Goudsche Courant, zondag 21 november 1886

te 1886 Woensdag U November N 3473 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ZLIVElVK RAiNSCHK WIJiNEN De bekende BORDEAOX k f 27 per 48 Flessohen met accijns fi anco huis geheel Nederland ook per proef esch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesscben verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Wellens Boonekamp Elizter slechts ƒ 974 kost Hierbij komt dan nog dat de schoolgelden zonder eenige blgkbare reden 145 lager zgn geraamd dan voor het loopende jaai schoon die in 1885 2094 25 opbrachten Het vermoeden ligt dus voor de hand dat B en W zeer voorzichtig zgn geweest in hunne raming en dat de rekening wel voordeeliger sluiten zal Maar nemen wij beschikken om les te geven maar het is twijfelachtig of die tgd werkelgk zoo spoedigproductief gemaakt kan worden Zooals eender sprekers opmerkte er is overal overproductie en vooral in het geven van muzieklessen is de concurrentie groot daar ergeen diploma voor noodig is en ieder zich als muziekmeester vestigen kan In alle gevallen de cgfers voor 87 tot basis een maximum dns is dit geen argument om onbillijk te worden Binnen en Buitenlandsche Boekhandel VAN Lange Tiendeweg B 60 GOUDA Lange Tlendeweg J 60 Alle BOEKBN en TIJDSCHBIFXEN worden binnen den kortst mogelijken tgd geleverd BOEK Eir STEENDEÜZWEEE tegen zeer billeken prijs Nette Betoerktng Spoedige Aflevering Heeft mede voorhanden alle soorten van te betalen Daarbg komt nog dat bet zang weten dat muzikant in het gewone spraakge alle BINNEN en BUITENLANDSCHE COURANTEN worden dadelflk opgezonden waarvoor één afschrift voldoende is Cuitinier PatMer OOSTHAVEN B 36 Heden Terscfa Toorhanden Visch Zwezerik en Vleesch Pasteiljes en Croqueten iSaucifienbroodfea § atiel88ons en Domino Appelbetgnets Boterletters Appelbollen Terschillend gebak enz enz Korte Tündeweg Hoek Markt Geëtaleerd eene nette kenze verschillende Artikelen geschikt voor St NICOLAAS CADEAUX Qli Voorhanden mime keuze fijne ZAKMESSEN en SCHAREN TAFEL en DESSERTMESSEN Tapperij SIijtery Ter OVERNAME gevraagd in Gouda eene TAPPERU en SLIJTERIJ welke een goed bestaan oplevert Adres met franco brieven onder letters T S aan den Beekhandel van A KOK Coup OSrSBVALSCBTE MELK voor 6 Cent de LITER bg D vATï RHIJN Dz Dageiyks te bezorgen POPP S Nedic Kruidenzeep ohemiaeh geanilyteerd en door vele grnéeskaudige bero mbe leD vaa Europa als het afdoende en beale middel voor de huid erkend sedert 18 jaren met goed Revolg aangewend tegen huidoitslag Tan eiken aani vooral tegen jenk vurigheid uitslag hoofd en burdiohilfert vorstbulten tweetvoeten schurft Prgs 35 Ct Den Heer Ur J G POPP Ie Weenen 1 B c B9gnergasae Nr i Nadat ik tes jaren lang aan uitslag leed en vier dokters my behandeld hadden sonder niy te kunnen helpen heb ik in jn toevlucht genomen tot uw kraidcDieep die mi geheel heeft geneien waarroor Ik u niet dankbaar genoeg knn ign Ik wend mg direct tot u daar ik uit de apotheken verscheidene soorten ontvangen heb wel terpakt ala de nwe maar naar het mg voorkwam vervalscht oodat ik mija lieve rahooue doukergrauwe icep voortaan by o hoop te bestellen Tegen bijgaand bedrag verioek ik u mij van uw htiliame Kruidenieep te lenden Hoogachtend AMALIË FRANZ Prerao Mahren DëpSla bevinden lioh te Gouda by J H C Huinok winkelier op de Hoogstraat A 123 te Rotterdam by F E vai ëanten KollT te s Hage by J L F Snabilié apoht te Delft bü A i van Rijn te Schiedant by G Malta G te Leiden by E Noordijk te Amsterdam bü F v D Windheim Co en H H üloth k Jo apotheek te Utrecht bij G H N van Spanje idem Lobrj k Porton Droogislen h STEENKOLEN Aanstaande week 16 dagen in LOSSING een Lading BE rE GROVE EÏÏHREACHELEOLEN waaïwoor de ondergeteekeude zich beleefdelj k aanbeveelt coulaot zander korting tegen 55 Cent per H L Mad vrij aan Huis bezorgd bg 1 of meer H L te geluk Bestellingen worden aangenomen hg C OOMS Smid Raam hoek Vlamingstraat en bg den ondergeteekende D VAN STAVEL Vogelenzang Louis P WELTER Coiffeur WESTHAVEN B 193 Eenig Depot van het bsgenaamd Louis gj WELTERS BLOEMEN GEEST HOLPEHS in t ZUUR VAN VLIET Slolwijkertluü iptoqjii uoTiospuBijapJN u i jijjsnp UI atinHpnviJopaH auoo uii t S iin ud lasjfijs s J8 BMjapuo JUJD3M noavvAi Snelpersdrnk van A BRINKMAN te Gonda Onderwijs in Wiskunde Gewoon eo Itaiiaaoseh BOEKHOUDEN F J BOER WESTHAVEN B 164 Leeraar M O W ScllalekampJ Firma RAAIJMAAKER8 Con ueuV Cuisinier OOSTHAVEN 17 GOUDA Heeft heden avond voorhanden DIVERSE GEBAKJES als Deliciens Bordeaux Othello Crèmeen Vanille Bollen Fleur d Orange Macarine Confitunr Appeltaartjes enz AANGESNEDEN TAART Tomponces Roomhoiens Appelbollen Boterletters en Boterbanket Sancysenbroodjes en Warme Patés bericht de Ontvangst van ITienwe Blikgroenten en PEIJLVRLCHTEIV welke van prima kwaliteit zgn en tot zeer lage prgzen verkocht worden Muziek in den Haad In de laatste raadszitting waarvan wg in ons vorig nummer een verslag gaven is een onderwerp behandeld dat veel meer discussie uitgelokt heeft dan wg verwacht hadden Wg bedoelen het voorstel om den heer Van Milligeu te ontheffeD van het piano onderwgs aan de muziekschool en dientengevolge een derden onderwgzer aan die inrichting te benoemen Het kwam ons voor dat niemand er bezwaar in kon hebben den directeur vnj te stellen van de vr willig op zich genomen taak waarvan bg zgne benoeming geen sprake geweest was zoodra hg zelf te kennen gaf dat deze hem te zwaar werd Wg gelooven zelfs dat de raad het recht niet zon gehad hebben hem te dwingen met het pisoo onderwgs voort te gaan De tweede vraag was van zniver financieelen aard De raad stond voor de keuze terugkeer tot den vorigen toestand en dus afschaffing van het piano onderwijs of eene vermeerderde uitgave ten bedrage van hoogstens ƒ 350 om dit onderwgs te bfthonden Naar onze meening heeft de raad terecht besloten tot het laatste De ingeïetenen toch schgnen blgkens het gebruik dat er van gemaakt wordt prijs te stellen op dat onderwgs zoodat een zoo geringe verhooging van nitgaven die misschien door vermeerderd bezoek spoedig zal gedekt worden alleszins gewettigd is Naar aanleiding der gevoerde discussie verOorloven wg ons een paar opmerkingen Vooreerst bevreemdt het ons dat een paar leden zich zoo weinig op de hoogte der zaak gesteld hadden dat zg blgkboar van onjniste onderstellingen nitgingen bg honne redeneering De een dacht dat de heer v M vorderde dat hg zon ontslagen wurden van een deel zgner verplichtiugen die hg bg z ne benoeming op zich genomen had schoon dat geachte raadslid lang geno in den raad is om de geheele wording van dat onderwgs van nsbg te kennen De eisch öf geheel waarnemen öf bedanken had hier geen zin Een ander meende dat de heer v M voor de mnziekschool geheel verloren ging en zon hem gaarne met gouden of zilveren ketenen daaraan voorgoed willen verbinden Het is altgd jammer als in een debat dergelgke ondoordachte uitingen voorkomen die noodeloos de discussie rekken men kan van raadsleden niet vergen dat zg alles nauwkeurig weten wel mag men echter eischen dat men de voorkomende quaestiën eer onderzoekt en bestudeert vooral als men er het woord over wenscht te voeren Ten andere komt het ons voor dat de leider der oppositie tegen net tweede gedeelte van het voorstel de benoeming van een derden onderwgzer niet van eenige overdrgving is vrg te pleiten Zgn vraag waar moet het heen met de uitbreiding van Let onderwijs aan de mnziekschool werd snedig door den Voorzitter beantwoord Maar ook de financieele bezwaren komen ons ongegrond voor Indien men de cgfers van de begrooting die voor het volgende jaar vastgesteld is raadpleegt kan men moeilgk volhouden dat de mnziekschool inderdaad te kostbaar wordt voor de gemeente Onder de uitgaven voor 1887 komt voor een post kosten der mnziekachool ad ƒ 2850 maar Jaar staat tegen over hg de inkomsten opbrengst van schoolgeld op de mnziekschool ƒ 1876 zoodat deze inrichting aan de stad van ƒ 974 Voeg hierbg de ƒ 350 ook een maximum welke de nieuwe regeling meer zal kosten en wg komen tot de fabelachtige som van ƒ 1324 die de stad nit zal geven voor eene school die door 203 betalende leerlingen wordt bezocht Het ligt misschien aan ons maar wg vinden het zoo verschrikkelgk niet 1324 gulden op de 3V ton d i ongeveer pCt te besteden aan onderwgs dat vooral ten goede komt aan de minder gegoede bnrgerg die geen geld over heeft om dure muzieklessen onderwgs waarvoor betrekkelgk weinig wordt betaald wel een deficit sal geven terwgl de opbrengst van de lei n op de instrumenten bet grootste deel van de daaraan bestede kosten goedmaakt Nu moge onderwgs in de muziek voor een groot deel Inxe onderwijs zgn tot op zekere hoogte zgn wij dat met dit geachte lid eens het zang onderwgs is van te groot belang nit een opvoedkundig oogpunt dan dat de stad zich Mifdve m den uiterste nood daaraan zou mogen onttrekken Het zingen is voor kinderen een genot en tevens een krachtig middel om ze te leiden tot het schoons en goede Bg het lager onderwgs nu is de zang het stiefkind dat in da lijst der vakken achteraan komt en dus eenigszins veronachtzaamd wordt hftgeen bg de veelheid der leerstof geen wonder is bg het middelbaar en hooger onderwgs is van zang in het geheel geen sprake Eene gemeente die dit onderwgs zich aantrekt doet dus een goed werk Maar ook het overige muzikale onderwgs mag dunkt ons van gemeentewege gesteund worden indien het naar verhouding der financieele krachten geschiedt Is het aankweeken van kunstzin voor de gemeente verboden terrein Onderwgs in de muziek is luxe onderwgs voor zoover geen directe verplichting op de stad rust om daarin te voorzien maar de muziek is onder alle kunsten de meest verspreide en de meestpopulaire en indien nu de middenstand zooals heden ten dage er prgs op stelt dat althans die eene kunst niet volkomen vreemd bigve aan de jeugd is dan de gemeente niet verantwoord als zg de minder gefortuneerden behulpzaam is en door eene kleine geldelijke opoffering in die behoefte voorziet Eén ding is ons niet recht duidelgk waarom kou niet aan den wensch van den heerv M voldaan worden zonder dat de tweede onderwgzer in bezoldiging achteruitging De billgkheid had geëischt dat er eene regeling ware bedacht die niet den heer Arentz gevoelig in de beurs trof want al heet het eene buitengewone toelage die wordt ingetrokken en al heeft men het recht om aldus te handelen het is ver van aangenaam voor iemand die zgn plicht doet en van wien wg ook in den raad niets dan goeds hoorden De in dien geest gesproken woorden hebben onze volle sympathie Anderen zeiden wel dat de heer A thans over de vrgvallende uren kon De tractementen aan deze school zgn toch al niet hooK vooral voor menschen wier hoofdbron van inkomsten het stadstractement is Wg vreezen dat het bovenstaande geen instemming zal vinden bg het lid dat een aanstaand onderwgzer der muziekschool betitelde als zoo n muzikant Waarsch nlgk heeft hg met de muziek even weinig op als met haar beoefenaars Of hebben wg te denken aan een lapnu linguae voor musicus De geachte spreker is toch te goed taaikenner om niet te bruik iemand bet ekent die met hel voordragen van muziekstukken zgn brood verdient en hg wenscht toch niet een klarinetblazer van de kermis of een der leden van bet Duitsche muziekgezelschap dat vroeger Donderdag de goe gemeente opvroolgkte met het onderwijs aan de muziekschool te belasten Zeker is het dat zoo n muzikant het wel vomr minder zon doen Ons komt de belooning van ƒ 0 75 per uur êchool ontlenaiii niet bgzonder boog voor ma r daarover kunnen de meoipgen niteenloopen hoewel het altgd meer in het belang der gremeente is een goed onderwijzer wat hooger te bezoldigen dan eenige guldens te besparen ten koste van het onderwgs Niet dat men gvert voor de gelden der gemrente zal men een raadslid kwaljjk nemen maar wel is het minder gewenscht op dergelijken eenigszins minachtenden toon te spreken van muziekonderwgzers die aan eene gemeentelgke instelling van onderwijs werkzaam zgu Het zal wel niet de bedoeling des sprekers geweest zgU hatelgk te wezen hg is daarvoor een veel te humaan man maar het woord heeft velen gehinderd BINNENLAND GOUDA 23 Norember IS88 De Afd Oonda van hrt Ned Oud Gen rerKaderI op WoeaadaK H Norember ia de Sociëteit Ods Oenoegen Na afdoêniD der huiahondelijke taken cal de heer D D Terpatra aprekeo over Foëtie Vrijdag jl herdacht de heer C ran Baars Ie Haastrecht den dag waarop hij róót 25 jaren benoemd enl tot leoretaria van hel daar gevestigd departement der Maatsohappü lot not van l algemeen In eene openbare vergadering de avond werd hem door den Tooraitler den heer l A Dupper onder eene toespraak namena alle leden een kenrig geschenk aangeboden De Kotterdamwhe rechtbank deed Zaterdag uitspraak in de beide taken de rorige week behandeld Zy leroordeelde G Vonk arbeider te Berkeuwoude wegen mi handeliug die den dood an den verwonde W Oom ten gevolge heef gehad tot twee jaar ge angeni alraf met bepaling dat de voorioopige hechlenia waarm de veroordeelde sedert H September heeft doorgebracht bij de uitvoering der hem opgelegde geraDjcDiaatraf geheel ml ordeu in mindering gebracht Aan S van Vliet arbeider te Berkeuwoude die by detelfde gelegenheid W Ooms eenige slagen bad