Goudsche Courant, zondag 28 november 1886

m EAUFM2EN HOFLE VEBANCIEK8 hebben de eer te berichten dat hunne ETALAGE voor het ST UICOLAASFEEST in gereedheid is en bevelen zich beleeidelgk aan tot het leveren van GOED GEVULDE Boterletters NIEUW ONTVANGEN met Karner Vuurwerk NIEUW SFEELOOEO De ondergeteekende bericht de ONTVANGST eener nieuwe collectie zeer geschikt voor St ITicolaas CadeaiLZ NeJ L DE JO G Lange Tiendeweg D 30 met 6 ASIA S te Koop Adres onder No UI8 aan het Bureau dezer Courant De VILT enHOEDENPABRIEKte raW Chanssée de Mons koopt tegen de hoogste prgzen HAZEN en KONIJNENH UIDEN bg toezending van minst ns honderd HUIDEN Nt dit TOlom kia oen T iwaoht D dat ipoedig c o Ml trp tot vgiigiDg ran de Bargerlyke Pen ioenwet bq de Kamer tal inkomen Het ia miiackien niet OTerbodig de hoop uit te aprekeo dat de Mioiiler iiok by het Taitatellen der boofdbegioaelcn niet nitaluitend ui laten leiden door het belang der ohatkiat hetirelk bq de door de oommisaie bedoelde aankondiging ran het ontwerp in de memorie ran beantwoording nog al op den roorgrood trradt maar ook rekening tal hosden met de billyke belangen der ambtenaren tooals dit geschiedt ia in oabnrige rykeo Bnitenlandsch Overzicht De Oaitiohe Rijktdag ia geopend met een troonrede grootendeela aan biuneDlandiohe aangelegenheden gewyd doch waarin took een tinsncde roorkwam orer den algemeenen poliiieken toeatand Hieiin werd medegedeeld dat hel dtie keiierarerbond nog bettaat en Dullaohland ateeda voortgaat te aireren naar het behoud ran den Europeeiohen vrede Dete mededeeliog maakt overal een goeden indruk want men beaohonwt print BItmarck overal ala den heohtaten aleun des vredea In verband hiermede verdient een bericht de aandacht dat te Weeoen de ronde doet namelijk dal Rutland bereid ia de oplotaing der Bulgaartche S naealie aan prine Biamarok alt toheidtreohter op te ragen Wat Duitschlanda bionenlandiohe aangelegenheden betreft trekt in de troonrede waarmede de Rqktdag werd geopend naatt de legerwet vooral de aandaoht dat de regeering voorloopig geen vooralellen tal doen tol nilbreidiog van het tteUel der indirecte belaatingen De regeering wenicht te waohleo totdat ook het volk bq de ttembat toont de noodukelykheid hiervan te erkennen Velen tien in dete tinsnade de aankondiging eener ontbinding van den Rykidag welke tolgena Eugeo Ricbter a bewering in de Freiiinnige Zeitang reeda laag een uitgemaakte zaak ia Da heer Rouvier voorzitter der Franache begrootingicommiiaie heeft den heer De Freyoinet lot apreken gedwongen Regeering en oommitaie zeide Bouvier hebben een vergelqk gealoten op grond daarvan alelt de oommiaiie betuinigingen voor lot herttel van het financieel evenwicht maar de regeering verzet zich lelkeoa hierlegeo Wanneer werkelgk bezuinigingen onmogelijk tijn dan moet niet één minitter hiervoor verantwoordelijk worden gesteld Het hoofd van het minitterie apreke dus en deele mede hoe het eigenlijk met de taak ttaal De heer De Freyoinet beantwoordde dete uildaging mei tjjne gewone diplomatieke handigheid Onder het nilbundig gelach der vergadering zeide hg den heer Bouvier dank Voor tgne onderaienning en verklaarde dat de regeering nog niet orerluigd was dat de meerderheid der repnblikeinsehe partg tot haar val had besloten Over aangelegenheden van ondeigeaohikt belang moge verschil bestaan doch daarom kan men niet het weigeren van een poai op de begrooliog ala een vgandelykheid jegena het ministerie besohonwen Dit ia allhana de opvatting der regeering Ia het echter het doel der meerderheid in de Kamer om der regeeriog stelselmatig nederlagen te bezorgen welnu dan loone tij dit dnidelgk door een molie van afkeuring aan te nemen Deta woorden van den minitier verwekten groote beweging in de Kamer die tich wel tal wachten den heer De Freyoinet tot aftreding te dwingen De heer Sadi Carnot beleeft echter geen aangename dagen want ondanks tijn verzet wordt bgua elke door de commissie voorgestelde bezuiniging door de Kamer goedgekeurd Wie onder de tegenatandera van Hom Rule gemeend heeft dat op den dag van Gladalone a neerlaag aan de alembut de moeilijkheden betreffende Ierland nit den weg waren geruimd moet tich deerlijk teleurgesteld tien De toestand in Ierland ia van dien aard dat de winter wellicht niet zonder bloedvergieten tal voorbg gaan Wat het iniDliterie ter voorkoming van grooter rampen zal doen P Wie ia in ttaal dete vraag te beantwoorden P Het eenige middel om de ateeda aangroeiende ontevredenheid otder de Ieren tol staan te brengen zoolang de regeering nog geen vaat plan beeft ware voorzeker om de aleohte landlorda te dwingen hun landrente te verlagen tooals de goede landbeeren vrgwillig doen Maar welke wijsheid ia ie verwaohien van hen die ateeda hoorende doof en tiende blind bleven voor het aankomende gevaar P Alaof hel mianoegen nog niet groot genoeg ware onder de Ieren tal de regeering telf hieraan nieuw voedael geren door de terugroeping ran air Robert Hamilton onder secretaria van Ierland want ofschoon air Hamilton geen Ier maar een Schot is heeft hg gedurende de vier en halve jaar welke hg ign poll bekleedde tich de algemeene achting ja tcifa de genegenheid der Ieren door ign onparigdigheid weten te verwerven Sir Robert Hamillons terugtoeping ia een nienwe slag iu het aangelicht der nationale Ieren bet tal tevens een nieuw wapen ign in de handen der Home Bnlers Schandelgk eii onvergeeflijk noemde de Pali Mall Gatelle het ToomeiaeB om den gvetigen en popolairen oader aeoretarii te onttlaan Reedt onmiddellgk nadat de toriea opnieuw aan het bewind waren gekomen be proefden enkele leden der lory parly wier politiek ten opzichte van Ierland éen voortdurende fout aederi eeuwen ia geweeal air Hamilton van aJB belrekking te omzeilen Lord Salisbury weeratoH maar de aanhouder overwint de tory iulrigea hebben eindeIgk in het kabinet gezegevierd tot groote vreugde van den 2yMe Volgeoa dit blad moet air Roberi Hamilton gaan omdat zgn onrergeeflgke zwakheid ook op de verdere autoriteiten in Ierland aanatekeIgk werkt Hebben dan de voorstanders van de kraobt en het geweld nog niet voldoende lessen uit de ervaring geput P Moet de naaste toekomst hen opnieuw leeren wal Engeland te hopen heeft van een Ierland geregeerd door het twaard En lol dii uiterste willen de vijanden van Ierland de regeering van lord Salisbuiy drgven De oomaolt der pachlera om de te hooge landrente op Ie brengen it in bel oog van hel geldblad nieta Jan onwil De Tüui titt over het hoofd dat de lertche pachlera op dit oogeublik geen oorlog tegen het opbrengen van alle rente voeren neen alleen tegen en onmogelyk hooge rente een pacht door de betere landlords lelf onrechtvaardig genoemd Wat tal het einde van deten strgd tijn indien niet het goarernement den lersohen pachter beschermt tegen de willekeur en de hebzucht van tijn landheeip Moet ten slotle hel Brilscbe volk niet als ééa man tich In deten atrgd om het reoht aan de tgde der ttilgetogen lersche ptiohirrt scharen P KElMMIStiEfIXG INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEfiOORZAKEN BÜBGEMEESTER en WETHOaDEBS van Gouda Oetien art 8 der Wet tan den ia lani 1876 StaaUtlad no 95 Doen te weten Dat i j vergunning hebben verleend aan C Bonraans te Gouda en tgne rechtverkrijgenden tot het nilbreiden plaalaing van eenen tweeden atoomketel tijner bleekerij gelegen aan het Jaagpad geleekend Q no 53 kadaater aeolie A no 2230 GOUDA den 27 November 1888 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Storetaria BROUWER CORRESPONDENTIE De oiUprakcD rio ImI Kaatoegerecht wordea ia oos volgeod Wommer opgcpomea Da HlDAcria uurKerlijke Stand GEBOREN 26 Nor Maria Aaat JobtsDi aaden F F DoDiiU BD M G G Ronmer Chriitiun Ceorge Frederik ouders O Sloot en C B Toljneabarg Corntlis Heodrilr ooden 0 Bronwer en HogeodoorD 26 Lambertoi Jobannefl lerirdop oaileri T Stnver eo C fi tsd Wijk OVERLEDEN 2S Nof J Gibboo hotivr iin J C n C in der hlcga 41 j 26 8 laa Bolhgii HoitKmt 6 j ONDERTROUWD tl P Scholten 22 j en A Groeocfrld 20 j GETROUWD 2S Nor J T A Piaaeaber gea A H O Gabnj ADVERTENTIÊN Ondertroawd BERNARD PIERBB SCHOLTEN EN ALIDA VA QKOENEVELD gX I 26 Novetuber 1886 Heden overleed nn een kortstondig Igden onze eenigste lieveling SIJMCO in den aanralligen leeftgd van zes jaar M J VAN BOLHUIS H0IT8EMA A J VAN BOLHUIS H0IT8EMAGouda 26 November 1886 Lucas Volstrekt eenige kenniigeving Met deze brengen wg onzen bartelgken dank voor de vele bewgzen van betaDgstelliue en deelneming op 15 November ter gelegenlieid onzer VIJFTIG JARIGE ECHTVEREENIGING ondervonden ook namens Kinderen Behuwden Kleinkinderen J 0 VAK SCHAIK J VAN SCHAIKGouda 27 Nov 1886 v o Po i Voor de menigvaldige blgken van belangstelling ons op den 20 ten dezer betoond betuigen irg namens onze Kinderen onzen hartelgken dank J H W NABEB A NABERL us Bloemendaal bg Gouda 27 JS ot 1886 Onzen hartelgkenj dank voor de vele blgken van belangstelling in ons dubbel huiaselgk Feest Familie GABRIJ L PANNENBERGGouda 27 Nov 1886 en Echtgenoote ff aarschuwin Volgens grove lengen van C van der KLEIJN namens C HOOGENBOOM ala zoude ik reeds geheel uit de zaak zgn van den Heer F MIDDELBEEK verzoek ik alle Boeren van dat bewuste klerkje geen nota te willen nemen Gouda W DEN HERTOG Wê De verkooping te bonden ten overstaan van Me L MOLENAAR Notaris te Waddinxveen op MAANDAG 29 NOVEMBER 1886 te öourfa van het ff t7 ï gemerkt H 158 aan de Turfmarkt aldaar toebehoorende aan den Heer BA8TIAAN MÜLLAART is VOORLOOPIG UITGESTELD in Saksische KANARIE VOGELS maakt bekend dat hg gearriveerd is tot Dinsdagmorgen bö W A BLIZEWSKI Spoorstraat THEéEN van M RAVENSWAAYenZn GORINCHBM Verduurzaamde Levensmiddelen van W HOOGENSTRAATENftComp iritfcfl en Patés de Foies Gros van L HENRU zgn verkrijgbaar bg M V D BURG en Zn Markt OPENBARE AAHBESTETM BURGEMEESTER en WETHOODEBSvan Gouda zgn voornemens op DONDERDAG den 16o DECEMBER 1886 des namiddags teu een ure in hel Raadhais aldaar bg inachrnving AAN TE BESTEDEN a de levering van de ten dienste der Gemeente gedureode het aar 1887 benoodigde materialen als Perceel 1 Boutwaren Eikenhout Amerikaansch Oreenenhout Oreenenhout Dennenhout Oeelen Rondhout 2 Ijzerwerk 3 SpUkers en lichte Uaer waren f 4 Lood Zink en Soldeer II 6 Verfwaren en Olas 0 e Teer 7 Kalk 8 Grind 9 Zand b 1000 M fljne Puin in twee Ferceelen o 50 000 Ben Ahin Keien 14 X16 oM d 100 000 blauwe IX elstraatklinken e 30 000 UselmetselplaTU f 85 000 Vechtsohe Straatklinken Vechtsohe vorm g 25 000 Veohtsche Straatklinken Waalvorm h 440 strekk Meter Trottoirband en i bet onderhoud der straten gedurende 1887 De monsters der perceelen Noa 8 9 en van b c d e f en g zgn aan de Stadstimmerwerf te bezichtigen De bestekken en voorwaarden liggen dageIgks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter Secretarie der Gemeente en aan de Stadstimmerwerf ter inzage Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteArchitect De insehrgvingg billetten op zegel geschreven door den aannemer en de t ide borgen geteekend en beboorlgk gesloten moeten den 15 December 1886 uiterlgk des namiddags ten ö ore op gezegde Secretarie ingeleverd ign De Notaris H GROENEN DAAL te Gouda biedt aan namens zgne principalen diverse EAPITALEU als 1 Hypotheek op LANDBJilJEN en HUIZEN M 7 d BURG Zn Con ueure Cuirinieri berichten dat de 8 I ICOLAASÉtalagre gereed ii rairn voonien van Cbocolaad en Suikerwerken fijne soorten Borstplaat en kleine plaatjes met verschillende smaken als MARASQÜIN PUNCH CITROEN PERSIK FHAMB018 VANILLE KOFFIE CHO COLAT enz ONIVANOBN een groote 80RTEBRING PARAPLÜIES voor KINDFiBEN van af 72 Cent contante betaling 5 pCt korting bg M MOL Korte Tiendeweg De ondergeteekeode maakt bg deze zgn geachte Cliënten en Stadgenooten bekend dat zgn ETALAGE van af heden in orde is en weder ruim voorzien van allerhande Artikelen alsook UASTJBN van verschillende smaken zooals Citroen Roeé Saffraan Vanielje eoz enz Tevens ook eiken dag versche goed gevulde Boterletters BankeUetters en St NIC0LAA8 hopende weder als vorige jaren met een roim bezoek vereerd te worden L VAN WAMKOM JACHTGEWEEB TE KOOP zoogoed als nieuw tweeloops ACHTEBLADER Kaliber 16 Te zien HÜÜTMAN80RACHT 253a Si IVicolaasfeest Ruim gesorteerd in m ZILVER mmm m HORlOGIfii Een fraaie kenze gemonteerd KRISTAL WEIIK enz enz een en ander zeer geschikt voor 8t NJCOLAAS CADEAUX J VAN DE PAVOORDT Dubbele Buurt NB Beparatiën worden ten spoedigste bewerkstelUffd Parapluies Saan ella G loxla Halfzgden en Zgden PARAPLUIES Ruime sorteering en bekende lage prgzen GLORIAS van 2 75 af 8CHE K en Zn Let op NAAM en WOONPLAATS G PUIJK Turfmarkt Nog voorradig zeer soliede WINTERJASSEN van af ƒ 13 en 14 en hooger Parapluies A 7an OS Az Kleiweg E 73a St sriCOX S Een schoone èoUectie Kristal Glas ITiouw Zilver Houtwerk CUIVRE POLL LAKWERK Luxe en Huishoudelijke Arükelen Allen zeer geechikt voor St NIC0LAA8 CADEAÜX Gouda J J VAX BËHiMEL Markt A 67 J WELTER Specialiteit in Corsetten en Ondergoed Gezondheids Corsetten ZIEGLER S Gepatenteerde Horlogeveer Corsetten H W M STEEVEIVS BANKETBAKKER HOOGSTRAAT Beveelt zich voor bet aanstaande St NICOLA ASPEEST w der beleefd aan tot het leveren van Suiker eo Cbocolaad Artikelen Cartonages Borstplaten in alle soorten Best St NICOLAAS en goed gevulde BOTER en BA KETLETTERS Hoogstr A 124 J BREUK EL H f Kinder en Vronwen Kousen Jongensmutsen Kapers Barrets Zwarte gehaakte Doeken Tricot Handschoenen Corsetten Wollen Breigarens enz enz ens Voorradig eene mooie keuze in onderstaande Artikelen van soliede kwaliteiten tegen sterk concarreerende prgzen Wintermantels Kindermantels Regen mantels Jongenspakjea en Jasjes Winterrokken Wollen Borstrokken eu OnderlgQeii Heeren Trieot Goederen Alsmede vele nieuwe Artikelen voor het St NICOLAASFEEST Ziet de Etalagfe GOUWE C 249 GOUWE C 5 Openbare Verkooping VAN een WOONHUIS waario BROODBAKKËRIJ te OUDEWATER op DINSDAG 14 DECEMBER 1886 s namiddags 5 Ure in het Hotel Doelin aldaar De Notaris MüNTlJN gevestigd te Gouda zal op voorschreven tgd en plaats in t openbaar VERKOOPEN Een hecht sterk en weldoortimmerd WOONHUIS waarin goed beklante Broodbakkertj binnen Oudeioater aan de Peperstraat No 376 te aanvaarden 2 Februari 1887 Breeder bg billetten en informatien te bekomen bg den Notaris en bg den eigenaar W VAN KOOTEN te Oudewater ipiaqj lioqoupuniJOpJM UI aq SlMn N3pa Ji J 1 psjfijs SJajBMJapuo 1UI I woavvAi Louis P WELTER Coiffeur WESTHAVEN B 193 Eenig Depot van het bggenaamd Louis P WELTERS bloeMengeesx