Goudsche Courant, maandag 6 december 1886

Woeosdag 6 Jaooftri N 3335 1886 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVBRTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regel a 50 Centen iedere regelmeer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plantaruimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandaga verachgnt Alzoaderlflke Nommers VIJF CENTEN De ioBending Tan adrertentidn kan geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave Nederiandscbe Algemeene Maatschappij vao Levensverzekering Keizersgi acht 93 te AMSTERDAM Opgericht in IST S Goedgekeurd bg Koninklgk Besluit van 5 December 1872 en 7 October 1884 Waarborg képitaal f l oOO 000 De Maatschappij verzekert gelden voor Plaatsvervanging bij de JNationale Militie voor Eerste Communie voor Studiekosten voor Huwelijks Uitzet Weduwen en Weezen Pensioen De Maatschappy verzekert ook kleine bedragen in de Afdeeling De Contributie is lager dan bij Begrafenisfondsen ook omdat de voordeelen grooter zijn Men behoeft niet levenslang te contribuSeren zooals dat wel het geval ia bg Begrafenisfondsen De verzekerden voor ƒ 100 en hooger deelen in 50 percent der otermnit De Reserve is eigendom der Verzekerde en wordt steeds bewaard bij de Nederlandsehe Bank Sedert haar oprichting werd bg de Maatschappy deelgenomen door ruim zes en tachtig duimend personen voor ƒ 5 340 000 en werd wegens sterfgevallen uitbetaald ruim f 126 000 In 1884 alleen werd deelgenomen door 14323 personen Prospectussen en nadere inlichtingen zijn kosteloos verkrijgbaar bij den Hoofdagent te Bodegraven en bg de Vertegenwoordigers H BEUGELSDIJK Aarlanderveen A SPEK Woubragge A db BLANKEN Woubrugge W A KOK Kmtdekerk J BRANDT Boelekade Gouda A BRANDT Armeninsplein Oudewater Th HOUTMAN Woerden J van MOÜWERIK Woerden A van AALST Hazerawoude S HAGEN Waddinxveen A de BRUIN onder Bloemendaal bij Gouda J C JACOBS BLOEMIST GOUDA Beveelt zich beleefd aan tot het AANLEGGEN ONDERHOUDEN en VERANDEREN van TUIKE1 en BLITEi PLAAsTSËl tegen concureerende prgzen Botiquetten Kranmen en Versieringen in alle prijzen In de van den staat gewettigde en garanteerde llOOIERTOQLmEEAÜNSCEW LANB LOTEBIJ worden in de Iste tot 6de klasse volgende winsten getrokken etc 500 000 Mark event 300000 Mark 22 k 10 000 Mark 200000 Ik 8 000 100 000 3 6 000 I k 80 000 55 k 5 000 1 k 60 000 2k 4 000 2 k 50 000 107 k 3 000 3 k 40 000 313 Ji 2 000 2 k 30 000 723 k 1000 1 k 25 000 1048 èi 500 6 k 20 000 100 k 300 12 h 15 000 47595 a 250 940 200 Mk 1 k 12 000 De trekking 1 klasse heeft plikats d ©rL 1 GEL IS Jari iiarij and geef ik daartoe Origi naal lo tbr iefj BS tot den planprga gansche halve vierde achteling fl 1 25 fl 10 fl 5 fl 2 50 tegen vrachtvrg gemaakte insending van den bedrag af Prgstgsten naar de trekking gratis G Daubert jun hoofdcollecteur Braunschweig NB De prgs vo or gansche halve vierde achterlin g bedraagd ü 75 fl 37 50 fl 18 75 L Ö 40 door alle 6 klassen I Sociëteit Ons Genoegen Ie Abonnement Voorstelling DONDERDAG 7 Januari 1886 Kon Vereenig cHet Nefterlandsch Tooneel MEIVZEGT Blgapel in 5 bedr van Justusvan Maubik J Aanvang 7 uur 9 Gewone bepalingen en prgzen Openbare Verkoopingf te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FOETIJUN DEOOGLEEVEE op Maandag 18 Januari 1886 des morgens te Elf uren in het Koffiehuis cHABUONiti aan de Markt aldaar van Eene kapitale goed onder Nrs 1 tot 8 houden EOÜWUANSWONINQ met STALLING SCHUREN HOOIBERG eo ERVEN en ongeveer 10 HE TAREN uitmuntend alles zeer gunstig gelegen aan h t Jaagpad en aan den Winterdgk te GOUDA Verhuurd aan J NEDERHOF de Landerijen tot 1 November 1888 en de Woning tot 1 Mei 1889 voor ƒ 1150 per jaar benevens de betaling der polderlasten en het Rgnlandache bundergeld welke te samen over 188 bedragen hebben circa ƒ 110 Voorts de navolgende H ÜIZEN en ERVEIS allerv aan het Jaagpad te Gouda en wel Nrs 9 tot 18 Tien HUIZEN en ERVEN wgk Q Nrs 37 tot 46 Bg de week verhuurd te samen voor 10 45 Nrs 19 tot 22 Vier HUIZEN ERVEN an stukken GROND wgk Q Nrs 31 tot 34 Gedeeltelijk bjj de maand verhuurd voor 13 25 en gedeeltelgk bg de week voor 3 80 Nrs 23 en 24 Twee HUIZEN en ERVEN wgk Q Nra 26 en 28 V de week verhuurd te samen voor 2 50 Nr 25 Een goed onderhouden gemakkelgk ingericht f ERF en TUIN wgk Q Nr 27 Terstond te aanvaarden Het Huis bevat beneden 3 Kilmers en Keuken en boven 3 Kamera en Zolder en is van vele gemakken voorzien Nr 26 Een PAKHUIS SCHUUR ERVEN en grooten TUIN of perceel GRON ü naast en achter het vorige perceel groot ruim 6 Aren Te aanvaarden 1 Mei 1886 En Nr 27 Een HUIS en ERF aan de Vlamingatraat te Gouda wgk O Nr 374 Verhuurd bg de week voor I De perceelen zjjn 3 werkdagen vóór den dag der Veiling en op dien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen A Ilea breeder bg biljetten Nadere inlichtingen geeft Notaria G C FORTUIJN DROOGLEEVER voorgen oemd KlPPEi VOEH Gezonde KLEINE TARW per 100 KG ƒ 6 40 vermengd met MAÏS en GERST per 100 KG 8 wordt bg minatens 25 KG franco geleverd door R SLEGT Stolwi jkersluis Snelpersdruk van A Beiskma te Goud De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad gesciiiedt de nif ave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgg per drie maanden is 1 25 franco per poit 1 50 BINNENLAND GOUDA 6 Jannari 1886 In de heden gehoaden TerKaderinf van den emeenleraaJ die door 16 leden werd biJKewoond afweiia waa de heer Fortoijn Droogleefer arerd hel in de vorige vernadering iogekomen rooratel van B en W tol verkoop ran een atakje grond aan de Veal aan den heer C J G Prinoe aangenomen uadat B en W in hun vooratel nog deu Terandering hadden gebracht dat hel binnen 1 jaar bebonvd tal moeten igo overeenknmitig een plan goed te keuren door B en W Het vroeger medegedeelde vooratel van B en W tot amotie van boomeo in het planttoeo tegenover de Kattenaingelgiaoht werd uadat de heer Oilo in een gesloten Tergadering de verlangd ordende Inliohtingen bad veritreki aaagaande hel door hem ingediend plan tot aanleg van genoemd plantaoeu en nadat daarover eenigt diaooaaie waa gevoerd vaaraan da bh Kilt Poat van der Borg van der Garden Jager Prince van Ilenon en de Vooriilter deelnamen in etemming gebracht en aai etumeii met 13 tegen 3 atemmen die der hb van der Garden Prince en Kilt Het onien leters bekende voontel tan B an yt tot het raadplegen van deskandigen in take inrichting en expioilatie eener gaafabriek werd ten alotte met algemeene atemmen aangenomen Tot brngwaohter aan de ophaalbrug op de Turfmarkt werd by derde atemming benoemd W C Verachut mat 9 at tegen 7 at op J Hoebeek en vel op een traotemenl van 76 Blgkeni achtenlaande advertentie ia de Botterdamaohe Opera Voorilelliog na afloop waarren een nachttrein tou loopen naar Gouda in deu maand bepaald op Zaterdag 23 Januari e k Het ondenöek van het water der IJielwaterleiding in December 1885 waa als volgt 8 Deoember 14 Milligram beuoodigd 1 ÏO 2 19 5 31 20 De oonoeaale voorwaarde Is 15 Milligram Kaliumpermanganaat in 1000 G G Nu in den tegenwoordigen tijd voor menige stad de exploitatie van eene drinkwaterleiding een rraag van den dag wordt kan het misschien voor plaatsen welke niet direct aan een onter groote rivieren of in de nabyheid der duinen gelegen tgn tijn nut hebben op de proereu te wyien die tegenwoordig genomen worden aan de waterleiding in deie gemeente met de patentfurifier van de hh Easlon Anderson lerwyl de kennisname daarran voor de Gondsohe iogetetenen natuurlyk ran onroiddèl jk belang is Hier ter stede heeft men naar men weet gedurende de wintermaanden alleen polderwater ter beschikking een grondstof vrij van ammoniak en ealpetrigzare tonton maar sterk geel gekleurd door orgapiiche aloffen als een gevolg ran den turfachtigen ondergrond der omliggende weilanden Dit gehalte hoewel als toodanig niet uadeelig te achten kan 276 260 milligram per liter bedragen De fatent furijier met een kleine proef tandfilter ndnoeert de laatate tot p m HO milligram en Baar het oordeel ran den heer J H Becking directeur der waterleiding tal dete afneming door toepaaiing der grootere tandflitert nog sterker worden Voor waterleidingen die das chemisch het water laren en toedoende minder gewenscbte stoffen in oplossing brengen tooais b v chloor en twareltnur verbindingen is dete taireriug trer aan ie berelen Verder ontneemt Eaaton Ic Anderaon a purifier aan water dat ammoniak hoodend is ougereer 80 pCt van deie roor de gezondheid too geraarlyke chemische verbinding en eiodelgk biedt tij roor beataande waterleidingen waar de tandfiltert door het toenemend waterrerbruik gebleken sijn te klein te weten nog dit voordeel aan dat bet aldus getuirerde water veel sneller gefiltreerd kan worden en toodoende ooodtakelyke uitbreiding worde voorkomen Voor belangstelleoden is bet toeatel dagelijks in werking te tien mita men tieh voof f wende tot den directeur der waterleiding di bereid is de noodige inlichtingen Ie reraohaffen Als agenlen roor het huia £ Mtai Anderaon fisugecren de hh R 8 Stokvia b Zn te Botterdaa De Virreeniging van weesvadera heeft wegens de beslaande werkeloosheid welke tich ook vooral in groote gealicklen doet geroelen beslaten eene tentoonstelling te doen bonden ran roorwerpen ran kunal en smaak door weeten vervaardigd en daartoe een aantienlyke som beachikbaar Ie stellen lot deu aankoop van materiaal en arbeidsloon De aldoa vervaardigde roorwerpen tullen tegen raaigealelde prgten ten rerkoop worden aangeboden De onverkocht gebleren roorwerpen wil men rerrolKcna verloten de geheele opbrengst zal ten goede komen aan het fonds dat bestemd is tol reriorgioit en oproeding ran weeten wier lot in rele opticbten nog reel Ie wenschen orerlaal Naar wjj rernemen wordt eene herziening de wet op de persoueele belaating o a op de rolgende hoofdbeginselen roorbereid De belastbaarheid zou eerst aanrangen bg eene huurwaarde ran ƒ 1 00 in plaata ran de belastbare opbrengst ran ƒ 67 thans aangenomen De deuren en venaters toudeo als grondslag van belaating vervallen Daarentegen zou roor het mobilair een hooger tarief ran belasting roorgesteld worden en tonden de klassen ran dienst en werkboden of paarden thans onbelaatbaar of lager betaalbaar in de belasting begrepen wolden Hoofddoel is den druk roor de minder ruim gegoeden tooreel mogelgk te rerlichlen N R Ct Met de eerstrolgende Siaatalolerü tullen de loten rolgens een nieuw model worden uiigegereo Elk lot is een couponblad berattende twintig 209te gedeelten De klaiaikale loten tullen voor iedere klasse een rertohillepde kleur krggeo ter onderscheiding ran de doorgefourneerde briefjes Naar de Standaard meldt rgu in eene gisteren morgen gehouden vergadering rau hel Clasticaal Bestuur ran Amsterdam alle predikanten ouderlingen en diakenen die in den jangelen strijd voor de rechten der gemeente opkwamen geschorst En dat wel door loepaasing van een wetsartikel hetwelk uitsluitend is ingevoerd roor gevallen rsn verremande zedeloozen aard die plotselinge Inssohenkomsl noodtakelijk maakten Van de predikanten zijn hierbg de heeren Van Son Van Schelren Van Loon De Gaay Fortman en Karssen Niet de heer Renier die hoewel geheel aan de tgde der geschorsten staande wegens eene predikbeurt die bij te Delft verrnide geheel toevallig niet aanwetig waa in de vergadering waarin de gewraakte besluiten genomen zijn De uitgerer ran het A D r N I wordt gerechtelijk rervolgd wegens dat gedeelte van een op 27 November in dat blad rerschenen Enropeeschen brief van Fantaaio waarin de achrgrer ie midden van een overzicht van den donkeren polilieken toestand in Nederland ook heeft doen ailkomen op welk eene oneerbiedige wgte velen over den Koning en de Koningin apreken en boe men telfa roor hel prinsesje niets gevoelt toodai men zelfs haar rerjaardag niet tot een naticnalen feestdag heeft willen maken De bijzonderheid dat de achrgrer de uitdrukkingen heeft neergeschreren welke het rerregaande gebrek aan eerbied en genegenheid voor het vorstelijk buit bg reien tegenwoordig in Nederland leekenen wordt door het openbaar ministerie uitgelegd als opteltelgke hoon en smaad jegens den Koning en een der leden van het Koninkigk Huis De Praa ati schrgft onder het opschrift Het dievenhol iJit de ziliingsrerslagen der laatste verkiezing in Frankrgk blgkt dal er ten dienste van het kabinet en om het eene meerderheid te bezorgen eene gansche onderneming ran vervalschingen heeft plaats gehad Men heeft alembrieQes gestolen namen uitgekrabd bandteekeningen nagemaakt voor alle welke bedrgven de redenaars roortdnrend de woorden ralschheid opliohterg en dierenhol in den mond hadden Er ontbraken slechts twee stemmen aan en de juslilie zou uitgenoodigd tgn geworden om een ondenöek in loco Ie komen doen in hel Bourbonpaleis gelgk tij pleegt te doen in verdachte clubs waar men eene of andere grore oplichterij heeft ontdekt Onder de afgeraardigden die tich er orer beklaagd hebben dat hunne stem werd rervalscht was een radioaal afgeraardigde een mgoheer Lacóte van Crense Maar het wordt nog reel stichtelijker De collega s ran den heer Lacole uit Greuse die tarnen met hem candidsat waren de heer Nadaud en graaf Oornudel hebben hem openlgk aan hel einde der zitting roor een leugenaar rerklaard en gezegd dat tg hem hadden tien voorstemmen De heer Lacóte antwoordt in een brief aan de Jnstice dat integendeel zjj zelren liegen Men begrijpt hoeteer wg verlegen slaan te midden van al dete onverdacht republikeinsche rerklaringen De een of de ander moet gelogen hebben leniij men aan beide kanten liegt Welk eene beminnelijke wereld De druk der tijden heeft ook te Parjjs tgn invloed op de viering der kerel en nieuwjaarsdagen doen geroelen De feesten die georganiseerd worden om leren in de zaken te brengen eu den nood der armen Ie lenigen zullen waarschgnigk hun doel niet bereiken Het eerste een bal in hel gebouw der rechtbank ran koophandel en de rgfdaagsohe teestelgkheden in het uijrerheidspaleis hebben volstrekt niet aan de rerwachting beantwoord Zg bleven verre beneden rroegere dergelijke feesten b v voor de orerslroomden in Murcia of voor de slachtoffers der aardbeving op Iscfaia Zulke feesten zgn te snel op elkander gevolgd en thans t jn er ook weinig I