Goudsche Courant, woensdag 17 november 1886

ytutelleo ran de tapperqen na het middagaar maar an fabriek haar ledig bedrijf too moeten etaken Aan de belangen onier fabriekingferheid ia meent het blad bg de aamenitelling Tan dit ODtweip niet genoeg gedioht De Toontellen aan het hoofdbettoor der Kedl Hsatsehappij let befordering Tan NgTerheid naar aanleiding der besprekingen door de Depaitementen gedaan omtrent de laak der pakketTaart in Nederl Indië Toor looTer die in Terband staan met het doel dier maatsohappg betoogen in hoofdtaak de wenaohelgkheid lo dat de pakketraart in Nederl Iudië irorde gebracht in handen Tan Nederlanders en bestuurd toIgens de Nederl wetgeting 80 dat aan de Reg reriocht orde alTorens tot een openbare uitbesteding oTer Ie gaan ernatige pogingen aan te wenden om dezen dienst ondershands te gunnen aan een Nederl rereeBiglng i So dal mocht de Regeenng tot eene ogienbare uitbesteding OTergaan alsdan de belaughebbenden in Nederland tijdig in de gelegenheid worden gesteld om kennis te nemen Tan de Toorwaarden en Toorls dat bij de toewijzing worde OTerwogen of eenige andere insohrgrer dan de laagste beter geaoht kan worden aan het nationaal belang Ie Toldoen Het hoofdbestunr heeft Tan diteen en ander mededeeling gedaan aan den Min ran Koloniën en daarbg het Tplgende geToegd nHsogst aangenaam was het ons in het door Uwe Exc omtrent dit onderwerp dezer dagen aan de Tweede Kamer gegeTen antwoord op het Toorl Terslag betreffende de begroolicg Tan Ned Indie Indié Toor 1887 te lezen dat hoewel de Toorwaarden der wederuitbeslediug eds in Ned ludic zijn Tastgesteld de Toornemens der Begeering in hoofdtaak OTereenslemmen met de geuite gefoelens onzer Departementen zoodat wij mogen Terwaohlen dat het nationaal belang in alle opziohten tal worden in het oog gebonden De door Uwe Exc gedane mededeeling geeft ons terens de rerzekering dat de Begeering bereid is hare lutscheukomst Ie Terleenen ten einde de belanghebbenden alhier in tgds met de Toorwaarden bekend ie maken en hen in staat te stellen zich tot hunne opgaTen en mededinging behoorlgk TOor te bereiden Naar aanleiding dnarran richten wg tot Uwe£xo het beleefd verzoek dattóor de uitbestedingeen ruim tydsTerlo ip b T minstens 6 maanden tot deze Toortbereiding worde gesteld en dat de belanghebbenden dp voorwaarden en Toor hen noodigeinlichtitigen mogen vernemen door inssohenkomst Tdn Uwel Exc s Departement Pf In eeq artikel met het opschrift Een fraaie hnlp noemt dt Tyd no 11956 de hulp die de Iniuister Tan Koloniën den suikerlords aanbiedt aarbij b g hnn geld ter leen il geven tegen 6 o intrest en eerste hypotheek geene milddadigheid Dtar eket Van assurantie premie die in dezen boegen interest zou schnilq kan hier gfeo sprake zgn De ëtsal loopt hier geen geTaar want hij neemt eerste hypotheek Eén van beiden Of de hypotheek levert zekerheid en dan rgst de vraag Waarom moeien vS g po aan dit hulpbetoon verdiend worden i 01 zg levert geeue zekerheid en dan dient zij ateen om de Vertegeuwoordigiog land in de oogen te strooien Men zegge niet fDe rentestandaard is in Indië veel booger dan hier 6 pc is daar iels zeer gewoons want dan antwoordt ie Tyd De vrahg is niet Hoe hoog staat de rente standaard in Indië f De vraag is Welken interest betaalt de taat zelf Dit is de maatstaf Het mooiste komt n g Over het bedrag zegt de Minister in de memorie van toelichiing aa van de taling wordt uitgesteld zal eene rente te bedingeii g van 6 po sjaars een v or Indië niet ie hoog bedrag en zulks ihindcr om der schatkist dat voordeel te bezorgen dan el om een prikkel te meer te geven dat Toor de afbetaling orde gezorgd Dus i zegt de Tijd niet in bet belang der schatkist neen o neen maar in het belang van den sehaldenaar moet de interest 100 boog gesteld orden Wat togt g er van aarde lezer f Tot na toe dacht ge altijd dat de woekeraar in zgn eigen belang de slachtoffers igner bebinoht nitzoog Abpis I Uet is in het telang der alaohtoSers Het lord mayors diner te Londen De Pali 31M Onette deelt eenige bgzoaderheden mede omtrent hel lord msyors diner Er zgn ge aonlgk 800 ik 900 genoodigden heerCn en dames Men ontvangt eene niinoodigingskaaart voor het diner en bet daarop Tolgeude bal Neemt men de uitooodimeg aan dan ontvangt men eene artistiek grflliutreerde kaart een plan van dé tafel met aanwgtiug Tan zgne Itata exemplaar ran het menu een programma van de muziek die onder het diner uitgevoerd wordt en een rgk gebonden album bevattende photograSen van de roornaamale zalen van de Guildhal met toelichtingen Het diner begon Dinsdag II met schildpadsoep aarran men ongeveer 600 a 700 liters in gereedheid had kostende ƒ SOOO Daarna twee grooie stukken ossenvleesoh wegende elk 76 kilogram 110 sohotela wild 400 kippen 83 kalkoenen 36 hammen 160 schotels kreeften salade 60 vleeschpastijen 200 schotels gebak Voorts 1200 a 1600 flessohen Champagne vjin verschillende merken en vele andere wgnen Om dat alles op Ie disschen gebruikt men 9000 borden 4000 glazen 1200 servetten en 700 meteri tafelgoed 3000 kellners die elk 6 a 7 shillings krggen en 26 leuks In 1801 kostte het lord mayora diner ongeveer 7600 Thaus mag men het ten minste schatten op 30 000 Aan den nieuwen lord mayor sir Reynold Hantm die het betaalt kost het dus bgna een vierde ran igne emolumenten die ƒ 120 000 bedragen De klieken worden aan de armen uitgedeeld Toor bons die te roren zgn uitgereikt Mensohenhaudel in Europa is zeker roor ieder een ondenkbaar iets en toch scbgnt onder de zoogenaamde kermisgasten bel ontvoeren en daarna verknopen van kinderen nog el degelijk te bestaan Van eene kleine plaats uit de Bgnprovincie meldde de burgemeester aan de politie Is Wcissenfels dat in ijn gemeente een negenjarig meisje bg een familie was opgenomen dat geheel verhongerd eu slecht gekleed tengevolge van mishandeling van het gezelschap ran een koorddanser as onlrlucbt Na onderzoek rolgde de arrestatie ran den koorddanser Uil de door hem overgelegde papieren bleek dat het meisje een onecht kind as at door hem voor den prijs van 3 mark was gekocht van een bekende die met een paardenspel reisde en deze laatste had hel vcor den prijs van 6 Mark van de moeder als een zoodanige ten minste nog moeder mag heeieu gekocht Het kind erd ter verpleging in een gesticht Ie Weissenfels opgenomen en legen de beide kermisklanten is proces verbaal opgemaakt De 2 November wordt in Sicilië bijna op dezelfde wgze voor kinderen gevierd als hier te lande hel SlNicolaasfeesl Weken Ie voren warden de kleinen zoet gehoudeu met de belofte dal de doodjin hun veel lekkers tullen brengen en even lang vooruit tgn de banketbakkers in de weer om al die lekkere zaken cost di morU genaamd klaar Ie maken waaraan zg dikwijls den onsmakelgken vorm geven van schedels beenderen en door de vlammen ran bet ragevuur omgeven btelden lu den avond van 1 Nov zeggen de kinderen vóór zij naar bed gaan een versje op dat ongeveer aldus luidt Heilige legerscharen ik ben maar alleen en gij zyl met u zoovelen brengt mg veel gMcbenkeu zoo lang ik nog op deze treurige aarde vertoef Onder den schoorsleen of achter een deur worden dan een paal oude schoenen neergezet en den Tolgendeu moi gen vinden zg die vervangen door een paar nieuwe gevuld met vruchten of met lekkers In de omtrek van Messina bestaat nog eel andere gewoonte De ouders raded den kleinen aan eeb glas water bij het bed Ie zetten omdat de dooden dorst hebben Is den volgenden morgen hel glas leeg dan geldt dit als bewgs dal de dooden er geweest zgn en gescheiiken hebben achtergelalen die bet kind zoeken moet in het tegenovergesteld geval hebben de dooden niet willen drinken omdat het kind Ongehoorzaam en stout was en dus ook geen geschenken achtergelaten De algemeene voorstelling is dal de dooden in den nacht ran l Norember op de aarde komen ail begeerlijke taken uit de winkels wegnemen en de onder de zoete kinderen uildeelen Vorst Bismsrck is zoosis men eet een groot tegenstander ran bet gebruik ratislfatgusohe letters roor de Duilsche laai ten gunste waarren in hel grooie Duitsche raderland een toenemende beweging bestaat De grooie kanselier toont zich lelfs op dit pu t rrij kleingeestig Toen hem onlangs een met Latghsobe letters gedrukt feestgeschcift naar aanleiding ran het 59e congres van Duitsche uamuronderzoekers en geoeeskuudigeo door de Berlgnsche overheid uitgegeven ras toegezonden bedankte hg daarvoor in een brief maar verklaarde daarbij dat bg lol zijn leedwezen het geschrift niet lou kunnen lezen omdat hij nooit Duilsch las dan niet met de oude gothische of Duitsche letters gedrukt was Voor de beplanting der talnds wordt door den Heer Cambier een bekend Fransóh spoorwegambtenaar de dabbele slaapbol aanbevolen wegens de dooi elkander groeiende wortelen die deze plant schiet Gewoon gras en klaver beboeren rertsbeidene maanden om betrekkelgk zwakke wortelen Ie schieten ter gl de dabbele sUapbol in enkele dagen kiemt en in 14 dagen reeds genoeg ortel schiet om het talad eenigszins te beschermen na 3 maanden lijn de oriels SO a 36 cM lang en tg doorsirengelen elkander zoadat geen aarde ze meer los erkl Ofschoon het eene jaarplast is zasU ig ziobzelve na hel eerste jaar en bet nderhoud van een spoorweg of anderen dijk oral al het v talud betreft daardoor tot een minimum gebracht Uit Fargs schrgft men aan de Haarl Ct bet volgende Evenals bij eene kraamvroa ionen duizenden iederen dag bericht in omtrent den gezondheidstoestand van den raster Merlalti Meestal krijgt men bet naar omstandigheden elvarende ten aal oord niet altgd De veertiende dag was onge meen bezwaarlgk s Morgens te negen ure werd de palient door eene zenaw orisis overvallen die een kwartier aanhieldNaar het zeggen van btm zelven was dit verschijnsel geenszins ongewoon en bad bel zich bg alle voorafgaande proefneminnen roorgedaan doch rerschillende leden ran de commissie ronden er aanleiding in om den ensch uit te spreken dat bg eene herhaling daarvan de Toonzetting ran bet vasten door de geneesheeien qualitate qua mocht worden verboden In de zalen van bel Orand Hótrl werd eene bekrndmaliiog aangeplakt de bezoekers uitnoodigende in gsene lange en vermoeiende gesprekken met den Italiaan te verrallen iens krachten zooveel mogelgk gespaard moeten worden Hel verschiet is dus niet bijeonder rooskleurig voor den kunstenaar op ien gebed Pargs de oogen gevestigd houdt en er orden vele personen gevonden die tegen den zegevierenden afloop der proeve zonden willen edden Dat alles schrikt zgi mededinger Sucoi niet af Wg hebben Zondag eene voorlezing omtrent den merkwaard gen man gehoord van dooier Borghini uil Milaan die hem vergezelt De zaal van het Aardrgksknndig Genootschap bevatte tairgke genoodigden geneeibeeren en vertegenwoordigers der pers de toramiteilen op welenschappelgk gebied waren echter teer dun gezaaid Men wil deze vertooningen nog altgd niet als iets ernstigs opvatten Van de voorleting zelve mag men zeggen dat z ons ten deele heeft tfèkeerd Wg zgn eerst nnlbaald op een uitvoerig geschiednerhaal van alle vaslers vitn bel bestaan der wereld af tot op onzen tgd een teer lang relasi eindigende Jnet de vermelding van doder Tanners verrichtkgeb en zeker hel minst belangwekkende van den geheelen avond Daarop volgden de levensbeschrijving en de bgzonderbeden omtrent Gioisnni Succi die ons veel meer boeiden Sncoi toon van een Italiaansobrn zeeman en bestemd voor de stadie heeft een tamelgk romantisch leven geleid Na den dood van zgn vader die bij eene schipbreuk omkwam en op wiens raartaig bg als kajnitsjongen diende liet hg aan zijn onbedwingbaren lust tot reiten vrgen tengel Eerst deed bg eene reis met den zoon vsn den Sultan van eene eilandengroep uit den Giooten Oceaan en vestigde hij zich als landbouwer in het Bgk van zgn makker Doch zgne zucht naar vreemde landen liet hem geene rast Weldra vertrok hg weder en bg doorkraisde Afrika en vooral het eilaud Madagascar waar hg zich langen lijd ophield DoM de aldaar inheemsobe koorts aangetast volgde hg d empirische geneeskunde ta het is van deZe reiteo dat hij het elixir aarvan h j zich thans bedient heelt medegebraAl Hij as nau elijks te Rome aangekomen eu Ban elgks geneien of hij vatte het rooruemen op om met behulp ran dit rocht eene rast rproef te wagen Hal plan daartoe werd wijd en tijd rérkondigd en het gerolg was dat hg roor krankzinnig rerklaard eu in een gekkenhuis opgesloten werd Dete waanzin door doctor Germain See aangehaald ter rerklaring ran hel ongewoon lange rasten want rele krankzinnigen hebben een afkeer ran spijten en kunnen dagen lang tonder eteu blijren wordt door doctor Borghini denkbeeldig genoemd Vo gens hem erd zg door Sucoi slebhis uit dringende noodMkelijkheid erkend zonder bel éaaniinnige en ongerijmde ran zgn roornemen toe te geren zou bg niet ontslagei tga geworden Nanwelgks in rrgbeitl bracht hij ditmaal zonder ruebtbaarbeid in Zgne geboorteplaats Torli zijn plan ten uitvoer Hij bleef twintig dagen lang tonder voedsel Korten tijd daarop wist hij te Milaan eene geneeskundige commiskie waarren de spreker lid was 1 te vormen en vastte hg dertig dagen roet den bekenden gunstjBéi uitslag lie de gebeele wereld rerhsstd beeft lfk dezen belangwekkenden proeftgd vernemen wg vele bijzonderheden Het is er den spieker blijkbaar vooral om te d6en geweest den juislen en eerlgken loop der proeve onlooohenbaar ropr een ieder vast Ie stellen en men kan niet ontkennen dat hij daarin geslaagd is Door tallooze processen verbaal beeft hg de goede trouw ran d en raster en rsn de commissieleden ont gf lbcar aangetoond Dit wit de belangrijkite cijde van tgns rerbandeling sg ontneemt ons alle reeht om de schouders op te kalen en er ona af Ie maken met het gezegde Et zal el bedrog in bet spel tgn De aangekondigde proefneming te Pargs verdient in allen gevalle een beter lol en bel beloog van Zondag tal veel bggedragen hebben om baar dit te Terschaffen Wat g er van denken moeten eten g nog niet maar in geen g eral mogen g er ran denken dat ij erenals door een goochelaar opi den tuin geleid worden en als de geneesheeren de feiten niet rermogen Ie rerklaien de feilen loochenen kunnen tij neg minder Ten slotte beeft doctor Borghini een beroep gedaan op de Eransohe geneesheeren om Succi s derde rastproef te bewaken en te regelen en waarsohijnigk zullen alle bijzonderbeden daarvan dezer dagen orden vasigesleld Wal bet beroemde elixir betreft zoo verklaarde doctor B de samenstelling dsarvan niet te kennen hg gaf voorleting van twee brieven waarin gevraagd erd of het niet uil het aap der door sommige Afrikaansohe stammen gebezigde kolanoot verraaidigd as Aan hel tuirer elixir begint men rooral ook nu Merlalti niets dan ater gebruikt al minder en minder aarde ie hechten bier gluurt de kaakzalrerg om de dear De opening ran de boogesobool Ie Tomsk de eerste in Siberië elke onlangs zou plaats gehad hebben is na roor onbepaaldeu tgd uitgesteld In 1878 werd door den Staatsraad tol de slicbliug ran die boogeschool besloten Men bad door schenkingen van verschillende zgden een voldoend kapitaal bgeen eu een fraai gebouw as gereed De inwoners van Tomsk en alle vrirudeu van Siberië verblijdden zich teer orer bet feit dat dit ver aailoosde land nn een eigei gelegenheid lol het vormen van geleerden en ambtenaren zou verkrggen Maar de Bussische Begeering moet de zaak op allerlei manieren hebben tegenge erkl en men vreest 4ai vooreent van de opening der boogeschool niets zal komen Klaohlen over oneniverheid van bel Amslerdamsohe driukwater vonden lol nu toe haar culminatie in een enkelen bloedzuiger die daarin werd aangetroffen Hoe geheel anders is meu er ten dezen in bel oostelgk deel van Londen eau toe waar geregeld alen in levenden of dooden staal uu de kranen worden getapt I Die plaag nam een aanvang looals Sir E Ballon in zijn maandelgkssh overzicht omtrent hel driukwater dezer wereldstad mededeelt in bet jaar 1884 de aanleiding zoekt hg in een ongeval mei een der filters van de Lee Bridge Works te Middlesex De bodem van dien filter be tweek op zekeren dag zoadat bel ongezuiverde water rrg kon afsfroomeu naar hel lager gelegen reinwaterbassin men rermoedt nu dat ran die gelegenheid enj ele alenlarven hebben gebruik gemaakt om in bet buizennet te dringen Sedert nam de overlast band over band toe De Standard rindt daairin aanleiding om zich af te Tragen op welke wgze men van dié kwaal tal rerlost worden Sir F Bollen legt dat de geiondheidscomiss ie de taak orerweegl duch ook zonder bare bemoeiingen 100 meent de Standard is het einde ran bet ongerief spoedig te voorzien en zij licht die meening op de rolgende pbilotofisohe gronden toe Een abouné op de waterleiding draait zgn kraan wagenwgd open tooh vult zich zgn beker steohls druppelsgewgte Plotseling snuift hg een vischachtige lucht op en wanneer de in allergl ontboden beambten der Maatsohappg ter plaatse verscbijneu lijdt hel geen t gfel meer of men beefi te doen met een ia verregaauden slaat van ontbinding verkeerendrn a l Hoe is het ter ereld mogelgk dal dit alenras jaar in jaar uit bare soort in het buizennet weet te handhaven zoo vraagt men zich af alle voorwaarden van haar rerblgf Terzetten tich daartegen Ignreobt 1 Zwemmende in hel duister rerlieicn tg aanstonds hel getiohtsreimogen ja welliobt het oogorgaan telf gelgk de vissohen van een onderaardsch meer bun beeld wordt de schaduw ran een aal een aal in het afgetrokkene een aal die de onderrindiogen ran een nieuw bestaan leert kennen een aal roor eeuwig rerloren in een mgtenrer buizennet I erenwel groeieo zg desondanks verliezen zg de voortplanting niet alt bet oog Maar waarmede voeden zg zioh dan P Lasteraars fluisteren dat daartoe bet water zelf genoeg verontreinigingen opleretl die door den aal niet worden versmaad doch wg gelooven dit niet Immers verklaart onze sladswateronderzoeker Dr Perey Praukland sedert jaar en dag dat hel Theems ater in ougefilireerden slaat wel is aar per kubiek centimeter verscheidene duiteaden microben bevat doch dal slechts J ee i drie lenhonderd daarvan de fillirfbedden 7etea door te sluipen Inderdaad eén sober maalije telfs voor een waterbuisaal De eenige gevolgtrekking die wg kunnen maken is dan ook deze ddt de alen door booger gedreven elkanders loven niet langer eerdiedigen Uocb dan zgn ij geholpen dit proeea leidt onvermijdelijk tot soartrernietiging dan is eerlang de tgdiug te Ter aohten de laatste de grootste de retsie aal is uit een kraan getapt Daarmede is bel alenrgk uil Eere hem die deze rondst doet Zondofihlttd Itultenlandsch Overzicht Ze dagen later dan hel rorige jaar zal de Duitsche rgksdag den 26 Norember bgeenkomen Of de rijkskaoselier een werkzaam deel aan de discnssiëu tal nemen of hg orer den gespannen polilieken toestand in Europa tal spreken is roor allen nog een geheim maar met of tonder rijkskanselier beloven de beraadslagingen belangrgk en levendig genoeg te worden Orer de regeeriugsplanuen betreffende een directe aanrraag ran nieuwe belastingen zwijgt nog roorloopig de offioieuse pers Waarscbijnigk zon de regeering reeds door de ervaring geleerd hebben dat het rergeefacb is ran dit parlement hoogere belastingen te eischen niei gelukkiger zgn indien tij nieuwe roorstellen iu dezen geest deed gedurende dete zitting de laatste van den legenwoordigen rijksdag De afgevaardigden toch zal zij kort voor ecu ontmoetiug met ban kiezers nog minder bereid vinden dan te voren om de financieele lasten der burgers steeds drukkender te maken Wellicht hoopt ook de regeering in den nieuwen rijksdag een gewilliger meerderheid dan de tegenwoordige terug Ie vinden Maar oftmogelgk is bet evenvel niet dat de toekomitige hervormingen betrekkelijk de financieele administratie waarvan de regeertngsbladen spreken ten slotte blijken niets anders Ie zijn dan voorstellen voor nienwe belastingen in een smakelgker vorm gestoken geschikt om bel batelgke karakter der meerdere lasten voor den oppervlakkigen toeschouwer Ie bedekken Na hel vrkagstak der fiuauciéii belooft de quaeslie over het militair Seftennat volgeus de National Zlg een lerensrraag ran het rijk warme discussién op te leveren Onlangs toen er sprake as ran een rasisirlling roor altgd van de Irgersterkle werd hel Aetemat door de oonservalieven eeu levensvraag van het rgk genoemd terwijl de Duilschvrgzinuigen er integendeel op wijieu boe bet rgk ook reeds bestaan beeft mei een twee of driejarige vaststelling der armeeslerkle Zoo loopen over dete quaealie de meeniogen aileeo naarmate de beoordeelaars tot eeu der poliiieke parigen behooren Oierigsns doet ook de iM zijn invloed gelden waut de nationaal li oeraleu hoe langer boe meer even weinig nationaal als echt liberaal hebben in 1874 bg monde van ban leider Van Beunigsen beter en duidelgker dan iemand anders uileengezet boe intlel hel zgn of uiel zgn van bet Duitsche rgk afhing van een Septennat of een kortereu vaststelling van den duur der Icgersterkte lerwgl deze party zich nu van tegenovergesteld gevoelen verklaart Van de begrooiing 1887 8 is slechts bet voor Pruisen bestemde contingent bekend Er wordt eeu aanmerkelgk booger bedrag der uitgaven geeisoht De gewone uitgaven bedragen 4 226 055 Mk meer dan het vorige jaar de buitengewone ailgaren beloopen 12 476 471 Mk meer hoofdzakelijk bestemd Ier rerbelering ran oorlogsmaterieel en kazernes Voor bet bouwen ran vestingen en kazernes wordt een meerdere uitgave van 2 565 600 Mk verlangd Wanneer de feden van den rgksdag aarzelend mochten bevonden warden om deze verhooging op de oorlogsbegrootiug goed te keuren zal de rgksregeering bun oogetwgfeld de duimschroeven aanzetten door ben le wgzeu op den ernst der igden en op de algemeene rersteiking der krggsmaobt in de orerige Europeescbe stalen De koning ran Denemarken beeft roor zgn zoon de Bulgaarscbe doornenkroon geweigerd In Deneiparken schijnt men zelfs eenigszins geraakt te igu orer bel aanbod De Avi r toch legt in eeu blgkbaar geïnspireerd artikel o a het rolgende Het aannemen ran den troon dien de Bulgaarscbe Sobranje prins Waldemar aanbiedt ware beueden de waardigheid van een Deenscheu koningsto De positie van een Bussisch Turkscbeii vatal en die van een gouverneur generaal des Scltans in OoslRumelië tal geen Deenscbe prins kunnen bekoren Ook de gecombineerde konivgikroou voor bet vereenigd Balgarge wanneer tij eventueel door de mogendheden mocht worden toegestaan wat nog teer onwaarachgolijk is zou voM den broeder der keizerin van Rusland en van den koning van Griekenland weinig aantrekkelgks hebben Juist deze familiebelrekkingen zouden zgn positie in de hoogste male Itemoeilijken eu in korten tgd geheel onmogelgk maken Dit stemt ook overeen met het bericht dat de koning van Griekenland van plan zou zgp af Ie treden voor t geval zgn broeder zich de keuze lot vorst vno Bulgarjje laat welgevalleii Van Daitieba igde komt thans de opmerking dat bet regentschap teer goed beeft geweten ho weinig kans van slagen de oandidaluur van prin Waldemar had maar baar toch stelde om zich me goed fatsoen te kunnen terugtrekken en teren Rusland te noodtaken open kaart te spelen Wellicht brengt dus de volgende eek aani Kuropa het verheffende sobonwspel van een Balgarge zonder vorst zonder regentschap en zonder volksvertegenwoordiging ant naar luid der jongste dépêches ordt ook de Hobranje naar huis gestuurd Het ton niet onmogelgk tgn indien deze laatste flinke zet van het regentschap op bet Bulgaarsche schaakbord het moeielijke vraagstuk tot een oplossing bracht ant thans kan Busland zich niet langer achter generaal Kanlbars verschuilen Wanneer prins Waldemar bedankt en bet regentschap aftreedt zal Europa aan Rusland anl oord eischen op de vraag ien en wat wilt ge nu De telegraaf berichtte dezer dagen dat de Fransche Kamer met grooie meerderheid de begrafenis ran Paul Bert op staatskosteu heeft goedgekeurd Niet zoo grif ging t met het roorslel ran den premier Freycinet tol het rerleenen ran een jaarwedde ran 12 000 fr roor een pensioen aan de weduwe Paul Bert Er erd een lerendig debat hierover geroerd en in t eind hel roorslel aangenomen met 252 legen 199 stemmen Verscheidene socialistische leden der uiterste linkerzijde dienden daarop een voorstel in strekkAide om eeo jaarlijksch pensioen van 1000 fr toe ta kennen aan de nagelalen betrekkingen van oScieren en soldaten in Tongkin overleden De argentic van dit voorstel erd met 180 legen 180 stemmen ver arpeo een be gs boe zwak de Begeering staat waaneer de uitersten in de Kamer zich met elkander verbinden Volgens berichten elke de Daili Newi uil Madrid onder dagteekeuing van 12 Nov ontvangt hebben de afgevaardigden behoorende lot de coalitie deV geavanceerde republikeinen besloten in de aanstaande titling der Cortet Ie verklaren dal tg het aanwenden van gewelddadige middelen wettig en uoodig achten tot verwezenlijking hunner denkbeelden van bet oogenblik af dat de Begeering hun niet bet algemeen stemrecht en de wellen op de individaeele rechten toekent De vrienden van Castetar sluiten zich bg dete beweging niet aan De Begeering intusschen neemt uitgebreide voortorgsmaatregelen Ier roorkomiag ran een militairen opsiand welke de geavanceerde republikeinen naar tij dacht vóór de bgeenkomst der Corlez zoaden willen verwekken Een tel ram uit Madrid aan de Ind lelge meMl nog dat verleden Vrgdag in die boofdstad grooW spanning beerschte Ten gevolge van slechte berioblen uil Galalonië waren grooie militaire voorzorgsmaatregelen genomen Te Cadix ontstond muiterij onder een korps van 700 man die naar Cuba bestemd waren doch weigerden Ie vertrekken GEVONDEN en aan bet bureau van politie gedeponeerd Een koperen Gewicht s i o uurgerlijke Stand GEBOREN 13 Nov Jan osdeij J F Kerper ea J NBoot Berloi ouders H Spraijt en E Nieawveld 14 JohSQDS Calhariaa ouders C Laogersar eo M Zoeleman Arifl Gyardci ooders I IJsseUteia cd i vsd dea Oever Dirk ouders C Gorter en C J M Teenweo 16 AdrisDos ouders A Kok eo J H v n Houteu OVEKLBDEM 18 Nov P Deolro hoinroow vso i Melkert 37 j 14 C i Zwansuburg 4 j 6 m W de Zitlsr 74 j ADVERTENTIÉIN Geboren DIRK Zoon van C gORTEB D en C J M GORTEB rTiEüwEN Gouda 14 November 1886 Overleden na kortstondig lyden Mejuffrouw HERMINA PELT in den ouderdoih van ruim vgftig jaar Namens de Familie A PELT Gouda 13 Nov 1886 Aan allen die gedurende de ziel te en bij bet overlyden van onzen geliefden Vader PRANCI8CÜS ANTüNIüS STAM ons zoo vele blijken Van belangstelling gaven betuigen wg onzen bartelgken dank Uit aller naam J D STAM