Goudsche Courant, vrijdag 19 november 1886

IMy TeUgnpk wqdt ruim een kolom aan de b icktgf ing der plechtigheid en heelt ileobit 17 regelt raimte o er voor een hoogitbelaogrgke redetoering ran den aflredenden aehoolopiiener Üatthew Arnold en ran Ëugeland i beroemdale bedendaagsohe dichters den man die meer dan eenig auder voor het openbaar onderwyt daar te lande heeft gedaan Welk een be qa elk een prettige Fred Archer genoot Ouder de lagere klaaien as qa naam eren goed bekend alt die ran den heer Gladtlooe en rele hielden hem mogelyk nog veel meer in eere Zyne daden ran iorêemamiip waren taken gemakkelgk door het met sport smaak geboren Hngcliche rolk te begrgpen de rerhalen ran het kolottale inkomen dat hy jaarlgks rerdieude ran ign prachtige kleederen rau de adellijke iportimes die tich tgne diensten betwistten van de Hertoginnen en Grarinnen die iroltch waren in Freddie s geietichap te rerkeeren die alle werden gretig rerslonden door duitenden en duiienden roor wie staatkunde kunst leilerkunde en vreteuschap ran rolttrekt geen belang ign Daarenboren meenden zg die tgne triomfen bijwoonden dat Archer s lierelingsmanier om met éeu haal of sprong den eindpost te behalen dat het welslagen meer aan den rgder dan aan het paard te danken was en dit rerhoogde niet weinig tgne populariteit Buitendien het rolk kon met trols rau hem getuigen ut uHter eini Voor 15 jaren was hg nog ttatjougen en aederi dien tgd had hg niettegenstaande hij op grooten roet leefde een rermogen ran anderhalf millioen gulden rerzameld Zgne eerlgkheid was boren rerdenking rerheren eene deugd bg Engelsche jockeys niet altijd te rinden en wg rreemdelingeu mogen glimluchen bij het idee dat de werkelgke afgod van het Engelsch rolk maar een jockey een gewezen sialjongen as dat zgo dood diep betreurd wordt over het geheele land is een feit Zondag morgen omstreeks kwart roor tien uur ontstond er eene tware paniek in de hervormde kerk te üithuiten De predikant preekte bg lamplicht Eensklaps kwam de oliebouder der lamp van binnen in brand Door den kerkbediende werd de lamp naar beueden geworpen en na eenige oo nblikken as d preekstoel iu eene ruurmatsa veranderd Gelukkig wat men door spoedige hulp het gevaar weldra meester Persoonlijke ongelukkeu zgu niet te betreuren Voor een der Minisiers wordt de loesland boe langer zoo onaangenamer zegt de Uaagtche brieftchr jver van de N Gr Ct De heer Du Toor die tich met iqn bekende vaderlijke lorgen deeflijk heeft vergaloppeerd moet dezer dagen de zekerheid hebben ontvangen dat hg bg zijn genomen roorlorgen bovendien geheel heeft iltitgetatt Ik bedoel dit wat te verwachten scheen is gebeurd Mevrouw BulkUy van haar ziekte hersteld heeft gebruik makende ran het recht det ieder vrg menich betit protest aangeteekend tegen de wijze waarop de Minister ran Justitie haar in oogenblikken waarin ig elke lerbinteuis zou hebben aangegaan om uit den kerker te geraken afstand heeft laten doen ran haar wettige rechten Zij heeft den Minister bg brief doen weten dat tg tich niet gebomlen acht aan ecu haar afgedwongen onrechtmatige rerbintenis Ën daarom is er dan ook nu sprake ran dat zg niet naar Arnhem tal rerlrekken maar zich te Apeldoorn tal Testigen om steeds in de nabgheid harer kleinkinderen te blg eu met wie zg in haar geest altoos voortleeft toodat tg dan ook deze week ter gelegenheid ran den jaardag van bet jongste een ttitdee ing aan de armen ran Sohereuingen waar tg woont bield Ik deel dit alles niet mede omdat ik I noodig acht dal het publiek op de hoogte big re ran de faits el gestes ran mevr Bnlkley maar eenvoudig om te doen zien hoezeer Minister Du Tour tioh met tijn voorlwhoedmiddel legen schoonmoeders grootmoëters iu de vingers heeft gesneden Voor niemand is dit tootfer te betreuren alt roor Jeauue Lorettr wier rerzoek om kwgttohelding ran ttraf nn wA niet in bgzouder goede aarde bij den Minister lal vallen Hg eet nu dal al vtrbindt hg aan de gratie ook de conditie dat zg nooit eer verliefd ui wofden op Japansohe gelanten dat zg tich van alle vijandelijke dadeu tegenover ien ook tal hebben te oifthouden wie waarborgt 2 Exc dat t mooie kind niet s daags na haar in rrgbeidstelling raoorlijk verliefd raakt op den Minister t t of op den proourenr geneiaal die haar v roordeeling provoceerde En wie zal dan roor de gevolgen instaan Met de behaudrliiig ran de begroöliug ran justitie roor oogeu zal de Minittcr tich dut nog wel en paar malen bedenken alvoreu hg gratie roor Jeance Lorelte uitlokt £ a dav nog It t de vraag of de Koning in dit geval tal haidelen geluk bq tnerr Bnlkley een oude dam die in levensgevaar verkeerde bet geldt hier een leer jong meisje dat hoewel liek eren goed in alt buiten de gerangenis kan geneten Alt men bq de lieke gevangenen steeds t middel van kwgttohelding ran ttraf toepaste lou het beter tgn alle gevangenisten dadelqk in liekenhniten te veranderen Voor eenigen tijd maakten wg melding ran de invoering ran eenige particuliere brievenbetteldiensten te Berign die rolgeus sommigen de RijksB st met eene ernstige concurrentie b direigden I In de Berliner Bórseu Courier rindt men daarover de volgende niet onaardige bgdrage Toen eenige maanden geleden het bericht kwam dat van particuliere zgde plannen beraamd erdeo een brievenbestel dienst voor Berlijn tegen belangrijk lager port in te richten toen spoedig daaroa de PackelfahrtGesFllscbafi en de Uansa hare aankondigingen tot de bevolking ran Berlijn richtten en eindelijk als derde in het verbond de Lloyd zich bg hen aansloot toen erd hunne verschgning met gejuich begroet Met vriendelijkeu blik bezag men de zwarl en rood geschilderde biievenbusjes die aan de deur van verschillende winkels aangebracht werden en de eerste privaat brieveubesleller in lichtblauwe uniform met zijn klem petje veroorzaakte een ware opschudding In de straten zag men de nieuwe boden na die niet weinig trotsch op hun zoo toegejuicht debuut met snellen tred daarheen slapten Een nieuw gouden tijdperk roor de briefwisseling scheen aangebroken In een slad als Berlijn aar dagelgks vele duizenden brieven en briefkaarten op de post worden bezorgd moest zulk eene nieuwigheid wel opnemen Het gebruik der privaat post scheen een wedstrijd lusschen lieden ran eiken stand De kleine modiste die een harer klanten roor den zooreelslen keer moest afzeggen spaarde S penningen en liet de jobs tijding door de Lluyd overbrengen restaurateurs die hunne stamgasten tot een dineetje uitnoodigden riepen de hulp iu van de Facl etfahrtGeaellsohafi Geheel Berlijn scheen aan de rgkspost den rug toegekeerd te hebbeu en reeds had men uitgerekend welke enorme sommen de rijkspost moest verliezen door deze driedubbele mededinging Men kon zich den postmeester generaal Von Stephau slechts voorstellen als rusteloos dwalende door de zalen van het atgemeene posikantbor en had de overtuiging dat des nachts Hanta Lloyd en Paoketfahrl alt vreeselijke nachlmertiën hem in zgn slaap versohenen Keeds koesterde men de hoop dat de Kgkspost bet port der stadsbrieren zoude vermiudereu Weldra bleek echter dai niet alleeif de vlugheid van bestelling bij de privaatpost te wenschen overliet maar wat erger is dat er geen aarborg was voor de goede overkomst der haar toevertrouwde stukken De verschillende brievenbusseo brachten eene heillooze verwarriJig teweeg Brieven roor de Hausa verdwaaliFeD in de Lloyd sbnsseii en van daar wie weet waar heen De vlugge tred der beatellers rertraagde totdat ze eindelijk als flaneerende renteniers door da straten slenterden Ce eene föde ledigt zgn tasch in een ruilnisbak een andere slingert den inhoud over een brugleuning Het bestuur eener vereeuiging roept per privaal jlost alle leden tot eene buitengewone vergadering op en moet met diepe teleurstelling bemerken dat geen enkele is verschenen De uitnoodigingen kwamen een dag na de vergadering aan Op een uitnoodigiDgskjart aan een dame was de aanhef Lieve E ze doorgehaald en daarvoor eenige minder vleiende oorden in de plaats gesteld De Lloyd heeft reeds den laatsten adem uitgeblazen Volgens juist ingekomen bericht bezweek ook Hansa aan rerral ran krachten In eene dezer dagen gehouden rergadering der afdeeling Utrecht van de Vereeuiging tol bev van Pabr en Handw Ngverheid iii Nederland werd door den heer K H Beijen eene voordracht gehouden over wettelijke verzekering co icerkliede tegen ongemllen een vraagstuk van sociale wetgeving dat naar sprekers overtuiging ook hier te lande meer en meer aan de orde zal komen Daarom weuschie hg lot overweging er van op te wekken en bouwstofien te leveren Deze bestonden deels uit een schoon beknopte toch vrg volledige schets van den inhoud der wetten van 1884 en n85 wuarbg iu Duilachland rerzekrring ran de werklieden in U ran bedrijren tegen de gevolgen ran ongernllen die hun bg hun werk orerkomeu is ingevoerd De werkgevers die gelijke of ver ante bedrgren uitoefenen zijn door die wetten vereenigd in be roepsgenootschappen tot onderlinge verzekering hunner erklieden Spreker vdfigde verder de ndacht op verschillende punten die iu overweging bebooren Ie komeu bij de vrfiaK of iuvSering van een deri lijk stelsel van verzekering ook hier te lande enschelgk zou zijn Hg en shte geeo betlisseml oordeel uit te spreken ofet bet gewicht ran aUe roor en osdeelen die er aan verbonden zouden zgo maar door meer bekendheid belangstelling er roor op te wekken In elk geral acht hg rerbeteriug noodig in den rechlstoesland van den werkman dien bg de nitoefeaing ran tijn bedrijf een ongeval treft De minister ran Justitie deelt in zijn memorie van beant oardiug omtrent hoofdstuk IV Juslitie mede dat de Staatscommissie tot herziening ran het Burgerlijk Wetboek thans geheel gereed is met het Ie boek van het hert Burgert Wetboek Hel daartoe betrekkelijk ontwerp zal eerstdaags aan den Koning orden aangeboden het vooroemen bestaat om aan Z M machtiging tot openbaarmaking rta dien arbeid aan te vragen De Staats Commissie tot hertiening van bet Wetboek van koophandel atell tich rooi een ontwerp ran Wet op het faillissement en de surseance van betaling nog dit jaar of uilerlgk in het begin ran het volgende jaar aan den Koning aan te bieden Dit ontwerp is bestemd een zelfttaudige et te rormen Haai oirtwerp op het rrachtrervoer blijft rooralsnog rusten totdat de Commissie zal kennis genomen hebben ran den uitslag der conferentie te Rome omtrent eene internationale regeling ran het Bpoor egvervoer haar out erp op de vennootschappen zat aan een hernieuwd onderzoek worden onderworpen naar aanleiding van de in htt buitenland genomen wetlelgke maatregelen ten opzichte van het Vennootschapsrecht De staatscommissie ter voorbereiding van een wettelijke regeling van de Vicarieslichtingen zet haar onderzoek 4 0 ooderioheidene provinciën gverig voort Met het oog op de tegenwoordige omstandigheden kan geen sprake zgn van algeheele herziening onzer wetboeken partieele wgziging acht de minister aaobevelenswaard gelgk reeds is geschied en verder zal gesohiedeu tenaanzieu van de termijnen van appel en cassatie terwijl de minister rerder in orerleg met de staatsoommissiën orerweegt een uitbreiding ran het voorrecht bg art 1195 4a B W aan dienst en werkboden toegekend tot andere loontrektrekkende personen en eene regeling van de betaling der reiskotten van de bemanning van verongelukte of afgekeurde schepen De nieuwe et op het notarisambt zal de Kamer zeer spoedig i bertiken Alleen toodaoige exploiten iu afzakeu tullen aaï rijksveldwachters worden opgedragen waaraan weinig schrijfwerk is verbonden In plaatsen waar geeo rijktveldwaohtera zijn gesialioueerd worden de exploiten door deurwaarders gedaan Bg deze regeling heeft men het geldelgk belang ran den Staal in t oog gehouden Nadat de hoogleeraar die zich aanvankelijk bereid rerklaard had eene herziening ran de crimineele wetboeken ta bewerken bedankt had heeft Prof Van der Hoeren te Leiden die taak welwillend aanraaid Een tijdsiip ran roltooiing is nog niel aan te geren De minister is doordrongen ran de enschelijkheld om de strafwet krachtig te handhaven tegen de opruiingen in sommige bladen en verspreide geschriften voorkomende maar een gewenaeht beleidvol optreden eischt juist geen strafvervolging in te stellen waarvan kan worden verondersteld dat zij met vigspraak of ontslag ran rechtsvervolging eindigen zal Vandaar dat vele feiten die oppervlakkig bemhou it zeer strafwaardig schguen tooh onverrulgd zgageblerei Het denkbeeld om de marechaussee ook dienstbaar te maken aan de handharing der politie iu de groote gemeenten acht de Minister niet verwerpelijk maar de uitbreiding ran het wapen die daarVan het gerolg zou moeten zijn maakt dal daaraan ook wegens de kosten rooreerst niet te denkeu ralt E eneens wegens financieele bezwaren aoU de Regeering eene nieuwe regeling der polilie W ï oitt raadzaam Het ver gt dat bg het rerleenen ran gratie op den stand der personen wordt gelet werpt de Minister rerre ran zich Met de Regcering ran ons omringende staten is in overllg getreden tot het nemen van maatregelen tegen den handel in meisjes Het rersohil in wet gering lerert groote bezwaren op zoodat niet rer der kan gegaan worden dan het treffen ran eene schikking met ieder rijk afzonderlgk Elk oogen i blik kan ten aanzien ran België de raslstclliog rau een wederkeerig iu deien te volgen gedragsljjn worden verwacht Bepalingen ter voorkoming dat opwaardigen alt advocaat of procureur kunnen optreden miht de ministrr niet noodig en wettelijke regeling van de begrafenisfondsen behoort tot en is in ovrrweging bg hel Departement van Binuenl Zaken in verlMDd met het onderwerp der levensverzekeringen Buiteoiandsch Overzicht De Ëuropeesche dagbladen de Russische natuurlgk uitgezonderd prgten om het zeerst de gematigde flinke rede ran en Oostenrgksohen mi1 y Kalnoky Eo ook in Bulgarije it de indruk dien Kalnoky i oorden maakten zeer gunstig De Bulgaren weien lich tbant gerugsteund door Oostenrijk Engeliud en Italië en hebben dus zekerheid dal Rusland de zaken niet tot het uiterste zal drgvenj Een zinsnede van Kalnoky a rede die zeer de aandacht heeft getrokken is de verklaring over de verhouding tustchen Oosteurgk en Duilschlaod De Minister deed uitkomen dat de grogdslag dier rerhouding niet in letters of woorden btitond maar iu de ederiijdtcfae orerluigiug dat beide rgken alt aangrenzende groote Mogendheden elkaar moetten ondersteunen in het rerrullen hunner roorwaarden ran bestaan De gereserreerde houding ran Duitschland in de Bulgaarsche quaestie was daarmede volkomen in orereeustemmiog Zoolang de rrede behonden blijft moge Duitschland de zaken iu het Oosten outerichillig aanzien zoodra het er op aan komt zal het weten partq te kiezen In een redevoering te Bristol sprak Hioks Beach uitvoerig over Ierland Wanneer de gevolgen van het indienen der HomeRule Bill konden worden uilgewisoht nieuwe kracht en vastberadenheid in het bestuur konden worden gebracht en het rolk tot de overtuiging kwam dat de et iu Ierland evenals in Engeland wil zeggen recht voor allen dan tou tie overwinning zijn behaald zeide Hicks Beach Hg wees op de lerscbe grondeigenaars die hun pachters zoo edelmoedig waren tegemoet gekomen De toestand was reel verbeterd in de laatste zes weken was het a antal misdrgven de helft van het aantal in de daaraan voorafgaande zes weken en tustchen grondeigenaars en pachters bestond een betere verhouding dan in jaren had gehcerscbt De Eegeering zou niet met Gladstone wedijveren op het stuk van een Home Rule Bilt voor Ierland maar zij zon aan den anderen kant ook niets beloven dat zij niet hield en trachten zoo el voor Ierland als voor Engeland de groote quaestie van het locaal bestuur op te lossen Een ontwerp daarover zou in het begin van de aaotfaande zitting worden ingediend In de Duitiohe begrooling roor 87 88 worden de uitgaren op 750 946 885 M geraamd waarvan 631 345 194 doorloopend en 119 601 691 roor ééns d i 53 554 816 M meer dan die ran het jaar te roreo waarvan 10 134 200 doorloopeode 43 420 615 io éeni Tot een bedrag van 33 176 641 M zgn de uitgaven niet gedekt en moeten de lBo4abgdragen worden verhoojid In Italië is zooals men weet in den laatsten tijd de anticlericale beweging toegenomen eu de Regeering daardoor gedwongen de geestelgkheid meer op de vingers Ie zien liet Vatlcaau altgd zoo snel eu breed in t klagen beeft een lijvige nota daarover gezonden aan de nuniiussen ter voorlezing aan de Minister van Buitenlandsihe Zaken der Regeeringen bij welke zij geaccrediteerd zijn In die nota zet het Vatioaan den ondraaglgken toestand uiteen waaiin de Paus verkeert niet alleen als Souverein van den Fanselgken Slaat maar ook als hoofd der R Katholieke Kerk tengevolge rau de onlangs op rerschillende pjj atsen in den lande gebonden anticlericale samenkomsten Daarin is zegt de nota s Pausen persoon beschimpt de godsdienst door het slgk gesleurd inen drong rr aan op intrekking ran de watfborgenwet eii afschalBog raj bet artikel der constitutie waari de Roomsohe godtHiensl tot godsdienst ran Staat rerklaard wordl s Pausen toestand wordt nog ondraaglijker gemaakt door de medeplichtigheid der Ilaliaansche Hegeering welke de anarchisten bg hun aanvallen tegen de godsdiemt en hun beleedigingeu i egen den Paus het eld vrglaat De nota moet in teer krachtige bewoordingen geiteld tgn Het is vreemd dat een r reeniging die het aligd zoo druk hoeft ovel de verkorting van haar righeid aan anderen zoo weinig rrijheid gunt Het antwoord op fle Belgische troonrede is eeuroudig een terugslag op t Konings woorJen Votgent de CAronigue heeft de Koning rSlIedige rrijttelling ran straf verleend aan m eer dan 350 wegens het oproer te Charleroi veroordeelden en gedeeltelgke kwgtschaldiug aan 300 auderA De hoofdsohlüldigen Schmidt en Palleur zgn echter ullgezonderif Hede i worden de Spaansche Cortes geopend Tot dusver bleef het aan gene zijde der Pyreneën rustig nfittegenstaande er iu den laatstentgd roortdurepd berichten de ronde deden over een groot oproer dat toor het bgeenkomen der Cortes zou uitbreken Het blijkt nu echter dat zoowel door e regeering als door de republikeinen van die geruchtenwerd partij getrokken De regeering leidde daardoqr de aandaoht van het stejira lastljte Spaansche publiek af en de republikeinen lieten zich den machtigen invloed dien hun door de orerhyd werd toegeschreven aanleunen teneinde hun eigen zwakheid Ie verbergen De slrijd in bel republikeinsche kamp schijnt inderdaad hefiig te worden en de zoogenaamde coa litie tal dan ook oarichgnlijk el in duigen vallen HOe gering de aympathie in Spanje voor de republiek is kan men het best afieideu uit hel fonds voor hulpbehoevende uitgewekenen Niettegenttaande alle pogingen tlaagden de republikeinen er niet in meer dan £ 1 00 bg elkaar te krijgen Daarentegen wordt uil Frankrijk nog roortdurend geld getuurd om de gemoederen aan bet gisten te houden De Fransche Kamer ia nu overgegaan tot de artikelsgewgze behandeling der begrooiing I=OLITXB De navolgende voorwerpen als gevonden aan het bureau van polilie gedeponeerd Een chriaioffel zilveren Vork een Ring met zes Sleutels een Armband van bloedkrtlen met gouden Slot waarop ren bloedkraal een Portrmonnaie met 5 cents eu eeue witte aangebreide Kont RECLAME Als een waar Kind der eeuw lie mor weinig geld reel aanbiedt hebben zij in een wa e behoefte roorzieu Voor weinige centen daagt kan men zgn lichaam volkomen zuiveren en daardoor een heerleger van ziekten voorkomen die anders zouden ontstaan d ar stoiiogeu in de voedings en verteriogsorganen zooals Verstopping Maag Lever en Oalk alen Aambeien Aandrang van bloed naar het hoofd Gebrek aan eetlust enz Wg bedoelen het gebruik van de Zwilsersche Pillen ran B Brandt a 70 Clt de doos iu de apotheken verkrijgbaar Meu lette er nauwkeurig op dal elke doos als etiket een wit jkrnis op rooden grond drage met handteekening ran R Brandt Alleen echt te rerkrggeu bg de Firma J C Zeldenrgk Co te Gouda KEJMMSirEt MXG INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROgRZAKEN BÜKGEMEE8TËR en WETHOUDERS ran Gouda Gelet op art 6 eu 7 der Wet ran den 2n Juni 1875 Staaiaiad No 95 Brengen ter algemeeue kennis dat op de Secretarie ter vieie zijn gelegd vetzoekeu met bijlagen van lo P van Hofwegen te Gouda om vergunning tot bet oprichten eener Slachierg lu het perceel gelegen in de Cappenersleeg wgk G No 24 kadatter Sectie C No 628 2o J de Vries te Gouda om vergunning tot het oprichten eener Broóilbakkerij in bet perceel gelegen un den Fluweelen Singel Wgk B No 548 Kadaster Secties A No 945 Dat op Woensdag den In December 1886 det namiddagt ten 1 ure op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren legen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende rtrie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen Schrifturen kan worden kennis genomen GOUDA den 17 November 1886 Burgemeester en Wethouders rbornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER MABKTBBRICHTËN Oouda 18 November 1886 Heden was de stemming voor de meeste artikelen flauw hoewel niet lager afgegeven werd Alleen Gerst willig en hooger in de puike brouwerijsoorten De aanvoeren waren voldoende voor de vraag Jarige Zeeuwache Tarwe 8 a ƒ 8 50 Nieuwe Zeeuwsohe Tarwe 7 50 a ƒ 8 10 Nieuwe Poldtr Tarwe ƒ 7 a ƒ 7 50 Afwgkende Tar e ƒ 6 60 a ƒ 7 Roode Tarwe ƒ 7 10 a 7 25 Zeenwicke Rogge ƒ 5 76 a ƒ 6 10 Polderrogge ƒ 4 80 a ƒ 5 a5 en Buitenlandsohe voorde over per 70 kilo ƒ 4 5JÜ a ƒ 4 76 Winlergersl ƒ 4 6 a ƒ 6 60 Zomergerst 4 40 a 4 90 Chevaliergerst t 5 40 ƒ 6 60 Haver per Heet ƒ 3 50 a ƒ 4 2U en per 100 kilo ƒ 7 a ƒ 7 60 Mais Amerikaansohe Mixed ƒ 6 20 a ƒ 6 30 Odessa ƒ 6 a 6 10 en Cinqu tine lot ƒ 6 40 a ƒ 60 Alles per 100 kilo Hennepzaad Inlandtch ƒ 6 40 a ƒ 6 6P en Buitenlandsoh ƒ 6 ii ƒ 6 50 Bruine bobnen ƒ 10 75 a ƒ 11 75 Witte boonen ƒ 10 a ƒ 11 Kookerwten ƒ lu i 10 25 Duivenboonen ƒ 7 10 a ƒ 7 0 Paardenboonen 6 25 a ƒ 6 50 Spell f 2 76 a ƒ 3 Kanariezaad ƒ U è ƒ 11 50 De veemarkt met goeden aanvoer handel gewoon vette varkenit 19 a 21 cl varkens voor Londen 18 9 a l 9 j ct per half liilo magere varkens eu biggen traag biggen 1 a ƒ 1 20 per week schapen traag verkocht Kaas aangevoerd 51 partijen Huudel matig Eerste quoiiteit ƒ 23 a ƒ 26 Tweede Zwaardere hoogtr qualiteit Jl 20 a ƒ 22 in prijs Noordhollandtche ƒ 25 28 Goeboter ƒ 1 30 è ƒ 1 40 Weiboter ƒ 1 05 a 1 20 Burgerlijke Stand OEBOREN 15 Nov Fietroaelli onaers k A vin den Berg en E J de Reui 18 Cathariiu JohsDas ouders A K Koning eo E M KoelmsD Gerardas Jacabai oaders J van de Pavoordt en A J Melkert Cornelia Elizibelb ouders J van de Potte en E de Kleiek Dirkje oaders J Scbeffer eo J £ Groeneweg OVERLEDEN 16 Nor C deo Blgker 13 d GEHUWD 17 Nov W J Weiael en J M van Waia A Lexamood eo J van Riju ADVERTENTIEN Berallen van een Dochter J BRÜIJSTENSGouda 17 November 1886 Langeeak Voorspoedig bevallen vau een Velgesch apen Doöhter S VAN DE PÜTTE DE KlEBCK Gouda 16 November 1886 Bevallen van een Zoon A J VAN DE PAVOORDT Melkert Goiida 16 November 1886 M 7 i BUEG Zn ZATERDAGAVOND TLEM OnO UETTEH en tAppelbeig nets De ondergeteekende maakt zijne geaciite Begtïnstigers bekend dat hij VRIJDAGAVOND 19 dezer zün SPEKSLAGlSBIjSp de SPIERINGSTRAAT van No 52 imar io 48 zal verplaatsen hopende daar dezelfde i oost te mogen genieten welke hg in zgn vorige woning zoo ruimschoots genoten jaeeÜ Zich minzaam aanbevelend UEd Dw Dienaar C A VERZIJL Heereo Kaashandelaars Een en anderraaal mijn ontslag gevraagd hebbend vond ik mg jt Donderdag verplicht volgens eergevoel en plichtsbetrachting mgn ontslag te nemen en beved mfl tegen 1 JA N ÜARI e k beleefd aan voor de betrekking van Commissionnair in K AS Omtrent bekwaamheden en stipte eerlijkheid moeten informatiën genomen worden bg den Heer F MIDDELBEEK alhier W DEN HERTOG Gouda 18 Nov 1886 bericht de Ontvangst van ITieuwe Blik oenten en PEIJLVIIUCHTEIV welke vaii prima kwaliteit zgn en tot zeer lage prezen verkocht worden VOLLENHOVEN S Extra STOUT BASS en Co Extra STOUT PALE ALE DA ITZISES JOFENEIES bij Slotemakér eu Co 4 r J I