgoederea iltyd U dages Wiuchgoedsm is korter tijd Saucyseubroodjes en Warme Patés APELDOORN A ent te tiOtlDA de Heer l BEEUKEL HOOGSTRAAT waar Staalboek ter inzage ligi Door deu Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alonr te bekomen DS OOUDSCEE BLAZEN of de beschryving der bsroemde geschilderde Kerkglazèn van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen derCartonteekeningen enz waarby is toegevoegd een afzonderlek levensbericht der beroemde Olasschilders de Gebroede i Dirk en Wouter Crabeth DOOK CHRISTIAAN KRAMM Sielpèrsdruk van A BBINKMAl f Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG Inde Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pry per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAUD GOÜDA 16 Nofember 1S86 De heer W L van der Meer alhier deed giateren met goeden uitslag bet exsmeD voor akte lager oDilerwjja Naar w nader vernemen cal de alQombootdlenat Haaitreoht Sahoonharen eerst in de volgrnde week worden geopend Zondagavond ruim half les werd door de tram komende van Oudewater in nabyheid der Waaiersluis op de kruising van f weg met trambaan ren speelwageotje aangereden Pereoonlgke ongelukken badden niet plaats daar de roermao tgn rijtuig niet verlicht bad kon de maobioist het rqtuig niet lien voordat bet Ie laat was De Toerman bail toen hü de machine boorde fluiten oog kunMB ui qkea In de jl Vrijdag gehouden eerste Wiotervergadering van het leesgeielsobap tot Nut en Vrrmaa te ZeTenhniien trad als leter op de heer F D Uenny Ambtenaar ter Protinciale Griffie te Utrecht met een boeiende novelle getiteld de Vrek Na aSoop daarf angaf genoemde heer nog enkele bydragen ten beste en besloot hg dete met de Wedsirgd in I reoiteeren Ë i en ander viel teer in den smaak van hel publiek dat den ganschen avond uitstekend door den beer Heuny werd geamuseerd Vooral werd gewaardeerd dat de beer Henny uitsluitend eigen werk leverde ïii den naoht van II op 12 September jl bevonden loh verscheidene personen in de herberg van P B te Berkenwonde igdcns te dier plaatse kermis werd gebonden Onder dete betoekers bevond zich ook tekere W Ooms die twist loobt en daarom door G Vonk 26 jaar oud arbeider van beroep nit de herberg werd geduwd Ooms hierover vertoornd kwam weder binnen en bracht Vonk met tgn mes eene verwonding aan de linkerhand loe waarop hg uit de herberg vluchtte achierrolgd door Vonk Ai spoedig werd Ooms ia een weiland lot staan gebracht door S van Vliet die hem mede nit de herberg was achtervolgd Middelerwgl kwam ook Vonk dsarbg die in woede ontstoken over de hem toegebrachte verwonding Ooms tairgke verwondingen met eeo mes toebracht aan hoofct en aangeeicht Ooms werd later door de politie gevonden en overgebracht naar tgne woning waar hg den volgeuden dag overleed Vonk had lich Zaterdag jl voor de rechtbank te Botterdam te verantwoorden en werd beschuldigd van bet toebrengen van zwaar lichamelijk letsel dat den dood ten gevolge heeft gehad Zeventien getuigen waaronder drie als deskundigen werden gehoord Tal van bezwarende aanwgzingen worden ten laste au bekl aangevoerd Zoo o a hadden getuigen gehoord dat bekl had gezegd nu ben ik O mgn tnes kwgl Later was eenmes gerondtn dat ook aan tekere kenmerken door getuigen ais soortgelgk mes werd herkend als bekl gewoonlgk biJ lich droeg Getuige Van Vliet verklaarde dat de verwondingen Ooms door bekl waren toegebracht Ook de deskundigen die met de Ijgksqhouwing waren belast geweest verklasrden eenstemmig dat de verwondingen vélke ly bg den verslagene hadden waargenomen waren toegebracht met een soherp sngdend werktuig dat die wonden sterke verbloeding hadden teweeggebracht en dat deze verbloeding den dood ten gevolge had gehad Bekl ontkende Ooms te hebben gesneden hg bad zelfs geen mea bg zich gehad Het O M bet woord erlangende was van oordeel dat de schuld van beklaagde aan het hem ten laste gelegde volkomen was bewezen De verklaring van g et Van Vliet die in deze eene ondergeschikte rol ad gespeel kon meende ket O M geheel achterwege blgven daar er aanwgzingen genoeg waren voor bekl schuld Wat de op Ie leggen straf betreft deze kon met het oog ep de beslaande provocatie van de zgde van den venlagene verri beneden het maximum zgn waarom het O M de veroordeeling van Vonk vorderde lol drie jaar gevaugenisatraf Mr D S van Emden advocaat te s Gravenhage als verdediger optredende traobtle hel door het O H aangevoerde te ontcennweit en vroeg ir spraak van zgn cliënt anbsidiair het opleggen eener mindere straf dan door het O M waa gevorderd Na re en ditplisk bepaalde de rechtbank de uitapraak op Zaterdag aanst Staten Qeneraal Twzede Kahsb Zitting vau Maandag 15 November In deze zitting vingen de beraadslagingen over Hoofdstuk II Uilgaven in Ned ludië aan Bg de Eerste afdeeling wilde de heer Kenchenius algemeene beschouwingen voeren over het regeeringsbeleid hetgeen de Voorzitter hem op grond van het reglement van orde belette De beer Kenchenius verweet daarop den Voorzitter dat deze onwelgevallige leden den mond stopte waarna hg door deu Voorzitter tot de orde werd geroepen Bg bel artikel Pakketvaart ijrongen de heeren Van Delden en Van Gennep er op aan den termijn van ultbesiediog niet te kort te stellen en op publiceering van de roorwaarden wanneer deze aan het Departement van Koloniën bekend zgn De Minister verzekerde dat men aan het Departement van Koloniën gaarne alle gewenschie inlichtingen aan belanghebbenden zou verstrekken en dat de voorwaaarden openhaal gemaakt tullen worden Een te langen termijn achtte de Minister niet wenschelgk Drie jaren kwam hem voldoende voor Ernstig betwaar lokte de uilbesteding der exploitatie der Ombiliënkolenvelden nit Verichillende sprekers meenden dat eerst de mgnwet bad moeten worden afgewerkt De heer Keucbeuins verzocht nilstel der behandeling van dit onderwerp daar hg in de volgende aitting dienaangaande een motie van orde wil voorstellen Daartoe werd besloten en de vergadering verdaagd tot heden morgen uur Te Middelber in Groningen vonden dezer dagen een paar jongens die op tiet kerkhof rondliepen en uit nieuwsgierigheid het Igkenhulsje openden daar naar zg meenden een Igk Thuisgekomen rertelden zg wat zg badden gezien waarop door Icenige mannen een onderzoek werd ingesteld Zg vonden echter geen lyk maar een meisje dat nog niet dood bleek te zijn Dit meisje was na vele jaren in denzelfden dienst te zijn geweest sedert Mei zonder werk en voorloopig bg iiaar zuster Ie Gro ADVBRTENTIÊN worden geplaatst ran I 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Ad verten tien gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt ningen in huis Na vele vergeefsohe pogingen om een dienst te krggen besloot zg buiten de Stad werk te zoeken Sinds Maandag bad zg rondgeloopen toen te eindelgk uitgeput van vermoeienis en tonder een cent op tak om onder dak te komen op bet kerkhof te Middelbert aankwam Ons tich legen de koude Ie beschutten was tg in hel Igkenhuisje gegaan en daar spo ig bewusteloos geworden In dien toestand heeft tg twee dagen daar gelegen tot tg gevonden werd Na een paar uren gelukte t haar weder bg kennis te brengen Haar bloedverwanten te Groningen die haar verdwgning bij de politie hadden aangegeven maar toevallig vet namen dat zg gevonden was kwamen baar Vrgdagochtend balen en brachten haar naar Groningen terug Waarschgolgk zal t echter nog lang duren eer zg weder hersteld is en naar te hopen is op een gelokkige wijze eu met beter gevolg naar een dienst kan niltien De Nederlandsche indiHtrie heeft eene kleine zege praal behaald op een afgelegen punt van den aardbol namelgk Znid Afrika East London eene knstplaala 600 Engelsohe Aglen ten oosten der Tafel baai gelegen en voor den in en uitroer zgner omgeving van eel gewicht bezat eene bairen die sedert eenigen tgd door eene zandbank versperd waa In het laatst der maand Juli zijn daar werkzaamheden aangerangen om die bank op te ruimen of er ten minste een bevaarbaar kanaal door te maken Het daarbg gevolgde stelsel is hetzelfde dat met zoo goed gevolg aan den nieuwen Maasmond ia toegepaat en de bgtonder krachtige pompbaggermacbine thaoe Ie Bast London gebruikt is gebouwd en geleierd door de firma J en K Smit aan den Kinderdgk Bg de proeven met dit baggerwerktuig op de Maas haalde het ladingen van 400 ton tand op in 19 a 25 minuten en volgens een telegram door den agent generaal der Kaapiiolonie te Londen ontvangen voldoet bet te East Loodoo waar bet den 31en Mei aankwam even uitstekend Beeds ia een vaargeul van 800 yards lengte en tan 9 voet diepte bg laagwater uitgebaggerd en er sobgnt gegronde verwachting te beslaan dat de verkregen diepte kan behouden en zelfs verbeterd worden lot groote tevredenheid der bewonen van dit gedeelte der Kaapkolonie die zich orer hunne haven reeds teer ongerust hadden gemaakt Uit een ngverbeids oogpunt velt de Ned Industrieel een ongunstig oordeel over bet onlwerp Zondagswet Wordt een uitzondering voor openbare middelen van vervoer toegestaan dan zouden naar bet blad doet opmerken de fabrieken om dezelfde reden daarop aanspraak hebben Het gesloten houden van gebouwen en werkplaatsen is niet onder alle omstandigheden uitvoerbaar het voorkomen dat de werkzaamheden aan den openbaren weg zichtbaar of hoorbaar zgn bovenal bij stoomfabrieken is oomogelgk Er kan ook uit het verbod zoo groot verlies aan werkkracht voortvloeien dat de concurrentie onmogelijk zou worden Er t n toch fabritken d a de meelen broodfabrieken die alle dagen moeten doorwerken om in de maalicbappelgke behoefien Ie voorzien Nu kunnen wel is waar vrg stellingen verlennd worden maar vooral lên plattelande zullen de fabrieken daarbg aan veel bekrompenheid blootstaan Het blad ziet niet in waarom roet de vereering van den rastd ig wel vereenigbaar Zou zgn het veel geraas make od bedryf van middelen van vervoer alsook het