Goudsche Courant, woensdag 24 november 1886

i ADVERTENTIÊN toegebraokl wd 14 dages geTUgeninttat opgelegd Het oaaaatieberoep lut A J Belderok Teroordeeld vegena het anplakken hu een biljet te Amaier dim dat smaad tegen den Koning inhield werd gisteren fooi den Hoogen Raad behandeld fiel derok lelf wt was dan geii Nadat de lag had uit vocaat te requirant opl dediger op I onder het publiek dat ditmaal grooter loniqk hg op ner jeateitssohenn terwgl Beld te hebben aanging diei dat men nii noemd wora op deir taadsheer rayporteur mr Hiogtt ibrachl trad mr J W Spin rOra euhagt als ferdediger ran Voor lOOTer begrgpelqk wees de I eeoige verschillen tiusoben het ir Falmt van jvtiti opgenomen arreti lan het hof IteAmateidam iu het anthentiekte afirst en betoogde etenachappelgke grodUeo dat van main deie geen sprake kon tgn dat rok telf Terklaarl nietllden wil gehadden Koidog te b eqlgen het nietwil tocË aan te nemMi en indvlgkomdat i het biljet Ven Haag gemocht aannemen dat de inhoud erjjiperaoon de Koniqgs sloeg omdat toch il M feeeawnt ds niet in Deujiaag verblgf hondt Hg betrenrde dat de taak errolgd was omdatdaardoor jnnt det adndachl ge stigd was op iet lot Tan het biljet leie Uomelv Nienwenhjuisen alle ouKhuldig reroordeeldgii Terwgl nlpn tijns iniiens door Domela Nienwenhui te h AhVwAea had willed treffen den aanfoerdn der soJ aM nsi n hoopte hij dat de Hooge fiaad een arfjest k u slaan op waarheid berustende IS Ue oanatiemidi elen de verdediger niet vcnr Het O M zat 6 iKceraber conclusie nemen Staten OeneraalI Tweede Kakek Zitting vau Maandag 22 November De afileelingen tijn in dete tilting opnieuw samengesteld en hebben 1 hare vooriitlers gekotbn de heereu De Geer De Brugn Kops Verniers van der Loeff A Maokay en Gleichman lot ouderTooriitlers de heereo Vos de Waal Van der felti Se Beaufort Van der Schriiok en Van der Kaag Bg de behandeling der uitzonderingswet vergunnende aan de gemeente Veere een plaatiehjken accijns te heffen bestreed de heer Farncombe Sanden op juridische en historische gronden het verbod tol verkoop van den bekenden beker door Maximiliaan van Bourgondië aan de gemeente Veere geschonken Oe Miuialer van Binnenl Zaken verdedigde dat verbod uit het oogpunt van algemeen belang De Regeeriug wgtigde het artikel der wel waardoor aan Veere niet verder vergund wordt accgns op de rogge te heffen maar wel den accgns op het gedistilleerd te verhoogen van ƒ 6 tot 12 per HL Hel gewgtigtl ontwerp wordt aangenomen mei 56 tearen 1 stemmen Bg t algemeen debat over de heffingen van wiken weeglooneu iu de gemeenten Alkmaar Hoorn Vnrmerend en Edam vroeg de heer De Vos van Steenwgk waarom de Minister geen aitionderiogswet voor s Oraveiihage voordraagt dat aan den Scheveningschen eg een tol heft lot hooger bedrag dan de onderhoudskosien eischen In de Drenische dorpen waar geene werktaamheden van gemeeule wege of anderzins plaats hebben verdieiit de arbeider per dag benevens den kost thans derlig cents volgens vastgesteld tarief doch de winterdaghnnrtjea zgu zoo ieldta im dat menigeen er in de wintermaanden niet eens gemiddeld elke week één bekomt Geen wonder is het das dat elke gelegenheid om aan eenige verdiensten hoe gering dan ook te komen wordt aangegrepen Zoo wordt hel doen der uachiwacbi vroeger door de boeren zelven bg benrtdieusl waargenomen thans aan een o twee arbeiders bg afslag aanbesteed hetwelk tóó goedkoop plaats heeft dat elke nachtdienst soms niet boven de 15 a 18 cents verdienste levert waarbg de aannemer tevens zichzelf vuur en licht moei verschaffen Bij nog kleinere verdiensten au geld wordt door ieder der boeren uit het dorp ten kruiwagen vol brandstof verschaft Men meldt nit Tesselr De proef II Donderdag genomen met een toestel naar een model van den heer P C Koning alhier u bestemd om verbinding te verkrggeu van boord van gestrande schepen met den wal is teer naar wensoh geslaagd De koperen cilinder waar omheen eene Ign waa gerold sloeg in 16 minuten door wind en branding naar het strand Bg het voortrollen van den toeslel werd de Ign regelmatig afgeoonden De proefueming h d plaats bg slormachtig weder van boord der stoomboot Herculei die daartoe op 700 M van land in het Znidergat was geankerd Na het weUlagrn der proefneming lalt de heer K lich voor een aantal drijfbutsen naar tgne vinding te doen vervaardigen Voor schepelingen lal hel van groot belang tijn zulk een toestel aau boord Ie hebben Nieavjaarskaatlen De minister no Waterstaat Handel en Ngverheid brengt ter algemeene kennis dat overeenkorattig art 37 van het Rgkir lelegraaf reglemen goedgekeurd bij kou besluit van 29 Juni 1886 StaaUilad no 114 op den aanataanden Nieuwjaarsdag gelegenheid zal beslaan tot overbrenging per telegraaf van nieuojaarakaitrten in het onderling verkeer der Nederlandaohe Rgks telegraafkantoren Formulieren voor deze nieuwjaarskaarten voorzien van een stempelafdruk van het kantoor van a ifte tgn gedurende de maand December bg alle Rgkatelegraafkantoren verkrggbaar legen den prgs van tie cent De op deie formulieren geschrevennieuwjaarskaarten kunnen tonder verdere bijbetaling of jlfrankeering lp 31 December 1886 en op 1 Jai uarg 1887 faÉj alle Rijks telegraafkautoren ter ovi seining wordtuF aangeboden naar plaatsen waar oeijterla UcÉe Rjkaf telegraaf of telefoookantoren 4jn ge etti U I A f Elke nienwjaaijiklart mag ten hoogste tien wo rdea bevallen prf aam der plaala vau afzending wotil ambtsbehain medegeseind De i aflevering Jtl plaatse van bestemming ook viin hCi op 31 ilMoemher aangebodcni kaarten getchie inüien eeaigstins mogelgkf bp IJanuaKi zond omslag eiï zoiider ontvttigbewgs te vsrderi B zoi ing builen dei gewonen oestellringdM kaniidl iet plafttö W Ha Nederlfindscl R jGa tbuis voor Ooglij ei s Utrecik Het thiu in druk verschenen teveie twiijiligBte jaarlptU vef lag van de hand en geneesbeertdiredMur prol H ffyi van 4ldus aan P Nederland heeft jp n alten tj e zich door liel dadigheid gekenmerkl maar betrekkelijk nie iw is hier het I denkbeeld partiouliere philantropie dienstbaar te mnken aan de belangtn van onder js en van studie In Bngeland tgn schier alle mlcenhuizen levens scholen van geneeskunde en de er varing heeft er ruimschoots geleerd dat de i langen der zieken daarmede worden gebaat Het noote nul dat deze weleoMhappelgke zlekenverplegin opleven wordt daar algemeen erkend en dit verklaart hoe in Engeland telkens groote kapitalen hettg als gift hetzg als legaat ter beschikking worden gesteld lol het oprcbitfh van gastbuiien wier uitgebreidheid doelmstiglttid en pracht ona met bewondering vervullen Ons Gasthuis voor Ooglgders is naar deze Engelsche type ontworpen Opgericht en onderhouden uitsluitend door vrijwillige bgdrageo heeft het ten doet behoeftigen te helpen maar tevens onderwgs en studie te bevorderen opdat door het verspreiden van kennis tgn invloed zich tot verre buiten het Gasthuis moge uitstrekken Ons Gasthuis heelt op kleine scbflll reeds ten volle bewezen dat het verband van liefdadigheid en van wetenschap ook hier de schoonste vruchten moet dragen De aauvankelgk verkregen uitkomsten doen den wensch ontwaken dit schoons denkbeeld op ruimere schaal toe te passen en cos klein Gasthuis door toenemende uitbreiding gelgken tred te doen honden met de klimmmende eischen van de behandeling der zieken en van de voorlschrgdende wetenschap De inrichting heeft zich ook in het jaar waarover het verslag loopt uitgebreid voor zooverre de beperkte ruimte van het oude gebouw en de beschikbare middelen dit toelaten Aanvankelgk was de toeneming van het aantal verpleegden een maatstaf van den bloei der instelling Die maatstaf beeft zgu toppunt bereikt Met overleg woidt thans bet opnemen van lijders zooveel mogelgk beperkt en getracht de verpleging door dagelyksche poliklinische behandeling Ie vervangen Maar ook de verdere uitbreiding der polikliniek wordt door gebrek aan ruimte aan banden gelegd Het aantal der behandelde ooglgders bedroeg in 1885 in het geheel 2647 en wel 1396 mannen en 1261 vrouwen die gezamenlijk 13 662 malen werden gezien dat is gemiddeld 46 consulten daags Het aantal verpleegden bedroeg 878 met 90 6 verpleegdaii n In 1886 werden 324 grootere operatien verricht wegens cataract 76 voor extirpatie van den oogbol 37 De ontvangsten bedroegen in 1885 ƒ 17 086 de uitgaven f 16 388 Het vroegere tekort heeft plaats gemaakt voor een overschot vau ƒ 698 Mevrouw Bulkiry heeft werkelgk een ajres aanden Minister gericht in den geest zooals door den Haagschen correspoudent van de N Oron Ct werd medegedeeld De Minister gaf eene afwgzende beschikking waarop mevr B zich beeft gewend tol deTweede Kamer Uit de adreaien bigkt het volgende Toen de gevangene d r Sen Ootober wtiA ia vrijheid geateld kraohteot een kon besluit gedagteekend 2 October heeft zg tot 29 Ootober vergeeft gewacht op mededeeling van dat kon besluit Zy verzMht den Minister dat haar efsohrift tou worden uitgefeikt opdat zg zich gelegitimeerd zou kufineo houden als gegralieerd veroordeelde en ontslagen gevangene Voor zg in den avond van 5 October werd ontslagen ontving zg een bezoek van kaa vrieudj enraads au mr Van Slipriaaa Luiscius die haar tene erklaring aanbood welke zg na eenige aarzelicg teekeude toen mr Van Stipriraan haar had meegedeeld dat de onderteekening voorwaarde was voorinvrgheidstelling De verklaring luidt Ik ondergeteekende Maria Catharine Bekking wednoe van den heer Robert Ward Bulkley Uo nende te t Gra enbage beloof en verbind mgffpltchtig om wapnier ik mgn vrijheid mocht weder krggen op geenet le wgjze eenige poging boe cok genaamd aan te wenden om de kinderen van mr Uoek te Apeldoirn onder mg te krggen m j speciaal daarbij verbindende om zoolang genoemde I heer daar verblgft nimmer Ie Apeldoorn of om strekeli Ie komet De pdressante Sverklaart dat zij hoezeer tg zich toen in e en toesland vmè lic iamelijke en geestelijke afmatting bevonq niet Ivooraemens is te handelenin strüUj met defe verbintenis zoolang tg daarvanniet is inlBlageu Zq begrgpt echter de waarde vau het luHniet dat den naam Iniet bevat van iemand jegens Uneu tg zich verbindt of aan wiea zg iet belooft 4 I Veringde l w Excellentie schrgfi de adressante een plechtige belofte op sohrift zelfs dat ik nimmer Weer langs rawetiigen weg en doof mgeoorloofde niiddeleu tal triaohlen mijne kleinkinderen onder mg te krijgen ik geef die belofte volgaarne bg 4eze of op oodanige andere wgte als uwe Ëicematie mocht verlangen Maar mgne verklaring reikv veel verder Ik mag op fmntrlri wijic eenige poging aanwenden dus ook onder geen wisselende leveusam iandigl den ooit eeiiig wettig middel bezigen dat toodanig reanltaal ton hebban Ik kan ik nug niet veronderstellen dat het Hoofd van het Departement van Justitie voorbedachtelgk aan een justitiabel wil verbieden gebruik te maken van wettige middelen en van de praerogaiieven die de wet en de banden des bloed baar als grootmoeder hebben verzekerd En wat het tweede gedeelte van mgne verklaring betreft ik veroorlooi mg uwe Eieellentie op Ie merken dat ik niet slr ht voor den tgd die mgn elraftijd to u zgn gewerai maar voor mijn geheele leven toolang mgn sohoonzoon tal goedvinden te Apeldoorn te verUyven word verbannen uit Apeldoorn of omstreken Uwe Excellentie reroorloove mij allereerst de vraag hoe ver die omstreken reiken daar ik toch de grenzen van mgn ballingsoord moet kennen al ik te goeder trouw mijn belofte van 6 Ootober tal kunnen honden Zal hel Loo tal het Soerensohe botoh van nu af voor mg verboden terrein tijn P Zoo neen waar eindigt dan dete verboden kring Ik heb naar mgne bescheiden meeniug leeht en belang dit te weten Is het rechtvaardig is het billijk is het geoorloofd om in Nederland iemand hel tgdelgk verblijf ergena te verbieden F Onder deze zonderlinge omstandigheden vertrouwde mevr Bulkley dal de verklaring haar ton orJen teruggegeven De minister antwoordde met eene weigering Mevr Bulkley onderwerpt thans dete gausche historie aan het oordeel der Tweede Kamer dringt aan op onderteek en op herstel van grieven Het hoofdbestuur der Fereeniginf voor lAJkeer branding heeft aan den Minister van Binnenlandscke f Zaken een adres ingetouden om de medewerking van Z Exo Ie vertoeken tot opheffing van de b lemmeringen die alsnog de facuUatieve lykteriranding hier te lande in den weg slaan hierbg in herinnering brengende dat in art 1 van de destgdt door Z Exc ingediende 6e en 6e ontwerpen voor de tegenwoordige begraafwel de Igkverbrauding als geoorloofde be handeling van Igken lag opgesloten Naast de rasters MerlaUi en Sucei moet nu te Pargs ook een eter tgn opgestaan Die man beweert dat hg dagelgka 50 kilogram voedsel ranw of gekookt kan verorberen Of die veelvraat evenveel opzien tal baren als de hoogerlgders is twgfelachlig Merlattij die nu ruim 20 dagen vasi is iu een zeer bevredigenden toestand Suoci hoopt weldra met tgn oommisaie van toezicht gereed Ie tgn Papieren laarzen tgn een der nieuwste uitvindingen van de Amerikaaiiscbe ngverheid Zg moeten goedkooper en duurzamer tgn dan het gewone lederen aehoeisel tg laten wat water Jichtheid betreft niets te wenohen over eo kunnen teer fraai gepoetal worden Daarbg hebben tg het voorrecht van tonder naden te tgn De Patl mail heeft weer ieu merkwaardigs over Nederland ontdekt Van de twaalf maanden dea jaars wordt November iu lekere Hollandsohe dorpen als de belangrgkste beschouwd De vier Zondagen van die maaud worden door de bevolking respeclievelgk aangeduid met de namen kgkzondag vrgzondag koopzondag en krggt si dsg naar de wgte waarop de jongelieden dete dagen besteden Op den eersten Donderdag in November komen al de dorpelingen in hun beste plunje naar buiten om de dorpskermis bg Ie wonen rn de jonge paren den boerrcdans tol opening van het feest Ie zien uitvoeren Op den kykzondag wandelen de jongelieden en de jonge boerinnen na de morgenkerk op en neer om elkaar naar hartelust te bekijken Den volgenden Zondag ia de keus gedaan de jongelieden begroeten met de beleefdste bttigiiigeu hun schoonen en oordeelen naar de wgte waarop bun groet beantwoord wordl of hnn aanzoek gunstig zal worden opgenomen of niet De derde Zondag wordt ewgd lan de minder romantische taak om de toestemming der ouders te verkrggeu op teer zakelijke wijte worden dan de schikkingen i mtrent bet vermogen gemaakt Wanneer dan alles in orde ia zgn de predikanten de geheele volgeode week bezig met hnwelgken in te tegencn maar eerst op krggtondag krggt de gelukkige bruidegom iels meer dan een htrtelgkenblik of een teederen handdruk i Voor twintig jaar huurde een landbonwer in de Betuwe een knecht legen een loon van tachtig gulden s jaars Verder tou hg als emolument genieten elke veertien dagen een dubbeltje van den vi ger der dochter voor het voorbrengen van diens rijpaard Gedurende ruim 20 jaar wordt het veertiendaagsch dubbeltje door den nog ateeds minnenden jongeheer betaald Liefde en trouw sohgueu in de Betuwe onwankelbaar Buitenlandsch Overzicht De Fransche Regeering beeft eindcigk een resi dentgeneraal voor Toogkin gevonden in Bihonrd die pas benoemd was tol Minieier ia Tunis Bihourd was de achtste bg wien Prcyoinet voor dit baantje aanklopte In de Zaterdag gehouden tilifng der Ftansohe Kamer werd aangenomen het voorstel door de commissie in overleg met de Regeering gedaan om den rentevoet voor de gewone spaarkassen te verlagen van 4 op 3V4 pGi en dien der pott paarbanken tot op 2 pCt De daardoor verkregen betuiuiging bedraagt 18 200 000 frs Met 460 tegen 100 atemnien erd oudatoka het vertel van den Minisier van Financiën ungeuomen een amendement van Soubeyran strekkende om een nieuwe reductie van 1 miilioiBU Ie brengen in het bedrag vau de rentebetaling der vlottende schuld Het bigki dat de Kussiscbe regeering slechte van hel gebeurde te Pbilippopel heeft gebruik gemaakt ten einde een voorwendsel te hebben om generaal Kaulbart terug te roepen daar tgn toealaod oa de opcnigke afkeuring van tgn optreden door lord Salisbury en graaf Kalnoky onhoudbaar waa g wordeo lutnssehen hebben de Bulgaren te Bargas den verjaardag der overwinuiug bg SlivniUa feeatelgk herdacht Na etm parade vereenigden officieren soldalen en burgers zich op het sir d en hielden daar in het gezicht van het Russiache oorlogschip een feesimaaltgd die door het fraaiste weder werd begunstigd Dat de held van den slag Alexander niet vergeten werd spreekt vanzelf Volgent den berichtgever der Aöl Zeit tonden majoor Panitta en de prefect een telegram naar Darmsiad waarin tü de hoop uitspraken dat Alexander nog eenmaal til Koning van het onafhankelgk Bulgarge mocht terugkeeren Ook de regenten tonden telegrammen aan den prins van Batteuberg waarin tg de afwetigheid van den Vorst op deten dag betrewden en hulde brachten aau den verdediger des vaderlands wiens verdiensten tg nimmer touden vergelen De regenten worden heden te Sofia terngvenvacht waar tg teker niet tot bun leedweten generaal Kaulbart niet meer tullen aantreffen Gelgk uit Pargs wordt gemeld heeft de generaal de zorg voor de Russische onderdanen in Bulgarge en Ooal Rumelié aan de Fransche ooukuls toevertrouwd De Spaansohe generaal Salamanca wil blgkens tgn houding in den Senaat bgzonder de aandacht trekken en de wgze waarop bg de pronunciamieuto s verdedigde is het sprekend bewgt hoe rot de toestand is In de Kamer gaf de premier Sagasta een overjicbt van de laatste gebeurttnissen en een program Allereerst deed hg mededeeling van de pogingen door hem aangeweud om Camaoho als Minister via Fiaanoiëo te bchonden Verder gewaagde hg van het aftreden der Miai ter van Oorlog en vau Marine veroorzaakt door verschil van gevoelen tut ohen hen en hun ambigenooten betreffende het verleenea van gratie aan de schuldigen aan den bekenden militairen opetend te Madrid Het Kabinet gelgk het thans waa samengesteld teide Sagasta tou de politiek voorttetlen welke het vdor de ondergane wijeigingen gevoerd had en tgn liberaal program in allen deele ten uilvoer leggen Ten bewijze daarvan as hg een Igst voor van meer dan 40 wetaontwerpen welke de Ministers onder hun gemeenschappelgke verantwoordelijkheid souden indienen en waaronder ook tot wederiuvoering van de rechtspraak door gezworenen en van bet burgerlijk hnwelgk betreffende militaire en financiëale hervorraiogec openbare werken enz Een ontwerp tot regeling van het kiesrecht zou vooreerst niet worden iugedieod omdat deze hervorming een ontbinding van de Coriet zon noodig maken en bovendien ontijdig dus oupolitiek wezen zou Ten slotte nep Sagasta den steun vau alle partijen in voor de toepassing eener liberale politiek en de handhaving van de tucht iu het leger Eeu der ditsentieerendt conservatieven heeft onmiddellgk na deze rede ecu interpellatie betreffende de politiek der Regeering ia het algemeen aangekondigd waarmede hel Kabinet genoegen nam Kieiobandel In Sterken Drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art 6 der Wet van 28 Augustus 1881 Staattblad No 97 ter openbare kennis dat bg hen is ingekomen van de navolgende persoon een vereoekaohrift waarbg vergunning wordt gevraagd om in de by haar naam vermelde looaliteit sterken drank in het klein te mogen verknopen als Naam van de Verzoekster AaaiiaiiliDg der iMaliteit Anna Maria de Man Gouwe hnisvr van Hendrik Slomp C No 169 OOUDA den 22 November 1886 Burgemeester en Wethouders voornoemdVAN BERGEN IJZEN DOORN De Secretaris BROUWER BURGEMEESTER en WETHO DER3 van Gouda brengen ter algemeene kennis dat de Gemeenteraad in zgne vergadering van den 19eH dezer heeft benoemd tot leden der Commissie belast met het ontwerpen van en het heriien étr plaatselgke verordeningen tegen welker overlreding straf is bedreigd en waarvan de Burgemeester Voortitter is de Heereu W J FORTÜIJN DROOGLEEVER D F H G VAN ITERSON M J H VAN MIEROP M W HEMSING GOUDA den 22 November 1886 Bargemeester en Wediouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER üurKerlijke Stand GEBOREN 20 Nor Beraardai Johlaaei Wilbelmsi oaderi w G Schepers ea A W KoogoiaD Cathariea ouden 0 Bik ra A J Drabbe ii Hiru Johanna oodera J van Tok en K Kloppeav JobSDna Headriki ouders A Graea ea J H Karremaa Adrianui JobaDoei ouden I vaa Leaawen en S dea Herder OVERLEDKN s 1 Nov M Donk wed vaa E Sehoatea 7S j 20 G dl Koning 88 j 1 Bartelt 42 j 21 L den Riet t9 j 11 b il W T Engelbird S m J Keyne 8 a A F van Halst 7 w D van Daas 4 s ZevenhalBoa GEBOREN Adriinni ouders A Spekmao en A Verhoef Krijntje oadcra H Vit en Cb dea Hals Pietei VV Brsndbor t ea A J Kluppcrt ONDKRTKODWD J V d Hoek en A J Dogterom Voor da vele bewpcen van deelnemius ontvangen bg het overlyden onzer geliefde Moeder Behuwdmoeder en Dochter MejojGTronw PETRONELLA de LOOS Weduwe van den fleer Cobmkus Josefhus van de Patoobdt betuigen wg onzen hartelgk dank I A H V B Pavooedt A C J V D Pavoorbt G M V D Pavoobot G M V D Pavoobdt Aben De Wede db Loos v d Bbbgh Gouda 23 November 1886 OVKRLKDEN J SchinkeUhoek Voorspoedig bevallen Tan een Zoon Mevr B USSEL bb SCHEPPEB Bdssekakbb Omula 21 November 1886 Bevallen van een Meisje R S VAN DBB VE6T COÏUIAK Oouda 22 Nov 1886 Tegen minst loon van 40 cents kannen bekwame Handwerkers geregeld werk bekomen aan de Sigarenfabriek van Leon N van PRAAG Korte Noodgodsteeg CAFÉVEEDE BEST MARKT A 158 ZALEN beschikbaar met Biljart voor Vergaderingen enz Prima Consnmptie Dagelgksch versch BEIJERSCH en BOCK ALE a 12 ets per Glas BEIJERSCH BIER a ƒ 0 18 per Flesch BOCK ALE a 0 22 F X HARPIJZER STEENKOLEN Aanstaande week 16 dagen in LOSSING een Lading BESPE GROVE BÏÏHB EACHELKOLEN waarvoor de ondergeteekende zich beleefdelflk aanbeveelt contant zooder korting tegen 55 Cent per H L Mnd vrg aan Huis bezorgd bg 1 of meer H L te gelgk Bestellingen worden aangenomen bg C OOMS Smid Raam hoek Vlamingstraat en bg den ondergeteekende D VAN STAVEL Hontmansgracht uH de Blikken Trommel van Wedw J RAVE te Zwolle is een losmakend en verieacMend middel dat onmiddellijk de prikkeling in de keel waardoor de Aoest ontstaat wegneemt Per doos 25 cent Depdt te Gouda 3 C ZELDENRIJK en J H BOERS Te en J1€HT mr RHCJMAtlER Terkrggbaar te Gouda Wed Bosman Tiendeweg G IJsEtsnjN Blaawstraat Alphen L Vabossiao Zn Bodegraven B G F Bbinkel P VïBSLOOT Boekoop J GODDKAOE P Looman Harmeien W G Kübvbbs Hazersu oude i Gaarkeuken Kamerik van Ebdwen Oudewater J Libflans Rijndijk A C Post Stolwijk A Natihi Waarder Wed Boothoobn Woubrugge A de Wilde Op voordeelige voorwaarden worden Depots geplaatst aanvraag aan het Hoofd Depot bg M J C HAM te utrecht