Goudsche Courant, zondag 28 november 1886

Bleittmjk bg JAN de GRAAF Oudewater bg J van LIEFLAND Bodegraven F ABAK Ouderkerk 0 de JONG Gzn Botkoop C VERKADE Schoonhoven F H HEHEWERTH Driebruggen Wed W VERWOERD Haastrecht J D nes HARTOG Waddinxveen C van EEUWEN Woerden J M HENDRIKX Eazermoude J GAARKEUKEN Zevenhuizen H L BOS Moordrecht J VERBURG Zwammerdam M de GRAUW St 3 IC02L S Voor het a a St NICOLAASFEBST voorhanden en geëxposeerd een groote en fraaie sorteering KUrDEH SFEELaOEDEHEÏÏ waarhg vooral uitmunten de fraaie en in alle grootte te verkregen POPPEN van af 20 et tot ƒ 15 BOUWDOZEN in hout en steen LEGKAARTEN PBöBELDOZBN KUBIEKDOZEN GUMMIPOPJES en Figuren enz enz Verder Zondag 28 Novenber 1886 N 3475 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ALBUMS SIGARENP IJ PEN in barnsteen en ineerschuim van af 10 et tot ƒ 12 Cuivre PoH jirtikelen Porcelein en verder alles wat tot het Vak behoort J H C HUIi CK F Hz Hoogstraat GOUDA Draisma van Valkenbnrg s LEVERTRAAN Aanbevolen door Professoren van alle Nederlandsche Hoogescholen Controle Dr E A van dek BURG Hoogleeraar te Leiden Te Qouda uitsluitend verkr gbaar bg den Heer J H BOMBS Apotheker k si3 A D ai rATi 3rT£ Xi 2 S a trM STTROMMII3LV3 ZEKZtirnnWZCBO£SOW iconezeu of verllchleu de dooflield waardoor zij ook ontstaan mocht zijn we opmerKensrüaardtgste genezingen hebben plaats gehad Men zenda 12 1 8 cents om franco een gecilluslreerd werk van 8ü bladz In de hoUandsche fransclie of diUtsclie taal to ontvan en dal werk bevat belangrijke beschrijvingen der proeven die ondernomen 7 Jn geworden om de dooiTiaW te genezen Het bevat tevens aanbevelingsbrieven van Doctors Advokaten Bockuitgevers en andere aanzienlijke personen diedoor deze TrtimiiielTUeiMB zijn gent zen geworden en ze zeer aanbevelen H n Mbritra onder opa T vaa desa ooaraat ud J H HICHOUOH 4 r Drooot ta ffABU Openbare Verkoopingf te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FOETÏÏIJNI EOOGLEEVEE op DINSDAG 30 NOVEMBER 1886 des morgens te elf uren in het KofiBehuis hkt SchaakBoaD aan den Kleiweg aldaar van Een HUIS SCHUUR met STALLING HOOIBERG ERVEN en twee perceelen uitmuntend WEI EN HOOILAND groot 3 Hectaren 44 Aren 19 Centiaren aan de Gonwekade te WADDIXXFEEIX in 3 Perceelen Een goed onderhouden op aangeuamen stand gelegen Woonliuis Erf en Tuin met afzonderlgk BOVENHUIS aan den Flnweelen Singel te Gouda wjjk R No 544a en 545 Verhuurd voor ƒ 437 per jaar Een HUIS en ERF aan de Earnemelksloot to Gouda wgk R No 471c Zes HUIZEN en ERVEN in de Boomgaardstraat te Gouda v k RR Nos 142 tot 147 Een HUIS en ERF aldaar w jk RR No 19 En twee perceelen BOUWGROND aldaar kadastraal Sectie A No 2713 groot 1 Are 35 Centiaren en 2867 groot 2 Aren Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTÜUN DBOOGLEEVER te Gouda VRAAGT in uw Koffiehuis de kristalheldere A R A C PUNCH van J F BERMA S Zn De verkooping te houden ten overstaan van Me L MOLENAAR Notaris te Waddinmeen op MAANDAG 29 NOVEMBER 1886 te Gouda van het HUIS gemerkt H 158 aan de Turfmarkt aldaar toebehoorende aan den Heer BASTIAAN MULLAART is VOORLOOPIG UITGESTELD Openbare Verkoopingp in de Nieuwsteeg te Gouda in het Venduhuis op DINSDAG 30 NOVEMBER a s s morgens 9 ure van Staande en andere IHRUBELEiV Kachels Kleederen enz Openlsare Aanlsestedin BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zgn voornemens op TPoenadag den i December 1886 des namiddags ten één ure in het Raadhuis aldaar bg inschrgving AAN TE BESTEDEN Het leveren en planten van het voor de Gemeente gedurende het jaar 1887 benoodigde Plantsoen en Boomgewas Het Bestek ligt dagelijks de Zondagen uitgezonderd des voormiddag van 10 tot des namiddags 1 ure ter Secretarie der Gemeente en aan de Stadstimmerwerf ter inzage De inschr dngs Billetten op zegel geschreven door den aannemer en de beide borgen geteekend en behoorlyk gesloten moeten den 30 November 18Ë6 uiterlijk des namiddags ten 5 ure op de Secretarie der Gemeente ingeleverd zgn Snelpersdmk van A Bukkiian te Qonda STEENKOLEN Heden in LOSSING gedurende 16 dagen aan de Houtmansgracht een Lading BËSIË GROVE BÏÏHB EACHELEOLEU waarvoor de ondergeteekende zich beleefdelyk aanbeveelt contant zonder korting tegen S5 Cent per H L Mud vrü aan Huig bezorgd by 1 of meer H L te gelgk Bestellingen worden aangenomen bg 0 OOMS Smid Raam hoek Vlamingstraat en bg den ondergeteekende D VAN STAVEI Vogelenzang Openkrö Verkooping ten overstaan van den Notaris G C FOETÏÏUN DEOOGLEEVER te GOUDA op WOENSDAG 15 DECEMBER 1886 des morgens te Elf nren in het Koffiehni cHabMoMie aan de Markt aldaar van N 1 Een goed onderhouden aangenaam ERF en fraaien TUIN aan de Westhaven te Gouda Wyk B No 149 Verhuurd tot 1 Mei 1887 aan den Heer Mr W HEM8IN0 voor 600 per jaar N 2 en 3 Twee goed onderhouden Woonhuizen ERVEN en TUINEN aan den Fluweelen Singel te Gouda Wgk R Nos 595 en 596 Beiden verhnnrd en wel B 595 aan den Heer I M VAH GELDER tot 1 November 1887 voor 160 en B 596 aan den Heer A H O MUBRALJ tot 1 Mei 1889 voor 150 per jaar N 4 Een ruim gebonwd W00 en Wlt KELHUlS waarin de Broodbakker wordt uitgeoefend ERVEN en QROND aan de Keizerstraat te Gouda Wgk K No 183 Te aanvaarden 1 Februari 1887 N 5 Een onlangs eer ruim gebouU d en bizonder gunstig gelegen PAKHUIS met Zolders met ruim 400 Centiaren GROND daarachter aan den Kattensingel dicht bg de Ciabethstraat te Gouda Terstond te aanvaarden En N 6 Een perceel nitmnntend WEI EN HOOILAND liggende in de Achterwillens te REEUV IJK kadastraal bekend in Sectie H No 323 tot 327 groot 2 Hectaren 91 Aren 68 Centiaren Terstond te aanvaarden Breeder bjj biljetten en nadere inlichtingen geeft Notaris FORTUIJN DROOOLEEVER voorgenoemd GEVRAAG BEN FLINKE voor 1 dag in de week Adres Bureau dezer Conrant Tapperij Slijterfl Ter OVERNAME gevraagd in Gouda eene TAPPERIJ en SLIJTERIJ welke een goed bestaan oplevert Adres met franco brieven onder letters T S aan den Boekhandel van A KOK Cokf BINNENLAND GOUDA 2 Nofcmber 188S N ar wq vernemen heeft de Kamer n Koophandel alhier lioh Toor eenigen tgd tot de Directie fan den Ned Bh jnepoorweg gevend o er de regeling der treinen naar Rotterdam De Kamer merkte op dat de verbinding met die gemeente voor den handel en de indüetrie ia haar reuoit van het hoogate belang waa ea dat dit belang door de tegenwoor dige regeling niet voldoende werd behartigd Zq weet er op dat morgeni ten 9 22 eu 9 61 treinen naar t Oravenhage vertrekkec terwql bet voor Bulterdam betteiode deel dier treinen doorglipt maar bovenal dal er dea atondt tuaaohen 6 32 en lO OS geene gelegenheid bettaat om naar Boturdim daarcntegeD twee ten 7 17 en 9 27 om naar t Grarenhage te vcrl eliken Haar venoek om den dienst eenigermale te w jligen door een paar der giiptreinen te doen ophouden werd door de Dircetie voor geene inwUliging vatbaar geaeht De Directie plaatat zioh op het atandpnnt daler te veel tnioen naar a Grarenhage in plaale van Ie weiaig oaar Botterdam loopen en bjloogt dal de rele relatiea die Botterdam heeft met Dnitaohland haar geilwongen heeft den loop dier tremen looveel mogelgk t beipoedigen en tieh de koateo der gUpinriehtiog te getroaiten De heer M S Eodenbnrg alhier is benoemd lot onderwljier aan de openbare sokoo No 1 te Zeven hniien Beroepao te ZevenhaiieB Dl J Hoek Ie Vorehlen Zondag It had de ecitle godidienttoehniog plaats van wega de afdceling OndewaUr en Omstreken van het Proleaianlcabond Zg werd geleid door Dr A H V d Menlen predikaat te Haastreohl en bqgewoond door een uirqke schare van belangttctlenden In de volgende byeenkomst op Zondag 6 December ui optreden Da Teruooy Apel predikant te Amilerdam Uit Ondewaler ichrgft men ont dd 26 November Op ds eertta naltvergadering gitteren alhier go houden trad ali spreker op de heer Dr H P van Frug met eene voordracht over M Joel ra de vruoit ür fj miuutiei Bydragen werden bovendien geleverd door de heercn J Boer Jtn eo F J Bahmt terwyl de damet K Straatman en A G Kiewiel de Jonge benevens de heer U Verhoef door hunne mniikale bgdragen het genot van den avond teer verhoogden In de volgende nntavergadaring lal alt spreker optreden de heer H Bippe uit Botterdam Mm verneemt dat van Regeeriugswege een gewg igd voorstel van verandering in art 76 der Grondwet betreffende de laak van het kiesrecht en tegelgkerigd en in samenhang daarmede een gewqiigd wetaontwerp handende tdditioneeie artikelen met bepalingen omtrent kieirechl nagenoeg gereed ign om de volgende week aan de StAten Generaal ta worden aangeboden Tevena verneemt men dat de nadere voorelellen niet berusten op grondslagen die de iD oeriog van het algemeen ttemreobt mogelgk maken hoedanige regeling door de Begeeiiog met ernti wordt ontraden In ague Memorie van antwoord op het Voorloopig Verslag over ign boofdituk der Staatsbegrooling verklaart de Minister van waterstaat dat de Kegeering geensiint knnttmatige opbeuring van den landbouw beoogt maar van de benoemde landbouwcommittie onmitbare inliohting verlangt Die commissie aal niet bigvend tgn Ben hertiening der onteigeningswet ii opgemaakt maar moet aangehouden worden met het oog op de grondwelshertiening Ereneens op denulfden grond eene reorganisatie van het hoofd van den waterstaat Uit den Haag wordt gemeld Der Maatiobappg tot exploitatie van gabanen in Nederland ontbreekt hel uiel aan voortvarendheid getuige den spoed waarmede tot de sanbealediug der inriohling van eene baan nabg t Qra enhage werd overgegaan en de pogingen door die Maaischappg aangewend om tioh de deelneming te vertekeren van bekende sohaatasnigdera aan de verschillende wadttryden die vanwege de Uaaltcbappg rollen wor den ilgeaohreven Van de vermaarde hardrgders Pieler Brninsma Beuedictns Kingma Wijbe de Vries en Binke van der Zee ontving bet bestuur der Maaischappg reeds toeteggiog dat tg op de eerste ni noodiging ter kampplaats nilien verschijnen Axel Panisen die op het oogenblik ongesteld it en dns nog geen plannen voor ign wintertonrnee kan maken en die bovendien reedt vertchiltende ferbintenieten in Amerika heeft aangegaan heelt lich verontachnldigd Ook de beerec Hagen Wemer en Qnillfelt tullen door hel betinnr worden nitgenoodigd lioh op de banen der Ifaataohsppg te eten Hel beatnur der Botl Sohonwbttrgvereeniging maakt thans bekend dal drie stadgenoolen zich bereid hebben verklaard elk 25 000 a 4 pCt te verachaffen onder eerale hypothecair verband Voor de overbigteode 160 000 tracht het Ihana onder gelgke rechten en waarborgen mede een eerale hypothecaire geldleening te aiaittn in stukken van 1000 aan toonder Dese leeniog wordt aangegaan voor den tijd van 10 jaren ingaande 2 Jan 1887 tonder aflossing De Heer P C Hnijser betoogt in hel jongste nummer van De Ituluela MM de noodiakelgkheid om de Nederlandsche beiiltingen in Indie goedkooper te betlaren De administratie dür ia Ie kostbaar geworden voor de draagkracht der onderdanen die sterk afgenomen it door de daling van de pryten der itapelprodacten door tiekte snder meatehea an vee door tieklen In hel gewat Cholera berri berri oorlog veepett koffiebladtiekte terebtiekte easao tiekte hebben de veerkracht van Indië vernietigd De handel kwgnt of ttaat stil de uitvoer v het voornaamite product ia in Bngelsohe haodcu NedMandaohe ooderdaaeo trekken naar Ëogeltche kolooiêa om daar han geluk Ie beproeven tg préféreeren EngeUch Noord Borneo boven Nederlandaoh Zoid Borneo Hel it bedroevend om te tien hoe tuur de een den ander het leren maakt in plaatt van alt broeden elkander te ilennen en Ie gemoet te komen Een eertte tiap tot betniniging tonde tgn dat ieder gewett in ladie tgne eigene hnithonding betture en bekoitige Een tweede dat t tg bg cnlturet t tg bji openUre werken geen werk worde uitgevoerd tonder voldoende betaling Een man die gedwongen wordt voor niets Ie werken leert het werken veraftohaweo Gedwongen werkt hg ongaarne en draagt derhalve niett bg tol errgking van den Staat Het Ned lnd leger behoort veralerkt te warden niet tooieer qnanlitalief ala fualilatief betere behandeling betere voeding helere kleeding en minder jenever oi arak Één degelgk tierk getond en geoefend soldaat trotaob op tgn eigenwaarde als menaoh is meer waard en kost minder dan drie verloopen en tertopen sujetten Maar juist dal gefoel van eigenwaarde als mentoh en militair ontbreekt Men geve hierrau niet de schuld aan den minderen militair de menaoh is het product der omstandigheden waaronder hg leeft De marine is verrot ichrgft men uit Indie De OudBaad van Indiè de heer Nederbnrgh acht voor lodib noodig eene marine van tairgke kleine doch snelvarende aioomschepen Is tnik een marine niet te scheppen met beirtkkelgk weinig middelenP Men klaagt over gebrek aan werk op de Nederlandsche werven Welnu geef daar werk Zoo Nederland met Indie blgft doorsukkelen tooals tot heden dan ia een irenrig ontwaken uil den dommel Ie vreeien De oude deken is rergaan hel oplappen helpt niet meer wie tal de nieuwe weven Woensdag had te Leiden de vergadering plaats van de Ned Vereeniging lot bevordering van Zondagsrust De voortilter opaode de vergadering verwelkomde de aanwezigen en bestreed de door een der bladen geuite meening dat de Vereeniging geen recht van beataan ton hebben De seoretaria bracht daarop verslag uil waaruit bleek dat hel aantal leden en correspondenten ongeveer stationair bleef maar dat t aantal afdeelingen met twee vermeerderde Groningen en Middelburg Het hoofdbestuur bleef dit jaar onvoltallig Slechts éen plaats werd beiet namelgk door den beer H Megboom De heeren prof mr J De Louter en D Ooigaard voor de andere vaoaturen gekoten weten de benoeming af Voor de uitbreiding van het ledental eu de finaioien der Vereeniging ia een aftonderlgke commissie ia het leven geroepen ouder den naam van permanente eommittie Het hoofdbetluur heeft een onderzoek ingetteld naar den loeatand van koop en verkoop op Zondag Op de circulaire met vraagpunten door het hoofdbettnur uitgevaardigd kwamen ook antwoorden vao afdeelingen en correapondenten in echter too laat dat het hoofdbetluur nog niet lot de uitgaven VM een vlngtchrift over deie taak kon overgaan Tot hoofd beat uu rdert weiden vervol gent gekotao de heeren P C De Bat Ie s GravenhIge mr N G Piertoa te Amsterdam dr J 0 Bnrkena Ie Botterdam en prof M A Gootten te Leiden Er is mitachien geen tak van indutlrie dia door de Zondagtwet van den Min Du Tour t6o twaar ion worden getroffen alt de diamant indnatrie te Amtterdam Op dit oogenblik tgn aldaar 60 i 70 tloomdiamanttlgpergen in werking met 6 7000 tigpert die hun molens voor 12 achtereenvolgende uren daagt huren De tlg pen hebben weder hun verstellers die bg den arbeid de b hnlpiame hand bieden Dan rtkene men nog de klavers en anyden ds honderden meisjei die ids rooajettlg pttert in haar leventonderhond voortien on zich een denkbeeld te kunnen vormen van de uitbreiding deter indnstrie Hoewel nu in de laatste jaren ook GhritlMwn bet diamaniwerkenvak tgn gaan beoefenen heeft men hier toch in de eersie plaats rekening te honden met de Israëlieten die ca Vs geheele aantal der werklieden uitmaken Vandaar din ook dal een betwaartehrift op dete overwegingen gegrond aan de Tweede Kamer ia gezonden door beatnnrdecen der Venaaiging rHandwerkeraVrtendenkriBg te Amsterdam Uit Middelburg wordt gemeld De heer P P J van Bbee wonende te St Maartentdgk doch tedert gemimen tgd alhier vertoevende werd namena het gemeentebeatunr aangemaand om int diaf van tgn verhnisbiljet Hieraan werd niet voldaan Daarop volgde eene gerechtelgke vervolging Het kantongerecht alhier veroordeelde den heer v B tot eeae geldboete vau 10 en in de kosten De srrond rechlbank bevestigde in hooger beroep dat vouaia Ds heer V Bhee achtte tich met dis uitapradi beiwaard en wentohte de taak door het hoogate rechtscollege uitgemaakt Ie tien De advocaat mr M J de Witt Hamer alhier diende in eene memorie bg den Hoogen Baad de cassatie middelen in Hel openbaar ministerie eisohte een verwerping van het beroep doch de Hooge Baad heeft Maandag het vonnis vernietigd en den beer V Bhee van alle reohtsvervolgiog ontslagen Volgens die rechtspraak heeft men dut wanneer men buiten tgne woonplaatt Igdelgk verbigf hond geen verhniibiljet in te teaden Zooalt wg vroeger mededeelden it door het betinnr der vereeniging Penaioenverbond ook dit jaar kort na de opening van de gewone tilting der Staten Generaal aan de beide Kamen een adres ingediend ter verkrijging van wijtiging der penaioenwet roor bnrgerlgke rgks ambtenaren Op dit adres is onlangs door de commisiie voor de vertoektcbriften in de Tweede Kamer venlag uitgebracht Dit venlag atrekt tot nederlegging ter griffie voor de leden doch de daaraan voorafgaande motieven geven aan dal rapport waarmee de Kamer tioh vereenigd heeft eene beteekenis welke den minister van financiën teker wel niet tal ontgaan het rapport tegt loch aan hel slot fUws commissie overtuigd dat het onderwerp ia dit adres behandeld door de Kamer van hoog gewicht wordt geacht en reeda lang genoeg op afdoening wacht lou zioh teker gedrongen geacht hebben voor te stellen dit adret aan den minitier van financiën Ie venenden met venoek om inlichtingen ware hel niet dat de Minister in tgne Memorie vaa Beantwoording op het Voorloopig Verslag betrekkelgk hoofdslak VII B der Staatsbegrooting dienstjaar 1887 had medegedeeld dal hel in het adret behandelde onderwerp in bewerking it In dien stand van zaken meent uwe commissie terwgl tg het vertrouwen uitspreekt dat door den minister van financiën met al den apoed dien hel belang der taak eisoht tal warden gehandeld te moeten voorstellen hetwelk tg de eer heeft te doen het adret Ier griffie neder te leggen ter inzage voor de leden