Goudsche Courant, woensdag 8 december 1886

leende viu toenam ia hjj tbani plotaaling beiwekcn Zoowei op kerkelyk gebied waar kjj met lijn ambtgenoolen Mnurliug eu Pareau de Oroninger aoliool atiobtte ali Toor het onderwya waa hg stee U met hart eii liel werkzaam Bniten tgn otfioiëele faetreltkingco bekleedde hjj die an beatnorder in Tele philantropbitohe inriahtiniten en lereeuigingen die Teel iu hem zullen Terliezeu Waul ofiohoou prof De Groot in 1872 zqn ambt had neergelegd bg bleef werken totdat de dood daar een einde aan maakte Bij de practische oefeningen der dd aohutleryenin 1886 waar die onder leiding Tan uffioieren Tanhet Irger hebben plaats gehad ia gebleken dnt bg Tele korpsen de odfeningen niet worden ingehaald als die wegens ongunstig weder moeiten wordenuitgesteld Naar aanleiding hierfan zgn de Commissarissen des Koniugs door den Mininter Tan binnenlandsche taken nitgenoodigd om te berordeieu dat oefeningen van de dd Schuiterg waar die op eenigerlei wgze op den bepaalden dag niet konden plaats hebben zoo eenigszios mogelgk op een anderen dag te doen honden De centrale bond der sooiasl demooratisohe pang heeft aan de oommissie Tan enquête een sohrgTen gericht en daarbg de autwoordeu gevoegd door verschillende T k ereenigingeu uitgebracht Daar de centrale bond aan de enquête commissie alle recht ontzegt om een onderzoek in te stellen ligt het ia den aard der zaak dat de antwoorden weinig behelzen dat ter zake dienende is Alleen dit De lereeuigingen rerlangen lo algemeen stemrecht en 2o regeling Tan den arbeid zoodat de arbeid verboden wordt voor kinderen be nedeo 14 jaar geregeld voor jongelieden an 14 tot 18 jaar geregeld voor vrouwen en manuen met vastatelliiig van eeu normalen arbeidsdag vau 8 uur met minimum loon minstens gelijkstaande aan het tegenwoordige De heer Sohaepman heeft het noodig geacht zegt de Amh Crt op eigen hand een voorstel tot wgtiEiag van art 194 der Grondwet in te dienen Na al het oorgeiallene o er dit artikel en de daarop roorgesielde ameudementen zal mrn dit eeiie wonderlijke onderneming vinden wanneer men de welingelichte bladen mag gelooveu dan heeft de heer Schaepmau dit voorstel ingediend zander medewerking van zgne pariygenooleii Uit zal wel beteekeneo al klinkt het vreemd ran de sterk gedisciplineerde partg waartoe de voorsteller behoort dat zgne medestanders aan het voorstel hunne goedkeuring niet schenken Vreemd kan dit niet schijttsn daar de afgevaardigde uit Breda hier in hoofdzaak eene lezing van artikel 194 voorstelt waartegeu zijne partij zich heeft verzet toen eenige liberalen haar in het voorjaar ter tafel brachten Wordt op de medewerking van deze liberalen gerekend om de poging te doen slagen f Dan zal meeut de Jrnh Crl de voorsteller bedrogen uitkomen want sedert de gemoederen in de onderwasquaestir iu de liberale kringen althans eenigszins tot bedaren eu tot rustig O rrwegeu zgn gekomen ia er ten aanzien van het araendemenl Beaufort c s eene groote oinkeering in de meeniugeu ontstaan Thans iu behandeling gebracht zou het waarachgnIgk lang zooveel liberale stemmen niet meer vereenigeu ala in t voorjaar Wordt het voorstelSohaepman aan de orde gesteld het zal wel geen kana van aanneming hebben Ook als een orerblgfsel Tan de non pouumiiêpolitiek maakt bg de tA rnh Crl weinig beducht zelfs al konden anti revulutionaairen eu Katholieken het werkelgk zoover brengen dat hrizg om de Terwerpiiig vau dit voorstel hetzg om eene andere reden eene meerderheid tegen de RtgeeringsToorstellen tot Grondwetsherziening kon gevonden worden dan nog zou het blad wegens het ouroldoende Tan de Toorstellen Tooral ten aanzien van het kiesrecht dat geen ramp achten Toor hel land Integendeel in Nederland toch heeft orenals eldera de Terwerping Tan een onvoldoende herziening dt r Coustitutie onrerroijdelijk geleid tot eene herrieoiug die meer aan de wensoheu der Tooruitstrevende richting loldeed eu dat in een betrekkelgk kor ten Igd Het Toorloopig Verslag OTer de Telephoon wet is ersehenen Drie stelsels werden in de afdeelingen verdedigd dal Tan Staataexploitatie dat van gemeentelgke txploitaiir en dat om de telepboon geheel over te laten aan de particuliere industrie Velen konden zich echter met het stelsel der llegeering vereenigen dat een soort van middenstelsel is mits ontdaan vnc de in de voordracht voorkomende fiscale en belemmerde bepalingen De vraag werd gedaan welk stelsel de Miuiiter thans ten opzichte van telephoouTerbindicgeu tnsscbeu ver schillende gemeenten aankleeft De Commissie van Rapporteurs sprak de wenschelijkheid uil van t openbaar maken van verleende conoessiea in de gStaalaCouranl Staten Qeneraal Twiidb Kamxk Zitting van Maandag 6 December Bg het voortgezet debat over Hoofdstuk Justitie werd het amendement der Commissie Tan Rapporteurs strekkende om de beteekening ran exploiten in strafzaken weder door deurwaardera te doen geachiedeu aangenomen met 38 tegen 26 stemmen Bg de afdeeling Rijkspolitie werd door den heer De Vos van Steenwgk er op gewezen dat de veldwachters Toor andere diensten worden gebruikt dan waarvoor g bestemd zgn waarian een minder goede bewaking van het terrein onder hun toezicht bet gevolg is De heer Kist drong aan op aanvulling der vacature van commissaris van politie te Amsterdam De heer Heldt wenschte in de stalitlieken van het gevangeniswezen de resultaten der opvoedinx in de KgksopvoedrngagesI cbten opgeuomio te zien Hij merkt op dal in die gestichten geen voldoend onderricht werd gegeven zoodat de kinderen in de Maatschappij teruggekeerd niet iu hun onderhoud kunnen voorzien Op voorstel vau den heer Gleichman ia de behandeling van het Analytisch Kamerverslag voorloopig van de agenda genomen daar meer urgente zaken op afdoening wachten De rust is sedert het laatste mail oïcrzioht in Deli ongestoord gebleven en de Aljehsche benden schgnen voorloopig elders werk gevonden te hebben Met de veiligheid is het daar nog niet iu alle opzichten gunstig gestehl Boovergen dikwgia met moord en doodslag hebben nog altgd plaala Aangaande de executie van den deserteur Ransonnet ontving de Java Bade uit Aijeh het volgende bericht Het vonoia is den 12en October met de meeste plechtigheid ten uitvoer gelegd Even voor zevenen werd de veroordeelde met slaande trom op het terrein gebracht Hij liep er flink en l ordaat met opgeheven hoofd bg terwgl hg zich kalm onderhield met t ee kameraden welke hem den laatsten vriendendienst bewezen en hem tot het schavot rergezeldeu Daar waar hg gedurende den marsoh officieren of bekenden zag groette hg op militaire wijze of gaf bg een opgeruimd gezegde ten beste Bg aaukorast van den veroordeelde op de exeoulieplaats begonnen de muziekkorpsen eu alle tamboers te blazen en te trommelen hetgeen een oorverdoovend geraas veroorzaakte Op een gegeven teeken van den militairen commandant zweeg die muziek en werd het vonnis door den auditeur militair geassisteerd door twee officieren leden van den krggsraad voorgelezen Ouiniddelijk daarop ging Ransounet met een vluggen tred naar het schavot en wuifde zijne vroegere kamercden met zijn zakdoek een laatst vaarwel toe De pastoor vergezelde hem tot aan bet schavot maar hg wilde van hem in z jne functie als geestelgke niets weten Klokke 7 uur viel het luik onder zgne voeten weg en volgde de dood De troepen keerden vervolgens huiswaarts terwijl ter bewaking eenige cavaleristen eu politieoppassers op het terrein achterbleven Hel Igk bleef tot 8 uur hangen en werd toen op de gebruikelgke wijze weggebracht Ransounet had den dag voor zgn dood vergunning gekregen eenige kennissen bg zich Ie mogen ontvangen en zoo heeft hg onder het drinken van een glas wga en het maken van een partijtje den Bvouil tot 12 uur doorgebracht Volgens bericht uit BaltiAiore is onlangs een locomatiefketel gesprongen terwgl de trein in volle vaart was De Sl Louis en Chicago rxprestreiu der Baltimore en Ohio spoorweg maalsohappg welke Philadelphia te 5 uren s avonds verliet en te Gamben te 8 22 moest aankomen verongelukte gedeeltelijk in ds nabijheid van de 3e atraat Canton Baltimore door hei springen van den locomotiefketel waardoor vgf menichen gewond werden De trein bestond uit een bagage een rook een gewone personen twee slaapwagens eu een restauratiewagen De reizigers hadden nauwelgks hun avondeten ia de restauratiewagen gebruikt en daarna hun plaatsen weder ingenomen toen een rerschrikkelgke slag gehoord werd en de trein opeens stilstond De rook en de gewone personenwagens werden door schokken voor eu aolilerwaurta in elkander gedrukt De paisaKiers werden ran hun plaatsen geslingerd en wel zoo hevig dat men dacht aan een aardbeving De vrouwen schreeuwden en de mannen vlogen naar de deuren Doch spoedig werd ieder gerustgesteld door de medeijeeling dal het gevaar voorbij was Slechts enkele reizigers waren gewond De tocomolief was kort eu klein en het onderstel lag op een ander spoor Tot op verren afstand vond men stukken van den ketel Op het oogenblik vao hel springen van den ketel ü Tloog een gloeiende ulassa kolen in de eene en een massa water in de andere richting Het eerste gaf een glanzend licht bgna gelgk aan een prachtig vuurwerk Men onderstelt dat het springen van den ketel Teroorzaakt werd door gebrek aan water Hen Bchrgft uit Noord Brabaut aan de A R Ct Ben der meest eigenaardige Tolkigtbrniken lu vele Noord Brabantsche kleine steden en dorpen is bet i klotlerrn op den avond tóót den 6den December den Si Nicolaas arond Wat de eigenlgke oor prong is van het woord is niet met eekerheid te zeggen waarschgnigk vindt het zgne aanleiding in het geluid veroorzaakt door het loopen op klompen daar f alleen de mindere stand dien avond uitkiest om inkoopeu te doen m a w om voor de jeugd d e men met alle fraaie beloften in slaap heeft weten te sussen ide rol van St Nicolaas te gaan vervullen Vandaar ziet men dan ook op de Klottermarkl voor den werkenden stand het groote magazgn van St Nicolaas stapels zwarlgeverf le klompen die of als geschenk gekocht worden of alleen dienen om de jeugd gelegenheid te geven bg familieleden en vrienden een klomp te gaan zetten Verdringt zich op dien avond hel meer nette publiek in de winkela om te tomboleeren of surprises en cadeaux Ie koopen de Klottermarkt is de verznmclplaaia voor het volk dat zich opeengepakt beweegt tusschen de kramen en stellingen de eerste verlicht door hangende petrolcumlampen de laatste door walmende oliepitten die eeu alles behalre aangename geur verspreiden In die kramen wordt speelgoed lekkers iaaimannen enz enz tentoongestelden verkocht die door het flauwe licht beschenen voorwerpen met de zich daaromheen verdringende koopers bieden een waarlgk eigenaardig schouwsoelaan Met rtcbt mag men die newoonte dus dannaam van volksgebruik geven Die markten durentot laat in den nacht en zelden tiet men Terkoopersmet grooien voorraad huiswaarts keereu daar niemand zondrr een goed gevulde beurs ter markt gaat hetgeen niet te verwonderen is als men in aanmerking neemt dat reeds raaandeu te volen voor de yKlottermarki wordt gespaard om maar goed voor Sinterklaas Ie kunnen r rgden Hei ii dus eene kleine kennis met dat onderscheid dat hier alleen dsoudere inkoopeu waar men dan getameniyk uitgaat De jeugd onwetend gehondeu van hetgeen vader en moeder dien avond doen wordt doordoor te meer versterkt in het geloof dn het iSinteiklaaa is die hun al dat moois verschaft en of het vreea iaroor de roede van den heiligen kindervriend of wel gehoorzaamheid aan bet gegeven bevel der ouders ze gaan tiapen met de zoete hoop op een prettigontwaken wanneer zg de tafel gedekt zullen zien met alles wal zg ainda maanden verlangden eu wat Sinterklaas natuurlgk door den acboorstecD daar heen gebracht heeft yM In Amerika worden jaariyks 600 000 000 eieren geconsumeerd welke bgtonder groots oonaiiBtia moet toegeschreven worden aan ds bekende gehechtheid der Amerikanen aan gebak Pulten w $ uil go de bron dan is do gemiddelde prgs der eieren in Amerika 40 cents Ned per ilatgn zoodat d eierconaumlie in dat land lertegenwoftrdigd wordt door eene aom van ongeveer ƒ 166 000 000 Oudertusschen heersoht er onder de Amerikanen groote ongerustheid omtrent den eierenhandel £ r beslaan namelgk geen invoerrechten voor eieren en de invoer van buitenlandsohe sieren wordt op 192 millioen geschat De vaderlandslievende Yankee £ drukt in een zoogenaamd Trade Journal zgn diepe f verachting uit over deie concurrentie van de ar f moedige eieren der Oude Wereld Maar ook Engeland betrekt het grootste gedeelte van tgn £ eierenoonsnmtte uit den rrsemds Aan de kada rau Harwich wordan ieder etmaal van 50 80 toD eieren gelast Deze komen bgna nilaluitend uit hst W noorden van Italië via den Si Gothard lunnsl 1 Bovendien omvangt Engeland iedere maand ongs M veer 50 60 000 000 eieren uit Denemarken Duitsoh S land België en Praokrgk iets teer onge oone W voor hel laatate land wanneer men bedenkt dat ds Pnrgfnaars alleen 49 000 000 doz jn eieren voor hun levensonderhoud meensn noodig te hebhen Ook in Engeland zljn sedert 1860 geen invoerrechten meer op de eieren Bg de firma Moes Oroockewit en Co te Amsterdam is een pelroleuraressrvoir in bewerkin dat aldaar aan het westelgks punt ran de Rietlanden zal komen Dat reservoir waarin de petroleum tsl bewaard Worden is een gteren cilinder rustende op eene houten stelling en omgeven door een aarden wal waarvan de inhoud meer dan voldoende is om ingeval van ramp elke hoeveelheid olie te bevatten welke op dat oogenblik in voorraad lou kunnen zgn Op hst dak dat gebombeerd is wordt een bliksemafleider geplaatst De alrartingen zgn circa 18 meter middellgn en circa 10 meter hoogte zoodat voldoende ruimte aanwezig ia Ier lierging ran 2 millioen kilogrammen of circa 2i i millioen litere petroleum De inrichting is bestemd ter bewaring ran petroleum uit de raffinaderijen ran de heeren Gebr Nobel te 8t Petersburg waarvan de aanroer geschiedt in lanksteamers booten roorziau rau verschillende leuks of afdeelingen waarin het vocht gepompt wordt Bg aankomst wordt de boot verbonden aan eene in het reservoir i itloopende buis en pompt hare lading daarin uil Eene andere buis loopt van hel reaervoir naar de loods waar de vaten irevuld warden Hiertoe worden automatisch sluitende kranen gebezigd Met tertgdeslelliiig van alle andere voordeelen der Nobel a petroleum boren de gewone Ainerikaansche is het niet oterbodig in hel bijzonder ts wgzen op den hongeren hittegraad vereischt om daaruit ontplofbare dampen te oniwikkrlen Terwijl dit bg de Amerikaansche reeds op 21 C geschiedt behoeft Nobel s olie daartoe eene temperatuur van 280 C Hel valt doe in hel oog dat het brandgevaar daardoor belangrijk verminderd wordt Feri boit Het volgende bijna ooKeloofelgke bericht lezen wij in bel Balamaatck HandtliUad van 1 November jl De devotie tot hel heilige graf te Loear Batangen de gewoonte om bg vervulling van eenen langgekoesterdeu weuich daar een stuk Ignwaad of weleen paar geilen te offeren neemt ook onder deEuropeanen en meer in hel bgzouder bg de Europeesche dames hand over hsnd tos Op zich zelfbeschouwil is iedereen wel is waar bevoegd te gelooven of te bijgelooven wal hg verkiest dochwaar wg m er iu het bgtonder ds aandacht opwilden vestigen tgn de aftetlerijeo waaraan devrome pehjrima op de heilige plaats zich onder I werpen Nist genoeg dat ds offerandes met denmeesten ernst eu in alle mystieke stilte door de priesters worden asugsnomen doch eene gansohe schaar bedelenden wacht de bggeloovigen op bg hun verlaten van het bedehuis Zg tgn dan volgena adat verplicht hun geldbeursje ter inspectie te geven aands Arabische fijnen dis sr eenvoudig uitnemenwat tan hunne gading ia En hoe vrgpostig daarbijte werk gegaan wordt bleek nog dezer dagen toeneens dame van Meester üomelis toodauig beroofdwerd dat tg niet eena geld ovsrhield roor de tsrogreis Een citaat uit een nieuwsblad ran Stockholm dat in 1740 werd uitgegeven welk citaat voor komt in Aftonbladet van 25 dezer doet tien dat het langdurig tg t ook onrrgwillig rasten niet door Tanner Succi of Merlatti roor t esrti in praktgk gebracht werd Men schreef toen nl t volgende nieuwsbericht Den 15 Mei van den jara 1737 op deu tgfdsn Zondag na Pascheu werd een algemeene dankiegging in de Si Katharina kerk te Stockholm gehouden voor den vijftienjarigen Zacharias Brak toon van een amid dis twee dagen te voren weder was begonnen te elen en te drinken nadat hg l jaar en 6 weken buiten spgs of drank geleefd hail Genoemde knaap verloor iu April 1736 na een iware ziekte op eens allen eetlust en kreeg lelft asn toodanigsn afkeer van apgs en draak dat hg wanneer tgn ouders uit vrees roor zgn leven hem dwongen om iett te gebruiken dit legen zgu wil dadel k weer terug gaf en daarvan zwak en tiek werd Onthield hg tioh echter gehesl ran eten en drinken en dit deed hg veriolgens meer dan een jaar dan gsvuelds hg tioh opgeruimd en wat gezond Toen dit geval bekend was geworden werd sr in de meeste en voornaamste kerken van tgue woonplaats Stockholm voor hem gebeden totdat hg ten laatste op 13 Mei 1737 onverwachts weer begon te eten eu te drinken en tioh daarbij loen eer wel bevond Nabg de Amerikaansche stad Bristol aan ds oerers der Delaware brsiaal eene planten en ttadkweekerg die leker de grootste ter wereld il Zg is gevestigd op het landgoed Bloomsdale en de eigenaars David Lardreth en Zn betiltea daarnevens nog uitgestrekte gronden in Virginie en Wiiconsin Men vindi er meer dan doiteiid soorten van boomeu en gewassen uil alle streken der aarde Verleden jaar taaide men er 40 millioen koolm en voor 36000 aan uien eu alleen aan meloenen eu augurkenlaad wordl jaarlijks 240 cenlenaari verkocht Men heeft er proefvelden waar alle gewaasen gekweekt worden en welke naar klasseu genummerd en geboekt tgn De firma levert jaarlijks voor honderd duitenden aan zaden eu Philadelphia zendt janrigki 30 000 wageiiTrachlen stal eu strnstinest naur deze geheel eenige kwsekerg waar ook allerlei proeven met kunsimettstoffen rerricht worden Deze inrichting die roor honderd jaar door den grootrader der tegenwoordige eigenaren gesticht werd ia ran reel nut voor de kennis ran tainbouw en botohoaltunr Omtrent hel hoogst belangrgke werk dsr rersohniring ran de ipoorwegbrng te Venloo wordt aan de Ft Umteht Courant o a hel rolgends geichreren Geef mg eeu rast punt en ik zal de aarde rerplaatien tel Archimedea de beroemde werktuig kundige der oudheid en wie van oua die Donderdagmorgen 26 Norember 1886 rdór elf uur op de Maasbrug stonden zou durven twgfelen aan tgn woorden En hg kende niet eena de kracht van deu stoom I Hg die met mensohenhandeo de wereld wilde lichten tou nu ongetwgfeld de mogelgkheid hebben beaamd om de maan o een andere planeet kleiner dan de aarde in ona midden te brengen De reutenlrbeid esne verplaataing ofschoon dan ook iu horiionlale richting ran eene brug die ruim 20 jaren het iioomroa tot eene baan diende ran een geraarte dal 800 000 kilogram woog werd rerricht alsof men met ee lucifer te doen had Dit werd trouwens rooraf beweerd door de ingenieurs maar kon men het den leek kwalgk nemen dal I hg ougeloorig de schouders ophaalde toen hg op I die manier orer dit grootache werk dat hem eene onmogelgkheid scheen boorde redeneeren Eu toch hoe kalm hoe teker wekie de locomobile mei eene itoomtpanning vau hoogstens 4 atmoaferett tonder tich te atoren aan de honderden belangeielleodec en nieuwsgierigen die om haar heen geachaard hare langtame bewegingen hel heen en weder achuireu van hare gteren armen ter lengte Tan de 4 brugvakken ts tarnen aanstaarden I En met tekerheid in blik en bonding stonden de manuen der wetenschap die het eenvoudige en toch too ingenieuse samenstel der werktuigen hier bedacht hadden Niet de minste twgfel omtrent het welslagen I der verplaalaing was er bg hen te bespeuren De I teekeniKgen eenmaal klaar de berekeningen eenmaal aslgesuld hel plan van hel papier in werkelijkheid toegepast eu het werk moest gelukken Ongelukken tgn kwade kansen een vorig maal had eeu defect aan de machine het al te krachtig aautetten der moeren feilen bij het monteeren ingeslopen den arbeid onmogcigk gemaakt eene nietigheid was oorzaak dat de kennii der vakmannen in twgfel werd getrokken dal hunne berekeningen en plannen ala ondoelmatig too niet onpraelisch en onuitvoerbaar werden uitgekreten Uaar iu plaata van tich daardoor te laten ontmoedigen gingen tg atrnnende op hunne kennis oort het oorspronkelijke plan bleef behouden en wat door velen all eene onmugeiykhcid werd beschouwd bleek eene kleinigheid te tijn roor hen die het groote werk ondernomen hadden We moeten het ronduit teggen dat we allen die een werkuam aandeel in de rsrschuiiing gehad hebben jonkheer Kepelaer ran Driel ala ingenieur lot wiens sectie de brug in quaesiie behoort den heer Lorentt ala hoofdopiichler de heeren Wellen en Schoth civiel ingenieur als opzichten over dli grooliche werk dat we hen allen openigk gelukI wenichen mei het llagen hunner onderneming Buiieolaudscb Uverzicbt 1 Zaterdag kwam een onverwachts tgding uit Frankrijk bet kabinet De Freycinet heeft bü den preaident der republiek zgn rerioek om oüialag iugediend De beiuinigingtwoede dsr kamer ii oortaak deisr miuiitsrieele criiii Nisllegenitaande de beatrijding van Sarrisn van Ds Frcycinet telf heeft de meerderheid der kamer beslaande uit de rech tertijde eu eeu deel der txtrémt aueie en der fouci radieaie een amendement tot alschaffing der onder prefecten aangenomen Te rergeefs poogde De Freycinel den opkomenden storm te bezweren door de belofte dat ds regeeriug hel volgend jaar ds orerbodige onderprefecturen tou aftohaffen te vsrgssts waarachuwde hg roor de gevolgen ran tulk een iugrijpenden adminittratieren maatregel de kamer nam met 262 tegen 249 Hemmen hst amscdemenl ran Colfarru en Rauul Dural aan Op rertoek van den miutaterpresident werd de titling na dit bcalnit opgeheisn In den daarop gerolgdeu miuiaterraad is besloten ontslag Ie uemeu te dien einde hebben zich de ministen onmiddellijk naar het El aée i egsren Wal het rciuliaat der bsraadilagiugeu met Jules Grery was meldde de telegraaf nog niet Miaschien is nog een middel te linden om een rertoening tusschen het kabiuet en de kamer tot iiand te brengen wgut wis kan op dit oogenblik iu Frankrijk De Freycinel rcrvangrn P Trouwens eene andere oplossing is bijna niet mogelijk Een radicaal ministerie Ploquet Clemeii cean ia oomogelgk umdal de radicalen niets rer I mogen zonder deu steun dsr opporiunisten een miniaierle Ferry kan erenmiu op den steun der radicalen rekenen en de pogingen tot bet sluiten ran een rerbood lussohen de gematigde republikeinen en de rechtertijde ia geheel mislukt Er moet dua weer eeu republikeiuach radicaal kabinet worden gerormd doch bij de rijaodtchap tusschen dcte bsids partijen tal niemand lust gevoelen weer een dergelijke laak te aanvaarden nu telfs de buitengewone behendigheid eu plooibaarheid van den heer De Preyoiuet zijn tekortgeschoten om de eendracht te beaaren De rede in den Dnitschen Bijkadag door den Minister van oorlog gehouden waa ernstig van toon hij aprak ran gevaar tij t ook niet oogeublikkelijk gevaar roor een oorlog rooruamelijk werd Frankrijk genoemd maar wanneer iu dit verband ran Frankrijk wordt gesproken wordt terens aan Busland gedacht Frankrgk allen zal nooit Duitschland durren aaofallen eu men moet dus uit het getegde ran den Minister van Oorlog opmaken dat in den laatsten lijd te Berigu een rerbond luuchen Rusland en Frankrijk tol de meer of minder waarschijnlijke dingen wordt gerekend Nu mag men wel de inkleeding ran a Ministers rede roor een deel op rekening stellen van de pteiiie welke in de parlementen gebruikelijk ii om verhoogde oorlogibegrootingen aannemelijk te maken maar ter eere ran de Duitsche Regeering meel worden getegd dat zij nooil gerarsn rertou om tulk een druk uit te oefenen Dat ligt niet in het karakter ran den leider ran de politiek Ook rerdieot opmerking dal ds Ministsr nisi schroomde er roor uil te komen dat eerst in deu laaiaten tijd een reraterking ran het leger als dringend werd beschouwd Men herinnert tich de rreemde geschiedenis met de bescherming der Russen in Bulgarge De oppositie heefi tegeuoTcr de Regeering wij merkten het reeds op een moeilijke taak en met hoeresl talent en helderheid Richter ank tegen ds rerhooging der oorlogsbegrooling opkwam hel tal niet veel baten De verwijting naar het verbond met Oostenrijk door Richter werd telkens luide toegejtticht iu deu Rijksdag maar de Regeering tal naar de ibeorie ran Bismarck juiat aan dat rerbond met Oostenrijk weer een argument ontleden om de verhooging toe te staan Hel ontwerp tal verwezen worden naar een commissie waarin de Regeering nadere bijzonderheden zal meedrelen Biamarck zit intnaschen nog te Friedriehiruh meif legt dat hij eent tegen Kentmia komt Waariohgulgk tal hg in t eind den doonlag trachten te gMeu Van het besluit ran het Ceotruo waarren de taak eigenlijk afhangt hoort men weinig Men gelooft echter dat het Centram de legerwei tal atennen Verlet echter Windkont zich erenala Richter er tegen en wordt het ontwerp rerworpen dan wordt eene ontbinding ran den Rijkadag zeker geacht Metr nog bijna dan orer de rerhoogde oorlogibcgrootiog zelf wordt er iu Dnitaohland geaproken orer het door de Regeering geuitls rermoedeu ran eeu nieuwen oorlog in een niet rerwijdcrd tijditip Merkwaardig tiJn in dat opticht de woorden door den grgisn Von Moltke gesproken Geheel Europa teide bij is tot de tanden gewapend Of wij linki of rechts tien orertl rjnden wü unte bnrea too gewapend dat lelfa een rijk land op den dnur dezen laat niet kan dragen Uit deu aard der zaak moet dete omatandigheid tot een apoedige bealissing noodzaken eu dit ia de reden waarom de regeeriug nog roor het einde ran het aeptennaat het leger wil rersterken Duitschland alaat in dit opzicht achter bg de andere mogeadheden Het heeft het goedkoopste leger en legt het rolk de minste laaien op Frankrijk o a geeft ieder jaar bijna tweemaal ooreel uil roor tiju leger als Duitschland en nog deter dagen lijn rrij aantienigke verhooiiingen voor de begrooling van oorlog door de Fransche Kamer tonder tegenstand aangenomen Men heeft de juistheid der opgegeven cijfers daarover in twijfel getrokken maar ik roor mij kond te voor juiat want tij tgn gegrond op de beiie inlichtingen welke wij konden krggen Men beeft om geraden mei Frankrijk een overeenkomit te ilniten Ja dat ware roortcker teer renlandig Hel tou een legsn zgn roor beide rolken en een waarborg voor het behoud van den Earopeeachen vrede Maar wanneer dit niet kan uu wien de schuld Zoolang de openbare meening in Frankrijk onstuimig de teruggave eisoht ran twee echt Duitsche prorinoiëc welke wg rast besloten zijn tot hel uilenle te rerdedigen blijft een verbond met Frankrijk niet mogelijk Het rerbond met Ooateurijk beeft zijn waarde maar een groots Staat moet tich alleen op algen krachten kunnen verlaten Verder rerklaarde Moltks tich ten sisrkits Isgsn iuroeriug van deu tweejarigen dienstiijd daar bet te geraarlijk ia in dete bewogen tgdeu hel leger op een anderen voet iu Ie richten De geldmiddelen achtte hy in dcira ran hel minste gewicht want in de eerste plaati Boest worden getergd dat het land tegen een lijandelgken inral kon bsieiligd worden