Goudsche Courant, vrijdag 3 december 1886

Ttn toeaiasden en Terkondin ao in da maalaohappij bctuut aaah taiMMfcflb om date laak ta lagalnn éMT TMt iMct Kcidead Hal mraeii dal MÉt Ml Il laaa i iu ro p a wara onaiodig da ét wtHffii san batoaardto du g Hat tiintiê m dn Dag ia fOor tootar ü elao hal aanifie libarala blad dal htt outaterp aardadigt looral op grond ran da alemnien dia oor tene regelinx lao dil netatig onderwarp opgingen uil arbvidinkringen en eeniga eigmioda TareanigiDgeo Da H trtmmuM laitrt kat bawga dal da poging ran den mioiatar Ua Tonr ook in die kiingan Biel roldoat Da Rrgaarittg heell bij hare nadere rooiateliea omlrenl bel kietrtokl ttoige labellen orergelegd uil de oqfara dar pertooeele belaating cu der grondbelaating Zy gecfl nl op roor elke gemeente det lande koatele peraonen in de paraonnie belaating ofer 1884 85 aren aangealageu hoefden daartan niel tialan in de rermiudering met l S of l S egeBi lage hnurwaarcle en hel getal dergeoeo die orer beide loartrn hun aauilagen nirt len tolle hadden betaald Wat de groudbclaaling betreft geeft ig op koatelen roor len miuate 11 aren aangeelageu Wy rindru ruor drgenee die hun tollen aantlig in bel peraoneel hadden betaald en die ƒ 11 of meer groudbelaaliog haddan Ie roldoeu en de laalaten ftgn etellig roor het mcrreodeel onder de eereien begrepen deu ogfera roor de rolgende gemeenten Peraoneel Oraadb alle aangeal rolle aanal 11 eai Aaalerdaai 8867 1SB6S 8087 Bollcrdim 1 146 511 5001 VHaga 11117 99 0 4840 Ulreebt S45S 41S4 1479 Groningen 5S85 4587 1850 Arukem 4944 3851 1811 Haarlem 4541 8138 1853 Leiden 8857 9816 1496 Uaaalriokl 1518 SUS 608 VBoaek i07A 1956 946 Breda t 1349 1841 655 Niiargen 3091 8657 788 D reckl 3059 1459 1198 Oonda SS75 1491 700 Sohiedam S58 1611 891 Zaandam 179 797 481 Uiddelbarg 88IS 1817 741 Vliaaiugea Uit 1103 167 Anenfoon 1164 9N 160 Leeuwarden S867 S394 649 ZwoUa 3046 1 40 719 Kampen 1755 1166 441 Aaaea 898 619 SSO Venloo 101 647 l 4 G keela r k 530 9tf 851 090 149 860 De Haagaoka oorreapoiidaat der Zmtfi CrL rraeel dat da reehlen de mei het nieaae KegMriage ooralel leker uiei laer lerrade ut lijn u dal ran dia ijde atetde bel opnemaa ran een bepaald aaageireaaa kieeelclwl iu de grondwcl ward fctlengd en het knnrntaardeaielacl ikam door de Rfgeeriog it loagalaten Uaar ook na liberale lijda rerirackt de briefeehrijrer geen algeoicece ingenomenheid mei kal ikaaa roorgaaulde omdal de regrering el knar kaar aardraicleel ala groadveliigea liaoh prije geeft maar loek aan daa aaderea kaal kal kleartökl ook la da loakamtl aan een eenaui iu dm een of aodirea rorm tiaikooopt Veigii ik mg rreagt de ichiijrer iadien ik bevoer dal da Minieier bg kei neeraabigten tea igae raadwettige bepaling r r ta raal da loekoaui ail kei oog beeft rerloreo f Stond kei raai dal de ieave grond el rieda orar aakela jam orer 5 at 10 jaren b r alweer tan moeleu ordeo henliB daa na de ebland alt roo ar le faa kieebeioegd beid alleen ran o er egend beiwaai ijjn tooi ken die onmiddcllgk algemirn teareebt illen iaeoana Maar dal ia loob mei hel aiaadpaal aarap mea lioh plaaiaaa aioet Da Ibaoa 1 liMhea gnod el oei t66 ordaa ingariohl dal gadartnda een laag Inperk gieo kertienlag neer noodig lal lija En op dal itaodpaut tobgul hel niit uadar getaar bet kieereokt groudaetlig raat la klampen aaa kal bciit Mea We t el al paal roor rfaiea lijd aar aial al peal roor 1900 m rolgende jaren Uel behoad raa eea aeaan in kal peoriiioaarl kiearagte Hat ie aiieebien eea daad raa eralaadïg Maaiabeleid maar daaruit rolgt greaaiiai dal k behoud ran ren oenaui ook roor de toekomel aanbeteling reed ion I Wal bet rtwrloopig kieereglemaal betrril de daarbij roorgaelelde aitbraidiag ia leker aiet oaaaaiienljjk aar ait de begeleidende aulieiieken blijkt dal ok ky dan tkaaa roargaelelden aeaaae kal aaaial geuten werklieden dia lol de ilambaa ordea toegelaten allbane in da groote lieden nog teer gering ui lijn Terena kan men er uil lian hoe aokrikbarend groot bel aantal oninbare poatiu in Zuid en NoordHollaud nog ia Xe Boiterdam b r lyn roor bet d enitjaar 84 tol 85 tan da 11151 aanaligen in Cel perconcel 10007 niet ten roile betaald du bijna de helll I In geheel Oronie daarentegen met 15667 aauilagen aren er ileobli 189 die geheel ofgadaelteiyk onbetaald biyren De wbryrer rindi dat da mloialer ran teaneiia aau lalka anrerboudingeu eau einde behoorde te aken Omlrenl ket koolteer rindf men in het Maandblad ütt Om oog het rolgende Mat rcoht heefi mea el aene gelegd dal de gewhiedeuii ran bet teer bgua een roman ie loo lalrgk reiraaaaad en aarUrol ign de prodaoien die daaruit kunnen onleu lerkregen De tooiernaskt der hedeodugMhe wheikunda traki er de beerlgkite oJeura n de erkuamtie deaiafeotiemiddelea nil Dook hoe belangrgk en roordeclig de in dele riokting recila gedaue onidekkiugeu ook iju kan men lioh look op nieu e tootbereideo die een gaiolg lullen eua ran da atenMhappelyke uatonokingen op dil gebied Zoo il aen kon geleden tot da ontdekking gekomen dal BMU ook quinine ail ket koolleer kan balen Na rele oudenoekiogrn naar deu aard en de gu tan dking der uiuioe k efl profeeaar Fieoher Ie Müooben geionden dal rmu ail hat laer eeae lelfitandigheid kau irekken die ia dea rorm tan ren kriaialiye ii poeder op kei meaiobeiyk orgaaiima dauielfdeo iaiload baefl ale die elke daarop door de aiuiae ordl aiigeorfand Het gebruik ran den ilof doet de lempereiaar elke door de koorta terhoogd ie ipoedig dalen i an hare werking ie tolgenc de beriehien loo op erkelgk dat ly kei gcbraik taii ga ounoodig aaki terdrr ardl deu laifalaudigbeid door de aag paakkeiykar rtraerkl daa i faiBiaa Da Miaialer raa Jaititie bacfl op bet adrai taa metr Bolklejr aan da T e di Kamer lotichiingea gnoadeii Uëeda kon nadal de atraftyd u iagegaao lijn adraeiau tan baren bekorte bg den IC ning ingediend aanbede op de gebraikciyke yu ard gckaadeld Ue treea dat ilekia garainad wd gaf aaaleidiug kM g e diwekaadig adtiee ia la iaaaa tan dr Ca an la gtaeaaliMr ia kei gaaiiohl toor krankiinnigeu te Dordrtcbt ie genenkuBdigen aahtien dadelijk onialag boodig nuur de legenataigeeuUe adrirwn raa de rrokiariyke aatariliitea are tóó klamaead dal roorloopig garo leraea geraadMi arden tot k yiaobeldlBg tan de rerdcrr traC Na da orerbreagiag der raroordaekle naar da atrafgetangenia Ie Huticrdaa egeua gtigiag ia kit ctaugeniaeielarlj terloondco voh ook aldaar deulfde tiekietecachgneelaa Een aobrgiea taa hel oollrge tan rcgeoun ter de laaiaie gitaaginia tan Ü4 Sepl jl el da npaonen raa den dineiaar ea dea geneeaha gaten dea Mia aaoltidiag de uak opnien bg ZL M aaakangig te aken earop dan i Ooi j I kei bealaii crd getaakeaj en ap 5 Ooiober len ailtoer gelegd Dil bealnil hoadl looaU hal daar Ikaaa ligi aial Bet lootele oorden aene toar aarda ia dook bet keefi taa dm aantang af in de bedoeling gelegra bel rerleeaaa tga gratie ge a toidongaa til la d aa orden MMlaag d reraaiwuatdelgkkaid tan dan Miniaier niat bekoorlgk gedekt taa lyn door eeue belofte der ra ueatrabie dat i otereenkoaulig kelgaea kara ineadea ab kaar ilellig tooineaMu hadden gtopeubaard tau da reiltende C iuai gaea iabtuik loa makia Vandaar dal da ittlawr d remaiwoordeiykbaid roor dal bwlnil aant op ilah ganaawn keelt Uea aaa dia tooraaaida al teldaaa en dal fciiciyk kier inderdaad eaaa toorvaardeiyk terirtiide graiia aaavatig ia Oalrenl de klaohien dal geeu aftekiill taa ket k B baal ia ontta igip talt op ta aerkea dal nooit aan eea gagraiieirde attobrlfl taa kal bealaii aarbtj ke die gaaai tatlwnd ia ordl nilgrraiki Dal kal batlail eani np daa denlen dag Ie aiigaroatd atklaarl de Hiuiaiar daatait dat aa kou bcalaiir gaieakaud op Hel Loo of aar Z M nek lydelUk wookl opboadea onaiagtiyk op dieaaelfdta dag kan ign gcooairaiigneerd tail miader uilga loerd Ken loedirtltag aoemi da Min de beaeiiag i dal de jnalilia da adrtaaanie taa da tinllaaulliag ilda otirbrragan uaar hei krankiinaigtugeaiiekl ta i Doidreobl om baar laataag ogrlgk taa ApeU i doofu trogdtrd Ie hoaden Wat la be aMe iót kil ouulag geitektada tarklaring beliafi i da j Miatiler er op dal er nog nuoit nn iniaier tan jaeiilie ge eaM la die aiel oalelbaia alen uit teering keefi gagerca aaa kon baalaiiea aaiby j leraageniMtr U borie ia laraadard owlef uit I drakkeiyke roorvurdea dal dau boaia laet da koelen moei ign betaald Moncn t ee maanden aa dal aniteri de nonproukelgke ilraf locder a Koaingi nadere tnuoHeukouel in baar gekeel tal orden ten uitroer ge d Maayl lte deu lalloou toorbeelden ia ket terleen pBi toorwaardeiyke gratie nieu niean De miuiatff Van der Bruggken uker een niet liokl te lellen auioriteil keeft niet geaaruld ailtecriag la garen aan eeu kon beel raarbg ua l ee tot geeuling braudmerk eu 11 jaren teokthuiulraf rrrooidaeldtu k yiaohel ling erd tetleend tan bel uog niet ondergaan gedeelte dar inchibui Itraf ouder toorwaarda dal tg tioh per reralc tohiepagelegenbeid londco iuaohepen naar Amerika Vandaar dat da Min die etennie igha roorgaugan reeda loo rele toorvaardeiyke gratiea kad niigetoerd er aiet aau gedaeht heeft dat men ikani op eeni ala een axioma uu trrkondigen dal bal lUaiireehicrlijka ketlcrg ia ta meenen dal aan rena gratie eeu roor aarde kan otUau terboodeu Aaa hel teilangen om de afgegeten terklaring terug la bekomen kon nooh kan de Min loldoea oadat kg looder aanneming dier tooraaarde dar iutrgkeiditelling nooit op lyne tereot oording laa hebben gcnomaa al iel hg tau den aantang tf dal ook auneer de re aaatanle te reuiger tijd ia ilrgd met kare belofte moohl haudelen alia reehtamiddelen lauden ontbreken om dit te roorkoawa of kaar dit Ie beletiea ToeB de Min ta keaaen had gagirea dat kg gaarne moieele ickerkiid rerlangda erd dil ala aai beide kaudea aaogegiepea en kei teitroa eB aitg drakl dat de reroordrelde teker rplkomeu bereid loa lyo aan dat inderdaad billgk teilaugea Ie totdoen Dal door kaar laiere kandelingaa allarecnl ea kal Beat ie teleurgiatald kaar triind dia deaigdi in baar karakter no groot tartroa rn BMenda te mogen alillin neral de Min gercekiigd U lya te nogin tenekenn En die icteanulling oedi door den Min rolkoBHo galatld Wel kad ki lioh rourgMield en tgne aarialiag om bg dea Koaiag lol gratie bal iniiialM ta aeaita aa daai raa bel gatolg dat da dour graaeekamen ua bimd altgaaalea uikieraraohgnaelea loadaa rerd yaea denulfdcn dag aarop de adieeeaaie haar trykeM loa lerngbakoaea maar dal dew teel beeprakea trDa de haar leilresde guael tan brdoeidiai dag af ton gebrnikcu ala apen legen hea aaa iia ly haar aaaai den Koning te daakea had dal had ky aiet kaaaaa aaah ëarraa rer wa adaa da giaaeairtwlea tan tatpkaa ea Leeaawde gaiprga rerlaagd op 7 aal da aab Deer dea ie Meier ra Ie K a b d 4 op Ib Belgil ia eea diebiel gepleegd lea aadeda raa daa 8i aaf paer ag aarby ongetar 1 509 000 fre ia nairreaaMl Oa poaivagea da d Aaerikanaeha paal roor OoaUfergk Daiiaabtaad Raiiaad ea de Ureal taa Oateaie nanr Vemen kiaagl il beetolcii en aerai te Verttan ctd dit oaldakt De poet aa gaborgaa ia aaa ooapd taa eigenaardig model li oapd te raedetld la l aMi liagaa in aan deirr ordl da bagage dar reiiigen ta ib de aadare de pul ke aaid Da bderia ordea gtborgea ia eleiiga liaaea ukken aal laar gcteeiU ea lorgtaldig gaetoten ter yi de ukkea aarin papierea taa aarda lya door ren oaderaeheidiogtieekcu aaa ét k fiaadeie lorg der bnabten ordcu aaabiraiaa D poriiarta taa dea eggea eidea by bat tenrrk all Oeiaada gntaiaa at alerlge kaagaloiea bmi aea gaiwia aial I atei taor da aaakaoai ie Vetiiera vordaa gn fia l Ten atrrrlofde ordea de deatea rnerataa raa an byioader ugel uodat u aial kaaaaa ordea ge opeud toudir dat da baaabien kei netkia Ua trein aaraan de paai agra ea berertigd ranrek Zaïardag eakwad ia t aar II aia iM Oaeada kteld M Beagta Oaal Brawil LaafM Aaa en Laik n k a la 8 aar 36 la u Veriian aaa ToMl 4a aaadaataare daar da brtetia iliie krygen lagfB ly dal tita ukkea aiaa link graiiKlin Da eUliaaaakaf legde lenioad hialag aaa da gebrete poel en tervitligda oanlddetiyk dea oaidirealaar la V rritii By aadaiaoek Meek dal II ukken allra gaaatkl BMt kal Mekaa dal t4 paalaraa ran vaanl b eali nraa gr o g e nd gatedigd Ot aaderea ukkea area alM Tm einde in den aggo la koaen kaddaa 4a diëten de kaagalotea aarma la dr pufiiarrn ana gralolaa doergeryid Daarna pliegdea ly den dief lel ea tatrtagia loaa de gebioken kaïigaloiaa daM M4en raa oagararr getyk ataakwl loedal da 4ea ea ataa gretalaa Ook kaddaa ly laa gaad bet glag 4e Mgala dar baaabtea er arr ua ha reiligd Vetawniltiyk tya ly aldaa Ie erk gegaan Bea of l a der dieten itjn all de pnatagiineaapd gegaaa en let yi dt irein toertmida aur da uaepiaak eaar daa poataaggo gaatopaa katgeea aa tanriyk la d dalitacBii aial erd gemerkt Za hebben toen de ilolea doergeryid de dear giopead a de ukkea eleegd by hei liokl tan een laalaren die ii getonden De bnii die een flinkin OBtang had erd geborgen in de ukkeu aar ade He dierau eer de reiiiganeoapd optoohleu Eea toor een igo ig loea ua da rolginde tUliou niigeeupt elk nel een uk net briereu en nikken De diefilil il taa groot belaag aat o a werden aet deu poit terionden 41 pakjea diambutac welke toor Wareoban aren beatrmd bcnetena an aantal aangeteckaudc brictin met aautirniyke gttdi aarde door bankirra tenoodeu lie 8teaittpaoivegmulaobappg it aaoaprakelgk toor da gekale BMil en oat daa ket griiaele bedrag lergoedaa Um ia ukar dai de diafaial ia gepleegd tuaolieB Oatende en Braaael aal reeda Ie Brnaeet Bcrkie een oondaeleur dat de ugila area terbrokra Hy auklc kicttaa eckler geaa meldiag onilai da ilotan ia orde nren Dal dit naden aren dan de ge oae aa kam aiet opgeralleB Hei pciaonael tl oowhntdig ent bigkbnar ia de diefnal gepcegd door rgf raitigera die la Oateada ia deu agen plaatt namen Ken tan ben ie te Oaal aiigMlapL Man ttraoedt dat hy het grooleta deel tau den Iwit heefi geborgen en daarna ia da politie leriiond met allea ijrcr aan hel eik gegaan Alle koataien aaa het eiatioe Ie Uaat ign onderrraagd doeh under garulg De rier anderen lya la Braeeel ailgeeupl en lol daeter ereumia gt Waaaeer ile poelboot raa Dorer te Oeieade era ar te taal komi tcrtiakt de laellrein londer op de poal Ie aekten In dit garal ordl wn afiouderlgka Irain giaaakl dia da poal naar Vertwra bnogt Ue rriiigere kaaara daariaa letaaa grbraik aakea Da diarea lahyaM ep de koegta lya geeeeet ren deu gaaaoale aal ly kadden rac4a geiraagd oa mH deu poalireta Ie aogia terirekkea iadiaa da boot la laat unkwaa Drie der reiiigera kadMaa M Doter kaarten geaaoien tour Mcekelea taa bad ees doomiibiljet taa Aat erpen naar Loa4aa al aea nioar orer Braaal Oiirnde ea 4a ryUa bad la Oitead aaa biljet graolwa loi Braaeal Het eigaabiaeal raa 4aa reUgae die la Qeal ailiupie ie deer eaa aoadaalear opgqieten Het ie tea groote kwel bned i aar geboned aul eea gretieepi grge pak ea rillea baad Naar iga aiierlgk koudt aua haal raar aea Dailaaher Ut politie baepl del dil elgaaleaNal baar by bal ip i pa wa raa 4m laitigar la Oaal Bulifotanlsch Overzicht Ia da Franache Kaaer ii iuo rl da kagta alUg raar Mailagaaaar ala 4ie teer Taakia goadgekaard Oa ra4ieala kaaaaa kal aabtar 4m kier Ut Fmeiael aiM tetgrtra dal by in 4e aaaduketyhbaU kaalt gabnabt bel baboad raa TeaUa goed ie keataa aaaeat tg alibaaa hit aiaiaierie aiil itdeu lelaa tallen Na da ileaaiag nap de heer PallMaa daa minieier hierottr in de J iéai ur tenal rdiag aTaBkia 4il la 4a ilaleea raa lya rry eaheta beioeg ia da kleef elke 4e repaUikeiaaebe party rerdeelt Wy daidea kal dea aiawlir leer aaeal dat ky jaiat drie aaeetia ua da r ataiga aoedukaIgkkiid tuo lehrrp kcift itntU iwkea Ie targtele aaar de bedoeling aariuda 4a kaal D Pitjr iaei dit beefi gedeaa Dl beer Ue Frrjraiael tal 4il aaktar l v a aai aa beeft by tea orereiaaa raa bel g e be ale reik baai a 4ai 4a ladiaala pony bra aiei kaa leeea ea oadanka kaar tela inAea lalfe goedkeatiBg hrobi aan dt geheti Tar kta daa dat ig den miaieler preaidcnt il daaa Dt uakangera tan ZaakoS die Balgarye aeeiia rariaiea en graoteadeala naat Kaaeaié de yk aaaea kltMaa Ie Baebaraal eea tergadeeiag elkr ek door de oSaMtea Uraeff aa BeadHeff 4e aaa lag sp Aleuoder erd bfgtwaead Kr erd be loten aienwa pagit gen la agea tot Stl er tkkaa rin een opaiand ïn Balgarydk aarby de Kaaiieha eoaeal uu KaïMhak dw da ratgadanag b aaa Bualanda JMaa loti tle War i Ma eaaeniuarlag oaldekl legea bet teren aa kaaing Milaa tan iletti Men itde dea knaiag op lyn rele tan Walk naar Bitgrado opliekiea aa naaf Montenegro toerra IW honiag ii leiiiond aaar iktgraHo leruggrkeeid aar ptoiMliag de cholera rrtf karig te aiigtbtokea Otirigne ia de laeMaad np bal Balkaa ü kl ar aiUnd bettedigaad IHi a Veedd Attgra Zell a ia dia eok lair ittrtdaa ra yet ep drie aieaaa hewywe taa de irrbatering in de algeaieeMn Isrtiaadt A dnM r i joagtl mlitoetiBg de rede tea dea kul De Krtjreinri en dit taa graaf HubHant ia de Italiaaatehe Kaaer Alle dau tedetaatiagaa wet4 a deer piiaa Bteaaiek a bied ela araa laaiale aat borgaa raai kat behoud raa dea trade beiaboued l3e lereshe aatioaata bladen beveien dat de Bageering berreaid te roor da benegiug elke Ikani door de Liga il op loa geui Aan da paehtere ia namriyk door de Liga ket toortokrift gegeten om de paoht niet aan de landheeren mut de bapaalde oomaiaiin all la betalen aliyd aet 16 pCi eetaiuderiug ea dal dw oomaiMién de pacht un da laadbecrrn dan altaaa ter baad ttallen ala ly in die paabltermiuderiug rnn 15 pCi beraalen Die beweging il door de Ugi begooueu nadal hel Lagerhnii bat rooielel ran Parnell tot termiudering tau de paohl met 15 pül teraoipcn had De nalioaale btadca tootipelten dal hel an lauge en hctige oreteling wordao ui mur de Ieren all y rolhoaden riadclgk lalleu legerirren De Beierube frina regent rertrekt Mumlag a i et groot getuig roor eeolge dageu naar Beriyu De Duiiaohe Itgkadag tal eermoedrlgk oog in deu week da legerwet in bckendeliDg nemen Meu bceehoa i de aanaeaing der et alt itker ook al kuft de leider ran ket eeniraio tgae meeaiog nog niel doen keanen Van Je tyde dar Daileah rrgiinnige oidl ondenkt Bioktere oppoeitie in de aFreiiinn Zeil gaea direei eenet reraaekt B E C L A M E Niat iadsreen komt het geiegea veel gSld IllttflgflVOIl duroa ig aeu in ty la loorliabtlg licu tau al degenen die Igdrn aan terdikkiag tan kat liload en diaa len gerolge Haidaitalag Aandraag taa bloed aaar hoofd of hart Aambeien eni krggeu aoeat tinaiaea ign liekua friaoh en gelood te kouden door eaae iaitering kaar dia tUohtt ceatge oeniea dwge koel Mea neae daartoe ket beaie aiddel de Z ii etHka Pillen raa den apmbeker R BKA SUT terkrggbaar in de apoIbeken 1 70 C ie de dooa e leiu naaakearig ap da nuBiMkaaiug ma B Braadt Eafcl la retkrytaa M Oeada by de Pirau J O ZELOINBUiC k üa Markt Bcsincltclijkc Ziektee Da BlU iKMIil ürKll tan OOUO laaaaaHrking uenwnda dat ta den laaitien igd getallen raa de beaamtelgke utkle TYPUUü grnaaad in da Qaa i iate lya retgrk a ata Sleedtgt dr iageaawaea la u rigta belaag ail bel haane Ie dam ea de eeortpUaUag cu ait brehliag di gntaartgke itekw legea Ie gaan Waaraekaat lagan oaiainkeld en oatiudaiykkeid in oniag ea kteedim ea legea bel gebraik raa taei gtaohiof poapaaier ea Heael aaa ieder la atoaae aaaberetae lie driakwaier n aak raar batuluk gebraik allcra u baugaa bei WATKB L IT OE WaTKKLKIDINO OOUOA d a t Uaeesbar 1886 Dl Ba r g aa eealer toeraaaad ViNBEiUiKN UZENDOOBK RENNiSGE iKG De B JBUBMEIBTBR tan Ooada brengt by deia ler keeeia ten de belanghebkeMlee dat door daa Haer Fiatiaaalea Intpeeunr der Di reeie Bataatiagaa eaa ie Boiiardaa ep dea M Netraber IS8S la tiaaatair ertktaaid i Hrt Kablrr a f IMI tal M M I M t im kal Ue Kwarual dieael III6 8T Dat looraMM Kakier irr iarerdaring ia giiiaid ia baaden taa dea Hm Onttaager dal ieder dia daaiep loerkoai terpliehi la iVnea Hoalag op dea by da al bepaalden tnel la toMoan en dal kedae Ingaat de titayn tan Drie Mundea binaen elkaa da tf olaan baboaeea M ordea iagedirad OOUUA dn I Deeaaber 1886 Da BUKIigMBBSTEB rawaeeaMi VAN BBBOBN USIMDOOKN K M M I Tb ▼ I O Dl BUBUKMKBSTRB teaUrada bmgl by deu la ktnnii tan de brtangbebfarndra dat door dea lieer t ioiiacialm laipeeiaar der IKreele BilM ingaa cal ie Kouefdaa op dta 10 Voteabar 1886 ja tKCaioir larkturd i l e Eakierea ae 7 aa taa de btlaaiiag ap hel peiuaaal dinel 1886 lt Dai rooraeldc Kohieren Irr intorderiag lija cetaM la baadeu raa dau Har Oaltaagrr dat ieder dia daarop leotkoal lerplieki la lyua aaailag op dra y de M bipaaldm tart la tolJaaa en dat kadee lagul de taayn tea Drie Maanden biaaea eiken de nalaaea beboaraa W ardea jagediead UUUDA dea I Uearabar llkl Dt PUKHKMBSSTBR twmaa V ii BKBUIN MEINtiOOlN MABKTBKRIOHTKN OOUda 1 Daoeabcr 1886 De uatoer reu grun u beden leer groot Hel raeMia erd tol torige pryun flink rerknokl Kukele artikelen aaronder Tar e en Gent uai icta lager Jarige Tarwe komt niet meer toor ü lallen dia dan ook niel meer ia de aolacring npoeaen Zeeaaieba Tarwe 7 15 i f 7 80 Polder Tarae ƒ 6 90 i 7 30 Afwykende Tarwa 6 60 i ƒ 6 80 Bio9da Tarae ƒ 7 i 7 16 Angel Tarae tol 7 50 Zaeawioka Bogge 5 60 i f 6 Polderrogge ƒ 4 75 i 5 10 en BailaaUndaobe per 70 kilo 4 5U 1 4 75 WieUrnm 4 40 k f 4 80 Zomergenl 4 10 i 4 70 üketaliergcfil 5 40 k 6 60 uur kleur en geaiehi Hater per Heet 8 5U 1 4 20 en per 100 kilo ft i 7 15 Mail I Aoerikaanaob Mixed 6 15 k 6 40 Odeaa 6 10 k 6 16 en Cinaaaatiua lot 6 40 k 6 60 Allei per 100 kilo Hennepuad i Inlnndieh 6 40 k 6 50 en Baiienlandteb 5 k 5 50 Braiu booaen 10 S5 k 11 15 Witte booaen 10 k ƒ II Knekeralea lU k 10 15 Dnitenbooneu 6 70 k 7 10 Pnaideaboooen 6 15 k 6 50 Spelt alm gatoMid Kaaaricuad 11 k 11 50 Da raeaarkl awl goedea aaaroer knadel In alUa alig retia rarkrae 19 k 11 ol rarkeu roor Londn 18 i k 19V at pat half kilo magen tarkene eu biggen traag Wggea 0 80 k 1 10 per ank aehepen trug Ie rerkoepaa Kaaa naagetoerd 41 partyen £ eraie aualiteii 18 k 16 Taeeda faalileit 19 k II Zwaarden kaegar ia prye VoordholUndaebe 15 k 18 Oeebeiai Ut k UI WrftaUr ƒ l U ƒ U0 HorgarlIJke Stftad aiMRKN I n Nat Jiaa Ckriiliaa Ocned cadara J C O Dalilh ta R nf tO talaaa Haadrltu lakaaaa oadm P UliWr ta M Hmkkaiaa 1 Uai Cklhartu t4 iaaa aadm k Tarkcahaig aa C W LaiUa 1 Baadtikaa t rMln iaaepk aadan W Knedcfi aa i tklïaica OVEILIDgM M Nai K O Praafar haU r taa C 4a da iaag 14 1 J remakaar 41 j G fl Sinag 8 Jïa aBBOWti I Daa i taa laieaea aa B taa Rijaiaak C Jaagtriw n S Nato ADVERTENTffiN Uatrallao vao aaaa Ooelitar A M ran BUN rvs ALKEMADB DUXHOOR 7am$e f Potr Ontkmit Smmatm 28 Oei 188 Ta RoOtrJam orariaad bedaa in dan ODdardom rao bgaa 58 jaar ooia waarda Browier au Babuardbroadar da WalKdala Bawr J MEBüK Oik allar naam J vost ▼ iMR BURO Gtmda a NoTWdbar I8M Ktmi t aUf tnttM hmniêftviiif BtiOtitm raa rometukkg humtm aiM worJtm Voor all oogkwalaa wordt mat aooeaa augewand bet loo goattig bakaoda ÜR CtlANTOMELANUS OOGENWATER Ieder oogigder make eer het ta laat ia g Wtiik rao dit ruortreffvluke middel eu wamiear laaa bal opletteod rolgeni roorachnflen gabniikt tal man de beiltJUDi erolgrn onderTindan Prga per itxM mat gebrtukaaaawgiing 60 el Verkrijgbaar bg Wed BwuMa UmwU jtTtd N Saaden Uidta A Print Zateohuitm W LigibelB Vewbafg Wed U Wilhalmna Wncrd A Bol BerkrI Fjj fi Geurige ROOKWORST on ta Koeken 50 Caüta Rolpens in t Zuur 00 üanl par 5 Una bg C A VERZIJLa i di lag r S HariagftraM f 48