Goudsche Courant, vrijdag 19 november 1886

Vrijdag 19 November Th Schmidtv rhe Wed Boelsums HOOGSTRAAT 2216 Van af heden geëtaleerd eene ruime keuze van de fijnste NOUVEAUTÉS op Luxe en Huishoudelijk gebied voor het a s St JMC9I AASFEEST 1886 N 3471 GOUDSCHE COURANT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken DONDERDAG 18 i OV Opening van de St Nicolaas Etalage Groote Terscheideuheid in Galanteriën Lederwerk ByouteriSn Speciale inrichting voor SPEELGOED Merrouw Fohtuijn Dhoooleeveb WESTHAVEN 204 vraagt eene flinke en nette voor de Zaterdagen Dt ondeigeteekenden betoigen hun harteljikeg dank voor het Bankbiljet a 100 ll Zaterdag arond ten haize Tan D SWAAN bezorgd ten behoeve ran de Armen der onderscheidene gezindten te dezer atede B DB JONG A H TAK DILLEN H HAVEKKAMP J PÜNSELIE E S CATS H W G KONING C A HAEDEBWIJK Gouda 15 November 1886 BV Omtrent het sluiten ran contracten Tan leTensTerzekering en Igfrenten bg de Hollandêche Sociëteit van Levensverzekeringen Ofgericht in het jaar 1807 te Amsterdam en tegenwoordig onder het bestuur Tan de Heeren J FOCK C P van EEQHEN J I van BOSSB en J G SILLEM als Commissarissen Jhr Mr C HARTSEN Jbsz ak Directeur en Mr J P POBTIELJE als Tweede Directeur zijn inlichtingen te rerkrggen aan het Kantoor te Amsterdam Reguliersdwarsstraat 12 bij BH Correspondenten in de Toornaamste steden des Rgks en bg den Heer T DRAIJER te s Gravenhage BillitoBstraat 2 Generaal Agent Correspondent voor Gouda de Heer Q C PORTÜUN DROOGLEEVER Nolariê Jaarlgksche Premie per Honderd Gulden Kapitaal Verzekering voor het geheele leTen op 25 Jaar ƒ 1 99 op 40 Jaar ƒ 3 11 30 2 27 45 3 71 35 2 04 50 4 53 LESESAFFBETÏÏÏÏB uitstekend Toor DAMES en KINDERLAARZEN 0 25 per Flacon SCHOENSMEER in Bussen 0 05 per Bus Verkrggbaar bg C SLIEDRECHT Gouda Korte Tiendeweg Bekwame Handwerkers knnnen tegen goed loon aanstaande WOENSDAG geregeld werk bekomen aan de SIGARENFABRIEK Tan Leon N van PRAAG Korte Noodgodsteeg Gevoerde Glacé en Wollen A van os Az Kleiweg E 73 Tegen 1 JANUARI a s wordt iemand gezocht die grondig bekend is met het inkoopen en sorteeren Tan GOUDSCHE KAAS Alleen zg die dergelgke werkkring reeds hebben waargenomen komen in aanmerking Reflectanten gelicTen zich aan te melden schriftelgk met opgaaf Tan de Tereischte informatien of in persoon aan het Kantoor Groenendaal F MIDDELBEEK De TREKKING der 323 Staats Loterij begint MAANDAG 22 November Het Kantoor wordt gehouden GOUWE C 9 bg de Vischmarkt Portretteekenaar en Encadreur WIJDSTRAAT A 174 Speciale inrichting voor het vervaardigen van Crayon Portretten naar alle Photographiën Bericht tevens het geachte publiek dat zgn ETALAGE ter gelegenheid van het a s St NICOLAASPEEST ruim voorzien zal zgn van Spiegels Schilderijen Lijsten Platen in alle genres Luoce artikelen alsmede een prachtige sorteering gekleurde en ongekleurde JPhotog apMën Felicitatiekaartjes Landschapjes BloemwerkJes en wat verder tót den Kunsthandel behoort Alles uitnemend geschikt voor Cadeanx H Maakt na een kort gebr k TMS blinkend witte tandeu zonder te beachadigen K K Hof Tandarts Dr POPP s AROMATiSCHE TANDZEEP De tanden hettq eobte of kunsttanden warden hierdoor goed onderhouden en tandpyn verhinderd Per stnk 40 cent KK Hof Tandarts Dr POPP s Aoatberin MoDdwater geneest tandpgn tiekelyk tandfleesoh onderhoudt en reinigt de tanden voorkomt den onaangenaaien reuk bevordert het tandenkriijgen bg kleine kinderen dient als voorbehoedmiddel tegen dipbterilu keeltiekte en is onontbeerlgk bg het gebruik van minerale wateren In fleaiohen van J 75 ƒ 1 20 en ƒ 0 60 Volgt men nauwkeurig d februikiaanwgzing dan kan meu verzekerd Eijn van den gunaligsten uitalag Plantaardig Tandpoeder prg o 8o Anatherin Tandpasta prg ƒ i zo Tandplorabeersel prg ƒ i om lelf holle tanden te vullen Kruldenzeep tegen huidriekle prg 0 3B Het geëerde publiek wordt vertocht nitdruklcelgk K K Hoftaudmeeiter POPP a Qeneeimiddei te verlangen en slechtt ala coodanig aan te nemen welke van tgn fabrieksmerk tiju voorzien Verkrggbaar te Gouda bg J H O Hninok winkelier op de Hoogatraat A 12S te Rotterdam bg F E va i Santen Koltf te t Hage bg J L F Snabilié apoht te Delft bg A J van Egn te Schiedam bg 0 Malta Gi te Leiden bg E Noordgk te Amsterdam bg F van Windheim fc Co en H H Uloth Qo apotheelr te ütreoht bg G H N van Spanje idem Lobry k Porton Droo isten uit de Blikken Trommel Tan Wedw J RAVE te Zwolle is een losmakend en vernachtend middel dat onmiddellijk de prikkeling in de keel waardoor de Ao6 f ontstaat wegneemt Per doos 25 cent Depot te Gouda J C ZBLDENRIJK en J H BOERS OLPEUS m t SUUn T VAN VLIET Stolwijlcersluit Geen grijs Haar meer JOe nieuwe LONDON i de beste van alle bestaande parfumerfen om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwijnen Maakt het haar glansrgk en zacht en verft niet Prgs 86 cent per BacoB en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrögbaar te Gouda bg J H C HÜINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 Verloofdea en Jonggehuwden Wilt ge een gelukkig en goed Hnwelgk hebben f Zoo ja leeat dan het Boek van Dr RUDOLPH TERNAÜ bevattende Ontsluierde Geheimen uit de Liefde en den Ecbt Oeneeskui dige bemerkingen Doelmatige Wenken Voorspellingen en ernstige Waarschuwingen Praotisohe en Nuttige Raadgevingen voor Verloofden en Jonggehuwden met betrekking tot de Hohamelgke eq geestelgke eigenichappen als de Grondilagen van een gelukkigen Echt benevena een Huwelijks Catechismus en een aanhangsel over het Geslachtsleven der Vrouw door Dr KÜDOLPH TERNAÜ Prge 75 cents Dit werk wordt onder EnVClOp afgeleverd en ook goed verpakt naar builen gezonden tegen loezejiding van Poitwissei of gemakshalve blauwe Poat geb met verhooging van 10 Certa voor de frankeering bg H Q KOSTER C Jztt Ma gd zijn van Ooedkoope Boeken Leliegracht 26 Amsterdam N B Haaat u voordat de niet al te groote voorraad ia uitgeput Snelpersdruk van A Bbiijekan te Gouda BINNENLAND GOUDA 18 November 1S86 VERGADERINO tan den GEMEENTERAAD Vrgdag den 19 November 1886 dee namiddags ten 1 ure Aan de orde De Rekening en Verantwoording der baten en lasten van het voormalig Armbeituur van Siein dienst 1885 Het vooratel van Bnrgemeeiter en Wethouders betreffende den verkoop van grond in de Vrouweneleeg aan J van Eeuwen Het vooratel van Borgemeeater en Welhouderi betreffende het onderwg aan de pianoklassen op de SladsMutieksohool De benoeming van vier leden in de Commissie belast met het ontwerpen eo het herzien der verordeningen tegen welker overtreding straf is bedreigd Gisteren avond werd door den kerkeraad der Hervormde Gemeente alhier uit het bestaande drietal tot predikant beroepen de heer L C SchuUer tot Peursum predikant te Alkmaar Dezer dagen werd aanbesteed het wasschen der wollen eo linnrn goederen van bet nachtleger in het garnizoen alhier Voor de wollen goederen waren de minste inschrgvers de heeren J Zuurdeeg en Zn te Leiden en voor de linnen goederen de heer T N Joosteii alhier De heer A van Kersen te Gonderak deed Dinsdag met goeden uitslag examen voor de akte Lager Ooderwgs GiBlerenroiildag is door den gemeenteraad van Boskoop tot Gemeente Ontvanger benoemd de heer N Schoorel Gemeente Secretaris De gemeenteraad van Zevenhuizen heeft de jaarwedde van een te benoemen onderwgzer aan de openbare school aldaar bepaald op ƒ 500 de vorige titularis genoot ƒ 650 Hedenmorgen werd ten Baadhuize alhier verpaobt 1 Hel buis en de stalling aan de Goudsche sluis Ingeschreven was door Jacob Blok tft Alfen voor ƒ 360 en de wed Vernes te Alfen voor 300 per jaar i Een stuk weiland aan de Papegaaisleeg te Gouda Ingeschreven was door A Dam te Gouda voor ƒ 35 60 per jaar Een stukje land aan de Lazaruskade te Gouda Ingeschreven was door A Gtoenendal te Gouda voor 14 per jaar Het grasgewas van den Ooejanverwellen dgk Niet inKesohreven Het Grasgewaa van den Baaralaan Ingeaohreven was door E Hagen te Reeuwijk voor ƒ 22 per jaar Een perceel Wei of Hooiland langa denReewal Ie Reeuwgk Ingeschreven was door E Hagen te Reeuwgk voor ƒ 41 per jaar Een stuk Weiland aan den GCejanverwellendgk Ingeschreven was door U van Dam te Reeuwgkvoor ƒ 64 per jaar De Visaoherg in de grachten en in de Gouwe Ingeschreven was door J van Oorschot voor ƒ 32 per jaar Een gedeelte van een Bergplaats Niet ingeschreven Het laatste nummer van het Norsk Idralsblad deelt mede dat de NoordiobesobaatsenrgBer Harald Hagen 21 jaar oud Axel Paulsen heeft uitgedaagd tot een edslrgd om het wereldmeestersobap op schaatsen en om 600 kronen op afstanden van 1000 6008 en 25 000 meter Hg die twee van de driemalen wint wordt tot overwinnaar verklaard Axel Paulsen heeft de uitdaginfii aangenomen maar op voorwaarde dat de wedstrijd zoo vroeg zal worden gehouden dat daardoor itgne reis naar Amerika niet vertraagd wordt N ar alle waarsohgnlgkheid zal de strijd te Chrisliania op het einde van deze of het begm der volgende maand plaats hebben Volgens hetzelfde blad heeft Axel Paulsen van den Nederlsndschen Schaalsenrijdersbond eene uitnoodiging ontvangen om aan den interaalionalen wedstrgd te Rotterdam deel te nemen en Werner Hogen en Qtillfeldt aan te sporen mede te komen Staten Oeneraal Tweesx KAM a Zittingen vau 16 en 17 November Aan de orde de Indische begrooting De beer Keuchenius met handhaving der meening dat inschrijving der coiicessie ioorwaardeo voor de exploitatie der Ombiiien kolecvelden in strijd is met vroegere regeerings loezeggingtn zeer ten nadeele van het landsbelang en na vele aanmerkingen op de concessie zelf en den ijihoud der voorwaarden eindigde met voor te stellen eene motie die tol de volgende zilliog werd verdaagd De motie zegt dat de uitbesteding vooruitloopt op het verklaard voornemen der Regeeriig om de mijnontgioniog in Indic wcttelgk te regelen en daarom afkeuring verdient De heer W Van Dedem waarschuwde tegen het vorderen van heeren onder den naam van dessadienslen e Minister 8lre ft er naar den druk der bevolking zooveel mogelijk te verlichten De heer van der Goes besprak de spoorwegtariefplannen der Regeeriug ilde liever differentieel vraohttarief en bezuiniging op de exploitatie In het antwoord aan den heer Oremer zeide de Minister vol vertrouwen te zgn in de exploitatie der havenwerken Ie Tandjong Priok door particulieren Hg wensjht geen duurdere maar gemeeuBobappelijke tarieven over groote afstanden Bg de afdeeliug Oorlog Muscfate de beer Rooseboom een opperoflicier der infanterie als legercommandant in Indie en kwam ter sprake de klacht van den heer Willink Keijen over zijn ontslag uit den dienst na vrijspraak door een raad van onderzoek De heeren Kielstra Vjin Gennep en Reut her hoewel verschillend oorileelende over de gegrondheid der klacht stemden hierin overeen dat de bescherming van Indische officieren door wettelgke regelen op de bevordering en het ontslag noodzakelgk ii De heer Van Oennep meende dat de van adressant teruggevorderde stukken diens eigendom waren De Minister erkende de noodzakelgkheid eener betere regeling nopens de Devorderiug en het ontslag van Indische officieren De heer Van Oennep stelde voor te verklaren dat de vcrdedigingsslukken aan officieren behoorden te worden terugüegeren n In de zitting van gisteren is na uitvoerige beraadslaging met 34 legen 22 stemmen verwarpen de in zake de klacht van kapitein Willink Keijen door den heer van Gennep op de conclusie van dankbetuiging aan den Minister van Kolomen voorgestrlde toevoeging die bel recht erkende van voor een raad van onderzoek gedaagde officieren op teruggaaf hunner stukken De heer Farncombe Sanders meende dat dit geval de urgentie bewees van regeling der administratieve rechtspraak Op voorstel van den heer Kielstra zal behalve aan gereengageerde Europeeaolts onderofficieren in Indie ook aan korporaals en minderen na 6 jarigen dienst meerdere soldg verhoogiog worden toegekend De adressen der heeren Sol en De Stnrler in zake Tjiomas zgn aan den Minister van Koloniën om inlichtingen vezonden Daarna kwam in behandeling de motie Keiie enius in zake de uitbesteding der ontginning vaiPde Ombiliënkolen velden Omtrent dit ontwerp zgn Ihana drie motién indiscussie de bekende motie van afkeuring van den heer Keuchenius éeue motie van den beer Rugs om in afwachting van ene wetlelgke regeling van het mguwe zen de uitgifte der exploitatie op te schorten en een motie van den heer Cremer waarbij de Regeering wordt uitgenoodigd de zaak geheel opnieuw teonderzoeken mft De Minister van Kolomen verdedigde de uitbesteding en de houding der Regeering in deze als voU komen gerechtvaardigd Gunstiger voorwaarden zouden ook den Minister zeer aangenaam zgn De motieCremer achtte de Minisier onnoodig daar de Regeering reeds Verklaard heeft de zaak in nadere overweging te ntmen Nog is eene motie aangekondigd door den W l Lohroan tot strekking hebbende de concessie f MuW de Oinbilieo velden bg de wet te bekrachtigen Een erfenis die voor ruim 200 jaar was opeuigevallen maakte gisteren voor het Haagsche Ge rechtsiof Kamer van Burgerlijke Zaken den twistappel uit Appellant die meent dat hem en een reeks personen wier zaakgelasiigde hg beweert te zijn bedoelde erfenis toekomt welke volgens zgn overlniging door de voormalige Weeskamer te Boiterdam in depot genomen en beheerd geworden is had aangezien de Commissie van liquidatie der zaken betreffende de Wees en Momboirkamers te Rotterdam ontbonden en haar leden sedert overleden zijn bg de Rechlbank een eiscb ingesteld tegen den Staat der Nederlanden lo tot rekening en verantwoording der contanten vi ste goederen en obligatien uit gemelde erfenis voortspruilende en 2o afgifte van alle docomenlen en bescheid n tot den boedel des erflaters behoorende Deze eisch was door de Rechtbank mei nilzondering van een onderdeel niet outvankelijk verklaard Mr Bergsma bestreed dit vonnis dat i i lalvo re erenlta ten eenenmale onjuist gewez lras De Rechtbank toch had volgens pi ten onrechte als bewezen aangenomen dal gemelde Weeskamer de baleh der erfenis niel had beheerd en die ook niet behoefde te behecren omdat zg alléén bij wgze van sequester onder haar berusting waren geweest PI beschouwde die opvatting als een zuivere schepping van de Rechlbank aarvoor geen enkele grond was aan te voeren Z E G beriep zich op een paar bij hel dossier gevoegde stukken ui een te Gent gewezen vonnis en het memoriaal van een door de Weeskamer zelf benoemden administrateur waaruit volgens pi niet alleen bleek dal gemelde Weeskamer in het bezit was geweest van de baten der erfenis maar die ook wel degelijk beheerd had Als verweerder voor den Slaat der Nederlanden gedaagde thans gtiot trad wegens verhindering van mr Rochussen op jhr mr E N De Brauw Z E G verzekerde dat de Weeskamer wel in het bezit as geweest van tot den boedel des erflaters behoorende documenten waaruit misschien rechten konden worden ontleend en welke gedaagde bereid was aan de rechthebbenden af te geren maar nimmer van contanten vaste goederen of obligatiëu lot dien boedel behoorende PI duikende echter aan eisoher het recht om die documenten op te vorderen en evenzeer om lekening en verantwoording te verg en aangenomen dal ged al om welke eeden dan ook verplicht zon zijn die af Ie leggen Er waren toch zooals eisoher zelf had erkend nog een aantal andere met namen genoemde erven die eve el of even weinig recht hadden als hg zoodat hg op ïgn hoogst voor een klein deel der erfenis kon opkomen en met alléén rekening en verantwoording vo ejr de geheele nalatenschap of afgifte daarvan eischeir Adv gen mr Bijleveld zal op 13 December a s in deze zaak conclusie nemen Het stoffelgk overschot vaii Pred Archer den jockey zoo sohrgft de Londensohe berichtgever van het N V i D is Vrijdag te Newmarket ter asAe besteld met een staatsie zooals slechts bg d ajPrgrooisten in den lande wordt in acht genomen De geheele stad wat in rouw alle winkels waren gesloten de zaKcn stonden geheel stil De lijkkaets werd voorafgegaan door een groolen wagen vol kransen en bloemen waaronder van den Prins van Wales den Hertog van Westminster en een groot aantal edellieden en vereeniginxep De troooopvol J ger zelf was bg de begrafenis vertegenwoordigd iooi een adjudant de Hertog van Westminster door zgn zoon het Parlementslid Lord Grosrenor De A ö