Goudsche Courant, zondag 21 november 1886

y Si3n t 2 Ticolsu© s B BEGEER Firma Wed L WELTEH Zondag 21 November M 3472 1886 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken GOUWE 254 Ontvangen voor bovenstaand Feest eene zeer uitgebreide Collectie Fijne FAIVTASIE ARTIRELEN In eeu Burgergezin worden een of twee gevraagd Adres onder No 1417 aan het Bureau dezer Courant OpenlDare Aanbesteding BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zijn voornemens op WoeAsdng den 1 December 1886 des namiddags ten één ure in het Raadhuis aldaar bij inschrijving AAiN TE BESTEDEN Het leveren en planten van het voor de Gemeente gedurende het jaar 1887 benooligde Plantsoen en Boomgewas Het Bestek ligt dagelijks d Zondagen uitgezonderd de 3 vorfrmiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter Secretarie der Gemeente en aan de Stadstimmerwerf ter inzage De inschryvings Billetten op zegel geschreven door den aannemer en de beide borgen geteekend en behoorlijk gesloten moeten den 30 November 18i 6 üitt rlgk des namiddags ten 5 ure op de Secretarie der Gemeente ingel verd zijn AAHBESTEDIÏÏG Commissarissen v d straatweg van Gouda naar Bodegraven zijn voornemens op DINSDAG 30 NOVEMBER e k s voorm 11 unr in het Logement BLOM te Bodegraven bij enkele inschrijving in één perceel AAN TE BESTEDEN t Uet onderhouden van en het doen van eenige herstellingen aan gezegden straatweg met de daartoe behoorende kunstwerken voor drie jaren aanvangende 1 Januari 1887 Aanwijzing zal geschieden op Donderdag 25 November 1886 Te vergaderen in t Logement HET Schaakbord te Gouda bewoond door de Heer DAM s v m ll j uur Nadere inlichtingen verstrekt de Notaris DB RIDDER te Bodegraven Comm Secr van gezegde Commissie bg wien afdrukken van het Bestek tegen betaling van 30 et per ex verkrijgbaar zgn VRAAGT in nw Koffiehuis de kristalheldere AR AC PUNCH van J F HBBMAN Zn De OUD CARTHAGENA S Bergplanten Olie zet oogenblikkelijk den wortel van het reeds uitvallende haar weder vast en hergeeft het de vorige groeikracht zoodat dit middel waarborgt voor te vroegtydige grijsheid Prijs per flacon met gebruiksaanwijzing 60 cents Hoofddepót te Delft bij A BREETVELT Az en verder verkrijgbaar bij Wed Bosman fionda IWed N Sanders LeiHcD A Prins Zevenhuiteii VT Ligthelm Voorbarir Wed G WilhelmutWoerd A Bot Berkel ♦ Notaris i E RIDDER te Bodegraven zal op Woensdag 1 December 1886 smtddaffs 12 uur in het Logement BLOM te Bodegraven in het openbaaf TE KOOP aanbieden Eene partij zware lepe Linde Wilge en Populiere en een zware ESSCHE BOOM alle genommerd van 1 tot en met 13ö staande te groeien nabij het Dorp Zwammerdam oader Alphen zoo in de Vinkebuurt als vóór de woning van den Bouwman H ROEST en vóór en op de daarnevens staande woning van ABR KOK achter wiens woning de Esch staat Brillen en Pince nez op voorschrift van HH Oogartsen prachtige TOONEEL en VERREKIJKERS Optische en ChirurgicaleINSTRUMENTEN Caoutchouc en Gutta Percha Artikelen ook verkrijgbaar GÜTTA PERCHA BOORDEN MANCHETTEN PLASTRONS volgens fabrieksprijze i S H POLAK Geanthoriseert Opticien Korte Groenendaal Gouda Gevoerde Glacé en Wollen A van OS As Kleiweg E 73 PIANINO Een fraaie goed onderhouden PIANINO te koop aangeboden Kooi prijH f 150 Franco brieven onder motto iPuNiso ingewacht bij den Uitgever dezer Courant Verloofden en Jonggehuwden Wilt ge een Kelukkif en goed Huwelijk hebben Zoo ja leest dan Let Buek van Dr RUDOLPH TEBNAÜ beiaiicnde Ontsluierde Geheimen uit de Liefde en den Echt Geneeskundige bemerkingen Doelmatige Wenken Voorspellingen en ernstige Waaj chuwingen Practisohe en Nuttige Raadgevingen voor Verloofden en Jonggehuwden met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke eigenschappen als de Grondslagen van een gelukkigen Echt bencfena een Huwelijks CatecMsmus en een aanhangsel over het Geslachtsleven der Vrouw door Dr KÜDOLPH TEENAÜ Prüs 75 cents Dit werk wordt onder EnVelOp afgeleverd en ook goed irerpnkt naar builen gezonden tegen toezending van Postwissel of gemakshalve blauwe Postzegels met verhooging van 10 Cerls voor de frankeering bg H G KOSTER C Jzn Magazijn van Goedkoope fioeken Leliegracht 26 Amsterdam N B Haast u voordat de niet al te groote voorraad is uitgeput De Heer F F KNüLMANN verzoekt vriendelyk het 6EHAA p £ van Zwart en Gekleurd Kant bij hem terug te bezorgen Heden Ontvangen NIEUWEBDSN PEüm T Crebas OOUDSCHE en MDAMSCHE EAASSOHBAFMCIINEN alleen verkrijgbaar bij de Erven J C RöVER Rotterdam BAlTKETLETTEIlSr DIK St 1 IC0LAAS GEBAK en andere soorten CflOCOLAAD BORSTPLAAT enz te bekomen bij L M DE GOEDEREN D 18 Korte Tiendèweg D 18 M 7 iBUIiaeii2 i confiseürs cüiSWers Aanst ZATERDAG versdji voorhanden APPELBOLLBN SNEEUWBALLEN BOTEESPErrSEN Alle dagen diverse soorten GEBAK IES als TOMPODSES SURPRISES REINES ROOMen VANIELLEKOP I PENj enz enz GALAITTINE DE VEAÏÏ bij alle hoeveelheden verkrijgbaar De TREKKING der 323 Slaats Loterij begint MAANDAG 22 November Het Kantoor wordt gehouden GOUWE C 9 bü de Vischmarkt in ilessohen f 1 90 en f 100 TAMAKI ÜE BOMJü S aanbeitolen tejien verstopping en daarmede in verband staande ongesteldheden DE TAMARINDE BONBONS v n KUAEPELIEN HOLM zijn een zuiver plantaardig zaohtwerkend spijsverteering en eetlust niet slorti dPurgatief in confituurforra aangenaam nsoh lau sjuank en zeker werkend In doozen van 90 en 50 COntS CIGARETTEN tegen ASTHMA de inademing an den rook dezer Cigarellen geeft den lijder 8n Asthma terstond verliobliDg In Etui van 80 en 50 COntS SALMIAK PASTILLES oplossend en verraohlend inidilel by Hoest en Verkoudheid In flrsohjes A 20 cents ERAEPELIEN HOLM Apoihtkers te Zeist Depot voor Gouda bij den beer A H TEEPE Apotheker voorheen C THIM Snelpersdrnk van A Bbznkuan te Qonda BU deze Coarant behoort een EUvoecsel BINNENLAND GOUDA ÏO No ember M Daar dit jaar de 5e December op Zondag valt wordt Tiet in vele gemeenten wenschelijk geacht vóóraf te bepalen dat de St Nicolaasavond of op Zaterdag of op Maandag zal worden gevierd Burg en Weth van Gouda ocodigen in dit nr onzer oonrcnt op verzoek van belaoghebbeodeii de iogezelenen nit in deze gemeente bedoelden avond op Zaterdag 4 Deoember te vieren Wy vestigen daarop de aandacht De hh T vao der Flist te Hekendorp 1 SVerburg te Beeowqk en W H C Regl te Wadditixveen deden met guiuligea aitslag eumen acte Lager Ooderwija Benoemd tot onderwijzer en ondenrijzeres te Amsterdam dn heeren U Vente en J A Saarberg en Mej B M van Ee allen Ie Zevenhoizen De Gemeenteraad ran Zevenhuizen heeft de jaarwedde van de onderwijzeres in de handwerken aan school no 2 aldaar verhoogd met 60 Van biljart kegel kaart en kolfwedatrijden in de verschillende aoeieteiten alhier wordt door ons gewoonlgk geen melding gemaakt De reden daarin ligt voor de hand een aooieteit is een besloten gezelschap en hetgeen daar geschiedt behoort niet tot het pnbliek domein Van de NederUindsche koUUelob mag dumte ita irel in het openbaar melding gemaakt worden en wan lieer dan een barer afdeelingen die hier gevestigd is een vedatrijd houdt mag dat by uitzondering met een enkel woord medegedeeld warden Maandag had deze in Ons Genoegen plaata en werd Donderdag aldaar voortgezet Kenners verzekeren ons dat er uitstekend geslagen en zeer verdienttelqk gespeeld werd De pr js werd behaald door den beer D IJsselst jn de premie door den heer i C IJsselatyn Beide eereblijken werden overhandigd met een harlelijke toespraak door den heer U Jager Voorzitter der Kolfclnb waarna man nog geruimen lijd gezellig bgeen bleef De herren jhr mr W F Rochussen jhr mr G de Bosch Kamper mr W baron van Hreckeren van Keil mr J O Falqn dr Vinkhnyzen Jr A Kool en jhr J P E Hoenfft allen te i Hage hebben het initiatief genomen lot bet indienen aan den Minister van binnenlandsohe zaken van een adres met bezwaren legen de overlading bij het onderwgs meer bepaald wat het voorbereidend booger onderwya betreft Id het adres orden de gronden omwikkeld waarop de onderleekenaars vreeten dat men bij het than gevolgde stelsel van gezonde en sterke jongens iwakke mannen van aanvankelijk vigtige leerlingen Iniaards van knapen met goeden aanleg lieden zal maken die ten aanzien der dingen welke zg hel meest zullen behaoren Ie weten weelnieten tullen bigken dat in óén woord door het te veel in de eerste jaren de vruohl in de kiem tal verslikt worden Adressanten spreken alleen den wensoh uit dat het Grieksoh ophonde een verpliohl leervak te zijn maar onthouden zioh voor het overige van een oordeel over de middelen waardoor verbetering kan worden aangebracht Er zijn van de tijde der deurwaarders in ons land ernstige en o i ook gegronde klachten opgegaan tegen de bekende circulaire van den Minister van Justitie waarbg de beleekening van exploiten van strafzaken aan de veldwachters wordt opgedragen Dat die voornamelijk op de billijkheid gegronde klachten niet zander gevolg tullen big ven achten wg vrij zeker Maar sterker bewgs voorde onhoudbaarheid van den toestand dien de bedoelde circulaire in t leven roept levert de reeds nu opgedane ondervinding op De veldwaohters kunnen eenvoudig met het deurwaarders werk niet terecht en tal van informaliteiten tallen dan ook t gevolg I daarvan tijn Wü zonden daaromtrent vermauelgke staaltjes kannen meedeelen die ons ter oore kwamen Er ia ethter iWds éen feit voorgekomen dat voor alle anderen Jpreekt Voor hel Kantongerecht t Alkmaar stond dezerdagen terechir zekere N Z fabrikant te Uitgeest Da beklaagde een zeer welgesteld man maakt naar t sohgut voortdurend misbruik van sterken dranken werd den ü Oct II bg verstek veroordeeldter zake van dronkenschap op den openbaren weg tot 11 dagen hechtenis en opzanding naar een Kgkswérkinriokling voor S maanden Tegen ditvonnis kwan Z in verzet en ontkende beschonkente ign geweest overigens zgn verdediging overlatende aan mr L W Van Qigeh advocaat Ie Amsterdam Dete meende dal de veldwachter die de dagvaarding aan bekl bad beteekeod eens hel bewgs had willen leveren fage terecht de bekendeminiatcriëele oircnlaire de beteekeningen aan develdwachiert opdraagt daar kg den bekl had gedagvaard om den ISn Oct te vcrsohijnen omdathg op 5 Nov d t v dronken wat geweest I Op grond dat dit feit niet te bewijzen ia en dusniel bewezen vroeg pi vrgspraak Verder betoogdekg dat de verklaring van dea veldwachter dat bekl een waggelende bonding had en wartaal sprak geenbewijs was voor dronkensebtB waar tooals in oaan Booh mitbrnik nooh zelfs gfOruik van sterken drankis geeonsiateer4 en vele p i ooea waggelen en wartaal spreken ja elfs schrfjven zooals de verbaliseerende veldwachter tonder dronken Ie zijn Ookop dien grond vroeg pi vrijspraak uf Statea QeneraaL Twvm Kaxe Zitiingep nu 18 en ï Novenber In ds zitting van Donderdag cijn ingekomen twee weuontwerpen van de heeren W K Van Dedero Van Gennep en Mees lo tot ipt l ng van hel nitvoerrecht op Suiker op Java al fa ontheffing van de ondernemingen in oontri werkende met hel Gonrernement en van den cgis van den vrgen aanplant Daarna kwamen de vier bekende motiën weder in behandeling die door de voortieflert nader werden verdedigd Ka de verklaring van den Minister van Koloniën dat nn de quaetlie gereten was of de spoorwegaanleg op Sumaira a Westknst voor Staats of particuliere rekening ton geschieden waaromtrent de Minister eene betliHing der Kamer tal uitlokken hel onmogelijk is geworden de uitbesteding legen einde Deoember 886 te doen plaatshebben trokken de voorstellers hunne motiën in Daarna kwam weder in behandeling Hoofdstuk II der Indische begrootiug dat evenals Hoofdstuk I dier begrooting met 64 tegen 1 slem werd aangenomen Tegen stemde de heer Ketioheniut Bij het ontwerp voor den aanleg van een spoorweg van Tjiijalinga naar Tjiliijap is een amendement voorgesteld door de Commissie van Kapparleurs om de lijn Ie beperken tot Warong Bandreng met hel oog op de nog niel vastgestelde plannen der defensie van Ned Indie Verscheidene sprekers opperden bedenkingen legen het amendement en den geheelen aanleg In de tilting van gisteren is bü het voortgetet debat over het ontwerp lol aanleg van een spoorweg van Tjlljalenga naar Tjiliijap door den Minister van Koloniën de lijn nader verdedigd De Minister had geen prinoipieel bezwaar tegen hel amendement van de Commissie van Rapporteurs om de lijn voorloopig te beperken tot Warong Bandreg mits met beleekenis dat z j later lot Tjiliijap tal worden verlengd a disoutsie ia het amendement aangenomen met 41 tegen 21 stemmen en de uitgetrokken som dientengevolge mei 7 Ion verminderd en gebracht op 3 ton Het gewijtigd ontwerp is d éièia aangenomen met 63 legen 10 stemmen Wfl Bij het voortgetet debat of ie Indische begrooting beloofde de Minister van Koloniën een onderzoek te zullen instellen omtrent de werking der tn bakabelasting en de rapporten dienaangaande Ie zullen overleggen bg het koloniaal verslag voer het volgeode jaar Voort zal de Minister een beredeneerde statistiek doen samenstellen omtrent de koffiecultunr De hoofdstukken der middelen zijn aangenomen met algemeene stemmen op een na de heer Keuchenius B j de algemeene beraadslaging over de nilzonderingswetten waarbij aan verschillende gemeenten vergunning wordt gegeven tol hel heffen van accüna besleed de heer Van der Feltz de voortduring der uitzondering Aohtereenvolgens werden de wetten aangenomen voor de gemeenten Hellevoetsluis Middelharnis Vlieland den Helder ürk en Terschelling Maandag 1 ure voortzelting De beraadslaging Ver de Staatsbegrooting tal aanvangen op 29 Nov a s Men schijnt het zegt de heer Witte in Semperrirem er op toe te gaan leggen om onze oude meest gewaardeerde planten in disorediet te brengen Eenigen tgd geleden werden de vergiftige eigensohappen der taden van den Gouden Regen opgesomd en men kwam telfs hier en daar tot de slotsom dat die boom die ons in de lente met inik een rijkdom van bloemen verhengt nit de tninen geweerd moeal worden ofschoon het wel niemand ook geen kinderen in de gedachten zal komen die taden op te eten Nu is zoo waar de Klimop aan de beurt Niel genoeg dat men dezen onschalbaren klimheesler ondeugden toedicht waaraan hg volkomen onschuldig is aan welk valsoh begrip Vader Cala zeker bij het volk niel weinig voedsel heelt gegeven maar men komt met de vertekering dat de zwarte bessen vergiftig zgn hetwelk reeds door Plioina en Mitthiolns moet beweerd tijn de eerste toa zalft geaegd hebben dat die bessen de menschen die te eten gek maken Dat kan wei weten want eigeiilgk moet hij die te gaat eten reeds gek zijn Als men by de Ouden te rade gaat tal men nog wel meer dergelijke zaken kunnen vernemen en als men dan de scheikunde Ie hulp roept zal dete mogelijk sommige van die beschuldigingen bevestigen Nu kwaad kan dit niet als men maar geen vgand tiet in een houten soldaat tooals mj eens gebeurde Hare bessen mogen vergiftig zgn of niet de klimop ui er ons niet minder lief om blijven In bel begin dezes jaars hebben wij medegedeeld dal de Keizerlijke Academie van Wetenschappen te Petersburg een expeditie zou uitzenden naar het noorden van Nieuw Siberië een tol heden totaal onbekende landstreek Hel hoofd dier expeditie da heer Bange beeft op 21 April een brief gezonden uit Aidsjardaoh gelegen op 72 n b en 141 o I aan de uoordknal van Siberië waarin hij mededeelt dal men binnen weinige dagen met een aantal sleden betpai nen met meer dan 200 honden den eigenlijken ondertoekingttocht met het doorreizen van het eiland Kotebay ton aanvangen Bovendien hebben de bewjneie der streek waar hg tioh thans bevindt de toetegging gedaan dat tü in Mei een veertigtal runderen naar het genoemde eiland tullen oversehepen ten einde gedurende het toraeraeitoen bel doorreiien van het eiland te vergemakkelijken Terwgl men tioh druk betig hield met de toebereidselen voor den beroemden tocht door het eiland Kotebay heeft men tioh het verblijf aan de knst tooveel doenlijk ten nntte gemaakt Zoo heeft men hoogst belangrijke resultaten verkregen bij het doen van ontgravingen in het knstgs ten aanzien van hel ontstaan van grondijs Bedoelde ontgravingen werden gedaan ter bereiking van een gansch ander doel Volgens aanwijtingeu verkregen van betvoners dier streek behoorende tot den stam der Toengoeten bevond tich in hel knstijs op eenigen afstand van de plaats waar de expeditie tijdelijk verblijf hield een voorwereldlijke olifant een mammoeth Toen men dien getuige van vroegere eeuwen van zijn ijsomhultel had bevrgd leek het geen gave dikhuid te zijn maar slechts het geraamte van een dergelijk dier