Goudsche Courant, zondag 5 december 1886

1886 N 3478 ZoHdag 5 December OosthavcD B 36 Oosthaven B 36 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad noor Gouda en Omstreken steeds versch voorradige goed gevulde BOTERLETTERS HARTEN ZIE DE ÉTALAGE Zaterda gavoni flARITA LEir PASTEITJES en PALHTQ BEOODJES By den ondergeteékende staat de inteekening open op den nieuwen jaargang van het 14 € Tan bet verhandelde in den Gemeenteraad van GOUDA In dit Verslag worden zoowel alle stukken opgenomen die bg den Raad inkomen als ds diicnsiiën in de Vergaderingen gevoerd Prijs per jaarg ang DRIE Gulden GOODA December 1886 A BR ITSTKZlwCi lsr GOUWE C 249 GOUWE C 5 QEEL immmi HOFLEVERANCIEK8 hebben de eer ie berichten dat hunne ETALAGE voor het ST NICOLAASFEEST gereedheid is en beTeleo zich beleefd I tot het leveren van GOED GEVÜI Boterletters NIEUW ONTVANGEN met Kamer Vuurwerk Parapluies A van OS Az Kleiweg E 73 a Op den U DECEMBER e k zal doorde Oarnizoens Voedingicommissie te Gouda eene HERBSSTEDING worden gehouden voor de LEVERING van SFES EN STEENEOLEN ten behoeve der troepen in Garnizoen te Oouda De VOORWAARDEN liggen ter lezing op het bureau van den Qamizoeni Commauaiint St Nicolaasfeest Ruim gesorteerd in 6t D ZILVER mum m HORLOCIEN Een fraaie keuze gemonteerd KRISTAL WEKR ent enz aan en aadar zaer gMchikt oor SICOLAAS CA DBA UX i VAN DB PAVOORDT DubM Huurt JfB ReiHimHlhk worden ten apoe1 dlgatebewerkaMligd Sa lp r dnik vu A Buüciuii t Gowlc I Openbare Verkooping VAN een WOONHUIS waarin BROODBAKKERIJ te OÜDEWATER op DINSDAG 14 DECEMBER 1886 s namid ln XS teZ vt GOE D GEvl S X l I De Notaris MüNTlJN gevestigd te Gouda zal op voorachrevea tijd en plaats in t openbaar VERKOOPEN Een hecht sterk eo lireldoortimmerd WOOJf I H UIS waarin goed beklante Broodbakkertj binnen Uudaaater aan de Peperstraat No 376 te aanvaarden 2 Februari 1887 Breeder bji billetten en informatien te bekomen by den Notaris en by den eigenaar I W VAK KOOTEN te Oudewattr stëëMölëSl In LOSSING eene LADING Grove EUHR KACHELKOLEN waarnit wg tot 7V cl per H L Mud kontant zonder korting afleveren vrg aan hnis bezorgd mits bg 2 ol meer HL gelgk genomen JAM FRINCE C e Verloofden en Jonggehuwden Will ge een nelnkkix en goed Huwelijk hebben P Zoo j lee i d u hel Burk f u Dr RUDOLPH TERNAÜ befsiiendei OntBlalerde Geheimen uit de Liefde en den Echt Geneeskundige bemerkingen Doelmatige Wenken Voorspellingen en ernstige Waarschuwingen Practisohe en Nuttige Raadgevinsen voor Verloofden en Jonggehuwden met belrekking lot de liohiinelyke en ffdelgke fiKenuh ppen la de GruoiUlaxen an tta nrlnkkiKCU Echt beneiena een HuwelUks Catflchismus m een aaubangael over het OeslaohUleven der Vrouw door Dr RUDOLPH TERNAU IVy 76 oents Dit erk onll onder Envelop erg leTerd eo ook goed erpakt naar boiirn geton len legrn locfending Mn FotlviaMi of gemakabal e blauwe j Poaltrgel met trrhaoging n 10 Cert foor de fr nkferin bg H G KOSTER CJan Magasljn van Uoedkoope Roeken Leliegracht 26 Amsterdam i M B Hatat o foordai de niet al Ie groote TOorrud ia uitgeput I De DIRECTEUR van het Postkantoor brengt I ter kennisse van belanghebbenden dat het I KANTGOU op I ZONDAG 5 DECEMBER I ook voor den FOSTFAEEETSIENST zal GEOPEND zgn van sm 7 10 en 1 4 l e Directeur 8IM0NS Gouda 2 December Voor mgn St NICOLA AS heb ik het liefst i een kistje beste Eau de Cologne of Eau de Qonda waarvan het Magazgn van Louis P WELTER ruim is vooniien alsmede extra fijne ENGELÖCHE ODEURS SACHETS enz enz Westhaven 193 EriUeii en Fince nez op voorschrift van HH Oogartsen prachtige TOONEEL en VERREK1JKEB S Optische en Chirnrgicale INSTRUMENTEN Caontchonc en Gntta Peroha Artikelen ook verkrijgbaar GUTTA PEKCHA BOORDEN MANCHETTEN PLASTRONS volgens fabrieksprijzen 8 H POLAK Geauthoriseert OpticiSn Korte Groenendaal Gouda j vfïisTEaKf NO KOORTJVEaWtUVENO IVlL u AALbleekzuchtsrootezvwvkte in fiessohen 1 1 90 en f 100 TAAtARI DE B0INB0IM8 snbefolen leien verstopping en daarmede in verband taande ongsttcldheden DE TAMARINDE BONBONS van KRAEPELIEN k HOLM ign een loiver plantaardig Mohiwfrk nd apijtrerlFe ing en eelluat slat atorend Purgatief in confilnurform ungeDasm riwh Tan ma k rn teker werkend dooiaa an 00 n 50 cents ÜlciARE f fËN tegen AI TMMA de Inademing van den rook deier Olgarelten geeft den Igder aan Asthma ler lood feilloktJDg Ia Eiui van SO rn 60 centS SALMIAK ÏPASTILLES oploiaend en rrrraohltnd inidilrl bg HoeSt en Verkoudheid in flr ohje k 30 oents KRAEPELIEN HOLM Apotkikeri tê Zeitt DepOl voor Gouda bg den heer A H TEKPK Apotheker voorheen C THIM BINNENLAND GOUDA 4 Deoember IS88 Donderdag 9 Deoember e k lal het Botlerdameohe tooneelgeieliohip onder dir der bh Le Graa ei Haapela alhier optredea met het stuk Im den GlMIlMTiaAAD big pel in S bedr van O Van MoKr Daarin treden o a op de dame Cath Beeramaoa Marie Vink Coelingh Vordermau Faauen en de hh Willem van Znjrien Roeier Faaasen D eo J Usipela Le Qras FoolmaD en Henri de Vriea Het ttoombootje van dea heer O Stigter beilemd foor den dienat tuasohen Haaitreobt en Schooohoveu ia Zondagmorgen io eenigeaoemde gemeente gearriveerd Het geheel tiet er letr netljea nil f ódr en aohter is er pluta voor qc 40 peraonen Diiulag a tal hij met hel beatuur van hel walenobsp Hoogen BÖeiera eene proef aart houdea ora dan Worunlag of Donderdag diaratovolgeDd voor goed den dieotl te openea Sek a TwM inwoaen van Waddinxveen verdadit van vertehillende diefetallen van konijnen hebben na in een verhoor allet te hebbeo bekend de wyk geaonsn naar Amerika De Baad der gemeeDte Zevenhaizen beeft even all teo rorigen jare 76 beaohikbaar gesteld voor een aitdreliug van katoen aan de armea is die geaweDla op Nieawjaaradag Ststen QeneraaL Twhm KAïua Ziitingea van Donderdag 2 ea Vrgdag S Dee Hel rapport van de Comminie voor het analytiMh veralag ia ingediend en ui alleen voor de leden der Kamer worden gedrukt Os dag der behandeling tal laur wordeo voorgeateld Het algemaea debat over Hoofdstuk IV Justitie ia foorigeiet De heer Van Osenbrnggen beairceil de oireulaire VBB den Minister van Justitie betreffende de toepaning vaa hrl ttelael van water en brood De haenn De Meyier en Van der Kaay drongen aan op vertaohleade bepalingen van het Kon bealnit betreffende de lospaaaiag der alraffen io de gavangenisHB De heer De Built bestreed de oiroulaire van den Mlnialer omtrent het ingaan van den alrafiijd De heer Harlogh drong aan op een vereenvoudiging van het proocsreohl speeiaal intoeriag van appil voor laken IDuehan SOO en 400 golden Vooril kwam hg op legen hel verleeoen in den laaliten lijd van gratie ala gunat Voorwaardelijke gralie aohlle hg benadeeling vaa het prestige vaa hel geiag Door de beereu Béngen Boeken Vaa Diggelen Bnjri van Beerenbroek werd de houding van Den Uiniiter van Juititle in take de gratieveilreDing aan de wed Bniklejr veidedigd De geneeekundige rapporten waren overlnigend ec maakten elk verwgl tot den Mlaisttf giriehl ongenoti veerd Ds beeren Borgeiiua vaa de Faltz en Kilt waren van oordeel dat geeu gralie had moeien worden verleend De minuter heeft self aan de stekte vaa mevrocw Bolkiry getwijfeld Er werd op f weien dal aan andere gevangenen die ook lijdende lijn niet sligd gratie wordt verleend De heer Viaier van Haienwoude drong aiu op wijiigiog der lijn van nuttige vogelt door de wet betohermd De heer Oorver Hooft weuMht geheele intrekking der Wet De Miniter van Juilille beaptwoordde de venohiU lende aprekeri Aaii de deurwaardera bg de Reehlbauken een vaste beioldiging te geven i onmogelijk De veldwachlei worden door de opgedragen beicekeniiig van exploiteu niet aan den eonirSle dien l onttrokken De Minilier verzekerde dat hel de bedoeling is nooit meer dan twee dagen aehlereen de itraf van waler en brood toe te paaien De gevangenen worden niet met onaangenaamheden gekweld de kiriue bepalingen tijn uoodig in het belang van orde en tindelgkhaid Voorli verdedigde de Mioiiler de oiroulaire omtrent den ingang van den ttrafigd Voor heriiening van hel Strifwetboek acht de Miniiler den tijd nog niet aangebroken Ingekomen wat nog een uitvoerig telegram van de wed Bulkley dat op voorelet dei Vooruiten voor kenuiigeviiig wordt langenoman In de tilling van giitsreQ ii bet debat over Hoofdiiuk Juitllie voortgetet De Miniiler verklaarde lot parlieele wijtigiugen der wetboeken too noodig beraid te tijn doch na ailviei der iiaataoomroinia Drankwel wijiiging kan hg thini niet toezeggen De Begrering heeft nooit aen aluemeen voorwhrifi gegeven ann de gemeentrigke overheden orairent de hoadieg in take eocialiitiaeha vergaderingen De gemeentelijke autoriteilaa dragen de veraatwoordclijkheld en alleen naleving der wel op ver eenigiog en vergadering wordt geëiiobt Wat de gratie betreft het ia een recht van den Muvereio Voorwaardelqke gratie i herhaaldelijk verleend dooor de ministen Van der Bragghen Olivier Oadefroi en Hoddermaa Oeen wet verbiedt hel Io oe taak Bolklejr we lt de haar leveoacevaar da gralie eo ook al had da nini ler de gevolgen voonieo hij ton looh tot gratie hebben geadviMerd Voor hem geldt gelgk rn t voor allen Wat Jeanne Lorelte belrefi tij i op verzoek vaa ten geestelgka oiet t i rBosch ge aaRCB geut om niet geheel verdorven 1 worden ea na kan tg niet vervoerd worden By de replieken erkende de heer Keuehenioa dat de miniiler gued had gehandeld Hij kwam echter op legen vaooioedwang wettiging der proetiiutie venpreiding met lorlaling van de politie van het onudelgk geeobrift van het Nitiiw MaHiunaamiei Ftriotd en legen de aiet indieoiog van de kieitabel Terwijl Herlatti degelijke iwakker wordt met tgo dieet van tniver waler ii Suoei tgo nieuwe vaiteo periode ingetreden en ui ileehti nu en dan vaa zgn wonderdrauk gebruiken die naar hjj beweert hem in het volle geuat zijner getondheid laat In tegenitelliog met Merialli hntft hij er geeo geheim van gemaakt dat tgne b ioeliag ii geld te verdienen met zijne proevr èit heeft hg in de Roe le Pelelier eea taal gehoord waar men hem legen entree lal kannen tien Aan de wanden van hel vertrek hangen florelten acherramiakera en ichermbandiohoeDen waarmede bg voor bel publiek proeven igner bekwaamheid en ipierkracbt aflugl Deze beweert hy neemt eer toe dan af Het bewakiDgi caroilé wordt door teren doktorenes de vertegen woordigr i van een aiolal Parijicbebladen gevormd Hel ii gepnbliceerd dat Socoi opden iwInligileD dag vau lijn vallen de Seine talovertwemmen Indien bij dat op den 19eu December volbrengt tonder eeuig uadeelig gevolg van helgikoud waler le ondervinden ui hij teker heelParijl verbuid doen slaan Sedert Zondag bondlMerlatii zgn verblijf in de eetual van het GrandHdtel waar hg Is tien ii voor 8 frn de peraoon Hg heefi uo 87 dagen gevaat Hij liet er iwaken uitgeput oit maar houdt looh vol dat hg initaal ui tjjn den vgftigilen dag te halen Dedooloren twijfelen er aan i echter liju H van oordeel dat loolang tiju lichaam nog geen derde aao gewiobl heeft verloren tijn leien builen gevaar ii Hg weegt nu 12 K 6 liohler dm toen hg tijoproef begon Verlichte wijterplateo Te Havre heefI men tbani op de lorenourwerkeo wijierplalen a ugebracbl die volgeni de Bauitg dr naohli duidelijk knnnru worden wiirgeaomen Zoowel bg dig ali bg nacht doen de wgier en ogfrr lioh helder voor tegen een donkeren achtergrond Aanvankelgk wai doie ver loooiog raadselachtig en meenden lommigen dat menle doen bad met de bekende naliobtende of Balmainiche verf Dook daartoe wai de verliohting teaierk want na viuchleloou pogingen onder anderenook le Amiterdam aao den Hsottoren bleek het datdeu verf een te i ak licht van zich afwerpt om opeeuigeo afitand watrneembaar le zijn De oploi ing van hel raadiel ii no ali volgt De cijferatijn met witte verf op een glaien plaat geichilrierdde wgtrn ego van Btelkglai en achter de wijier plaat II een donker twarte achtergrond aogebraeht zoodat het dooriobgnend wijierblad zich aan denbeichonwer geheel twart voordoet De eijfera eowgur ichijneo dai door het daglicht beaohenenwit Des avonds wordt de veilicbting verkregendoor laag geplaatate liohtreflecton die de liebtalra len achaio naar boven door de glazen wijierbordeowerpen toodat zg oiet in bet oog van deo loeichoower komen die beoeden op ilraat Haal Hel doorde cgfen en wgieia venpreide lioht ii zoo belder dal lij tieb lohitlerend voordoen De onrwerknsker Doraj le Havre ii de ontwerper deter inrichting dtetr V ü mrk Uit Roermond wordt gemeld Sedert renige jaren tijn in de bonchen van graaf Sehaeiberg de wilde iwgaen t iterk loegenomen dat sij zeer veel lohade aan de boeren toebrengen Op DuitHdieo grond wordt de lobade van deo jaebleigeuaar ingevorderd op om gebied il dit niet het geval Zoo kon de eigenaar Van Wijerhof alhier op een geweenehot aiiland van de hoeve tien boe i morgeoi ora 11 aar een 9tal deur dieren lijo veld omwoeldco op enkele plailien tot S voet diep De nu gcboaden klopjacht beeft boofdakelijk aso eenige eekhoornijei hel leven gekoit terwgl een aangeiohoten wild twijn renen drijier de beenen open eheoide en loodaaig toetakelde dat voor deo maa het ergiie ii te vreeun Sedert de laalale tien jaren zijn de laodergeD lang deie greniboieoben gelegen de helft in opbrengil en waarde gedaald Het Dnitiohe Keiierlijke Poitamt heeft met betrekking tot hel beslag van de paarden ieli sicnwi inSetoerd dat ook elders de aandacht verdient Tnischen e boefgten der paarden worden nl kleine oit Braliliaaniebe vetelitof gevlochten korkaebiige koeaenijea de t g Beckmann ache hoeiknueni geiohaven Daai door terkrggt het paard het vermogen om telfi op de gladile itraat op atphalt ent tó S vast te knnnen alaao dat looala oil lang voortgeielte proeven ii gebleken het gevaarlijke oilglgden geheel belet wordt Bovendien wordt de ichadelgke werking van de harde traat door hel elaatieke kuilen veruoht wat van teer groot belang geacht moet worden Onder den tilel Manuel d in truotion nationale il deur dagen in Frankrijk een niet onbelangrijk vlngichrifl venohenen waarop van ondencheidene kanten de aandacht wordt gereiiigd In verband met de binnen kort te behandelen legerwei wordt daarin gewesaa op het feil dal in den oorlog van 1870 het leger moreel en iu getsliierkle grootere verlieten heeft geleden ten gevolge van de lichamelgke zwakte der maooen dan door de vijiodelgke kogela Niet minder dan 380 000 man waren uiel in ataat de vermoeieniiiea v in den ourlog le verderen en werden ziek of ilierveu Dele tieken veroorzaakten veel lail zü vulden de hoipililen dikwijli ten koite van de gekwetilen wien hel meermalen aan de ooodige verpleging ouibiak of wel tij werden op de marMh aoblerblijferi hetgeen nadeelig werkte op het moreel van den troep eo vielen dan later op gemakkelijke wijn iu banden van den vijand die n zonder ilag of Hooi krggigevangen maakle Met het oog op dete vreeielgke lei wil de oh rijver de kracht vin het leger dua van de natie verbaogen door alle jongelieden beueden de 20 jaren te verplichten lioh le oefenen in bel gebruik der wapeui en ia bet afleggen van groote maraohen Door die oefeningen lou buuue getondheid gebaat huone liohaimakr obt vermeerderd en dairdoor de kracht der latere mannen en bij gevolg die van hel leger en vau Frankrgk belangrijk verhoogd worden