Goudsche Courant, zondag 12 december 1886

TMr de untlelling fan eeo oomerrator aaa het OeoIogitoh Mineralogiioh inuKuiii te Leiden werd ervorpen met 41 tegra 28 alemnien lliandag 1 unr roortuttiDg Dt Amwhu Tao Dtoember maaki een belangr ke opmerking o er den oubillukeo druk dien de loutaoeljna op den boter en kaaihandel oefent D Zoulaeogoa die 9 oent per K Q bedraagt ia byiooder iwaar daar de aarde fan hit artikel alrehta ongereer 1 oent per K O beloopt Voor aoni bij drn landbonw gebrnikt ii roor reuige jaren vrydom an den aooqnt verleend maar op da boter n kaaamakerg ia dil niet toegepaat Alleen wordt bg nit oer fan boter het bg de verfkltmf gebrnikle aont frggeateld maar niet het ont dat i de boter en kaaa ia gemengd welke naar het buitenland worden feriouden en daar met de prodnelen ran andere S aten icoeten mededingen D Eccmomiêt berekent dat aldna d boter mei l pCt en de kaaa met 1 pCl der wanrde in prga worden ferhoogd fOor de goedkoopere margarineboter ia da ferhonding nog ongnniiiger tien huurboertje die 20 koeien houdt en 5000 tCG kaaa a jaara maakt heeft SO aan aooyos Ie belalen De nil roer fan boter en kaaa gemidditld 30 en 60 millioen KO in de laalale jaren ia toodoende mei ongefeer Pt ktlf million gulden aan loulacogua beiwurd Klacht niet de billgkheid daarfan frgdom te ferleenen efenala bg uitvoer fan ferdikte aatik de aoogoa foor de auikrr daarin ferfal wordt laruggegeren F En de belaallng op lout ia fergelakta mei de waarde fan het artikel nog ecoa loo koog ala dia op aniker 1 EK XnMMiüi hoopt dal de mioiater fan toausün op dit belang ooier luifelprodnolie ernalig lal lelten bij i jn aaugekondigde berticning der loulwel Omtml de alranding fan het atooroaohip Kaal wordt aan de H R Ct uit Uaamaltde cil Sohon en het folgeade gemeld EHnadag werd fan den fuurtoren te Writeraohonwen opgaaaerki dal een aohip in nood verkeerde kalwelk later gebleken ia ta tijn het Dnitaohe atoomaohip Sital Eveogeaoemd aohap geugfoerder Heeokt en baaaand met II koppen waa dra morgeni ta half aa aur gealrand op hel loogenaamde Nieuwe od Onmiddellijk werd hiarfan per lelephoon bcriokl geaooden aan den bargemeealer fan Haamawda den heer U Bolle Aan agent der Z H reddingmaataehappij die onverwijld btrel gaf de raddingabooi Prin t ATi iWaiua fanwege etangaaocmda Kaataehappij gaitatioaarrd te Barghtluia ia a a t brengrn Hoe ook alle kraohten door dan aokipper en bemannisg werden aangewend hoe aij ook BMl ware doodiveraohling hel lehip loohleo M naJcraa on de tobipbreukelingeo te redden dit ia da aaaalea banna toevlnohl hadden gcnoOMa tnwijl de aee telkena over ktt ichip heenbrak kol mookl kan niet gclakkea De alarke taidwaaten wind de opgeawrapte golven dreven den apol met meniohelgke kraohten en noodiaakten den aohipper onverriohteruke lerog Ie keeren evenwel met het vaate plan om hel dea naobia beganaligd doar aaaaaliohl en in de hoop dal de alorm dan ook wal badaard toade weten hal andermaal Ie kaMMtta Hm loa artawcl niel aitar aoodig i n waal dt kapiteia bealool ta 4 nar mat eigen boot het wrak la varlalen ea ta traohlen dea vulen wal ie btiaikra Na atear dan nar op lee get alki te ktkbta in ftaea loratand die iieh beier laai denkta dan beaohrijven waa man lOO gelukkig it oiroa kalf alf Barghalaia ta bereiken Van daar werd taotdig dt loeht naar Haaraatedrn ondernomen alwaar de lohipbnakelingen op de merat hartelijke wijaa werden geherbergd Zoofeel mogelgk wrrJra kna droft kleederan feraohafl en na den inweodigaa ataaok ftrwaraid ea feralrrkl Ie hebbta wat dt alaap tea welkome bodt dfada ongeltkki aliktat foor tan wijle dan ail eataaaa tagai ra dt elkadt d td ftrgtlen Htt altomaafclp behoort atn de betren Patlieo ta Baar l Kial ca had eta grmengile ladiug fan lat ta lijanad üavraohl Ie Riga waa hrt beairmd aar Oenl Nof iteada boldert de inidweaienwind M ficft tijaa woede bol aan hel athlf d t oohirratpaiyk totaal aal liJB Ttrtorta Hal graaeakandig oomilJ vaa loaaiokt op het raatcB van Mirlaltl la l argt ii nu onibonilro Da faal die hrt na 44 dagen heeft volKehouden ia magai aa iwak aaatr acniga gcaeciknndigro te hem oadenoahlea vonden ign loealand mal oarwaibaraad ta kü ia faal knloua fol la koadcn lot dea nfligitto dag Oadtf age brtoekera aijn ook reoigen gewenl dia kam op verMkilkadr ook gocltdienatige grondaa ktl dwatt fan i ja araefaeming onder hel aag makilaa It krta w Maar kan pttlaa rnatku kas alaakia baat Hariatli aal op dta tOa d jt aen ftealmaal ii IM On m i UMii gavaa aa tO Vmki prr oanvarl Ra alaa p daarfan aal kij aaa aaalal door hem gMMUmla Uadaehappea ferlotan t al iga daa HftfcM Na watad vaa atam al kttltU dit m l hl dl iMllwiir w a m t é De frijwillige hongerlijder ma il lereoht op felen een allertrenrigalen indruk Men herfi algefraagd waarom de politie wel iemand verhindert cioh Ie verdrinken maar niela doel om den man dit op deia wijie liohielfen dreigt Ie rermuordeo in tijn dwaat beataan la tluiten F Ofer de toeatanden in de oilgerangeniaaen en in t bijtouder in de Arnhemache Oelgefangtnia ileell de ArHi Crt het folgendo mede Aan het onderriohl der gefangeneu beneden de 40 jaar wordt de noodige lorg beneed en de daardoor fcrkregen reaullatrn sijn teer gunallg te noemen De onderwijlera hebben dan ook eene dankbare taak omdat bet meerendeel der feroordeelilen inziet dat bet lot bun eigen writijn atrekt en op eeuigetini meer gevorderden leeftijd gemakkelijker iela begrijpt Zoo o a ia er te Arnhem eeo oelgefangeoe die toen hij in lijue oei kwam niel leteo of tobrgfen kon na een driemaandelijksoh rerblgf aldaar aobreef bij reeda eeo behoorlijk feritaaobaren brief Ia ieder gevangene ferpliobi tol den hem opgedragen arbeid tuch wordi er loofeel doenlijk rekening gehouden met a mani geaobiktbeid voor hel een of ander ambaohl Erwten leten atroobulten en matten vlerbteo ent wordt in den regel verrioht door hen die geen ambnohl ver alaao en van mindere ontwikkeling tijn den meer ontwikkelden wordt too mogelijk lobrijfwerk opgedragen Vroeger verviel eru gedeelte van t geen de gerangenen verdienden aan het rgk thana bigft dil hun eigendom loolang het 25 cent daagt niel Ie lioieu gaat en icifa met tcbrgfwerk ia gemiddeld nog 15 i 20 oent te maken bet meerdere wordt in hunne uilgangtkaa gralori en bun bg t einde van den ttrafiijd uitbetaald De koatao der verliohiing van het gebouw en deoellen door middel fan elcolrieitcii bedragen IeArnhem nog geen halven eeul per uur en per oei en dan ia hier nog onder begrepen dat de alooo beooodigd foor de dynamo t ook wordt aangewendfoor de bereiding der apijien bet waiachen der goederen en hel water foor de badkuipen Dil liobiia lefena oonalanter dan dat io de oeigefangeoiaaente Breda en Sohefeuiugen Het ferbod om oonraniente leten beeft in lourerre waarde dat den gerangenen op die wijie geen verkeerde leoluur in banden komt toob kan men betwaarlijk beletten dat hunne familieleden hen op de hoogte hjnden ran de feilen ran den dag Er heenoht armoede aan goede looneelalakken De direoliat der rrrtohilleode Nederlaudicbe getri obappcn tien met amaohtende blikken naar de Frtoaobe hoofdttad en wenden lioh relkbalteod naar de Dailaehe toaneelcn in de hoop óiit atukken Ie vinden degelijk ran inbond an boeiend ran rorm wgl oortpronkelgk Hollandaobe nog te leldtame fogela tijn maar helaaa I ook io het bnileulaod heeriobl aohaarate op dat gebied En too moet men tioh behelpen met een en ander dat andere onup geroerd loa bigran en daardoor beval het reperloiie fan onia beate geielachappeo veel dat eigenlijk meer i buia behoort in aebonwbargen van legeren rang of op nitvocringen van dilrllaolen I Het waa dau ook bepaald J lt dl min dat Donderdag door de Rolterilamioha loooetlitten von Moaar a Uffxxkondritl werd opgevoerd onder den titel In DtN Oeuibmeriid Hl I eerale en een gedeelte van hel tweede bedrijf waa nogal aardig en wal men daar tag dead rerwaobten dat een grettige paraifflage ion rolgeo ran hel eigrnaardlgr dal menige raac atitiing aanbiedt Die rerwaohting werd rehler niet rarvuld Hier cu daar werd wel een geealige tel gehoord nu en dan kwam wel erna eeo grappig toonerlije roor maar orer t algemaen werd er looreel grora boert rrrloond en inike flanwa grappen rrrkothl dal htt gehatl ona weinig kun bavredigao Hal k mt OOI roor dat da achrijver laag niel gtuoeg party beeft getrokken van hel dankbare en rgke onderwerp dal hg kooa Wat wai er niet Ie makeu geweril van hrt bedrgf waarin bg de raadaledeo eeo bgeeokomal liat konden I lloa geeiiig had by bier den draak kannen altken mal het raadalid dat liefat lohwif boort iprakcn of met een ander dal in holle loidklinkendt Iraaan oigtal jk niela legl aa meir daigrlgke typen hadden kunnen wonirn veitoond Kr werd wal iela van dien aard gelivenl maar de loheta waa It grof da leakanlng niel lijn genoeg Het woord ifcaiig kon daarop niel worden loegepaat Oawillekearig knmen oaa iwaa drrgalgka ilaalijea van parleneoliira weliprrkendhtid up hel looneel vuor den grnl ijia Indenlaad vr wal hooger liaan ca dal wel Bit Hollaodaoka atakkcn nl Lodcwijk Malder a Kimmntpmf en Boodhngnn a nt in jttktnkMk U4ir eta opcrnvolging van gceitiga icilrn dit het gchecla pnbliek élcoiriietrdca btj herhaling een daverend applaaa aitloklan co lalar lalfa nog b dt harlonariBg geaorgcn atkoakan In fat Uoaar a auk airta dan wat beaielpraat dit ladcraca koad liet Hot jammer dat genoemde laadgenoaiaa hel loonerl aii Mkiijver dm rag lockrerden I Viadea j bel la belrvuraa dal ooi publiek iloh moal btkalpta B t klaoktao all er Doaderdag c a werd opgeroerd ook roor da irtiilea ipijt kcl oaa dal i j bM BK ktBBta opirrdrn la tiaihia wasria kaast rooit ttltatcB ktltr aiikoitaa Merr Beeramioa liet lieh ditmaal door dan heer Le Oral rerooliohuldigen dal tij wegeni een kleine ongeileldheid in Rotterdam gebleren wai Mevr Burlnge kwam in bare plaati mede De hoofilnlwaa in hinden ran den neer ran Znylen en roortibadden bijoa alle leden ran het geeeleobap in tiluk ieen laak te tervnllen jU dilmaBl niet teer moeilijk wti Enkele irtiiten rerdieatn een woMd ran bijioodereo lof roor de wijte waarop tij waren gegrimeerd Pe heer D Haipela die meeilal reel werk maakt ran het uiterlgk zijner rollen had tioh ditmaal teer aardig het aauiien gegeren van een heer die min ofmeer aan den drank ii Zgn nog een halfje toen hij uil een llobten dommel werd gewekt om tija opinie ala raadalid le leggen bad daardoor niet w i inig lucoei De helft der abonoemenla roantellingen ji reedl aobter den rug reel reden fan terredenheid ortr hetgeen wjj lagen bealaat er niel laai om hopen dut da rolgende voorsteitiugen beter tullen voldoen A H assa ss=s9B s9 Bs= EBasE9was BBe 9 e aan Buitenlandscb Overzicht Do miniilerierie oriaia in Frankrijk apordt ten ¥ einde De heer Goblel heeft de opdraohl lot bet rarmen van een kabinet ten alolte aanvaard en de beer Floquel blijfi voortitler der Kamer Hel nieuwe miniaterie ia reeda bijna gereed Te oordeclrn naar hetgeen hierover reeda bekend ia lal hel een iterka radicale kleur hebben Van da vorige miniiirri tullen behalve Ooblel ook de keeren Boalaoger Aube Sarricn Granal Lookruy en Millaud hun purlefeuillea behouden Oanenal Boulangar en admiraal Aube ateldra lioh allein beiobikbaar op roorwaardt dat roor de uilrualing ran hel leger 300 000 000 free loa worden loegealaan en ook de begrooling foor marina wordt gehandhaafd De heer Dt Frrycinal badankit roor da porttfeullla ran buitenlandtoha laken welkt nu aan den rorigen geianl te Berlgn baron da Couroel ia aangeboden Dete keaie ia onder da tegenwuordige omitanaigbedeo niel ileohl want hel ia bekend dal Oouroel Igdrni lijn rtrblijf te Berlijn ileeda op den bealen roet aloud mei de DiiilMht regeering welke hem nt de ferbanuiog dtr prinaca uit Frankrgk niet dan met laedwrien lag rerirekkea Ue Eogeleoht premier heeft eeo rede gehouden welke aohgnt te moeien worden opgerat ala een program roor de aanalaande parlemenlatilling Hij Wil eeral hel plaalatlijke bóataar in Engeland en Sobotland regelen en daarna in Ierland eo roor hal Italate den geaohiklen tijd afwaokiro wal voor dt Ieren niet leer btmaedigCBd kliakl Vcrmotdclijk tal een vtraieuwing der dwangwtt worden ruorgeatald In een partionlicr lohrijrcn irgt Gladalone dat Schotland ala bet eenmaal een opinie heef dit niel liohl opgeeft het heeft nu eenmaal tan dt laak ran Home rola voor Ierland tg n bijral graekoaken en Gladilont gelooft dal het die kraohlig tal blijren roontaan en lereni aaodriogen ui op een lierrorming tot ullbreiding ran bel lelfbeilaar ia Schotland D Daily Newi betreurt hel dal Dillon in lijn opgewoodenhaid bedreigingen rin weerwraak beeft doen hooreo welke ala Home role ftrlcaad tal lijn die Ieren til IreBea dit Ikiaa roor da Kageering en de landheercn partij Kttrokkaa hebben lalka dreigementen kunnen rolgaaa dt Daily Newa aan dt laak ran Horae ralt iltcklt lekada doen Hel liet er oog niet rtcl frtdalitrtndar ail Caropa da Duitukt Rcgarring alihani bljjft ar rati nadiuk op leggen dal da nieawa legerwet oog r r Keriimii wordt afgedaan modal onmiddallgk UB Nieuwjaar mei dt ulhoering kan wurden b gonnrn Mm achrijft de nllramoiiiaaaieke leden ran de oomuiiaia van oodenoek bil voornemen toe om de bebandcliag lot na Kintmia ta fanokuiveo maar ig onikeooen dil Gialeren htefi ook de Print j regent van Beiaren eta kraohlig woord ten gauM van dt aanneming der wel geaprokcn op hel fctM 1 maal dal ter lyner eert door des Beitrwheo geuit te Berlga werd gegeven Al de Beierioba Kijkiafgevaardigdan waren daar reraobcnen eu werden orcr da weoacbrlgkheid van dt loallt aannaming van dt wtl ooderboadea De inrioedrijke Fiaookenileia maakte enige legenwerpiog door ta gtwagai M de Aoaneifcle beiwaren maar da Prloa ragcal aal woordda onmiüdel k dal wat hel twaarita wai ook bel iwaarila nocal wegen on flnanomla briwarea bij hooga poliliaka nacatiea niel dan doortlag mookten gtftn Men btgtijpi dal dait koadlog fan dea Kotlag ran BtirreB hel ecalmm toer oo elrg o komt wanl ban do l wal in rik garal gawertl voor dt BMWtrking ten boogan prija door de Rcgeariog tt laten katalen in den vorm van c n of inden eonociaie Na da Heianohe rrlna regaol dua kccfl gcapnikta la dt oppoaiilekraekl vaa kal ocnliam ala waftairlamd Dt Miaialcr vaa Oorlog kreft tta dt Mimiaai varaolillIrDda inlichtingen grgecfa over dt ilrrkla der baiUnlandKke lege aiki geheim gchotdea reoflea warden Oier dr bnilculandtehc politiek to da Miaialcr geweigerd hebben neb uil ta laitt daar dil bal werk wai ran Blamarek en men wiil nirl of kü dil weatoktlijk of nbodig keirde allrct hnft dt MiBitlcr t l i i mofcl khcid van eta aotltf volilrekt nog niet ullgetloten wai eeo geiegde 100 vaag dat eigenlijk niemand er iela aan beeft De Bulgaaraohe deputaiie ii te Weenen aangekomen Daar werd liJ aan bet alalion opgewaobt door een honderdtal Pooltobe en Bulgaaraohe atudenleo en door een ran ben met eeo korte lodpraak begroet Van rumoerigeminifeitatiea kaam nieti want de politie bad maatregelen genomen ten einde een grooten toevloed van uieuwagierigen op bet perron ie beletten De heer Stvïloff de Bulgairiohe miniatar ran juililie onmiddellijk door eenige jnurnalialen geïnlerviewd verklaarde dal de regenten bereid zjjn elke 0 loaiing aan te nemen waardoor de onafhankelijkheid dea landa wordt gewaarborgd Elke oandidaal mita hg van vorilelgken bloede geen Rua en eeo aoblertawaardlg onafhankelijk man zij wordt door dt regeering geatcnnd De verkieilug van den f irina van MingreliS aohleo de rrgealtn le belaohijk dan dal lij de tandidatuur tJk dien onderdaan dtt Ctaren ernatig in overaeging kouden Bcmtn Ditielfde ward ook langa officieelen weg ter keouii der mogendheden gebracht De minialer Naliohcwilich dealde den eoniuli in Sufii mtir dat de Bnlgaanche rrgecring den Snilan nimmer hoop had gegeven op de aanneming der oandidatuur van den prina van Mingrallé en wel omdat tg dete oaodidMunr ala rolitrekt onmogelijk beaohouwde Hf Porta aohijnt nog aliijd moeite te doen om een tranaaelie inaioben Rualand en Bulgarge lot aiand te brengen De Sobranje lou warden erkend mill tiJ teritond werd ontbonden door een Miuiiteiic uit alle partijen en dan motil de Prina vaa Mingrelié ala Vont worden aanvaard En lot dit laalale lijn de Bulgaren niet le bewegen na hetgeen ig van hem gehoord hebben Er komt bij dal dt Bulgaren in dien Prina ook weer den toeleg van Botland lian Bnlgarije lot eeo Rniiiioke prorin oia le maken Da tranaaoiie door de Porie roorgealeld ia rer mcedtlgk alkomaiig ran Rualand dat le Konatantiaopcl nog altijd grooten iurloed aitoefeol eli wel omdat kat dea Snilan rrtea kteft weiin in le botlemen B £ CL A M K Van alle artikelen iatckerheid aan mooi k preeiei horloge ili ktritgetohenk het beat aanleberelen Hel duurt een meuiobeoleren heeft immer ttjo waarde enoombinceit bet nuttige met bet lohoone Wy kunnen de wereldberoemde Renonloirborlogei van üoDkling Maunfacturing Compaoy dia op de etnte wereldtenloooalelllngen mal dt koogala prijwn bekroond lijn geworden en die in om nommer fin beden geadverteerd tijn de biiondere opmerkuamkcid onicr leun aanbevelen Wy rtriotken by bttlelling oplegeren dtt de leur dt adrcrtaniit ail ona blad galian kecft Kantongereclit te Gouda Tcrethtiitllng ran Woenadag 8 December 1886 Kanloureobtcr Mr J H ran MIEROP Ambienaar ran hel Openbaar Miniaierie Mr W C A 8CH0LTBN te Uotterdam VEROORDEELD A Wegena drookeniohap op den openbaren weg la Ooada i T N R alackler le Gouda tol kcokicaia ran 6 dagen W B pijpmakcr la Uoada tot t koelta ran 1 galdeo of 4 dagen i U J M aokilder 10 MaaraKn tol l botten rin 1 galden of 4 digea F K iijoawer It Ooudi tot i galden of 1 dagta 0 V ijoawcr tt Ooada lol 3 galdtn of t dagtn A L ijouwer tt Oonda lol galden of dagaoi B J B loawalagtr It Ooada ttl galdenof I dagen J B ajoawcr it Ooudt tol galden of 1 dagen i A Ü koopman ta Ooada lot iVi gulden of dagea U B koopmaa la Ooadt lot 1 galdn 1 I dagen 0 H B Mkotnmakar la Ooada tol 1 galdtaof 1 dag L 8 wtrkman U Ooada lot 1 galden of I daget I M maiikaat It Ooudi lot 1 guldea of dagaai i H palUobakkcr It Ooada tol Vi galdta ol 1 dagea i W F W aibtidar te Ooada tot 1 ildta of i dagent i M oawtr tt Goadt lot I gulden of t dagen i D T trbtider te üoada lol I galden of I dagta B le Waddiniratn i U f D paardendrijrer ii Ooada lol I galdta of I dagta O ta Moordrctkli 1 A traohtrijdtr ta tionda tot S giMta I digia t D ta Bliiiwijki A r M wagtBMktr W BMtHjk lol 1 galdin of I dtgci i A M tigarenmaker ta Rollerdam lot 1 galden of 2 dagen P i K roerman le Butterdam lol 1 gulden of 2 dagen E le Zereubuiien J A U arbeider ta Zerenhnlien lot 1 gulden of 2 dagen Burgrerlijke Stand r BBORKNi 8 Dec UaiW Jokiona oiidin A Horait eo A Verweij 10 PetrooelU Corailia oitders A vaa den Berg ea W da Hoog Willemio ooden I van Leeuwen a A H Dirkt OVEHLKUtlN I ï Oie A de Reoi 8 j 4 m 10 A C Calhel bnirvr vaa 0 tan der ffegdea 90 j W M Blok 7 01 11 N VerburfT huiivi vaa A Hooimeijtr 22 j ONDKRTROUWD 10 Dee RH Compter te Ora eohige 33 j iD A Boot il J Viuer i4 j en E P Schotel 20 j C de Orall 20 j co H C Reptroo 20 j O de Brnijn le Ooadertk 28 j en M vio logen 41 j OddertroDwd J VISSBB N E P SCHOTEL Gouda 9 December 1886 3 ut Qi9 jv9Uaxg ï0Q3OnxBi a i ADVERTENTIËN Getrouwd BERNARD P SCHOLTEN en ALIDA GROENBVBLD die namens ircderzijdsche Familie hnnnen dank beloigen voor de rele blijken van belangstelling bji bon baweljik ondervonden Gouda 8 Dec 1880 Berallen ran een Zoon L D MINK 7uaiia Gouda 9 December 1886 Beden voorspoedig berallen ran eene Dochter A TAH DIB VEER RtCKUU Oóiia 10 Deeeoibm Heden overleed myne geliefde Echtgenoote O TAN 8PEN0ËN in den gezegenden oaderdom ran ruim 74 jaren Zij die haar hebben gekend zullen beseffen wat ik in haar rerlies P VAN DIN HEUVEL lietuun jk 9 December 1880 De Heer en MefroawJ A P MONTIJN betuigen hnn hartelijken dank roor de rele beirgzen van belangstelling by de geboorte van hun Zoou ondervonden Gouda 9 December 1886 Voor da bewgzen van deelneming ontvangen bg het oferljiden van onzen waarden Bro der en Behuwdbroeder den WelEdelen Heer J MERCK betuigt de Familie haren dank Uit aller naam J POST VAN DIK BURG De ondergeteekenden betuigen bü deze hoD oprechten dank roor de vele bewgzen van deelneming betoond bu het overlyden ran hun geliefden Vader en flohuwdrnder den Heer T J VAN SCHüU WENBUHO te t Gravnkagt J Th van SCHOUWENBURG K H M VAN 8CHÜUWBNBUR0 VAN KLTIN Owti 11 December 1886 Hartelijke dank voor de vele bewgzeovan daalneming ondervonden tydens de langdurige ziekte en by htt overlgden van oniengeliafdeu oudtten Zoon WILLEM BERNARD J W P VAN Bdi van du pals A M F VAN Bdi van dbr PAL8 Keamii 8ack si8che Kapel Kapelmeettor A F C NOLTE Genoemde Kaïielmeealer beveelt tich in de gumt rail liet geachte publiek aan tot bet geren tan zeer goede en ntlto Muuek roor le PARTIJEN BRUILOFIBN enz eiii totMr billyka oonditijn Hg It to ontbieden door geheel Nederland Meu geliere zich to adreiaaereD aan A K C tiüLTX Ki tekMtetar Keiienrtraat 139 Gouda Let Op Naam en Woonplaats O Z TJITSZ TURFMARKT Nog voorradig zeer toliede mm WINTESJASSEN van af f 13 eo f k eo hooger Wegens vergevorderd saisoen 10 pCt korting üeZAANLANDSCHE 8T0OM WA8CH en BLEëKINRICHTING te Zaandam vraagt tegen begin Januari 1887 een bekwaam Meesterknecliteiiyroiiw Brieven franco aan Latensteln en van Sladt De AmbaehtHtand Vereentglng levert fijne ROOKKOOKWORST 40 Cent het Pond APPEL enPEKEN 8IROOP20Ct het Pond Malagas CITROENEN 2 Cent het stak Parapluies A van os Az Kleiweg E 73 Belangrijk voor letlereen Teoie olgc van de iKlaniiryke lariebnrliiing voor poclp ikkeltro oair htt bmtei l a l veneiidl de CoDllmii MccafMlLrmg Compaij m KirmiOKliim ttlb Mo nkel na knou wi r Idkerociadii himoiiloirhoilign franco loodcr aice Uitiic loranhleil i cht rjt bun ic dro iHttilUr voor de lolgtoda lübri kv iirgMB I d r i j pi g p r bneecreo li ipteulitcil il ckli Remoiitoirkorlogei Moder lenlil om by dta KDop op te ioden De wgn oa boilonei loadar lUiiliU op te wiadta ii eeaa dar pickliekiu eo kedaulaoditc oil iiidio ieo a dea lulalaa lyd Io liiu oMl den na dikvyU motllgk te tiadca lealel ordl kei urwcik tlrehli door bel omdruiea aa dea koop opgewood Uc KhI behorft dcirtoor oict gaopcod U order er kont gioo Slof in de olie icr tlrgt o cl dt cr kio oirl brekea en ktt lurwerk vereiioht loodocndi oiel het iitailc dnl vu rcpnralieo ab dia vaa kcl Okdcrwttacka lyalaca 12 e T ZII VKU j k Bool legixterda Kaal eiiaUl llaa do mi I dabbrldeo Kaal 10 ta 18 KARAAU I UUU mei vlak criital Obl gladden kaal mei nCLOgram wapen of elegant grgra rcrda rertiering Klein formnal oor Damra groot formaat voor Hicrco u aleikc dnkkelda Kaal It rukia een aitlltkead aolied naiweik Klrln foimaat uor Damea groot foriaaat toor lletreo Aya OramOfrifA met l aeeoodevgrtr fllra alcrkin Kaal piacklig graiecraelk an da ilairkendtle arbeid een korloae dat in inhela voor r liO leikoekl woidt 72 a HelulfO antwerk nel Jnkkeld g a4ca Ka 1 ia plaaU tan open myiirplaat 90 Ml ImftruU VmUmdtr Ctrncmtltr de iMatd den dag a dalnm naagceend md accoode g r in kei Bidden ellia tnaragooden Kaatea kei praekligaU ea moaialc korlogo dal gcblriceerd wordt en ia winkelt nooil oodar Fl iiO verkoebl woidl fntieo trg v rnnco erg itn inkomtnda reckica pinttaea 3 W epca cm cmaak cl fetnvaai 1 ei 1 citra EngrUckc borloffa agn kvkcad alt da betten ia wereld kcler dan Zwiiterteheo wtl bewtrkinr pncmbtid tolMa degilgko trk ul adaarkdnft Dadireela buulliag krapnail nr daa 10 p I wnnl da boilutebandthata mahea gacaa koilogi m tr krgfen dtielia laa hier ia icilaagca tcwr kan acl eu ten bailengawooo koog pioljt j adeenioca aici alt mtrklKkiacnnari wf gcvca gccw fabtiktnl kalf toar aieU oadcr Kactprgt aiwakl kin dal I maar w ttf lalca ou of kd g atand ecrttaad van k l nUiek ca op de bckenda rawmadi taa aten bkiiek dm ng acdarl U jam daar a aw aaclla ca lolic c bedienlag ecrkiigira kckbcn W leiwrrhen aleekta kei kella Zihcr ea cnkal IS Karaala oW Al a c Ie tcrRadent kttlagMlitagcrcgaltcrd orgitldig Io clfgtalc Marucco elali gi ahl en voar dadelijk gnkiatk gereed Ken kewija toor drie nrigr gtranlic wordt bljgMlalin n gedamda dil igdf k wwdt ledere re aratH Icgia frtneo iitradipg tn kcl koiloge gralta ailgettcr4 Alt garaaltt voer rent ucwgfifUt en dpiilijkt k dicatag goea U OU hkrikial op i maaaden pnongd ntmaoll jk lic Kooptr ke fl bal rachl aa wanneer kil gckacku nrllkal gidaiiadt dleo igd aiel igwa icilt IttiedeobiU wigdtwyl ona kelitlit Irgva l B bcUUag lander loaigc didactic la rclanrMtrcn liankbiliillta k paclaegcb taa alia laadca w4ra nb total ag aangtaomcn ook kaa aMt aaa kl bajnf j paaaiaacl cveraakca leder bcdelllag lb 4 kiciaitr WMdl mi imVtt argvaldlgkcld op dea dag taa aatvtagtl oltiiatatllk ta b bianen I dma It bal kaïil laa dea kcalillcr Maa wtaMi ileh lol dai taaiiiM MtacrartcBim CaaMUV il Alaa Stmi Hiaaiaa KtaiLam i caiBn ca dcpMa taiica af Urv vaar aa 4ca afaarbU