Goudsche Courant, vrijdag 3 december 1886

1886a N 34T7 De St MCOLAAS ETALAGE van W Schalekamp Jr voorheen Raaijmaakers OOSTHAVEIV 17 GOLDA is ruim voorzien van diverse CHOCOLADE en SUIKER WEBRE ¥ Vrijdag 3 December GOUDSCHE COURANT MieuwH en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Alarcepein Harten gpevuld met Fondants en Confituren GOED GEVULDE BEULINGEN BOTERLETTERS EN SPRITSLETTERS raSfMl 1414ÏI M mimmimi o o S T H A V E N No 37 VRIJ ENTREE VOOKHANDEN eene prachtige Collectia Galanteriën Parfumeriën Byouterien Amerikaansche Schiet Knikker en Regelspelen alsmede eene zeer groote Terscheidenheid nitmmitend geschikt voor het St NIC0LAA8FEE3T J VAN HEEK GOUDSCHE Bazar Oosthaven 37 r C A VLIET BeTeelt zich beleefd aan voor dn LEVERING van goed gevolde Boterietters Spritsletters Hiarcepein Harten an7 ÏSJ£ 1 M SS BORSTPLATEN met verschillende geoien CBOCOLAAD SUIKER WERKEN CARTON AGES en SUR PRISES enz enz v uL aflu St Nicolaas Etalage Linnen Goederen Jachtvesten Dassen Foulards en Handschoenen StoomMerlrouwerijen de HAAIT en SLEUTELS JL 3i S T E K ID IM November Brouwsel van uitmuntende kwaliteit Depot A INORTIËR Gouwe C 34 5 H J H KABEL OOSTHAVEN B 36 I agtHiks Veraehe goed ffevulde TE KOOP aangeboden vette VARKENS wicht 120 k 150 KILO Adres P de GRAAF Lange Tiendew I E U W E St NICOLAAS Artikelen Zie de Étalage Sn lper drak van A Bwmckaji te Gond CITM PUM per lit 1 60 per fl 1 30 smoop puucH per lit ƒ 1 80 per fl 1 20 bij Slotemakeh Comp Op 1 DECEMBER e k wordt voor de verzending van Bestelgoederen in Nederland ten haize van den Heer h W STÜTË op de Markt te Gouda een HULPKANTOOR GEOPEND De verzending van Bestelgoederen heeft van dit Kantoor op de gewone wgze plaats moder verhooging van vracht STËËMÖLËC In LOSSING eene LADING Orove RUHR EACEELZOLSN waamit wg tot 7V cl per H L Mud kontaai zonder korting afleveren vrg aan hais bezorgd miU bg 2 oi meer HL gelijk genomen JAiV PRIIVCE O WEGENS CONCURRENTIE en grooten voorraad zallen de 30 Ctê Artikelen van af heden verkocht worden voor Z VAN DE KASTEELEN Parapluies A van os Az Kleiweg E 73i Verloofdeo en Jonggehuwden Wilt g een gBlnkkiK en go l Hni aliik habbeo t Zoo il Iteti din bet Boek f au Dr RUDOLPH TE NAO bcfMtende Onttloierde Q heimen uit de Liefde en den Eoht Geneeskundige bemerkingen Doelmatige Wenken Voonpellingen en emrtige Waareohuwingon Praotiiohe en Nattige Raadgevingen voor Verloofden en Jonggehuwden mat betrekking tot da liohamelyke eo gaeatel ka eiganaeliappm sts da OroDdilixeo vta na gelnkkigen Echt beneiana een HuwelUkB CatechinmM ra een aanbangiel over het OeslaohUleven der Vrouw doof Dr HUDOLPH TEHNAU Pröa 76 oents Dit erk wordt onder EnvelOp argalaverd ao ook goad Tarpakt naar baiteo geioodaa tagan toeiaodiag vao Poatviiwl of gemakihalTs blaawa PoiUegele met erhooging ran lu CVrti foor de fr nkearing by H O KOSTER C JBUj Ma gasijn van Ooedkoope Boeken Leliegraoht 26 Amiterdam N fi Haast o voordat da oirl al ta groot voorraad ii uitgeput BINNENLAND GOVDA S Dceember ISgt BIjkeni ondcmxk gedareada He maand NoTeinbar brhoefde het water uit de waterleiding albier 1 Nomnber 18 milligram perraang kaliena 8 18 6 15 10 0 ii 10 7 Alles berakand per 1000 Cab Gaal Oiitrimmiddag bad ten Raadbnita deser Oemeanta de aanbnleding platli ren bet ten dienate der gemeente in 1887 benoodigde planlioen en boom ewaa Ingeaokreten werd koor P Hooftman Ji Ie üonda voor ƒ 400 j P Lotff Aa Boakoop toor ï8J 60 D Oaldrmocri Boakoop voor 278 8t G J tav Heyoiogen Boakoop SS6 J W van Grooa Boakoop roar 248 VO A Oa erkerk Boakoop voor 247 50 B Droog Boakoop voor l 7 0 co F de Looa ea Zoon Boakoop voor ƒ 186 11 Hrdrn morgen bad tas raadkaiia drser Gemeesla de Varksnug plaata laa Kaa aisk Weiland iasga de Papegoaitteeg laGouda hoogata bieder L da Bawa ta Gouda voor 46 Hat Oraigewaa sa dea Gorjaaverwellaa dyk koogaie bieder K Joakheid la Gouda oor I8 S Hel Graagawaa eau de BaaraUaa koogata bieder Wildeobarg la Saeawyk voor 85 4 Een perceel Wei of Hooilaad laagi dasBaawal onder Beea yk boogala bieder K Hagaala Haeuwyk voor 44 5 Kra gedeelte taa aane Bergplaala op deViaebmarkt te Gouda ia epgekouden Da reditbaak la Rotterdam daad Dinadac uit praak to de taken de vorige weak medegedeeld Zy veroordeelde G N leilmaker wosanda t Oooda wegene diefiUl van rea tobecpalautabrn lot 14 dagen geTangeaiitiraf H K boawroaa wooenda te Ammarttol wegene raltehbeid in een ondefkandaob geaohrift eu bel deabewuit gtbniik maken daarvan tol ses wckea gerangeniieiraf De recbibank apcsk vrij H viateber woaeade te Lekkerkerk dia door dan kaatonrcekter te Scboonhovan ter uke vaa orertrcding aa veroordeeld Il de eeriU plaaU atond tareoht B V werkman wonanda ta Nieawerkerk aas dan Uael Baklaagde had op les 14cB Ooiober jl toen W v H met tyna kar te Gouda waa uitgaalald van dia kar eene oliejae weg eooraan au dia tan aigaa bate verkocht Hel O M ordarda veroordeeling lot 14 dagrn geiangeniaatraf Beaebuldiid van diehtal en miekandeling itond tereeht 1 L M ejouwcr wonende la Sohoonhoian Bakl totde op des 2lea Ooiober van het lehip an gat J U eaa paar klompen hebben weggenomen Dit werd eohter docr bekl ouikend die opgaf tan gel verlof ta hebban bekomen ia era oogenbllk ta gebruiken Wat da raithaiidaliag betrof bekentla bekl op drn l7ao d a v nt J W na eenige oordauwiiaaling eea atomp onder de kin en daarna een duw trgaa de borat la hebben gegeven waardoor desa ineensook Daar volgeni bet oordeel vaa bet O U da iobuld ran bekl aan den ten laste grieg den diefiial nirt raldoande wat geleverd lorderde bet te dier uke tyna ttyapraak dook varoordaaling voor de mithaudtling tot 14 dagao gavanganitalraf Vrydac den 10 dater lal Mr Boerlag on koelen van bet Hoofdbettsnr der Maatiohappy lol Nut vau t Algemeen aene voordraoht honden ia eene publieke byeenkomtt tan het depart Haaitrroht Door Z M il op lyn daartoa gedaan vartaak fngatrokken da bij Kon baaluit van 18 noemd tot lid tan het genoemd college tan regenten mr Y da Kok giiflSer bjj het kautongerroht Ie Sobooohovan De uiltlag der aanbratading tan bet onderhoud tan drn atraatweg tan Gouda op Bodegraten it aldue J F Zwynenburg te Zwammerdtm toor S200 W van de Poll te Zwenmerdam toor SItS P Vermeer te Gouda toor f 2818 C P W Deaaing te Gouda toor 2880 L den Hord ta Delft voor 2S00 C Oroeneeaheg te Reeuwyk voor 1786 i W Bokhoven te Gouda vuor 2772 1 van der Vlagt ta Dordreeht voor 2680 W van Ingtu ta Bodegraten toor 2 75 i D Varkeviaarr te Oteraohie toor 2488 J F da Rooy afe toaen te Oegtlgreit toor 2447 U Jonganbarger te Waddinitaen toor 1880 Pb Vefbrag r te Waddinxtean oer 2848 Ala notabelaa der Hervormia aeaeanta ie Zatenbuiten tijn hrrkoten de hear A Paal Hs C tan dar Will H Tuiaiaad en I taa Leauwaa Hat bratuar dar Libarala Unie itrit tieb voor eenige populaire geaahrifta Hh ta geven oter aoeiala tragen Het eerate sasimar htndalanda oter welteiyka lieparking tan arbsMttrykeid aa arbaidatyd voor kinderen jeujcdiga werklieden en trouwen tan de bend tan Mr A Kardgk ie tenobenen aa oua loagetooden Wg tcaligen er de aaadaoht ousar lesara op Het boaki ia ik 10 eaaia vev kry baar Opairllaa oter vakoada ff t leerliagweten praventiata toonekrifiaa ia hal belaag taa tailighaid en getoodheid ia fabriakea ca erkplaalaea ad tieeerende arbeidtkamcr ea arbeidebureau a raden tot rrrtoening en brtleahtiag tan getohiU ea andere oaderwarpra saliaa voigta Staten Oeneraai Twiai i Kamsb Zitting van Dintdag 30 Notrmbrr By da tiehaodeliog der b a g r ou ting voor builenlaud ohe taken werden een aantal onderwerpen door tenokilleade iprekcra behtudrid De miaiiier arkrode da weniebriykheid tan een nieaw handelaterdrag met Spanje achtte ten opiiebtc der obriitentcrtolginien in Tarkge toortiektiga onikoudiog pliokt wilda in deii meitjeahaodel liebi repretiief handelen en door wyiigiag der binnaslamliahe wetgeting op dit pout een btiit trrkrggen toor eene trachtbare internatiouala rchikking Tuaaokan da haarea Vaa Karkwgk ea Vas der Loalf outatoad mat dau miniatrr ecu try acherpa gedaeblauwiaarliag oter da natatigkeid dar diplomatie la Pargi ia take da anrtasa op da Jatatuikar Da minitlar ontkende de gagrondhaid der Kkrrpe verwgiaa kieroter Hierop ia het alsemeeo debat gaaloien Da rapporteurt oter het hoofdaluk JuUUit tiallen toor hel ketatel tan den troegeraa toeeland waarbg da dauiwaardart da dagttardias drdaa an uil ta trekken eoo tom vaa 16000 toor da kark in de oeitetaagenla te Arnhem Ziiiiug taa Woenedag 1 Dreambar Ia drse tilling il de besrooiing voor baitealaiidHha taken met op 4 aa algemeraa alammaa aauganomau aohter niet dan ras Ictrndig aa doot inoidentrn algewiiaeld debat Hat raaullaal der aangeaoman amrndrmeatea il aldui da lirtuiniging op de koelen taa hetlDapanameat mogrtgk gewonteii door de peniionearing ttn dea troretarii dar ogfen die S800 genooi door dea Miniilrr aantaakel ilcobtt op ƒ 800 daarna op 1400 gaaiald ia lol 2000 opgatoard i dl 2600 toor een twaadeu gawalaskapaacefatarii ta Beriyn ii geiohrapl i da 8600 aoodig om èo nnie Irtaiia èn om eonanllaal te iLontlanlinopel opduurder toet m te riobien lyu mede afgntemd met de bedoeling drn Miaiatar ta aopan dea dienat iadaTurkeoha houfd atad waar al heel waiaig ta doau Mhy l beiohejdcner in ie riahteni hal oouiulaai grneraal te Bangkok ia toor nial langer ilan een helfjur bealandigd Verworpen werd ileohtt hel amendem nt De Voi dat da itrekking had de betoldigiogen der onderga lohikte rangen in de diplomatie binnen de peikea tan hel gemiddelde terug ta brengen Uier toorkwem ilcehii de item dea Voortittcra tiaking Da Minilier had lioh teer iierk tegen dit amend sitgelalen De diioniaie over Hoofdatak IV jnititia ia saaaangevangen Door da Commiitia tan rapporteara over da out werpen der Grondwrtiheniening ii met bet oog op de gewgtigda redaolie tao hel artikel brtrefTeadr hel kieerrshi door de Regeeriog voorxetlragen en hel door deta toorgeitcide tooiloopige kieerrglemenl len data cena nieuwe oterwigiag ia de afdealiagea toorgeiield Kaa by de Twseda Kaasar iagedlnd tooraiel taa dan heer Sohaepman iirakt om bg de Krondweiaberiieuing ook de bepaliagan omtrent bat onderwyt te betrekken De toorataller weoioht art 184 aldue ta doau luidea Het onderwga ii eau veorwcfp van da aankoadende torg der Rageeriog Hel gctea tan oadetwga ia vrg Hat toetiokt tan de oterbeid op brt ondarwgi iu het algemaen de inriebting taa bet oprnliaar onderwee rn toor looter het lager en middelbaar oa deraga betreft de aan dea oaderwgwr te ilellen eiMbea van bekwasmkeid aa tedclgkhaid worden door de wet garagdd Het lager oaderwgi wordt loodanig iageriokl dat voor oudere toogdaa aa teriorgari de gelesenbaid niet oalbrcke o da kiaderea die ondet haaae marti tgn of aao haooe torg tgn toerertroawd in ket genot Ie ttetirn tan toldoaad laaer ooder wga waarbg buaaa godaditaaliga overtuigiagcn niet worden gakraakl De koitea vaa hal lagaf onderwga teratrekl aao kiadaren taa bedeelden of tan ben die ofiehooa niet bedeeld outermogend syn icboalgeld ta belalaa wonlcB naar een bg de wet taei te iiellrn maatHaf aan ledere Hboal door toodaaise kinderen betoeki uit da openbare kaïeen tergoed De Koaing doal taa des alaal der koegere mid dalbare ra Ugera leholen jaarlgki een uitvoerig tar tlag aan de Statcu Gcneraal gaten De trtrkwuuitMé aagt bat velgeada oter de ontworpen Zondagiwet t Onsa otartuigiag ia dal da alaal aiet bevoogd it ieauad wiau ook bel terriehlea tan arbeid taverbieden soolang hy anderen geaa overlaat aandoetof gaan gevaar dort oatataan Hat koudan taarual op Zondag moet otergelaten worden aan irdataeigen etena f deokwgie batoorreohling mag arniet tgn toor dir de taak op karkelgk gcbiadbrengen rfaarmrde beeft da alaat ia desa nieta ta makrn Hel il rcadi betoorreokling dal bel lareamakea rondom da kerkee door de politie wordt Icgangegaau aa dal dit uiel gaeokiedt bg andere lokalaa wa r vergaderingen worden aehuaden en hel Irteu makrn eten hinderiyk ii Wg tnllen nieu rerkor ten tan daa eerbictl dien men toor da kerkeiyka bgeeukomiten kerft m ar het brgiaeel tan raohia grlgkheid blgta gebandhaafd Dr liekclgka om aiat la arg eo doatr iabealJing dat het deu naar t uitatiyke troma too kiodareu of erfcren wanuaet hg op Zondag tiet of hoort werken mag tooral oiei bg den welgeter ileun vinden wil drte aiat aanci aaii ig tga Da kinder of ergrrnii ligt niet in den aauiohoawdM of gekoordea arbeid maar in de siekelgkkeid taa ham dia kaal sioh te ergataa elSerbird toor gemoedibatwa il aca laat BMar altorena wel ie warden diaai da robte madioynroeeiler ilie beiwaren ulie Ie ondertoekm iBeeehonwt men Zondagiruit tan kei maataohap prlgk tooral het meaiahelgk itaadpunt daa il ir irar teel toor Ie letgrn au wonlt tg een naiaurkandif tedeltjk traatituk dii ii hel mbied waartoe ty atfrnlgk brhoort Maar de wngater blgta ar builau daar er beiliit geaa soodanige arnkaid