Goudsche Courant, zondag 5 december 1886

o ndea waarom BiaiiMrok geea ootlog meer il ordl met rerroalcelglce dirpiinnigheid uiigelegd in een onlangs feraobenen italiaausche brochure waarnit de Witutr Allf Ztg het tolgende stullje aanhaalt dat ronneker getuigt ran een luidelgke fantaaie Tqdcna de Carolinen qaaettie laten in het keiierljik slot te Berlqn tier personen byeeu het ann de Keiter de kroonprins Moltke en Bismarck De drie eersten lijn vóór den oorlog Bismarok is er tegen en deie laai lich eindelijk orerhalen om de reden ran lijn tegenwerking te rertellea hg rerkaall terwgl hg teruggaat tot den aanrang iqoer politieke loopbaan het lolgende In den nacht die rolgde op mgne terkieting tot laakgelasligde had ik een droom Een reusaohtig schoon germaansoh krijger uit den tgd der Romeinen lerscheeu mg in den droom en leide tot mg Wg tullen elkander nog wel eens en l Toen rerdweeu hg tonder mg den tjjd Ie laten hem naar tgn naam te rrageu Spoedig rergat ik deten droom maar in tjaar 1851 toen ik in Pommeren reisde en tot gerolmaohiigde bg den Bgkadag was benoemd rersoheen mij dezelfde krgger weer Otto leide hij lot mij nog een itap en dan gaan wg aan t werk Dete tweede rerschgning maakte meer indruk op mg dan de eerale De oorlogaman kwam echter te derde male en teide mg toen het rolgende Nu kuDoen wg aau deu arbeid gaan Kom ik rerwaohl u m het Tentoburirer wond I Dete droom teide mg wie de krggsman was wiens beioek zich tot drie maal toe herhaald had Het was Herman ran t Teuloburger woud de overwinnaar van Varus Biamarck beg eeft zich uaar het Tenloburger woud rindt daar den geest ran Herman omgeven door tairgke krygsoversten en hoort van hem dat hg de nitverkoren man is om de duitsche eenheid tot stand te brengen Sleohls drie maal mogen we echter het zwaard voeren een vierde maal zou het ons Vaderland niet ten goede komen houd steeds het iwaard in de tcheede en den palmtak in de hand Hierop raakte Herman om zgn leerling een blgvende herinnering van alles te geven dieus hoofd met de handen aan en liet hem sleohta drie baren Deze drie haren zeide hg zullen alles wederstaan en tullen u tot aan ui laatsten dag de waarschuwing toeroepen die ik u voor bet heil van Dnitachland gaf Qa nu aau t werk ga recht op nw doel at en laat a door niets afschrikken De Keiter had dit verhaal zwijgeud aangehoord De kroonprins evenwel riep uit Eu wat zal de wereld er wel van zeggen als zij ona voor de bedreigingen van Spanje ziet agken Hetzelfde wat ze van een leeuw ton zeggen antwoordde de kanselier die bet blaffen v n een hond veracht Ouderdom van een Albalroa De Japauscbe Hiogo NcKt geeft hel volgend verhaal van een merkwaardig voorval op het Ëngelache schip Duzhe of Argyül kapitein Hoard toen het schip zich gedurende de reis in de nabijheid van Kaap Hoorn bevond Op een dag bemerkte men een zeer groeten albalroa die het schip volgde en men meende aan den hals van den vogel een voorwerp te zien dat veel bad van een vqffrank stuk Men deed toen pogingen om bet dier te vangen door middel van een haak waaraan een sink varkentvleesch was bevestigd Eerst drie dagen later bezweek de albatros voor de verleiding en liet zioh rangen Men bevond toen dal bet vreemde voorwerp een kompasdoosje was hetwelk door drie sterke koperen draden aau den hals van deu vogel was vastgemaakt Twee dezer drailen waren versleten en de doos zelf grgt groen van kleur geworden Bq de opening bleek zg een stuk papier te bevatten waarop met inkt stond geschreven gevauKen den Sslea Mei 1B48 breedte 88 S lengte 40 14 W door Ambrose Goham van het Amerikaansche schip Tlu Columiui Men maakte daarna een nieuw doosje waarin men het eerste plaatste en waarop men aanbracht den datum waarop de vogel voor de tweede maal gevangen was Daaraa gaf men den vogel tyne vrgheid terug nadat men hem eerat geneien en bevonden had dat de vleugels eene spauwgdle hadden van Sm 70 Dit zeldzame feil sohgiit te bewyzen dat het normale leven van een albatros de 60 jaar kan oversohrgden Het gevangen exemplaar was gezond en krachtig Van de Oeiciri lt over Sociale vrage uitgegeten vanwege De Liberale unie is eooals wg in ona vorig ur mededeelden No 1 versohenen Hel hee t tol titel ff etlelijke ieperiing tan Arbeidtvrykeid en Arbeidilyd voor kinderenjeugiige Kerklieden en vrouKen en i iieschrrven duor mr A Kerdgk Het geschrift bevat een beknopte maar zeer duidelijke niieentetliog van hetgeen in Engeland Pruisen Oostenrijk Frankrgk en Zwitserland door middel van de wetgeving tot eene beleie regeling van de arbeidsvrgbeid en den arbeidsigd is geschied Vervolgens staat de schrijver stil bg helgeeu u Nederland gedaan ia en vertuimd is te doen Ia kei braada batoogt de heer Kerdgk de onmitbaarheid van het aanstellen van ambtenaren lie de toepassing der arbeidswetgeving cjolroleeren Noodig acht hg een scherper omsohrgving der diensten die men in 1874 hcitelgke u peraoonlgke heeft genoemd opdat het althans boren twgfel verheven worde dat voor den jongere dan 12 jaren wel geoorloofd is wat op de huishouding betrekking beefi maar niet wat in verband slaat met het bedrjjf Even noodig is een beslitsiug of het doen werken van kinderen beneden deu minimum leeftgd sleobia dan strafbaar is als het geschiedt voor geld en in dienst van derden m a w ot de buis iuduttrie in enkele streken des lands b v in een deel van Noord Brabaut bg de schoenmakerij de belangrijkste vorm waarin de ngverheid beoefend wordt voortaan zal vallen builen of binnen het bereik der wet Noodig ook is de beanlwoordiog der vraag of waar het arbeid len behoeve van vreemden geldt de ouders van het kind niet evengoed ala de werkgever aansprakelyk behooreu te worden gesteld voor overtredingen die zij reelal begunstigen waartoe tg tomtqds zelfs door bet rertoanen van valsche geboortebewqzen den nauwgezelten arbeidgever arglistig weten te verleiden en die in allen gevalle onmogelgk zgn zonder bun stilzwijgende of nitdrnkkelgk goedkeuring Voorts dringt bg er up aan am de wel van 1374 te herzien mede met het oog op den landbouw wien tot dusver een vrgbrief werd verleend j bepleit bg het wensohelgke ora jeugdige werklieden en vrouwen tegen uvermatigen arbeid te beschermen en bespreekt hg het verband Inssohen we lgering op den arbeid en den leerplicht Volgens mr Kerdgk kan als regel geldeu dat verbod raii kinderarbeid mits naar cisob gehandhaafd eeu indirecte leerplicht is Uit neemt echter met weg dat de tohrgver den dag zou zegenen waarop leerplicht in ons land werd ingevoerd Het geschrift eindigt met een overzicht van de Igdensgetckiedeuis der arbeidersbeweging in ons Itind gedurende d laatste denig jaren Het oordeel van mr Kerdgk omtrent het jongste feit in die getohiedeuit luidt als volgt Men kan het als een grooten vooruitgaug beschouwen dat de Tweede Kamer baar tegel beoblle aan het voorstel in Augustus 11 door deu heer Goeman Borgesiua met een tiental tijoer medeleden gedaan om een parlementaire eiiiiuéie ie houden toowel naar de werking der wet Van Houieu alt naar de behoefte aan haar aanvulling en uilbreidiiig Doch niettemin weigert mgn pen een hartelgke instemming met dat iKsluit ter neer te schrgteu Althans voortoover bet kinderen en jeugdige werklieden betreft was de tgd rgp voor een wetgevende daad in stede van een onderioek dat al wordt hel ingesield met even prijzenswaardige voortvareudheid alt noodtakelgke degeigkheid ons toch weder op langdurige vertraging te slaan komt Zoo dacht ook het bestuur der Liberale Unie er over toen het in Februari van dit jaar wel in t algemeen op onderzoekingen van staatswege ter verkigging van toereikende feiielgke gegevens voor sociale weigering aandrong maar daarop juist ten aanzien van hot onderwerp dat ons bezighield een uitzondering maakte en dieuaangaande schreef Op een doorlastenJe herzieniiïi en uitbreiding der wet van 1874 m g niet worden gewacht Inderdaad kan het niet geloochend worden dat zulk een waobten geheel noodelooa was zoo de wetgever iu aansluiting aan hetgeen elders is geschied vertrouwen ilde ttellen in bet uitvoerend getag en dit belasten met de détailregeling omtrent menig puul dat hgtelf slechts in boofdlynen omschreef Nu weet ik wel dal de Tweede Knmer juist van dit stelsel door den minister Modderman in zijn weteoniwerp belichaamd in hooge mate afkeerig zich beloonde dat het denkbeeld om onderwerpen van zoo groot gewicht ie regelen bg algemeenen maatregel van inwendig bestuur vrg algemeen tegenstand vond en dat de meerderheid onomwonden te kennen gaf in geen geval te zullen medewerken tot een wel die niet alle bgzonderbeden omvatte Maar ook weet ik wat de plicht ware geweeal van een volksverlegenwoordigiog die op dat standpunt zioh plaatste Ouverwgld had uit haar boezem moeien voortkomen het voorstel een enquéie Ie houden zonder welke de détalregeling by de wet zelve een onraogelykbeid was En zoo kan tg op zyu gunstigst zioh niet vrgpleiten ran het verwyi dat door haar schuld eerst einde 1886 geschiedt wat in baar eigen gedaohlengang reeds in Juui 1888 een dringende beboette was Doch hoe dit zy doelloos klagen is een onvruchtbaar leed ermaiik Nu do te houden enquête opnieuw tot belreuraaswaardig uitstel leidt rest ons tiechit de hoop dat daarna de taak worde afgedaan op een wgze die hooge eischen bevredigt Wie eerst na langdurig talmen lol handelen komt vergele niet dal hg veel heeft goed te maken opdat hem veel vergeven worde Balteolandsch Overzicht De depalatie uit de Bulgaarsche Sobranje die de mogendheden over den toeaiand in Bulgarye moet inlichten heeft haar reis aanvaard Eerst bezoekt de commissie Weenen Berlyn en Petersburg en daaraa Londen Pargs en Bome Of de drie afgevaardigden tullen slagen bg hnn streven allereerst de keuie van eeu vorst met wien de Bulgaren zich kunnen vereeniteii te bespoedigen wordt door de Tiiut in twgfel getrokken Het blad vreest dat de depalatie de Bulgaarsche zaak meer kwaad dan goed zal doen want baar komst zal Hebt Ie Rome en te Londen aanleiding geven tot demonstraties welke bet gesohii weer zuilen verscherpen Eu daarbg gelooft de Timet dat de afgezanlen die zouder een dnidelgk omschreven programma op reit gaan zeker teleurgesteld tullen worden ia de gruote verwachtingen welke zg ticb van eeu onderhoud met de leidende minislera voorstellen Vooral tal het gezantschap ticb verzetten tegen de caudidatuur van den print tan Mingreliê Wat Rusland daarbij tal doeu ia nog niet teker Eerst werd gemeld dat de Ctaar de oandidaluur van den Caucasiër niet handhaafde doch de Foieitehé Zeitung meldt nu het tegendeel Op grond eener mededeeling van tgn berichige er te Sofia verzekert hel blad dat Rusland pogingen aanwendt by de Porie ten einde den prius eerst tot gouverneur generaal van OostRumelié te doeu benoemen Wanneer de Sultan hiertoe besluit rn de mogendheden deza kenze bekrachtigen meent men dat den prins de weg naar den Bulgaarscben troon is gebsaud Aan den goeden uitslag van dergelgke onderhandelingen tusschen Rusland en Turkye wordt voorloopig nog weinig waarde gehecht Generaal Kaulbara is te Petersburg aangekomen en onmiddelyk doorgereisd naar Gatschina waar de keizer vertoeft Een tairgke volktmenigte wachtte den generaal aau het nation op en bracht hem eene aoort van ovaiie Hetzelfde wat ook reeds te Odeisa en ie Moskou geschied Te Moskou vertoefden een groot aantal Bulgaarsche vlaohlelingeD die den generaal bg zgn vertrek io den waggon droegen De Duitsche Rijksdag beeft de eerste letiog der begrootiug ten einde gebijacbt en alt naar gewoonte bet giootsle gedeelte voor de tweede leting geschikt verklaard en enkele punten commissoriaal gemaakt Het hoofddebat zal waarschgulgk geleverd warden bij hel Septennaat maar de omslaudighedeo tgu voor de oppoaitie zeer ongnnstig vooreerst werkt het voorbeeld van het Oaitenrgkiche parlement eo in de tweede plaats weet men zeker dat de Rgkidag terstond outbondeo wordt wanneer de verhoogde legerbegrooting wordt verworpen Evenals iu den Duitsohen Ryksdag tgn de krygsznken nu ook in de Franaohe Kamer aan de orde Daarby deed zich een geheel ander versefaynsel voor dan by de behandeling der begrooiingen voor financiën justitie en builenlandsche zaken Terwyl op deze begrootingen zoo cel maar eeuigsiins mogelyk was werd bezuinigd stelde nu de beer Keiler lid drr clericale pang voor om den post voor de soldg der troepen uttgetrokken met 4 000 000 fra te vermeerderen Zso wilde hg een einde maken aan het verleenen rau al te lange Veiloen en daardoor het effeclief des legers versterken Generaal Buulanger achtte dit niet noodig want da de Infanterie kon meer verlof hebben dan de cavalerie omdat zy geen paarden te verzorgen heeft De vergelijking tuaschen de sterkte van het Duitsche en Fransche leger welke de heer Keiler te berde bracht kan slechts dienen voor ben die in den UuiiBchen Rijksdag de versterking van bet Duittobe leger op voet van vrede verlangen Waarom dut vroeg de minister van oorlog wil men mg 4 000 000 fics opdingeu welke ik volstrekt niet noodig heb f De kamer koos ualnnrlijk de zgde des ministers en verwierp Keller s voorstel mei 639 tegen 2 stemmen waarna een dertigtal hoofdslukken der begroeting zonder wijziging werden goedgekeurd Naar aanleiiÜug van het krachtig optreden der Engelacbe regeering tegenover de lersche Nationalisten beeft de voorzitter der lersche Liga in Ame rika weer eene oproeping gericht tot alle leden ten einde bijdragen te verkrijgen tot vorming van een anlieciciioM fimd Het verzamelen der geldelyke bgdragen ten behoeve der uitgetetle pachters in Ierland zal nu spoedig weer in alle stalen der republiek een aanvang nemen De Spaansche Minister van Builenlandsche Zaken heeft aan de Cortes medegedeeld dat üuilschland er van afgezien heeft op de Carolinen en Paleoa een maritiem station te vestigen waarmede bet bekende geschil op voor Spanje eervolle ijie geheel is afgedaan Spanje zelf betoogde de Minister heeft er belang bij tulk een stauon aan Ie leggen met hel oog op de bsleekeuis der genoemde eilandengroep in geval van een oorlog in ien Slillen Oceaan De minister van Justitie heefi een wetsontwerp ingediend tot wedarinvoering ran de reehtiprtakdoor geiwarenen Alleen wereldlijke personen boveode 80 j kunnen volgens dit ontwerp als geeworenen optreden Bankroetiers lieden die lelf troegere vonnissen te hunnen laste hebben of tegen wieeen slrafterrolging hangende it tgu etenals alle iteblerlijke eo burgerlgke ambtenaren en militairen nit gtsloien Verschillende toorwerpeo iu de maand November gevonden aan het bureau van politie gedeponeerd eo oog niet afgehaald Een zwarte Handschoen een koperen Kruidje een onderstuk van een blauw Oorbelleije een Parapluie een obritloffel zilveren Vork een koperen vgf oua Gewicht een Armbandje van S toerenbloedkralen met gouden slot waarop bloedkraal een Fortenioanaie met 6 Cents een paar bruine Handschoenen een Sleutel een dito een gouden potloodpeo en een grijien Omslagdoek LaotoDgerecbt te tiouda Ttreohtziltiug van Woensdag 1 December 1886 Kantonrechter Mr J H van MIEROP Ambtenaar van bet Openbaar Minitierie Ur W 0 A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD J A vraohtryder te Gouda tot 3 gulden of 2 dagen wrgeui droukenschap te Nieuwerkerk de G arbeider te Moordreobi tol 2 boelen ran l i gnWen of 4 dagen wegens onder Waddinzveen jagen op Zondag tonder jaobtacle en tonder vergunning van deu eigenaar of reohtbebbeode van bet jachtveld P H arbeider te Zevenhniien tot 2 boeten tan 3 gulden of 4 dagen wegene onder Nieuwerkerk jagen zonder jacbtacte en zonder verguouing tan den eigenaar of rechthebbende van het jachtveld P V Z amid te Reeuwijk tot I galden of 1 dag wegens afschieten tan een pistool op een jachtveld onder Keeuwijk bei pistool is verbeurd rerklaard en zal worden vernield M K viascher te Gouda lot eene boete van 6 golden eo eene boete van 1 gulden of 8 dagen wegens onder Waddinxveen visschen tonder vergunatog in eeut aiidera visohwater en met op de eerste vordering van den rijksveldwaobter vertoonen van tyne vitohaote C V D arbeider te Heenwtjk tot 2 borUo van 1 gulden of ï dagen wegens tissefaen tonder ante en tonder vergunning in eeai anden vitchwaier onder Reeuwijk 1 V d W visscher te Gouda tot 2 boelen van 2 galden of 4 dagen wegens visschen tonder vergunning in eens anden viubwaler onder Gouda op iwee tijdslippen 6 S en 8 G renteniers te a flravenbage ieder lot Vt g l l B f 1 g visschen tonder vergunning io eeni andera vischwaUr ouder Bleiswyk BurKerlijke Stand eEBORENi I Dec Arie otim A Sehriek eo P an der Bill Adds WilhelmiM ouders A I tJosterling eo W A Willemstn 2 Adri n oadert G Tsmpelauo sa A Slobbe Geerdist Adrisnt oader P R Prevo en W Bonefasi Abmhaui ouders D van Ijeeawea en B Kak OVERLEDEN 1 2 Dee D B Smit Ij ai W B vaa Edt tsa der P li 18 j 8 U Hooijaietjer m 4 W van t Biet 69 j Moordrecht OEBOHKN Bedierii saders A Oadgk ea A vaa dir Vtirt t OVERLEDEN K vaa Delft 14 n YliBt GEBOREN 1 Jaa Coraelii ouders P de Pater ea D Schtcr OVEKLEDEN J vso der Horal 46 j ONDERTROUWD W van Ee en M de Broin Reeuwijk GEBOREN Janaetjr oudera J Aaacoberg ea II vaa Hoogdaleu l eand rt ondara P Poldervaart ea A an der htca OVERLEDEN E Straver 73 j A de Groot 22 J ONDERTROUWD E van Beawrt en G Groteadorat Zevenhuizen GEUHWD Jan den v Hoek en A J Dogterom ADVERTENTIÊN j Den 14 December hopen onze geliefde Ouders HENDRIK JASPERS en DIRKJE TUKKER hunne 50 JAHWE ECHTVJSBEENIGJNG te herdenken Hunne dankbare Kinderen Voonpoedig beralleo ran een Zoon T E PL 0 CooL8 Gouda 2 December 1886 Heden OTerle d tot onze diepe droefheid na eene langdurig ziekte onze hartelgk geliefde ondste Zoon WILLEM BERNARD in den onderdom van bgna 19 jaar J W P VA EDE V N DKE PALS A M F VAK EDE VAN OKR PALS Gouda 2 Dec 1886 Esameb Voor de vele blyken van belangatelling om op den 26 November betoond betnigen wg namens onze Kinderen onzen hartelgken dank L VA VLIET J C VA VLIET Gouda 5 Dec 1886 de Mam Voor de vele blgken van belangstelling en vriendschap ons betoond ter gelegenheid onzer 25JARlGE ECHTVEREENIGING betnigen wg ook namens onze Kinderen onzen hartelgken dank J COSTER A M COSTER BïwiBii Gouda 4 Dec SO Bg mgn vertrek nit deze gemeente roep ik mgnen geachten stadgenooten een harteiyk vaarwel toe A A G TA ITEE80N Gouda 1 December 1886 Op verzoek van den WelEd Heer C HOOGENBOOM die niet is betrokken in de door mg geplaatste Waarschuwing dato 27 Nov 11 tegen het braniachtige Kies Klerkje C v d K W BEN HERTOG Inwomng gevraagd met gebrnik van vrg Kamertje met of zonder kost Brieven franco ond r No 1119 aan het Bnreau dezer Courant Mevrouw KOUTENOEVER CRABETHSTRAAT 223 vraagt met FEBRUARI a s eene P G van goede getuigen voorzien GEVRAAGD een OAUMEID niet beneden de 16 jaar KORTE TIEN DE WEG D 77 Piano en Orgelonderwiös k 30 CENTS DE LES Adres franco brieven onder No 1394 aan het Bnreau dezer Conrant Parapluies A van OS Az Kleiweg E 73 Louis P WELTEB Coiffeur WESTHAVEN B 193 Benig Depot van het bggenaamd Louis P WELTERS BLOEMENGEEST De Notaris H GROENEN DAAL te Gouda biedt aan namens zgne principalen diverse EAPITALEN als It Hypotheek op LANUEBIJEN en auizEH Let op Naam en Woonplaats TURFMARKT Nog voorradig zeer soliede mm WINTESJASSEK van af f 13 en f 14 eo hooger Wegens vergevorderd saisoen 10 pCt korting STEENKOLEN In LOSSING eene LADING Qrove EUHR EACHELEOLEN waarnit wg tot nru cl per e L Mud kotttant zonder korting afleveren vrg aan hnis bezorgd mits bg 2 of meer HL gelgk genomen JAN PRINCE 0 9 i HET LASTIGE KALKEN rs fi K DER TANDEN wordt door bei gebruik van het PLANTAARDie TANDFOEDER vaa Dr J Q POPP M Buf Tandartt te Weenen Oottenrijk wefreeDomaa Hel reiniït de tanden op mik eene wgie dat door hel daxelijkach gebruik het glatun der tanden voortdurend in aohoonheid toeneemt Prijs per dooaje 80 Cents K KHof Tandarts Dr POPP s ANATHERIN MONDWATER irrileeat tandpijn liekelijk tandvleeaoh onderhoudt en reiuiKt de tanden voorkomt den oaaangeDameu reuk bevordert hel landen krijgen bg kleine kinderen dient ala voorbehoedmiddel legen dipbtberitis keeliiekte en ii onoutbeerlgk bg het gebruik van minerale watereu In fltasohea van ƒ 1 76 1 2 J en 0 60 Anatherin Tandpasta ƒ 1 20 Qeurii e Tandpasta ƒ 0 40 Tandplombeersel ƒ 1 om teif holle landen te vullen Kruidenzeep legen huidiiekicn 0 36 Het grétrde publiek wordt vercocbt uilkrukkelgk K K Hiiftandniee ter POPP Geneesmiddel ie verlangen en sleohta als toodanig aan te nemen welke van tgn fabrieksmerk tgn vooriien Verkrggbnar ie Gouda bg J H C Huiuck winkelier op de Hoogstraat A 123 Ie Kotlerdam bg F E vai Santen K dit te s llage bij J L F Siinbilié apoht te Delft bij A J van Bgu te Schiedam bg C Mali Gz te Leiden bg E Noordgk ie Amsterdam bg F van Wiudheim Co en H H Ulo h Se Jo apothreV te rtcht bg G H N van Spanje idem Lobry Porton Drooïisteii