Goudsche Courant, woensdag 1 december 1886

1886 Confiseur van wijlen Z K H Prins HENDRIK der Nederlanden Beveelt zich beleefd aan voor de levering van SPRITSLETTERS Verschillende GEBAKKEIV Borstplaten en verschillende Chocolade w erken er N 3476 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken Zwart BONT Groote KRAGEN van 3 af MOFFEN in bruin en zwart in alle pryzen SCHENK en Zn U v d BiirgenZn Banketbakkers en Kok Heden versch voorhanden Diverse Oebalfjea Boterlettersl goed gevuld Soceawlialleo Boterspnlsen Appelbollen Letterbanket GALANTINE DE mn Troffel i Avonds warme Saucyzenbroodjes ao Vlecich Croqoetleo mm im oostsaten r s VRIJ ENTREE VOOKHANDEN eene prachtige Collectie Galanteriên Parfumeriën Byouterien Amerikaansche Schiet Knikker en Kegelspelen alsmede eene zeer groote verscheidenheid 30 CEILTTS A I3TI EIdB3ïT aitmuutend geschikt voor het St NIÜÜLAASFËËST J VAN HEEK GOUDSCHE BAZAR Oosthaven 37 De St Nicolaas Etalage is van af MAANDAG bij ondergeteekende gereed Ruime Sorteering teeringvan diverse Artikelen voor het aanstaand Feest voorhanden Aanbevelend De ondergeteekende bericht de OlTTTT AJiTa ST van een groote sorteering WERKDOOZEN HANOSCHOENENDOOZBN enz Drachtig bewerkt met Bloemen bgzonder geschikt voor St ITicolaas Cadeauz alsmede EINMSFEELBOEDEm 8UEPRISB8 T00VEBLANTAABN8 en Ook een groote voorraad Tsn 3Ö CJSNT8 ABTIKELBN Z VAN DE KASTEELEN Tiendeweg Qouda voorheen RAAIJMAAKERS Haven 17 Gouda Zuivere BORDEAUX WIJNEIV bij SLOTEMARER Co St NicolaaS Etalage Linnen Ghederen Jadtvesten Dassen Foulards en Handschoenen De Etalage is van af ZONDAG 28 NOVEMBER gereed bij CÜISINIKR PATISSIEB OOSTHAVEN B 36 Van af heden voorhanden Garnalen Zwezerik m Vleesch Pasleiye en Croquetten 8attcij mbrooóje8 Saur eiaaons en Domino C vAii VLIET CONFISEUR Markt 154 Toor het a s St NIC0LAASFEË8T voorhanden en geëxposeerd een groote en fraaie sorteering KUTDEH SPEELGOEDEIIEU iB7t7 B nkZvrachteD Letters en STRIKKEN Marcepein Gevulde en Vruchten Harten Potntne de Terre Franfaia Pain d Ue Crème bollen Tompoucea enz Borstplaat ook gevuld met Crème in verschillende soorten waarbri vooral nitmnnten de fraaie en in alle grootte te verkregen POPPEN van af 20 et tot ƒ 15 BOUWDOZEN in hout en steen LEGKAARTEN FRöBELDOZEN KUBIEKDOZEN GUMMIPOPJES en Figuren enz enz Verder ALBUMS SIGAHENP IJ PEN in barnateen en meerschuim van af 10 ctlot ƒ 12 Cuivre Poli Artikelen Porcelein l 30p fl 1 30 1 20 1 1 Troebele CitroenKristalheldere Siroop Arak en verder alles wat tot het Vak behoort J H C HUINCK F Hz Hoogstraat GOUDA oit de BLIKKEN TBOMMBL van A TAi TUIJLL Ameterdam Het is een zeer venachtend en losmakend middel tegen Hoest en aandoening der Slgmvliesen per doos 40 ets Dit merk alleen te Gowda verkr gbaar bg J J van der SANDK Buketbakker Markt Groote Sorteering derl IEL VrSTE FAHTASIE EOESELAAfiS SCHEI K en Zn Saelpersdrok van A Buhkiun te Gouda BINNENLAND GOUDA SO NoireiDber IS88 Bjj de II Vrqdaft gthouden unbeatediDg door ie Direeile der Hnloe te Amilerdsin ie miotic intebrqfcf voor voren deleo de heer L PrOM Hoogendqk te WiddiBi eeo voor ƒ S404 Ï5 Tol leden vtn de Kamer vin koophsod l en f farieken te SehoODhotea sgn herkouo de baerea O Grenp C B vu Buren J J Driesen en Heru van Oeider De heer M A A de Book onderiryiar t Barwoolairaarder ia benoemd aan de openbare aeholen te Botierdam Ta Segenkoop ia Zondag een peraoon die een bgl ie de hand had gevallen oaarbg hy xioh door den bijl aan het hoofd erg venrood heeft loodst men bednoht voor qn leven ia Statan Genental Twudb Kami Zitting van Maandag 29 Nov In dete altiiog ia de feresnlging der gemeeoten Cbaoh en Rimbarg aarover Vrijdag j t de atsmmen staakten met 40 tegan 28 Hemmen aangenomen Daarna ving ds behandeling der StaaUbegrooting voor 1887 aan Alleen de heer Van Baar hield Igemeene beaehouviageo vaana Hoofdstak I hnia dea JConingt londer dfaoattie met algemeene stemmen en Hoofditok II Hooge eollegién met 8 stemmen tegen werden aangenomen Heden toortsettiog ▼ nn de iitt 4ir KamsT n gbHmtn legt het Vaderland ia fijn avenieht De ICamet ging om 8 nreo eiteen na de door den heer Smeenge bestreden vemsiging van tvee Limbarftaehe gemeenten en twee hoofdatukken der Slaalibegrootiog te hebben aangenomen Het geheel eenige veraohijiuel heeft tich namelijk voorgedaan dat oter de Staatabegrootiug geen algemeene bctchovwingen tijn geleverd Altbsna het praatje van den heer Van Baar die verklaarde geen opgewektheid te gevoelen etn nitgewerkte en afgeronde politieke rede te honden verbeeldt de goede man lioh dat hy dat andera doet en dat door de Begeering geen antwoord waardig werd gekeurd kan builen aanmerking blijven Wat beteekent dit algemeene atiltwijgen t Zien wjj wel dan heertoht vrij algemeen hetgavoelen dat er voor t oogenblik voor het politiek lebal geen plaata ia na de Regeering tooveel van haar afbangt de Orondwetthereiening in ataat van ijten beeft gebracht en telve in de troonrede aan baar hegrootingen het karakter van oredietwetten heeft egeien IntaHohen of dete beteekenii aan het stilxwijgen moet warden geheeht kan men sleohia Heo of men hier la doen beeft met een welberaamd plan dan met een venobijntel waarvan het toeval ijn deel heeft blyft verborgen Gat dunki bet ware voegiaam geweeat minder tegenover de legeering die door haar talmen met haar taak het recht op bijtoDdera ooniideratie heeft verbenrd dan tegenover het Und ala de veraohillende partijen net een korte verklaring hun itandpnat hadden iteeugeaet Tbana maken sg den indruk van mat hun bonding verlegen te lijn en niet te weten welke poaitie tegenover de Begeering aan te nemen Dat heeft met tgn kieareohl artikel Die Heemakerk weer gedaan t De gewilligde ontwerpen tot Oroudwetahersiening tijn aan de leden der Tweede Kamer rondgedeeld De telangrijkite verandering geldt het kiearecbl waarop wij later terugkomen De overige voorttellen worden in boofdiaak ge bandhaafd Die omtrent de Troonopvolging hebben eenige verbeteringen van redaotie ondergaan ook Jn overeenstemming met eenige der amendementen an den heer Rooaeboom Ten einde den Wetgever meer vrijheid te geren om in hei beatnur van onbeheerde gemeenten te vooralen ia in Uoofdtluk IV sen nieuwe bepaling opgenomen waarbij de Weigever den Koning kan maehligen ds betorgiag der gemeentelijke aangeISgenheden tijdeiyk aan den burgemeealer of een anderen gedelegeerde op te drsgei De Begeering handhaaft behoadeni enkele ver bsteringen van redactie de door haar gedane vooralallen omirent de adminiatratiave reebtapraak en beairgdt het alclael neergelegd ia de amendementen door dea keer BoClI ala lid der vorige Kamer ingediend In de voorstellen omtrent da regeling van het krijgaweien ia alechta een kleine wgiiging in de redactie gebracht Het door de regerring thans vtorgedragen grondwelaarlikel omtrent hel kieareaht luidt aldna Da leden der Tweede Kamer worden rechtalreeka gekoien door de mannelijke iogetsteneo levena Nederlanden die de door de kieswet te bepalen kenleekenen van geaehiktheid en maataobappel jkeo welitand betilten en den door die wet te bepalen leeftgd welke niet beneden drie en twintig jaren mag ign hebben bereikt Vin da uitoefening van hst kiesrecht sijn aitgetlolen sij wien dat reoht bg nehlerlijke nitapraak ia ontRgd siJ dia in gevaagenaebap of heehtenia sijs i sü die bij leohterlgke uiis k de bewihikking of het beheer over hnnna goeden habben verloren tij die in het bnigerlijke jaar voorafgaande aan de vaatatelling der kieteralqalen van een inatelling van weidadighod ooderatand hebben genoten en voor ioover de kieewel hetsij seker kediag vandenaanalag in ara of aaecr Rijki direote heiaatingeu hstiij hat besll vaa aaa auar g aii ll igin caa a eai l aaigs aaoalag ala vereiachte van kUsbemegdkrid atell sü die hnn aanalagen in die belaating of belaaiingen niet hebben voldaan Een ontwerp van wet houdende regeling van het nouritambt ia aan de Tweede Kamer der Suten Generaal ingediend Ala een bewga ho uiteenloonaad da gang der bevordering bq de veradiillende wipena van hel leger is moge dienen dat deser dsgen het kruis voor ISjarigen offioiertdienat wordt uitgereikt bg de genie aan twee kapiteini die aederi 4 Maart 1882 due bg ua aedert 5 jaren dien rang bekleeden en bij de infanterie aan 28 cerate loitenanta waarvan de laaiale noemer honderd les en veertig in de ranglijal ataat voor bevordering tot kapitein Wanneer hg eigenigk dien rang verkrijgt lal in het kruia seker wel het ojjfer 25 voor s ja offioieradienal prijken Mag men bij dergelijken toeatand verwonderd lijn en ia hel onbillgk wanneer door de officieren van het hoofdwapen geprutteld wordt Een onser atadgenooten deell ona bel volgende mede Ala leer waanoh nlijk loopt bet geruoht dal de Gaslight en Coke Compan te Londen er ernatig over denkt lelve da Saosbarine auikeralof uil haar koolleer la bereiden Dit produot wordt reeda op de markt te Londen genoteerd de prija loopt van 327 gulden tot 38 galden het kilogram Da prodnolen uil het koolieer kouden niet op ona te verraaaen Is mear daar wq overtuigd lijn dat de sasoharioe hal volgende jaar in het groot lal bereid worden Een toheiknndige veriekerde ona dat de aaocharinc 230 maal meer aoetmakend vermogen beiit dan de rielauikel Hare werking op het mentchelijk organisme it gelgk nul alt een gevolg van de oneindig kleine hoeveelheid die men noodig beeft om spgten en dranken loet Ie maken Zg die aan laikertitkte lijden lullen weldn lofiangen aanheffen ter eere van bet ateenkolengaa en gn teer Volgent de berekeningeu van de Londonache Gat Maataohsppy die reedt uit biar teer veraohillende montten saccharine bereidde ion de fabricage van deie atof driemaal voordeeliger tijn dan de verkoop vin het teer tegen de tegenwoordige lage prijien of de verbranding van bet teer in de fornaiseo Deier dagen it volgena de Zaaiil Cl het too bekende Ctaar Peterthniije te Zaandam nit bande van Z M den Koning overgegaan io die van den Keiier aller Bntaen Een deel van het terrein waar de tenloooatelltng van voedingsmiddelen te Amtterdam tal warden gehouden tal bertchapen warden in een maikiplein eener ondHollandiche tiad omttreekt het midden der 17de eeuw De heer C Sprin er die hier tijne medewerking heeft toegetgd heeft eene tcbeta gemaakt dia nu reedt doet tien dal dit gedeelte der inrichting ai dadelijk een groot aantrekkingapnnt der teotoooiteUing lal worden Binnen eenige dagen wordt dese tcheta voor belangatellenden aan het bureau der tentoonttelling ter betichliging geatehl In de KSl Zeit komt een tchrjjvcn voor uit Singa pore waarin van oniea toeatand op Atjeh en het woeden der berri berri een treurig beeld wordt geichetit In het Mhrgven wordt pweien op ile rooeielijkheden die onte regeeriog in den laaltten tijd ondervond in Indiê en op de vernederingen die is lich na de plundering der Hok Canton moeat getrooaten De Engelaehen te Singapore en vooral te Fenang daa merkt de aehrijver van het atuk op lien met heimelijke vreugde hoe Sumatra tich meer en meer aan den invloed der tegenwoordige beiittera onttrekt en rekenen er op dal de rijpe vrucht binnen korleren of langeren tg d wel van lelf in den tchool tal vallen De miniater van watenltat verdedigt lich in liJD voorloopig varalag tagea het verwgi iM oadir syn beheer de uitgaven touden wolden opgedreven Integendeel er wordt door hem ook de tainigheid betracht Omtrent de landbouweommiaaie tegt hij dan uit de openingarede bleek hoe het denkbeeld om door kunstmatige middelen den landbouw op te beuren der regeering ten eenemale vreemd waa en dat sg niets anders bedoelde dan het inwinnen van door baar onmitbaar geachte inlichtingen niet looieer betrekkelijk den practitchen landbouw alt vooral over punten van algemeen economitchen fiicalea o jnridiiclien aard en voorla over hetgeen niet van gewetteiijken aard maar voor den landbouw in lijn geheel uoodig ia Vermiti bet ondenoek over vertchillende onderwerpen tal loopen tal het groote ledental het mogeIgk maken dat veracheiden onderwerpen gelgktgdig maar door venohillende groepen van leden worden ondertochi wat de afdoening van de taak der oommiitie tal betpoedigen Want de regeering bedoelt allerminst een intielling van btyvenien aard ofechoon lij hel oordeel in hoever een loodanige intielling nuttig ton werken tal willen opachortea tot na kennianeming van het daarover wellicht door de eommitaia uit Ie brengen adviea Nn blijkt due dat hel kon bealuil waarbü dis commissie werd ingesteld niet dnidelqk was geredigeerd Door ds heeren dr Pk S vsn Bonkei prad by de Ned Hervormde gemeente te Leiden en J J Groen ouderling aldaar ii een adree getonden aan de alg synode waarin bij de dreigende aobenring der kerk een laalite poging gewaagd wordt om die nog te voorkomen Zq vertoeken lo dat de ijroode eer de eindbetlitaing over de Amalerdsmiche tncbtiaak wordt genomen een algemeenen boet en bededag niitchrijve en 2o dat van de e node telve voor de nilerate deciiie oog een poging lot behoud der kerkéeoheid moge uitgaan door het benoemen van een kerkelijke commiaaie van drie leden ilie geheel baiten het geding alaan om eieh met de hoofden der kerkelgke beweging die tich tot het treffen van een vergelijk niet ongeneigd betoouen in aanraking te Hellen Adreatantcn meenen dat er kana van welilauen it voor een dergelyk pogen en indien ook de uitkomst oognntlig ware on hel pogen